Toekomstvisie Visioterrein

De gemeente Grave werkt met Visio samen aan een toekomstvisie voor het westelijke terreindeel dat medio 2015 door Visio zal worden verlaten. De visie is op dit moment volop in ontwikkeling en wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2015.
De start van de samenwerking dateert van 2010. Directe aanleiding was het besluit van Visio om met compactere bebouwing de bestaande onderwijs- en woonvoorzieningen in Grave te behouden en te vernieuwen. Door de compactere opzet komt een groot deel van het voormalige instituutsterrein vrij. De gemeente en Visio werken samen aan het vinden van nieuwe gebruiksmogelijkheden en gaan dit vastleggen in een visiedocument.

Visioterrein

Het Visioterrein bestaat uit een oostelijk en een westelijk terreindeel. Het westelijk terreindeel is circa 10 hectare groot en ligt direct ten zuiden aan de rand van de binnenstad van Grave. Visio bouwt op dit moment aan nieuwe compactere voorzieningen voor hun leerlingen op het oostelijk terreindeel. De bouw daarvan vordert gestaag, het schooljaar 2015-2016 begint daarmee in een geheel nieuwe setting. Naast de woningen en de school zal het oostelijk deel een openbaar karakter krijgen met een duidelijke verbinding met de woonwijken.

Proces visieontwikkeling

Het visieproces is formeel gestart in de raadsvergadering van 25 november 2014. In de maand december 2014 hebben vijf thematische bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij diverse groepen stakeholders ideeën hebben aangedragen. Deze ideeën zijn verbeeld in drie scenario’s (Vestingpark, Stadspark en Raampark). Op diverse momenten heeft er overleg plaatsgevonden over de drie scenario’s.

Aankoop Visioterrein

Op 10 maart 2015 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het westelijke deel van het Visioterrein.

Een voorlopige visie

Uit de drie scenario’s (Vestingpark, Stadspark en Raampark) zijn verschillende elementen samengevoegd tot een meer samenhangend/integraal beeld. Dit is verbeeld in een nieuwe (visie)poster getiteld ‘Werken aan de vesting’. Leidend voor de visie zijn de vestingwerken. De N321 doet daar afbreuk aan. De provinciale weg vraagt dan ook om een nadere verkenning omdat die bepalend is voor de kwaliteit en de mate van gedetailleerdheid voor de op 7 juli a.s. vast te stellen visie. De komende weken zal worden gewerkt aan een nadere verkenning van twee varianten door deze m.n. te toetsen op financiële en technische haalbaarheid.

Participatie

  • Vaststelling van de visie vindt plaats in de raadsvergadering van 7 juli 2015.
  • Tot het moment van vaststelling wordt iedereen schriftelijk in gelegenheid gesteld doorlopend op de stukken te reageren. Dit kan door een e-mail te sturen aan marty.vanesch@cgm.nl. Op de (visie)poster ‘Werken aan de vesting’ kan gereageerd worden t/m 22 april 2015.
  • Alle relevante stukken zijn digitaal in te zien op de themapagina ‘Toekomst Visioterrein’ als onderdeel van de rubriek ‘Op weg naar 2025’.
In mei 2015 volgt een ontwerpvisie die op gebruikelijke wijze het bestuurlijke besluitvormingsproces doorloopt. Ook dan bestaat de mogelijkheid daarop via e-mail te reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: