Ben Litjens in de raadsvergadering van 21 april.

Aandachtspunten raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) voor de raadsvergadering van 21 april 2015
Agendapunt 3 betreffende het stellen van vragen
Er hebben mij mensen benaderd, die via de nieuwe instroom op grond van de Participatiewet recht hebben op een dagbesteding of op een baan met een loonkostensubsidie.
Deze mensen zeggen, dat zij om diverse redenen geen dagbesteding of een baan onder voorwaarden wordt aangeboden via I.B.N. Zij hebben wel een intakegesprek maar worden vervolgens afgewezen.
Mijn eerste vraag is: Klopt dit en vervult I.B.N. wel haar taak? Wij laten toch geen mensen in de kou staan terwijl er wel flink geld via het Rijk beschikbaar is gesteld aan de gemeente voor deze taak.
Mijn tweede vraag is: Hoeveel mensen zijn vanaf 1 januari 2015 aan werk geholpen? Er is toch niet voor niets een pilot opgezet!
Mijn derde vraag is: Hoeveel mensen hebben een maatregel opgelegd gekregen in verband met de Participatiewet en de strengere regelgeving?
We gaan als gemeente toch niet de ogen sluiten voor de Participatiewet en mensen tegelijkertijd maatregelen opleggen?
Agendapunt 7 betreffende coördinatieregeling Oranje Bastion
Ik geef een stemverklaring af, dat ik tegen dit voorstel ben omdat er geen randvoorwaarden door de gemeenteraad worden gesteld aan de planologische invulling van dit gebied. In de Commissie Ruimte heb ik hiervoor tevergeefs aandacht gevraagd.
Wij zitten er bij en kijken toe. Dat is niet mijn stijl.
Agendapunt 10 betreffende ontheffing voor 2 wethouders om in de gemeente Grave te wonen
Ik vind het jammer dat de wethouders Daandels en Joon niet in de gemeente Grave wonen, want dan is er meer binding met de stad. Tegelijkertijd hadden zij ook de klachten kunnen horen over de gemeentelijke dienstverlening en met die burgers in gesprek kunnen gaan om misverstanden weg te nemen.
Graag wil ik van deze wethouders een toelichting wat hun belet om in Grave te wonen?
Agendapunt 12 betreffende gewijzigde vaststelling bestemmingsplan archeologie
In de Raadscommissie R.O. heb ik reeds gezegd, dat dit bestemmingsplan een bureaucratisch monster is. Iedereen, die dieper graaft of ploegt dan 50 cm moet een onderzoek laten uitvoeren of er sprake is van archeologische waarde. Dit kost de burger geld, wat de animo om te bouwen niet bevordert.
De hele gemeente Grave wordt aangewezen als archeologisch waardevol gebied terwijl de gemeenteraad heel goed weet, dat dit onzin is.
De praktijk heeft uitgewezen dat er alleen bij kerken, kloosters en de binnenstad van Grave sprake is van archeologische waarde. Waarom moet de rest van de gemeente Grave worden belast met de term: “archeologisch waardevol gebied”. Het belang van de burger doet er niet toe!
De bureaucratie heerst.
Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag: “Wat is er in de gemeente Grave de voorbije 25 jaar aan archeologische waarde gevonden?”.
Ik vermoed van niets behoudens in de door mij genoemde gebieden.
Ik zeg nogmaals: “Stop met deze onnodige regelgeving voor gebieden, die al zijn afgeplagd en wat dies meer zij”. Bevorder draagvlak voor archeologie op die plaatsen, wat dat reëel is.
Laten wij de gebieden, waar archeologie reëel is, veel concreter aangeven en de rest buiten de bureaucratische regelgeving houden.
An het huidige voorstel kan ik geen steun verlenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: