Wisseveld 2.0: vragen en antwoorden Commissie Ruimte. 20 pagina’s!!!

1
Vragen en toezeggingen Commissie Ruimte d.d. 10 februari 2015
Agenda
7 (B&O)
Pagina 1; ondergetekende, punt 2, met beperkte
aansprakelijkheid
Vraag 1: Wat wordt
bedoeld met beperkte aansprakelijkheid.
De
‘beperkte aansprakelijkheid’ betekent dat de aandeelhouders niet
verder
aansprakelijk zijn dan met het kapitaal dat zij in de BV hebben
gestopt
en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.
7 (B&O)
Pagina 1; punt a, onder de tekst, constaterende dat:
Verzoek 1: Graag
zouden we als bijlage deze overeenkomst toegevoegd
willen
zien aan de stukken en verder is de vraag of dit de juiste datum
is
van deze SOK
De
SOK 2005 is geen onderdeel van de bijlagen bij deze overeenkomt
aangezien
deze overeenkomst vervalt. De datum is correct. De SOK
2005
is als bijlage 1 bijgevoegd bij deze beantwoording.
2
Agendag Antwoord
7 (B&O)
Pagina 2; vervolg van punt g, dat de grootse en
belangrijkste
uitbreidingslocatie van Grave is,
Vraag 2: Wat
is de waarde van
deze omschrijving over het gebied
Wisseveld.
Kan deze zin niet komen te vervallen.
Dit
is een feitelijke constatering dat het grootste gedeelte van de
woningbouw
uit onze woonvisie op Wisseveld plaats vindt. Van de
geplande
487 woningen t/m 2022 staan er 122 gepland op het
Wisseveld
(bron: structuurvisie Grave deel A p.33).
7 (B&O)
Pagina 2; punt i, de huidige
samenwerkingsovereenkomst en
gezamenlijke grondexploitatie te beëindigen,
Vraag 3: Welke
afspraken zijn er gemaakt in de gezamenlijke
grondexploitatie.
Zoals
hierboven toegezegd wordt de SOK 2005 inclusief bijlagen
toegestuurd.
Volledigheidshalve wordt hiernaar verwezen.
7 (B&O)
Pagina 2; punt i, de huidige
samenwerkingsovereenkomst en
gezamenlijke grondexploitatie te beëindigen,
Verzoek 2: Graag
zouden we de gezamenlijke grondexploitatie aan de
stukken
als bijlagen willen toevoegen.
De
gezamenlijke grondexploitatie van destijds is geen onderdeel van
deze
overeenkomst, omdat deze met het afsluiten van de voorliggende
overeenkomsten
beëindigd wordt. Bijlage 7 bij de SOK 2005 is de
destijds
opgestelde gezamenlijke grondexploitatie.
7 (B&O)
Pagina 2; artikel 1.3, trekt zich mitsdien terug,
Vraag 4: Wat
wordt hier mee bedoeld.

Dat
wij alleen onze publiekrechtelijk taak vervullen en niet meer
gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de grondexploitatie
7 (B&O)
Pagina 2; artikel 1.3, de bijbehorende brief d.d.
……
Vraag 5 : Welke
brief wordt hier mee bedoeld.

De
brief die door het college verzonden wordt aan GBB bij de
overeenkomsten
na instemming door de raad. Een concept is als bijlage
2
bij deze beantwoording gevoegd.
7 (B&O)
Pagina 2; artikel 1.4, tenzij daarvan in de
onderhavige
overeenkomst en/of in nadere schriftelijke afspraken wordt
afgeweken
,
Vraag 6: Hoe
gaan we in relatie tot deze overeenkomst nadere
afspraken
maken en bij wie komen deze bevoegdheden te liggen?
M.a.w.
hoe gaan we met nieuwe afspraken zoals al eerder is gebeurd
na
de SOK van 2005 voorkomen dat we er weer niet met elkaar uit
gaan
komen

Het
gaat uitsluitend om de afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de twee
overeenkomsten
en de bijbehorende brief (zie vraag 5). Met het
ondertekenen
van deze overeenkomsten zijn we er uit met elkaar.
We
hebben om die reden de ontwikkelaar al laten ondertekenen.
7 (B&O)
Pagina 2; artikel 2.3
Vraag 7a:
Waarom is er in deze tekst, (negatieve) uitkomst, gekozen
om
de uitkomst als negatief te benoemen.
Vraag 7b: Is de
uitkomst wel of niet negatief?
7a.
Omdat de grondexploitatie negatief sluit
7b.
Negatief zie bijlage 1 bij de Beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst.
In het totaal hebben beide partijen meer
uitgegeven
dan dat er tot nu toe binnen is gekomen.
3t
Vraag Antwoord
7 (B&O)
Pagina 3; artikel 2.4, te ontvangen ISV subsidies,
Vraag 8a: Hoe
zeker is dat deze nog te ontvangen zijn.
Vraag 8b: Wat
als deze niet verstrekt worden door de ISV subsidie
verstrekker.
Vraag 8c: Is
terugvordering mogelijk door subsidieverstrekker en om
welke
reden zou dit kunnen zijn
De
subsidie is vastgesteld en inmiddels volledig uitbetaald aan de
Gemeente.
Zie bijlage 3 bij deze beantwoording. Terugvordering is niet
mogelijk.
7 (B&O)
Pagina 3; artikel 2.6, GBB/VBS
Vraag 9: Wie
is VBS

VBS
is een afkorting van VBS Vastgoed B.V., één van de bedrijven van
de
familie Van der Heide. VBS was voor 1/3 eigenaar van de percelen
die
door Van der Heide (GBB + VBS) geleverd moesten worden aan
Stichting
ZorgGoedBrabant, de eigenaar van Catharinahof.
Consequentie
van de bovengenoemde eigendomssituatie is dat ook de
opbrengst
voor Van der Heide over GBB en VBS is verdeeld. Vandaar de
omschrijving
GBB/VBS in de overeenkomst.
7 (B&O)
Pagina 3; artikel 2.7, in de huidige staat
inclusief eventuele
verontreiniging
Vraag 10: Hoe
weerhoudt dit zich tot de afspraak dat een ieder
verantwoordelijk
is voor het beheer van zijn gronden en de tijd van
overdracht.
Ook gezien het feit dat gronden in gedeelten worden
overgedragen
gerelateerd aan de te ontwikkelen deelgebieden.
Weerhoud
dit artikel gemeente of GBB om het Wisselveld qua aanzicht
te
verbeteren
Het
feit dat er overheveling is in de huidige staat ontslaat partijen niet
van
de verplichting om het tijdelijk beheer van de gronden op zich te
nemen.
Beide partijen hebben op dat gebied reeds inspanningen
verricht.
4
Vraag Antwoord
7 Verzoek 3
Zoals
al eerder aangegeven is de VVD van mening dat er een
verbetering
van aanzicht moet plaatsvinden van de gronden. Zeker als
het
gaat over de huidige EMAB locatie, en het gebied tussen
Handelstraat-Industriestraat-Koninginnendijk.
Het achterliggende
industrieterrein
kan ook zeker totdat verdere ontwikkeling van dit
gebied
gaat plaatsvinden een opknapbeurt gebruiken. Gemeente Grave
heeft
al deels hier aanvulling ingegeven door sloop van een aantal
voormalige
bedrijfpanden, en zeker ook door een aantal ondernemers.
Ook
ligt hier een taak voor Graveon/ondernemers en grondeigenaren
zelf
die op dit huidge industrieterrein zijn gehuisvest.

Is het overigens mogelijk om de struiken/bomen die tussen de Arnoud van Gelderweg
en 
de Provinciale weg te verwijderen. Wat zijn de argumenten om dit
wel 
of niet te doen

De
strook met struiken/bomen maakt geen onderdeel uit van de
overeenkomst.
Op voor hand gaan we niets verwijderen. Daarnaast is
het
de vraag of de verkeersveiligheid hiermee gediend zou zijn.
Hiervoor
zal eerst nader onderzoek dienen plaats te vinden. Zowel
ontwikkelaar
als gemeente streven naar een betere uitstraling
plangebied
Wisseveld en willen dit integraal met ondernemers binnen
het
gebied oppakken.
7 (B&O)
Pagina 3; artikel 2.7, Indien op 1 oktober 2024
nog niet alle
grondposities van de Gemeente aan de Ontwikkelaar in eigendom zijn
overgedragen, zullen de resterende grondposities voor 31 december
2024 alsnog aan Ontwikkelaar in eigendom worden overgedragen.
Indien Ontwikkelaar of zijn rechtsopvolger op genoemde datum de
infrastructuur van herontwikkelde deelgebieden niet of niet
volledig
heeft afgerond of zeker gesteld dan vervalt de in de vorige zin
genoemde verplichting tot levering

Vraag 11: Welke
deelgebieden worden hier bedoeld.
Vraag 11a: Als ontwikkelaar
tot eind 2024 het gebied tot de
Industriestaat
heeft ontwikkeld inclusief de infrastructuur wordt
ontwikkelaar
dan automatisch eigenaar van de grondposities, huidig
jongerencentrum,
locatie koninginnendijk 34 en Arnoud van Gelderweg
109a,
die de gemeente in eigendom heeft.
Vraag 11b: Graag
ter info de taxtatierapporten van de grondposities
gemeente
Grave

11.
Oranjebastion, EMAB en Achter Catharinahof
11a.
Ja dan wordt de ontwikkelaar automatisch eigenaar. De
grondoverdracht
is een wezenlijk onderdeel van de verevening tussen
partijen.
11b.
Het taxatierapport wordt ter inzage gelegd.
5t
Vraag Antwoord
7 (B&O)
Pagina 4; artikel 2.8
Vraag 12: Wie
behoorden er tot de regiegroep 2014
Vraag 12a:
Wanneer zijn is deze verevening bekend
Vraag 12b:
Worden de kosten voor de gemeente Grave door deze nog
te
maken verevening hoger dan het bedrag zoals nu genoemd is in
bijlage
1

12.
Bestuurder GBB (Dhr. van der Heide) & Portefeuillehouder
Gemeente
( Dhr. Daandels).

12a.
De in 2014 gezamenlijk verstrekte opdrachten zijn weergegeven in
bijlage
3 bij de beëindigingsovereenkomst, het merendeel van de
kosten
zijn al 50-50 betaald door beide partijen en maken geen
onderdeel
uit van het afsluiten van de grondexploitatie en de
genoemde
boekwaarden. Het gemeentelijke deel van de nog te
betalen
kosten bedraagt nog ongeveer € 5.000. De exacte bedragen
liggen
ter inzage.

12b.
De verrekening uit bijlage 3 bij de beëindigingsovereenkomst is
gedekt
door het reeds beschikbaar gestelde krediet
7 (B&O)
Pagina 4: artikel 2.10
Vraag 13: Wat
wordt er bedoeld met bovenstaande verevening.
Vraag 13a; Zijn
er nog vorderingen los van de gezamenlijke
grondexploitatie
die er met elkaar vereffend moeten worden.

13.
Alle punten die in artikel 2 beschreven zijn.
13a.
Nee
7 (B&O)
Pagina 4; artikel 3.2
Verzoek 4
Er
vanuit gaande dat ook met belanghebbende zoals onze burger en
ondernemers
in goed overleg de wijze waarop infrastructuur wordt
aangelegd.
Dit geldt ook bij het aanleggen van bouwwegen om overlast
te
voorkomen.
Goede
communicatie is uitgangspunt bij de ontwikkeling en is ook
onderdeel
van de besprekingen in de stuurgroep die met het sluiten
van
deze overeenkomsten wordt ingesteld.
7 (B&O)
Pagina 4; Artikel 3.3
Vraag 14: Voor
wie zijn de kosten die in bijlage 4 in de tabel zijn
benoemd
Voor
GBB.
7 (B&O)
Pagina 4; Artikel 3.4, Partijen streven naar een
zo spoedig
mogelijk realisatie van de fasen
Vraag 15: Wat
is het verschil tussen fasen en deelgebieden zoals in
artikel
2.7 beschreven wordt
Er
zit geen verschil tussen de term fasen en deelgebieden
.
6
Agendaraag Antwoord
7 (B&O)
Pagina 4; Artikel 3.4, Als in totaal 70% van de
woningen op
Oranjebastion, Achter Catharinahof en EMAB is verkocht en er uit
marktvraag blijkt dat er extra woningbouw haalbaar is ten opzicht van
de huidige structuurvisie/woonvisie……… de provincie te verkrijgen.
Vraag 16; Waar
worden deze extra woningen dan gebouwd.
Dat
is aan GBB en uiteindelijk de Raad, want zij stellen een
bestemmingsplan(wijziging)
vast. Vooralsnog is daar niet
overgesproken
omdat de ontwikkeling van de eerste 3 deelgebieden
voor
op staat en de verdere ontwikkeling alleen in beeld komt als uit
marktvraag
blijkt dat er behoefte is. Maar het ligt uiteraard, indien aan
de
orde, voor de hand dat wordt aangesloten op de nieuwe
gerealiseerde
woongebieden.
7 Verzoek 5
Graag
als bijlage de tabel met de aantallen woningen die tot 2025/30
vermeld
staan.

Zie
vastgestelde structuurvisie Deel A p.33
7 (B&O)
Pagina 5; Artikel 3.7,
Vraag 17; Welke
gevolgen voor ondernemers liggend aan de
provinciale
weg kan dit hebben met betrekking tot geluidshinder. Zijn
er
voor ondernemers belemmeringen als het gaat over uitbreiding in
relatie
tot beperking geluidshinder grenzend aan het projectgebied.
Vraag 17a: Heeft
de snelheidsbeperking ook een positieve invloed op
eventuele
toekomstige bouwplannen aan de N324
Een
verlaging van de snelheid levert minder beperking op en heeft een
positievere
invloed op eventuele toekomstige uitbreidingsplannen.
7 (B&O)
Pagina 5; Artikel 3.8, vigerende
bestemmingsplannen
Vraag 18; Welke
bestemmingsplannen zijn dat dit moment.
Vraag 18a: Wat
zijn de mogelijkheden van de huidige
bestemmingsplannen
in grote lijnen, een plattegrond met daarin
aangeven
wat de mogelijkheden zijn is voldoende als het gaat over
bestemming
woningbouw/industrie, uiterwaarden, de haven of een
combinatie
hiervan.

18.
Zie exploitatieovereenkomst definities op p.1: bestemmingsplan
Koninginnedijk.
18a.
Zie
http://www.grave.nl/internet/bestemmingsplannen_3285/item/koning
innedijk_30745.html
I.v.m.
de grootte van de bestanden worden deze niet als bijlage
bijgevoegd.
7 (B&O)
Pagina 5; Artikel 3.10, met ontwikkelaar
afgesproken
kwaliteitsniveau.
Vraag 19; Wat
is er met de ontwikkelaar afgesproken als het gaat over
kwaliteitsniveau.
En kwaliteit van wat.
Het
gaat hier over onder andere de ondersteuning door een
projectleider,
vergaderingen in de projectgroep, het houden van een
periodiek
stuurgroep overleg en de eventuele ondersteuning richting
andere
overheden. Voor toelichting verwijzen we naar de brief die het
college
zal sturen aan GBB. (bijlage 2 bij deze beantwoording)
7
Agendaaag Antwoord
7 (B&O)
Pagina 6; vervolg artikel 3.12
Vraag 20; Welk
artikel zal leidend zijn in meningsverschillen als het gaat
over
planschade.
Dit
artikel 3.12 of pagina 6, artikel 8 uit Exploitatieovereenkomst
Wisselveld
Beëindigings-
en ontwikkelovereenkomst gaat boven
exploitatieovereenkomst.
Zie artikel 16 exploitatieovereenkomst.
7 (B&O)
Pagina 6; artikel 3.13, vigerend Programma van
Eisen Openbare
Inrichting
Vraag 21; Dit
PvE dateert van 13-11-12, wat als deze wordt herzien in
de
toekomst, is ontwikkelaar dan gehouden aan het PvE van 13-11-12
of
aan de herziene uitgave.
Dan
wordt de ontwikkelaar gehouden aan de herziene versie, dit is ook
vastgelegd
in de definities in de exploitatieovereenkomst (p2.)
7 (B&O)
Pagina 6; artikel 3.17
Dit
artikel staat in relatie tot artikel 2.7, in de
huidige staat,
haaks
op t
streven
om zowel gemeente als GBB het aanzicht te verbeteren. Zie
ook
het verzoek 3.
Vraag 22: Zijn
GBB en gemeente bereid om het gebied toonbaar te
maken
voor onze burgers, ondernemers en bezoekers van Grave.
Ja
daar is uitgebreid over gesproken tussen beide partijen. Voor de
braakliggende
gronden van de gemeente is opdracht gegeven om deze
in
te zaaien met bloemenrijke mengsels. Verder is GBB sinds vorig jaar
in
gesprek met de gemeente en Catharinahof over het opknappen van
de
EMAB-locatie. Dat heeft al een aantal concrete ideeën opgeleverd.
Het
laatste gebouwtje zal op korte termijn worden gesloopt. Voor het
opfleuren
van de betonplaten wordt een kunstproject opgezet. GBB is
sponsor
van dit project. Op delen van het terrein zal met behulp van
vrijwilligers
bloembollen worden aangebracht. GBB bekostigt die.
7 (B&O)
Pagina 6; artikel 4.1, bedoeld in artikel 3.7
Vraag 23: Moet
dit niet zijn, artikel 3.8
Klopt,
zal worden aangepast.
7 (B&O)
Pagina 8; Artikel 7.1
Vraag 24: Wat
als er niet binnen twee weken de lopende rechtszaken
zijn
beëindigd.
Vraag 24a: Zijn
er nog rechtszaken/kwijtingen met derden,
bijvoorbeeld
Catharinahof en/of Rijkswaterstaat, in relatie tot het
Wisseveld.
En zo ja gelieve deze dan inzichtelijk te maken.
24.
De lopende rechtszaken worden beëindigd binnen twee weken na
ondertekening
overeenkomst. Beide partijen hebben daar belang bij
(beperking
van juridische kosten) dus zullen ze aan deze bepaling zeker
uitvoering
geven.
24a.
Nee er zijn geen andere lopende zaken in relatie tot het Wisseveld
en
GBB.

8
Agendaraag Antwoord
7 (B&O)
Pagina 9; Artikel 10
Vraag 25: Hoe
gaan ontwikkelaar en gemeente dit organiseren om dit
voor
beide partijen op een zo efficiënte manier in te regelen om de
kosten
voor beide partijen zo laag mogelijk te houden.

Hier
voor is de stuurgroep mede in het leven geroepen. In dit gremium
zal
daar o.a. goed overleg over moeten plaatsvinden. Het normale
contact
tussen gemeente en GBB zal met name via telefoonverkeer, email
en
besprekingen plaatsvinden.
7 (B&O)
Pagina 9: Artikel 11.1
Vraag 26: Geldt
dit ook voor de Exploitatieovereenkomst die onderdeel
uitmaakt
van de bijlagen zoals genoemd in dit artikel.

De
exploitatieovereenkomst is geen bijlage bij de Beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst
maar een afzonderlijke overeenkomst. Met
betrekking
tot de samenhang tussen beide overeenkomsten is artikel
16
in de exploitatieovereenkomst opgenomen.
7 (B&O)
Pagina 9; Artikel 11.3
Vraag 27: Zijn de
stukken al juridisch beoordeelt of ze rechtgeldig zijn
en
zo ja wat zijn de conclusies hiervan.
Tijdens
het hele proces van de onderhandelingen en het opstellen van
de
overeenkomsten zijn wij bijgestaan door een externe jurist. Hij heeft
lopende
de onderhandelingen geregeld advies uitgebracht en op
aangeven
van hem zijn wijzigingen verwerkt in de voorliggende
contracten.
Alles is dus juridisch beoordeeld en rechtsgeldig bevonden.
De
jurist is gevraagd om voor u gemak een finaal document op te
stellen.
Dit wordt vanaf volgende week ter inzage gelegd bij de Griffie.
7 (EO)
Pagina 2; omschrijving Exploitatiegebied
Vraag 28: Waar
is bijlage 1
Deze
bijlage is bijgevoegd in Raaddigitaal bij de stukken van de
vergadering
van de commissie Ruimte. Net onder de
exploitatieovereenkomst.
Verder zullen ze nogmaals opnieuw
aangeboden
worden voor de raad van 10 maart via Raaddigitaal.
7 (EO)
Pagina 2; Programma van Eisen, bijlage 2……………, dan we l
een
opvolgende versie daarvan
Vraag 29: Waar
is bijlage 2 of wordt hier een andere bijlage bedoeld.
Vraag 29a: Hoe
verhoudt zich dit met betrekking tot deze omschrijving
in
relatie tot artikel 3.13 en 11.1 uit de Beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst
inzake Wisseveld
29.
Deze bijlage staat in Raaddigitaal bij de stukken van de vergadering
van
de commissie Ruimte, net onder de exploitatieovereenkomst. Alle
documenten
zullen opnieuw aangeboden worden voor de raad van 10
maart
via Raaddigitaal.
29a.
Er wordt in beide overeenkomsten naar hetzelfde programma van
Eisen
openbare Ruimte of een opvolgende versie daarvan.
9unt
Vraag Antwoord
7 (EO)
Pagina 3; omschrijving Basisdocumenten, a, b en c
Vraag 30:
Waarom behoren bijvoorbeeld Visie Jachthaven GBB,
Pouderoyen
inzake uitwerkingsplan Oranjebastion, Econsultancy inzake
uit
te voeren onderzoeken Oranjebastion niet tot de basisdocumenten
Bij
artikel 2 lid c, worden de algemene basisdocumenten (waaronder
een
uitwerkingsplan incl. onderzoeken) genoemd die voor ieder
deelgebied
worden opgesteld. Dit geldt dus ook voor het deelgebied
Oranjebastion.
Aangezien de notitie met stedenbouwkundige
uitgangspunten
voor Oranjebastion al wel beschikbaar was, kon die bij
de
reeds opgestelde basisdocumenten worden meegenomen. De Visie
Jachthaven
betreft een specifiek document die onderdeel uit maakt
van
de Gebiedsvisie zoals beschreven in art. 4 van de Beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst.
De visie is bovendien opgesteld door GBB en
niet
door of in opdracht van de gemeente.
7 (EO)
Pagina 3; omschrijving Basisdocumenten e, in de Planning.
Vraag 31:
Wanneer kunnen we de eerste Planning verwachten en hoe
gaat
het College hier de Raad over informeren.
De
planning wordt opgesteld door de ontwikkelaar en besproken in de
stuurgroep.
In de nieuwe verhoudingen is het college niet
verantwoordelijk
voor de planning. De eerste ontwikkeling is het
Oranjebastion
en zal in 2016 vorm krijgen.
7 (EO)
Pagina 4; Artikel 3, Algemene verplichtingen van de Gemeente lid
b
Vraag 32: Klopt
de verwijzing naar artikel 3.5 uit de Beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst
inzake Wisseveld in relatie tot dit artikel.
Nee,
deze klopt niet. Deze verwijzing is abusievelijk blijven staan en zal
in
de definitieve overeenkomst geheel worden verwijderd.
10
Vraag Antwoord
7 (EO)
Pagina 5; Artikel 6, lid f
Vraag 33: Worden
alle overige gronden volgens dit artikel juridisch
overgedragen
als alleen het Oranje Bastion opgeleverd.
Vraag 33a: Hoe
verhoudt zich dit dan tot artikel 2.7 van de
Beëindigings-
en ontwikkelovereenkomst inzake Wisseveld waarin
wordt
beschreven dat de eigendomsoverdracht in gedeelten
gerelateerd
aan de te ontwikkelen deelgebieden worden overgedragen
33
Met de gronden in dit artikel worden gronden bedoeld die
eigendom
zijn of worden van GBB en waarop openbare infrastructuur
wordt
aangelegd. De openbare infrastructuur wordt vervolgens voor
een
symbolisch bedrag aan de gemeente overgedragen. De levering
vindt
dus pas plaats nadat een bepaalde fase is gerealiseerd. Hier
worden
dus niet bedoeld de gronden die van de gemeente aan GBB
worden
overgedragen (zie artikel 2.7 van de Beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst).
Deze gronden zijn onderdeel van de
afrekening
van de negatieve grondexploitatie. Op grond van artikel 9
van
de exploitatieovereenkomst heeft de gemeente echter de
mogelijkheid
om een exploitatieplan op te stellen indien de
ontwikkelaar
en/of diens rechtsopvolger in verzuim is ten aanzien van
de
nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomsten.
33a.
Alleen in het geval van een faillissement of het niet of niet volledig
afronden
dan wel zekerstellen van de infrastructuur in de ontwikkelde
deelgebieden
worden de gronden niet overgedragen.
11
Agendaag Antwoord
7 (B&O)
Eind 2011 lag er een beëindigingsvoorstel waarin het totale
verlies
voor de gemeente uitkwam op €10,6 miljoen. Dit was
opgebouwd
uit:
boekwaarde
€8,2
inrichting
openbare ruimte €3,9
projectondersteuning
€0,3
bijdrage
GBB -€1,8
____________________________________+
totaal
verlies gemeente: €10,6 miljoen
Nu
ligt er een onderhandelingsresultaat waarbij de gemeente €12,1
miljoen
verlies lijdt. Dit is opgebouwd uit:
boekwaarde
€8,2 (reeds afgeboekt)
verrekening
€3,9 (incl. projectondersteuning
€1,0)
____________________________________+
totaal
verlies gemeente: €12,1 miljoen
Hoe
verklaart u dit verschil? En aan welke partij kwam in het voorstel
van
2011 de ISV subsidie toe?
Het
verschil dat hiernaast geschetst wordt, is niet een juiste
vergelijking.
Er wordt bij het huidige onderhandelingsresultaat geen
rekening
gehouden met een inkomst van € 2,0 miljoen, terwijl deze wel
meegenomen
is in het staat over 2011. Daarnaast worden de gronden
in
de berekening van het huidige onderhandelingsresultaat 2x
meegenomen.
Zowel in de genoemde boekwaarde van 8,2 miljoen als
in
de verrekening van 3,9 miljoen zitten de gronden meegenomen.
Zoals
in bijlage 1 van de Beëindigings- en ontwikkelovereenkomst is
aangegeven,
is de boekwaarde van de gronden geen onderdeel meer
van
de gezamenlijke grondexploitatie. Als gevolg van de
onderhandelingen
kunnen de gronden tegen hun volledige waarde
ingebracht
worden om het verschil te verevenen.
Om
beide jaren met elkaar te vergelijken moet dus gekeken worden
naar
de verevening van de grondexploitaties en niet deels naar de
verevening
en deels naar hoe de gemeente in 2011/2012 haar verlies
boekhoudkundig
verwerkt heeft.
In
het raadsvoorstel wordt aangegeven hoe de € 3,9 miljoen gedekt kan
worden
binnen de door de raad ingestelde reserves en beschikbaar
gestelde
kredieten. Deze waren afgeleid van de berekeningen zoals
deze
gemaakt zijn op basis van de overeenkomst in 2011.
De
ISV kwam aan beide toe.

12unt
Vraag Antwoord
7 (B&O)
Is artikel 3.5 van de beëindigingsovereenkomst, op grond
waarvan
de gemeente geen planologische medewerking mag verlenen
aan
concurrerende woningbouwplannen, wel juridisch houdbaar? En
wat
betekent dit voor de plannen van Visio en voormalig Maaszicht? De
wethouder
zou toch een lijst aanleveren zodat er meer helderheid zou
komen?
De
huidige tekst is voorgesteld door de externe jurist, maar moet wel
gezien
worden in relatie tot de clausule uit artikel 13 waarin de raad
zijn
wettelijke bevoegdheid houdt.
Daarbij
komt dat in de onderhandelingen nadrukkelijk stil is gestaan bij
deze
bepaling en dat deze niet van toepassing is voor alle projecten
zoals
benoemd in de structuurvisie. Verder vervalt deze bepaling op 1
januari
2020 als er geen omgevingsvergunning is aangevraagd voor
Oranjebastion
en Achter Catharinahof. Tevens is opgenomen dat de
ontwikkelaar
zelf moet aantonen of plannen concurrerend zijn.
De
lijst met bekende plannen staat genoemd op p33 van deel A van de
structuurvisie.
Ook de locaties Prinsenstal en Visio zijn op die lijst
vermeld.
Artikel 3.5. is op deze projecten dus niet van toepassing.
7 (B&O)
artikel 2.7 van de beëindigingsovereenkomst: 
Waarom worden de
gronden tussen het Maertens terrein en de Maasbrug na 10 jaar aan GBB
geleverd ook wanneer daar nog geen bouwplannen voor zijn
ontwikkeld?
Kan de gemeente, om een zo groot mogelijke zekerheid
van
ontwikkeling van ook deze locaties te krijgen, niet beter de grond
in
eigendom houden? Hoe wordt er financieel verrekend als de grond,
door
het niet realiseren van de infrastructuur per 1-10-2024, bij de
gemeente
blijft? Hoe en wanneer wordt er financieel verrekend als de
Ontwikkelaar
de infrastructuur niet aanlegt?
De
kosten voor overdracht van gronden zijn voor gezamenlijke
rekening.
Indien gronden geleverd worden in overdrachtsbelastingsfeer
zijn
de kosten voor de gemeente ca €45.000. Waarom wordt dit niet
gemeld?
Omdat
dit onderdeel was van de SOK 2005 en de gronden nu
onderdeel
zijn van de verevening van het verschil in boekwaarden om
de
lopende verliesgevende grondexploitatie af te sluiten.
Nee,
zoals zo juist aangegeven zijn de gronden altijd al onderdeel
geweest
van de SOK2005.
Indien
de infrastructuur niet zeker is gesteld dan wel gerealiseerd is
worden
de resterende gronden op dat moment niet overgedragen. GBB
heeft
dan geen recht op een aanvullende financieel verrekending. (het
is
dus een soort boeteclausule voor GBB).
De
kosten worden niet gemeld omdat er gestreefd wordt naar een
fiscaal
vriendelijke overdracht. Dit betekent dat de gronden vrijwel
altijd
kunnen worden overgedragen in de BTW-sfeer en dan is
overdrachtsbelasting
niet van toepassing. De overdracht van gronden is
een
logisch sluitstuk van de gezamenlijk grondexploitatie en dus zullen
de
daarvoor te maken kosten door beide partijen moeten worden
opgebracht.

13
AgendaVraag Antwoord
7 (B&O)
Waarom kiest het college ervoor om de ontwikkeling van de
openbare
ruimte door de Ontwikkelaar te laten uitvoeren? Is het
gezien
het Hart van Grave, waarbij de gemeente door het faillissement
van
de bouwpartij een fors financieel nadeel heeft moeten incasseren,
niet
minder risicovol als de gemeente zelf de openbare ruimte inricht?
Omdat
het college kiest voor een regiefunctie.
Nee,
omdat de voorliggende overeenkomsten ook nog de mogelijkheid
bieden
om een exploitatieplan op te stellen indien de ontwikkelaar
en/of
diens rechtsopvolger in gebreke blijven. Op grond van dit
exploitatieplan
kunnen de kosten dan toch op de initiatiefnemers
worden
verhaald.

7 (B&O)
In artikel 1.3 van de beëindigingsovereenkomst wordt melding
gemaakt
van een brief? Welke brief?
Zie
bijlage 2 bij deze beantwoording

7 (Overig)
Waar het gaat om de jachthaven is niet enkel De Stuw partij,
maar
gaat het ook om omwonenden. Kunt u deze nog als
gesprekspartner
toevoegen?
Het
is aan de ontwikkelaar om de gesprekken te voeren. Het is
voldoende
om over beheeraspecten van de jachthaven alleen met De
Stuw
te praten en op dat gebied hebben De Stuw en GBB inmiddels
diverse
constructieve gesprekken gevoerd.

7 (Overig)
In het college van 27-1-2015 wordt gesproken over
bodemsanering
Oranje Bastion ( het college is ergens niet mee akkoord
/
gaat volgens mij over waterbodemverontreiniging) De vraag is wat de
relatie
is met dit plan?
Er
zit geen relatie met de overeenkomst zoals deze gesloten wordt met
de
ontwikkelaar. Het gaat over het al dan niet sluiten van een
saneringsdossier
bij de Provincie.

7 (Overig)
Waarvoor heeft de gemeente ooit de ISV-subsidie ontvangen?

Zie bijlage 3 bij
deze beantwoording.

7 (B&O)
In artikel 2.6 wordt gesproken over GBB / VBS. Wie is VBS? 
Zie antwoord op p. 3

7 (B&O)
In artikel 3.15 staat dat er in de eerste fase enkel vrije
sectorwoningen
zullen worden gebouwd. Hoe verantwoordt u dit in
relatie
tot de behoefte aan sociale woningbouw in de gemeente?
Zoals
reeds beantwoord is tijdens vergadering van 10 februari, in de
regionale
woonvisie land van Cuijk (deel 2, paragraaf 5.1.1) en de
woonvisie
(blz. 13 t/m 25) wordt de behoefte aan sociale woningbouw
gepresenteerd.
Daarbij komt dat in het woningplan voor Oranje bastion
al
9 woningen onder de € 200.000,– zitten. Ook binnen andere
projecten
wordt sociale woningbouw gerealiseerd.

14
Agendaraag Antwoord
7 (RV)
pag. 1 Samenvatting: Keerpunt 2010 wil de
juridische toetsing en
accoordbevinding van de overeenkomsten inzien.

Tijdens
het hele proces van de onderhandelingen en het opstellen van
de
overeenkomsten zijn wij bijgestaan door een externe jurist. Hij heeft
lopende
de onderhandelingen geregeld advies uitgebracht en op
aangeven
van hem zijn wijzigingen verwerkt in de voorliggende
contracten.
De jurist is gevraagd om voor u gemak een finaal document
op
te stellen. Dit wordt vanaf volgende week ter inzage gelegd bij de
Griffie.

7 (RV)
pag. 1….en de bijbehorende brief (ook
beëindigingovereenkomst
pag. 2 punt 1.3) en de ondertekening daarvan door het college (ook
genoemd bij de bijlagen: Begeleidende brief aan GBB. Alsnog
toesturen? niet aangetroffen.

Zie
bijlage 2 bij deze beantwoording

7 (RV)
pag. 1 + beslispunt 2: zich te kunnen verenigen
…..inclusief het
buitendijksgebied.
Dit lijkt een blanco cheque; carte blanche aan GBB voor de
ontwikkeling
van de uiterwaarden, zonder dat de raad daar nog iets van kan en
mag
vinden?? Klopt dat?
Heeft GBB hier ook reeds een globale visie over laten maken net
als
voor de haven?

Nee
het ligt volledig in de publiekrechtelijk bevoegdheid van de raad
om
ontwikkeling in de uiterwaarden te beoordelen. Zoals ook in
beslispunt
3 is aangegeven. Daarnaast heeft GBB aangegeven dat zij
zich
eerst concentreert op de drie genoemde locaties: Oranjebastion,
Achter
Catharinahof en de EMAB-locatie.
GBB
heeft nog geen globale visie laten maken voor het hele gebied,
maar
start hier na vaststelling van de overeenkomsten in maart 2015
mee.
Op basis van artikel 3.8 heeft zij hiertoe een verplichting

7 (RV)
pag. 2 punt 3: …op basis van eerder opgestelde taxatie
getaxeerd
op € 1.393.160,00. Is de grondvervuiling hierin verdisconteerd?
Wie
heeft de grond getaxeerd? Keerpunt 2010 wil inzage taxatierapport.

Evt.
grondvervuiling is niet in de taxatiewaarde meegenomen, omdat
een
raming van deze kosten meegenomen is in het saldo van
toekomstige
opbrengsten en kosten. Daarnaast is overeengekomen dat
GBB
de gronden overneemt inclusief de eventuele verontreiniging (art.
2.7.
Beëindigings- en ontwikkelovereenkomst). De percelen zijn
getaxeerd
door De Lorijn Raadgevers. Het taxatierapport zal ter inzage
gelegd
worden voor de raad.

7 (RV)
pag. 2 onderaan: bijdrage GBB maximaal €
90.000,00 rotonde
Industriestraat/kruising N 324. Opmerking: gaat dit ten koste van
de
eerder geplande rotonde op de gevaarlijke kruising N
324/Venesteinlaan?

Nee
dit staat hier los van.

15
AgendaVraag Antwoord
7 (RV)
pag. 4 Planning en waarborgrealisatie. Waar kunnen we een
planning vinden – totaal en per deelgebied?

Zie
antwoord op pagina 9
.
7 (B&O)
pag. 1 f.: Keerpunt 2010 Inschatting wat de gevolgen zijn als de rechter
de
gemeente Grave in het ongelijk had gesteld in de twee rechtszaken
die
nog lopen?
Dat
is niet bekend. De juridische procedures worden pas weer
opgepakt
als we niet tot een overeenkomst kunnen komen. Bij
ondertekening
zijn de procedures echter van de baan en verleent GBB
de
gemeente conform artikel 7.1 volledige kwijting.

7 (B&O)
pag. 4 – 2.8 gaat over bijl. 3: Wij willen inzicht in de
financiële
consequenties voor de gemeente van deze opdrachten 50-50
verrekening?

Wordt
ter inzage gelegd bij de griffie

7 (B&O)
pag. 4 art. 3.1 ..exploitatie-overeenkomst
….is niet getekend?? 

Die is
door de ontwikkelaar reeds getekend.

7 (B&O)
pag. 5 – 3.5 Keerpunt 2010 Kunnen op grond van dit artikel nieuwe
ontwikkelingen bij Visio – Prinsenstal – voormalige scheepswerf
geblokkeerd worden?
Kan er door bakkerij Willems en het terrein Martens ontwikkeld
worden?

De
bekende plannen voor de locaties Visio en Prinsenstal zijn in de
structuurvisie
opgenomen (periode t/m 2022) en vallen in principe dus
niet
onder de werking van dit artikel. Voor de scheepswerf zijn in de
structuurvisie
25 woningen gereserveerd (overigens in de periode na
2023)
omdat er bij de totstandkoming van de structuurvisie nog geen
concreet
plan voor de scheepswerf bekend was.
Ja,
maar geen woningbouw want die is niet voorzien in de
structuurvisie.

16
Agendaraag Antwoord
7 (B&O) Keerpunt 2010 
Het probleem is dat er volgens dit artikel de komende 10 jaar (!)
door de gemeente geen planologische medewerking aan concurrerende
projecten mag worden geven. Met de overeenkomst wordt in feite de
structuurvisie opnieuw vastgesteld. De wethouder heeft eerder
gezegd
dat de structuurvisie “niet in beton gegoten is” en dat “nieuwe
projecten altijd objectief beoordeeld zouden worden”. Met het
ondertekenen van deze overeenkomst wordt de structuurvisie keihard
en kan, volgens artikel 3.5 van de overeenkomst, het project op de
werf
als concurrerend (zonder definitie overigens!) beoordeeld worden
met
het gevolg dat er geen planologische medewerking door de gemeente
gegeven kan worden.
Even afgezien of een dergelijke clausule geoorloofd is zou er een
uitzonderingspositie voor de werf gecreëerd moeten worden. Ook
omdat gezien de aanvullende plannen op Wisseveld de werf zwaar in
de
verdrukking komt. Het zal nog moeilijker worden om, zonder
gevoelsmatige overlast, de zware industriële activiteiten, die
volgens
bestemmingsplan én vergunning mogen worden verrichten, uit te
voeren.
Is er lopende dit proces overleg geweest met de heer Robert van
Kessel?

Nee
de scheepswerf maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst.

7 (B&O)
pag. 5 – 3.10 is vaag en onduidelijk omdat de brief genoemd in
art.
3.1 er niet is? Wat is de betekenis van dit
artikel?
Zie
bijlage 2 bij deze beantwoording

7 (B&O)
pag. 6 – art. 3.13 Wie bepaalt of gronden zwaarwegend zijn? 

Indien de ontwikkelaar voldoet aan het Programma van Eisen
zal de
gemeente
in principe altijd goedkeuring moeten geven op de
ingediende
bestekken en tekeningen. De gemeente bepaalt zelf of er
sprake
is van een zwaarwegend belang om niet in te stemmen met de
bestekken
en bijbehorende tekeningen.


17
Agendantwoord
7 (B&O)
pag. 6 – art. 3.14……Keerpunt 2010 en zoveel meer woningen….Aantal
woningen?

In
de eerste 3 deelgebieden worden volgens de woningbouwprognose
122
woningen voorzien. Het aantal extra woningen is afhankelijk van de
marktvraag
zoals ook beschreven is in artikel 3.4 van de Beëindigingsen
ontwikkelovereenkomst.
7 (B&O)
pag. 6 – art. 3.15 Keerpunt 2010 Hierbij zal indien aan de orde ook
sociale/goedkope
woningbouw enz. Dit is boterzacht; geen poot om
op
te staan als GBB niet wil.
v.k.a. (Voorkennisgeving aangenomen J.L.)

7 (B&O)
pag. 6 art. 3.17 Wat gebeurt er in de komende 10 jaar met het
plangebied
m.u.v. Achter Catharinahof; EMAB en Oranje Bastion??
Zie
antwoord op pagina 7 voor wat betreft het tijdelijk beheer. Verdere
ontwikkeling
is afhankelijk van de marktvraag zoals ook beschreven is
in
artikel 3.4 van de Beëindigings- en ontwikkelovereenkomst.

7 (B&O)
pag. 7 art. 4.2 Graag aanduiding van Opstalrecht op bijl. 6 

Het blauw gearceerde gebied op de tekening is
het gebied waar een
opstalrecht
op gevestigd zal worden. Dit heeft te maken met het feit
dat
de aan te leggen steigers op grond van de gemeente gebouwd gaan
worden.

7 (B&O)
pag. 8 art. 8.3 …zwaarwegende tekortkoming in de nakoming
van
de overeenkomst enz. Wie bepaalt, beoordeelt dat
– is weinig
concreet!

Bij
interpretatieverschillen over zware tekortkomingen is artikel 12.2.
van
toepassing.

7 (B&O)
pag. 9 – art. 9.1 …aanpassingsovereenkomst. Wordt
hierbij
instemming van de raad gevraagd?

Consultatie
van de raad is van politiek belang in het licht van artikel 169
lid
4 Gem wet. De raad kan dan wensen en bedenkingen kenbaar
maken.

7 (B&O)
pag. 9 art. 9.2 Indien partijen enz. enz. Wat
indien 1 partij tot de
conclusie komt dat een dergelijke aanvaardbare oplossing niet
mogelijk
is??
Dan
zullen partijen daar gelet op artikel 9.1 gezamenlijk een oplossing
voor
moeten vinden. Mede daarom is er ook een stuurgroep ingesteld.
Uiteindelijk
is ook hier artikel 12.2. van toepassing.

7 (B&O)
pag. 9 art. 11.2 Wijziging/aanvulling op deze
overeenkomst…..Behoeven die goedkeuring van de raad?? Zo ook bij
11.3

Consultatie
van de raad is van politiek belang in het licht van artikel 169
lid
4 Gem wet. De raad kan dan wensen en bedenkingen kenbaar
maken.
Dat is wat anders dan goedkeuring of instemming.

7 pag. 10
art. 12.2 3e regel…..een redelijke termijn.
Hoe lang mag die
duren??? 10 jaar??
De
wet geeft geen definitie van de ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is zal
derhalve
van de concrete situatie afhangen

18
Agenda
7 (EO)
pag. 4 art. 3 b 2e
regel: Beëindiging- en
ontwikkelovereenkomst
(art. 3.5) moet art. 3.6 zijn!
Zie
antwoord op pagina 9

7 (EO)
pag. 7/8 Onvoorziene omstandigheden. Behoeft een
aanpassingovereenkomst goedkeuring van de raad?

Zie
antwoord hierboven op dezelfde vraag n.a.v. Beëindigings- en
Ontwikkelovereenkomst.

7 (overig)
Wat na 10 jaar? Loopt het project – en de
voorkeursbehandeling
voor GBB – dan eindeloos door? Einddatum??
Nee,
de faciliterende rol is voor een periode van 10 jaar. De gronden
worden
uiterlijk op 31 december 2024 overgeleverd. Na de periode van
10
jaar hebben partijen geen verplichtingen over en weer.

7 (B&O)
Bijlage 1 Klopt dit overzicht met de getallen? Wie heeft het
gecontroleerd?
Als GBB
geen 13 miljoen verlies heeft geleden of de
waarde
van de gemeentegronden zijn te laag gewaardeerd – en/of die
van
GBB te hoog – dan spek je als gemeente de kas van GBB extra!
Uitgangspunt
bij de boekwaardes zijn de getallen zoals deze in 2011
gezamenlijk
zijn bepaald. Daarover heen is alleen een rentecomponent
gerekend.

7 (B&O)
pag. 3 art 2.3 Beëindigovereenkomst….een gedeeltelijk gebruik
van
de jachthaven. Is dat gratis tot in lengte van jaren?

Zie
hiervoor artikel 4 van de beëindigingsovereenkomst . Er wordt een
erfdienstbaarheid
en een opstalrecht gevestigd. Verder is de
jachthaven
per definitie toegankelijk voor iedereen.

7 (B&O)
pag. 3 2.7 Waarom moet de gemeente bij grondoverdracht 50 %
van
de overdrachtsbelasting betalen?
Zie
beantwoording op pagina 12

7 (B&O)
pag. 5 3.10 Gaat de gemeente na die 10 jaar kosten in
rekening
brengen bij GBB voor haar faciliterende rol?

Indien
het aan de orde zou zijn, dan worden alle kosten doorberekend.
In
deze overeenkomst heeft de gemeente na 10 jaar geen faciliterende
rol
meer, alleen haar publiekrechtelijke functie

7 (B&O)
pag. 7 art. 4.1Wie draagt de kosten van het door de gemeente
vast
te leggen bestemmingsplan op grond van de door Ontwikkelaar
opgestelde
globale visie voor de EMAB-locatie en de jachthaven?
De
ontwikkelaar betaalt leges voor de aanvraag van een
bestemmingsplanwijziging.

7 (RV) Keerpunt 2010 Als het raadsvoorstel wordt aangenomen wordt dan automatisch
het
hele dossier voor de openbaarheid vrijgegeven of moet de raad
daar
een apart besluit overnemen?
Het
hele dossier is al openbaar.
19
Agendaag Antwoord
7 (overig)
Dit hele lastige, moeilijke Wissevelddossier hebben diverse
wethouders
en interimmers en externen hun kop gekost.
Keerpunt
2010
wil dat de raad als hoogste orgaan een gedetailleerd
financieel
overzicht krijgt van alle inkomsten en uitgaven die op dit
dossier
drukken zoals ook de juridische bijstand en de kosten
verbonden
aan het vervangen van wethouders en interimmers en
andere
externen.
Alle
kosten tot en met 2011 zijn opgenomen in de boekwaarde
waarover
het verlies is genomen. De kosten die daarna gemaakt zijn
voor
ondersteuning en afronding zijn gedekt uit de door de raad
beschikbare
kredieten. Verantwoording voor deze uitgaves is gedaan
via
de planning & control cyclus en de actualisaties van de
grondexploitaties

7 (overig)
Keerpunt 2010 wil dat er overleg gepleegd wordt met twee
partijen
die dadelijk te maken krijgen met Wiseveld 2.0
Watersportvereniging
De Stuw en Robert van Kessel met zijn
Waterfront
project. We willen terugkoppeling van het resultaat van die
gesprekken.
Het
is aan de ontwikkelaar om te bepalen met wie hij overleg pleegt.
De
gemeente heeft hier vanuit de nieuwe rolverdeling slechts een
faciliterende
rol.

7 (overig)
Keerpunt 2010 wil een quickscan uit laten voeren door de
Regionale
RekenkamerCommissie. De rekenkamercommissie kan het
rapport
dat de vorige rekenkamercommissie heeft uitgebracht over het
Wisseveld
en het voorstel naast elkaar leggen en een inhoudelijk
oordeel
geven aan de huidige raad
Een
gemeenteraad kan onderwerpen aandragen bij een
rekenkamercommissie
om te onderzoeken. Het is aan de
rekenkamercommissie
om te bepalen welke onderwerpen onderzocht
worden.

7 (overig) Keerpunt 2010  Wat zijn de gevolgen als de raad niet akkoord gaat met alle
details?
Vallen we dan terug op eerdere besluiten?

Dan
vallen we terug op de SOK 2005 en is de verwachting dat de
ontwikkeling
van elke deelgebied een langdurig traject zal zijn met veel
juridisch
getouwtrek. Ook de claims zijn dan niet van de baan.

7 (overig) Keerpunt 2010 Wethouder Eric Daandels heeft ooit gezegd “Grave had
makkelijk
eerder van het contract met GBB af kunnen zijn”. Kan hij dat
ons
nog eens helder en in het kort uitleggen?
Er
is tussen 2005 en 2010 een moment geweest dat wij de
overeenkomst
hadden kunnen beëindigen. Op dat moment is
geconcludeerd
dat we door gingen met de ontwikkeling.

7 (overig)
Naar aanleiding van brieven van o.a. Ben Bongaards, Leo de
Vreede,
en Wil Baaijens vraagt Keerpunt 2010 om een gesprek te
organiseren
van het college of de wethouder R.O. met briefschrijvers
om
verduidelijking te geven op alle plannen en eventuele vragen te
beantwoorden.
Vragen
die aan het college worden gesteld worden beantwoord
volgens
de vastgestelde procedures. Verduidelijking van de plannen is
uitvoerig
in de raad aan de orde geweest.

20
Vraag Antwoord
7 Er
wordt meer informatie gevraagd over de volgende zaken:
a.
de borging van de kosten (is dit voldoende?);
b.
de houdbaarheid van de bepaling dat er bij een faillissement geen
gronden
over worden gedragen;
c.
het kostenoverzicht (9,7 miljoen + uitvloeisel van dit contract (2,9
miljoen)
is dus 12,6 miljoen en niet de genoemde 9,7 miljoen);
d.
de houdbaarheid van de bepaling m.b.t. concurrerende plannen.
e.
De noodzaak van de opnamen van een kettingbeding.
a.
ja
b.
De opgenomen bepaling (art. 2.7) is juridisch houdbaar. Het
externe
advies luidde als volgt: In de overeenkomst kan worden
opgenomen
dat in geval van faillissement de vorderingsrechten
van
GBB vervallen. Dat geschiedt dan van rechtswege en de
curator
heeft daar dan geen aanspraak meer op. De gemeente
onttrekt
dus ook geen claims van GBB aan verhaal door nu dit
verval
van recht (en de grondslag daarvoor, te weten compensatie
voor
gevolgen faillissement) te bedingen.
c.
Zie beantwoording op pagina 10
d.
Zie beantwoording pagina 11
e.
Dit is voldoende geborgd in artikel 6 van de beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst.
Daar komt bij dat de gemeente conform
artikel
9 uit de exploitatieovereenkomst de mogelijkheid heeft tot
het
opstellen van een exploitatieplan.

7 Keerpunt 2010 Er
vervalt een parkeerterrein door de ontwikkeling van het Oranje
Bastion.
Hoe is voorzien in een vervanging van deze parkeerplaatsen?
Deze
locatie heeft altijd al onderdeel uitgemaakt van het project
Wisseveld.
In het kader van de bouw van Hart van Grave is ervoor
gekozen
om dit als tijdelijk parkeerterrein in te richten om de
parkeerdruk
tijdens de bouw te verminderen. Inmiddels is de bouw en
openbare
inrichting van Hart van Grave gereed en wordt voldaan aan
de
afspraak m.b.t. het aantal parkeerplaatsen. Er is dus geen sprake
van
‘vervanging’

7 In de
exploitatieovereenkomst, artikel 3d, wordt ingegaan op de
publiekrechtelijke
rol van de gemeente. Hoe moet dit artikel gezien
worden
in combinatie met de beëindigingsovereenkomst?
Als
het verlengde van het bepaalde in de beëindigings- en
ontwikkelovereenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: