Geheugenopfrisser: besluiten over de twee Brede Scholen. Dankzij steun oppositie komen er toch twee Brede Scholen bij.

De voorzitter  heropend de vergadering op 1 oktober 2013.
Alle raadsleden zijn aanwezig. Afwezig is wethouder Daandels.

.
Realisatie Brede Scholen

Ter vergadering wordt door VPGrave, Keerpunt 2010, CDA en Fractie Frank Stoffer een amendement in gediend.
VPGrave, Fractie Frank Stoffer, Keerpunt 2010, CDA

Raadsvergadering
24 september 2013
Agendap.
23

Onderwerp: Realisatie Brede Scholen
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d 1 oktober ( na schorsing van de raadsvergadering van 24 september 2013
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
8. Wel planvorming voor nieuwbouw school oost en wijkgebonden voorzieningen, onder de voorwaarde van hernieuwd langdurig gebruik danwel verkoop van het huidige gebouw van Hartenaas. Over nieuwbouw voor Hartenaas definitief te besluiten bij het einde van de planvorming en voorafgaand aan de vergunningverlening.
Toelichting
Ondertekening en naam:
Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 24 sept./1 oktober 2013
Afhandeling   
Stemverhouding:
Voor   8 stemmen       
Fracties: CDA, VPGrave, Keerpunt 2010 Fractie Frank Stoffer:
Tegen:7 stemmen       Fracties:VVD,LPG en Trots
Het ingediende amendement van LPG, VVD en Trots wordt ter ingetrokken.
Ter vergadering wordt door Trots,VVD en LPG een nieuw amendement ingediend.
Fracties:
LPG, VVD, Trots
Raadsvergadering
24 september 2013
Agendapunt
23
Onderwerp: Realisatie Brede Scholen
Toelichting:
Binnen onze gemeente moet nog op allerlei terreinen bezuinigd worden. Bij dit voorstel willen wij ook gaan bezuinigen. Deze bezuiniging gaat niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.
Ook willen wij rekening gaan houden met de krimp van het aantal leerlingen voor de basisscholen.
Ook vinden wij dat het gebouw van Hartenaas nog prima geschikt is voor het geven van onderwijs. Het is o.i.  zonde dat dit gebouw niet meer gebruikt zal gaan worden voor onderwijsdoeleinden.
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit aan te vullen cq te wijzigen:
Besluit nummer één komt te vervallen
Besluit nummer 3 wensen wij als volgt aan te passen: In te stemmen met de traditionele financieringsvariant voor de bouw van één brede school West en de bouw van een nieuwe school op het terrein van De Sprankel.
Besluit nummer 4 wensen wij als volgt aan te passen: In te stemmen met een gelijktijdige realisatie van één brede school West en nieuwbouw  van De Sprankel.
Besluit 7 wensen wij als volgt aan te passen: De reserve algemeen weerstandsvermogen voor afdekking van risico’s te verhogen met maximaal € 330.000,– ten laste van het vrije deel van de algemene reserve.
Wel planvorming voor nieuwbouw school oost en wijkgebonden voorzieningen, onder de voorwaarde van hernieuwd langdurig gebruik danwel verkoop van het huidige gebouw van Hartenaas. Over nieuwbouw voor Hartenaas definitief te besluiten bij het einde van de planvorming en voorafgaand aan de vergunningverlening.
Ondertekening en naam:
M. Henisch-Hulsman
D. B. Joosten
P.J. Vollenberg
G.J. Bos
H.A.F.M. de Greeff
T.W.A. Reijnen
R. Bannink
Dit amendement is verworpen in de vergadering van 24 september/1 oktober 2013
Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier)
Stemverhouding:
Voor: 7 stemmen                   Fracties:VVD, LPG en Trots
Tegen: 8 stemmen                Fracties: CDA,VPGrave, Keerpunt 2010 en Fractie Frank Stoffer
Het voorstel van het college wordt met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: