Inbreng Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens tijdens de commissievergadering Ruimte van 16 juni 2015.

Inbreng raadslid Ben Litjens bij de Commissie Ruimte op 16 juni 2015
Agendapunt 6 inzake ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2012, 1e herziening.
VERKLARING
Ik wil beginnen met te verklaren dat ik geen inbreng zalhebben bij de behandeling van de zienswijze van mijn broer Jan. Daarover zal ik dus zwijgen. Aan eventuele stemmingen over die zienswijze zal ik mij onthouden van stemming in deze commissie, die de zienswijze van mijn broer betreft.

Vragen:

1.Wordt het onkruid nog verwijderd in de binnenstad? Over enkele weken komen er duizenden bezoekers naar het Graafse Smartlappenfestival. Vooral rond de Maasmuur is het erg groen.

2. Keerpunt 2010 is verheugd dat de gemeente en de eigenaar van de Graafse Scheepswerf constructief overleg voeren om woningen en hotel op de locatie aan de Maas te realiseren. We willen graag op de hoogte gesteld worden.

Vragen aan insprekers
Wat moet er voor u nu geregeld worden?
Inbreng bij de behandeling van agendapunt 6
Nakomen verkiezingsbelofte
In de voorbije verkiezingsperiode waren alle partijen van mening, dat de voorbereiding van bestemmingsplannen veel meer in overleg met de Raadscommissie Ruimte moet geschieden en waarbij burgers ook een rol kunnen vervullen in een overleg, dat tijdig vooraf gaat aan de behandeling in de gemeenteraad.
Uitvoering motie april 2013
De gemeenteraad heeft in de vorige periode zelfs een motie aangenomen, dat het college eerst alle knelpunten zou inventariseren binnen een jaar na de behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012.
Dit alles is niet geschied.
Burgers op een zijspoor
Sterker nog, het College gaat gewoon door met het op een zijspoor plaatsen van burgers en bedrijven. De lessen en adviezen uit het jongste rapport van de Rekenkamercommissie worden blijkbaar voor kennisgeving aangenomen. Daarvoor heb ik in de laatste vergadering nog uitdrukkelijk gewaarschuwd.
Ook nu weer wisten de belanghebbenden niet dat hun zienswijze met betrekking tot de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vanavond aan de orde zou zijn. 
Er stond ook geen bericht in de Maas Driehoek.
Via de tam tam kwamen zij nog geen week geleden op de hoogte dat hun zaak nu geagendeerd stond.
Toen de belanghebbenden vervolgens de gemeente gingen benaderen, heeft de gemeente hen alsnog een brief gestuurd. Veel te laat voor een ordelijk overleg.
Een dergelijke gang van zaken moet echt stoppen. Hoe lang nog blijven wij als Raad deze gang van zaken accepteren?  Wie kan een dergelijke gang van zaken aan onze burgers nog verdedigen?
Uitstel
Ik bepleit uitstel van dit voorstel en tijd, zodat de Commissie in alle rust met betrokkenen kan praten.
Daarna is wat mij betreft behandeling in de gemeenteraad eerst aan de orde.
Geen loyale uitvoering uitspraak Raad van State
Een ander punt waar ik aandacht voor vraag is de wijze, waarop met de uitspraak van de Raad van State wordt omgegaan.
In plaats van een loyale uitvoering van de uitspraken van de Raad van State zie ik dat het College weer alles in het werk stelt om de gevolgen van de uitspraak zoveel mogelijk ongedaan te maken.
De brief van Maatschap van Dommelen is volstrekt duidelijk. Uit de toelichting, die behoort bij het voorstel blijkt dat er met de Provincie is overlegd. 
Hebt u wethouder met de provincie overlegd en zo ja, hoe en wanneer?
Wie was de gesprekspartner namens de Provincie?
Wat was de noodzaak om met de Provincie te overleggen?
Is van dat overleg een verslag opgesteld en zo ja, kunt u aan de leden van de Commissie Ruimte toezenden? Zo nee, kunt u alsnog een verslag laten opstellen?
Wel met de provincie praten maar niet met eigen inwoners en ondernemers, die door de Raad van State in het gelijk zijn gesteld. Is dat dienstbaar? 
Doorzichtigheid van de regels.
De gemeente moest een beperkt aantal wijzigingen doorvoeren op basis van de uitspraak van de Raad van State.
Ik heb het aantal wijzigingen geteld en kom uit op 72 wijzigingen. Er wordt onnodig een doolhof aan regels gemaakt. Bureaucratie en ondoorzichtigheid. 
Naar mijn mening had de uitspraak van de Raad van State in enkele bladzijden papier verwerkt kunnen worden.
Conclusie:
Mijn conclusie is dat het huidige voorstel niet in de komende raad moet worden behandeld.
Het College van burgemeester en wethouders moet met een ander voorstel komen en met een nota van Wijzigingen c.q. Aanvullingen op het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2012.
Verder dient het College met alle 5 betrokkenen een gesprek te voeren om te zien of er tot een bevredigend resultaat kan worden gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: