Wisseveld 2.0 de rekenkamercommissie maakte onderstaand overzicht op van 2000 tot 2011.

Chronologisch
overzicht feitenreconstructie proces
Koninginnedijk/Wisseveld
Grave vanaf 2000.
Aantekeningen uit
geraadpleegde stukken vanaf 2000.
Algemene opmerking RKC: de aanduidingen Wisseveld,
Koninginnedijk, Wisseveld/Koninginnedijk of Maaszicht zijn in de stukken
wisselend aangetroffen, maar hebben betrekking op hetzelfde plan of onderdelen
daarvan.
17 oktober 2000
Besluit B&W om aan de gemeenteraad voor te leggen
een voorstel tot het aangaan van een intentieovereenkomst met Ballast Nedam
Bouw en Ontwikkeling voor de ontwikkeling van het gebied Koninginnedijk.
31 oktober 2000
Besluit gemeenteraad tot het aangaan van een
intentieovereenkomst met Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling voor de
ontwikkeling van het gebied Koninginnedijk.
In het raadsvoorstel van 17 oktober 2000 staat dat:
• In de intentieovereenkomst de bedoeling ligt
opgesloten, dat de uiteindelijke exploitatie van het plangebied voor wat
betreft het gemeentelijk aandeel budgettair neutraal verloopt;
• Aangezien er nog geen concrete plannen aan de orde
zijn, communicatie nog niet aan de orde is; al werkende zal communicatie aan de
orde komen.
22 december 2000
Ondertekening van de intentieovereenkomst door de
burgemeester van Grave en de algemeen directeur van Ballast Nedam.
15 februari 2001
Communicatieplan plangebied Koninginnedijk Grave,
opgesteld door projectteam Koninginnedijk Grave.
18 december 2003
Brief gemeente Grave aan Ballast Nedam.
In deze brief:
• Bevestiging van het gesprek van wethouder Peters met
Ballast Nedam op 16-12-2003 dat de intentieovereenkomst (her)ontwikkeling
Koninginnedijk Grave d.d. 22 december 2000 met wederzijdse instemming per
direct is beëindigd.
• Dat gemeente voorstel van BN ter afwikkeling
uiterlijk 15 -01-2004 tegemoet ziet.
9 januari 2004
Brief Ballast Nedam aan gemeente in vervolg op gesprek
16-12-2003 en in reactie op brief gemeente van 18-12-2003 dat gezien de feiten
en omstandigheden Ballast Nedam het standpunt van de gemeente zal
respecteren.
13 januari 2004 Brief Ballast Nedam aan B&W gemeente Grave met
verzoek om binnen 2 weken kenbaar te maken of gemeente instemt met een te
betalen vergoeding.
13 januari 2004
Brief van Ballast Nedam inzake afwikkeling beëindiging
van de intentieovereenkomst van 22 december 2000 tegen een door de gemeente
Grave te betalen vergoeding van €450.000,- te verhogen met rente en BTW, waar
tegenover Ballast Nedam de rechten op een in een overzicht genoemde stukken zal
overdragen aan de gemeente Grave .
16 april 2004
Aangetekende brief van gemeente Grave aan Ballast
Nedam over beëindiging intentieovereenkomst, waarin gemeente conform haar
eerdere brief van 18-12-2003 stelt dat beide partijen gezamenlijk de conclusie
hebben getrokken dat intentieovereenkomst van 22-12-2000 met wederzijdse
instemming is beëindigd.
4 juni 2004
Memo van DHV (opmerking RKC: DHV is externe adviseur
gemeente) aan gemeente Grave over analyse intentieovereenkomsten
Koninginnedijk:
• Van 22-12-2000 aangegaan met Ballast Nedam;
• Aan te gaan met Grond- en Bouwbank B.V. (GBB).
25 juni 2004
Brief gemeente Grave aan Ballast Nedam in reactie op
brief BN van 13-01-2004 waarin gemeente aangeeft dat de door Ballast Nedam
geproduceerde stukken zeer beperkte gebruikswaarde hebben en dat deze in geen
verhouding staan tot het bedrag dat zij ervoor willen hebben. Gemeente Grave
geeft aan geen aanleiding te zien om stukken over te nemen en gaat niet in op
het aanbod.
13 juli 2004
Raadsbesluit goedkeuring nieuwe intentieovereenkomst
Koninginnedijk, zoals deze op 9 juni 2004 is aangegaan met GGB, onder
voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad.GGB heeft de gronden van Ballast
Nedam overgenomen.
Als bijlage bij het raadsvoorstel van 22 juni 2004 is
op verzoek van de gemeenteraad toegevoegd een table met vergelijking van
artikelen uit de intentieovereenkomsten van 22-12-2000 en die van 9-6-2004.
In genoemd raadsvoorstel van 22 juni 2004 is ondermeer
opgenomen dat:
• De gemeente bevindt zich nu in een positie om een
meer sturende rol in het proces te nemen. Het instellen van een gemeentelijk
projectbureau geeft de gemeente de kennis en armslag om als gelijkwaardige
partner van de ontwikkelende partij sturing te geven aan de ontwikkeling.
Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor een actief grondbeleid wat eveneens
leidt tot een andere positive en rol in het project.
• Intentieovereenkomst met GBB: partijen concentreren
zich op een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek gedurende de duur van de
intentieovereenkomst, die uiterlijk acht maanden na 9 juni 2004 eindigt, tenzij
partijen besluiten tot verlenging.
• Mocht een der partijen de verplichtingen, zoals
verwoord in de intentieovereenkomst niet nakomen, dan laat de nieuwe
overeenkomst geen onduidelijkheid over nader te maken afspraken of
geschillenbeslechting. Hierbij wordt aangetekend dat de gemeente scherp moet
letten op de wederzijdse nakoming van afspraken.
12 oktober 2004
Brief Ballast Nedam waarin aangegeven dat niet wordt
ingestemd met standpunt gemeente in brief gemeente aan BN van 25 juni 2004
inzake overname rechten etc.
16 november 2004
Raadsbesluit Vaststelling van de nota Overzicht
grondexploitaties Grave 2004-II. Tijdens een besloten gezamenlijke vergadering
van de commissie ROB en de raad van de gemeente Grave d.d. 15 juni 2004 is gevraagd
om twee maal per jaar een overzicht te ontvangen met de stand van zaken
betreffende grondexploitaties. Blijkens het onderliggende raadsvoorstel is door
B&W toegezegd om:
• hier gehoor aan te geven. Per 1 januari van elk jaar
zal er een uitgebreid overzicht worden gemaakt met de grondexploitaties met
daarin de herziening van de exploitaties, de voorzieningen en de vermogenspositie.
• Daarnaast zal er per peildatum 1 juli van elk jaar
een minder uitgebreid stuk worden gemaakt waarin aandacht zal worden besteed
aan de wijzigingen van 1 januari tot 1 juli van dat jaar en de effecten voor de
complexen.
De totale kosten van het complex Koninginnedijk naar
het prijspeil 1-1-2004 worden geraamd op € 2.246.437,-; de totale opbrengsten
naar het prijspeil 1-1-2004 op € 4.838.198,-.
25 november 2004
Brief gemeente aan Ballast Nedam waarin zij aangeeft
dat zij bij haar standpunt blijft dat zij geen meerwaarde ziet in het overnemen
van producten en er geen aanleiding is voor nader overleg. Hiermee is voor de
gemeente Grave het project Koninginnedijk met Ballast Nedam afgewikkeld.
25 januari 2005
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Grave – GBB,
waarin opgenomen dat Grave voor 50% risicodragend participeert in de
gezamenlijke grondexploitatie met GBB en dat er een winst is gecalculeerd op
grond van de gezamenlijke grondexploitatie van ongeveer € 700.000,-.
29 maart 2005
Raadsbesluit samenwerkingsovereenkomst GBB en gemeente
Grave.
In het raadsvoorstel van B&W van 15 februari 2005
is vermeld dat:
• 25 januari 2005 de samenwerkingsovereenkomst is
getekend onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad van Grave;
• Partijen gezamenlijk hebben vastgesteld dat de
planontwikkeling haalbaar is;
• Alle kosten die betrekking hebben op activiteiten
die tijdens de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst worden uitgevoerd zijn
opgenomen in de grondexploitatie;
• Er nadrukkelijk voor is gekozen als gemeente de
regie te voeren over ontwikkeling van het plan Koninginnedijk en dat daaruit
voortvloeit dat de gemeente kosten voor financiert;
• • Voor wat betreft de kosten zoals opgenomen in de
grondexploitatie is uitgegaan van een conservatieve raming. Er zal in dat
verband eerder sprake zijn van een positieve dan een negatieve bijstelling;Rond
de samenwerkingsovereenkomst een persbericht is opgesteld en voor omwonenden een
informatieavond is gehouden.
19 april 2005
Eerste bijeenkomst regiegroep project Koninginnedijk,
waarin gemeente en GBB zitting hebben.
24 mei 2005 en 5 juli
2005
In agenda Stuurgroep Ruimtelijke Projecten (bestaande
uit het voltallige college, de projectleider en afdelingsmanager Wonen) wordt
voor project Koninginnedijk aangegeven een winstverwachting van
€ 774.304,- (netto contant per 1-1-2005).
28 juni 2005
In de boekhouding van GBB is een betaling aan BN
gedaan van € 725.000 wegens
schadeloosstelling.
12 juli 2005
Raadsbesluit tot vaststelling van de nota herziening
overzicht grondexploitatie Grave 2005.
In het raadsvoorstel van B&W van 14 juni 2005
staat ondermeer het volgende:
• In verband met de samenwerkingsovereenkomst met GBB
zijn de uitgangspunten complex Koninginnedijk gewijzigd en opnieuw
doorgerekend;
• Het doel van de nota is het inzichtelijk maken van
de afzonderlijke grondexploitaties, alsmede de vermogenspositie van het
grondbedrijf en het bepalen van de hoogte van het krediet dat voor de afzonderlijke
complexen benodigd is;
• Door het vaststellen van de nota stemt de
gemeenteraad in met de financiële consequenties van de eerder genomen
besluiten;
• Binnen de financiële kaders zal opdracht worden
verleend voor de uit te voeren werkzaamheden voor de afzonderlijke complexen.
Naast de jaarlijkse herziening zal elk jaar tussentijds zowel voor de afzonderlijke
complexen als voor het geheel de stand van zaken worden gepresenteerd.
In de toelichtende analyse wordt aangegeven dat in
tegenstelling tot de Grondexploitatie gemeente Grave 2004 nu is uitgegaan van
een gezamenlijke exploitatie met GBB en dat dit betekent dat risico’s gedeeld
worden maar dat ook het resultaat verdeeld dient te
worden.
Verder wordt voor de exploitatie Koninginnedijk
uitgegaan van een fasering over een periode van 10 jaar.
De totale kosten van het complex Koninginnedijk naar
het prijspeil 1-1-2005 worden geraamd op € 2.678.150,-; de totale opbrengsten
naar het prijspeil 1-1-2005 op € 3.391.214,-.
22 juni 2006
In de stuurgroepvergadering wordt door GBB een
verklaring voorgelezen dat wordt afgestevend op “een gigantisch verlies”. De verklaring is toegevoegd aan het verslag
van de stuurgroep.
4 juli 2006
Raadsbesluit tot vaststelling van de nota herziening
overzicht grondexploitatie Grave 2006 en de bijbehorende kredieten beschikbaar
te stellen. Het raadsvoorstel van B&W van 30 mei 2006 bevat nagenoeg
dezelfde inhoud als het eerder vermelde voorstel van 14 juni 2005.
In de toelichtende analyse wordt aangegeven dat als
basis voor de gemeentelijke grondexploitatie de gezamenlijke grondexploitatie
geldt, zoals die met GBB is opgesteld, en dat over de vorm waarin de samenwerking
moet plaatsvinden nog wordt gesproken.
Verder wordt voor de exploitatie Koninginnedijk nu
uitgegaan van een fasering over een periode van 7 jaar.
De totale kosten van het complex Koninginnedijk naar
het prijspeil 1-1-2006 worden geraamd op € 10.386.435,-; de totale opbrengsten
naar het prijspeil 1-1-2006 op € 11.492.129,-.
29 augustus 2006
Vergadering van de Stuurgroep Ruimtelijke Projecten.
Bij punt 4 Agendapunten ter kennisname wordt ten aanzien van Koninginnedijk in
het verslag het volgende vermeld: “Stand van zaken wordt mondeling toegelicht. GBB
berekende een verlies op de bouwexploitatie van 25 miljoen. De kosten en
opbrengsten zijn opnieuw bekeken, plus een second opinion door een makelaar
over de marktkansen van de woningtypen. In de kaders zit weinig ruis. Naast wat
kleinere afwijkingen zit het grote verschil in de berekening van de bouwkosten
door GBB: die kosten liggen 25 a 30% hoger dan de door de specialisten van DHV
Bouw- en
Industrie gecalculeerde kosten.
Het berekende verschil van 25 miljoen op de
bouwexploitaties kan worden
teruggebracht tot 5 miljoen, daarnaast zijn
optimalisaties in het plan mogelijk, door bijvoorbeeld het dure ondergrondse
parkeren te vervangen door drive-in-woningen. Gezien de grondopbrengsten,
blijft het een project met winstverwachting, zowel voor GBB als de gemeente. De
onderhandelingen worden komende week voortgezet.”
3 juli 2007
Raadsbesluit tot vaststelling van de nota herziening
overzicht grondexploitatie Grave 2007 en de bijbehorende kredieten beschikbaar
te stellen.
De totale kosten van het complex Koninginnedijk naar
het prijspeil 1-1-2007 worden geraamd op € 17.176.561,-; de totale opbrengsten
naar het prijspeil 1-1-2007 op € 18.383.834,-.
11 december 2007
Raadsbesluit tot vaststelling Beeldkwaliteitsplan
Koninginnedijk fase 1.
Blijkens notulen is dit besluit met 8 stemmen voor, 2
tegen en 3 onthoudingen aangenomen.
7 juli 2008
Vertrouwelijke memo van Hoofd R&W a.i. van de
gemeente Grave aan gemeentesecretaris Grave.
In dit memo is ondermeer vermeld dat:
a. Uit berekening blijkt dat plan economisch niet
haalbaar is; een negatief exploitatieresultaat van circa €10 miljoen te
verwachten.
b. Maandag 16 juni 2008 overleg is geweest met de
portefeuillehouder en dat het te verwachten negatief resultaat bekend was bij
deze en dat door de betreffende wethouder is aangegeven dat het negatieve
resultaat mogelijk verkleind kan worden tot circa €7 miljoen.
c. Eind 2006 al bekend was dat de bouwexploitatie
negatief zou uitpakken.
d. De betrokkenheid van de ambtenaren minimaal is en
de extern door de gemeente bij DHV ingehuurde projectleider vrij dwingend
optreedt naar de ambtelijke organisatie.
e. Geadviseerd wordt de regie op projecten via de
lijnorganisatie te laten verlopen, zodat de lijnorganisatie haar
verantwoordelijkheid waar kan maken om integrale bestuursbesluiten voor te
bereiden en over projecten ordentelijk te rapporteren.
f. Gezien de ernst van de situatie geadviseerd wordt
het voltallige bestuur op de hoogte te brengen van de problematiek.
7 juli 2008
Vertrouwelijke memo van de concerncontroller aan
gemeentesecretaris Grave over grondexploitatie/complex Koninginnedijk, waarin
deze aan geeft dat:
• Hij in opdracht van Hoofd R&W a.i. van de
gemeente Grave onderzoek heeft gedaan naar economische haalbaarheid van het
totale plan;
• Vanaf het moment van sluiten
samenwerkingsovereenkomst met GBB er is gewerkt met irreële geprognosticeerde
grondopbrengsten;
• De uitkomsten van de bouwexploitatie en de
gemeenschappelijke grondexploitatie foutief zijn vertaald in de GREX 2006 en
2007 en foutief zijn vermeld in diverse hieraan gerelateerde beleidsstukken;
• De economische haalbaarheid van het plan
Koninginnedijk in de huidige opzet/vorm sterk onder druk staat;
• De organisatiecultuur, de behandel- en
(bestuurlijke) besluitvormingsprocessen, de rol van de accountant en de
planning- en control instrumenten niet hebben geleid tot een transparante informatievoorziening
waardoor bijsturing achterwege is gebleven.
8 juli 2008
Niet openbare besluitenlijst B&W.
Overall conclusie college: financiële doorrekening en
procedurele analyse van project Koninginnedijk-Wisseveld is noodzakelijk.Het
college besluit onder andere:
a. alle bestuurlijke besluitvorming stop te zetten;
b. uitwerking van een bestuurlijk standpunt ten
aanzien van het tijdstip van het afleggen van verantwoordelijkheid aan de
gemeenteraad te bepalen op basis van de uitwerking van resultaten van verder
onderzoek.
22 juli 2008
Vertrouwelijk B&W besluit inzake:
1. instemmen audit grondexploitatie
Wisseveld/Koninginnedijk
2.gunning van de opdracht aan Eiffel (opmerking RKC:
betreft procesmatige audit) en BBN (opmerking RKC:betreft
grondexploitatie/calculaties) met in achtneming van afwijking van het
gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsprotocol.
Aantekening op dit
besluit dat wethouder van Geest afwezig is ivm. vakantie.
In onderliggend advies staat vermeld dat B&W op 8
juli 2008 hebben besloten tot het instellen van een onderzoek naar het gerezen
vraagstuk grondexploitatie complex Koninginnedijk. De kosten van genoemde onderzoeken zijn geraamd op €
80.000,- ten laste te brengen van de grondexploitatie.
23 september 2008
Memo aan B&W aangaande oplegnotitie project
Koninginnedijk/overeenkomst nieuwbouw Maaszicht.
In dit memo wordt aangegeven dat Wethouder van Geest
wellicht voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst Maaszicht de
gemeenteraad in staat moet stellen om wensen en bedenkingen op het plan kenbaar
te maken. Ambtelijk wordt getwijfeld of de mededeling tot ondertekening volgens
de gemeentewet volstaat (verzuim actieve informatieplicht).
Op basis van deze inhoudelijk punten is een
aanvullende overeenkomst opgesteld welke expliciet onderdeel moet uitmaken van
de te tekenen koop- en realisatieovereenkomst. Voorwaarde voor ondertekening van
de koop- en realisatieovereenkomst door de Gemeente
Grave moet zijn dat alle contractpartners in kunnen stemmen met de in de
aanvullende overeenkomst opgenomen punten.
23 september 2008
Verslag besloten raadsvergadering met aantekening
openbaar gemaakt op 07-10-2008.
Enig agendapunt betreft behandeling
gebiedsontwikkeling Koninginnedijk/Wisseveld Grave naar 2020.
Passages uit dit verslag:
• Met het vaststellen van de nota grondbeleid in 2004
heeft raad besloten om te werken met residuele grondprijs, het geen er op
neerkomt dat een verlies op de bouwkosten in de grondprijs valt en daarmee voor
rekening komt van de gemeente.
• Ontwikkeling van fase 1 was contractueel nog niet
afgesplitst van de andere fases, hetgeen betekende dat als fase 1 ontwikkeld werd
de andere fases ook doorgang moesten vinden.
• Het projectbureau zat niet in de lijnorganisatie.
Allerlei projecten werden geleid door externe bureau DHV. Uit extern onderzoek
blijkt dat Ballast in 2003 een verlies van 2,9 miljoen constateert en dat de
gemeente in de grondexploitatie een positief saldo van 3,27 miljoen
rapporteert.
• In 2006 geeft GBB aan dat bouwexploitatie veel te
duur is. Waarop gemeente DHV een onderzoek laat verrichtten, ondertussen wordt
een positieve plus gerapporteerd van 0,77 miljoen. De samenwerkingsovereenkomst en de grondexploitatie liepen gewoon door en
de afspraak wordt gemaakt om
fase 1 te ontwikkelen.
• GBB heeft 7 miljoen aan grond waarop gebouwd mag
worden, raad mag beslissen of zij deze grond wil aankopen. Bestuurlijk ontbreekt
het aan een visie en strategie waardoor het college geen kader heeft. Er
ontbreken fasedocumenten, beslisdocumenten die de ambtelijke organisatie nodig heft
voor de uitvoering.
Conclusie: er moet een visie komen en rollen moeten
worden ontvlecht.
Stoppen met Koninginnedijk betekend dat de gemeente 20
miljoen moet afboeken.
• Wethouder van Geest geeft aan dat, omdat de gemeente
zou hebben vastgezeten aan de verdere planontwikkeling, het niet tot een
realisatieovereenkomst met GBB is gekomen. Het college legt de kwestie voor het
eerst bij de gemeentersamenwerkingsovereenkomst en de grondexploitatie liepen
gewoon door en de afspraak wordt gemaakt om fase 1 te ontwikkelen.
• GBB heeft 7 miljoen aan grond waarop gebouwd mag
worden, raad mag beslissen of zij deze grond wil aankopen. Bestuurlijk
ontbreekt het aan een visie en strategie waardoor het college geen kader heeft.
Er ontbreken fasedocumenten, beslisdocumenten die de ambtelijke organisatie
nodig heeft
voor de uitvoering. Conclusie: er moet een visie komen
en rollen moeten worden ontvlecht.
Stoppen met Koninginnedijk betekend dat de gemeente 20
miljoen moet afboeken.
• Wethouder van Geest geeft aan dat, omdat de gemeente
zou hebben vastgezeten aan de verdure planontwikkeling, het niet tot een realisatieovereenkomst
met GBB is gekomen. Het college legt de kwestie voor het eerst bij de
gemeenteraad neer. Ook het college is opgelopen tegen het feit dat door de
gemeente ingehuurde mensen verwachtten dat de gemeente het binnen de context
van het plan wel zou redden en dat de grote zorg in het najaar 2007 is gekomen
en dat dit de reden is geweest om een contra-expertise te laten doen. Het
college is de laatste maanden nadrukkelijk bezig geweest met de vraag hoe het
heeft kunnen komen dat de gemeente onvoldoende grip heft kunnen krijgen op het
proces. Middels een opgeknipt plan is er een mogelijkheid tot een optimalisatie
te komen die een totaal ander financieel resultaat zal geven dan getoond in de
presentatie van heden.
10 oktober 2008
Raadsmemo van destijds wethouder J. van Geest
betreffende Wisseveld/Koninginnedijk .
In dit memo wordt informatie gegeven over gang van
zaken en namens het college van B&W een voorstel gedaan voor de
vervolgaanpak.
De RKC constateert dat dit raadsmemo niet is
ondertekend door B&W en blijkens de beschikbare stukken verder niet is
besproken in de gemeenteraad.
21 oktober 2008
Openbaar debat in de raad naar aanleiding van situatie
Wisseveld/Koninginnedijk. Als onderlegger voor dit debat diende een door
B&W op 15 oktober 2008 uitgebrachte Informatienota met o.a. de rapporten
van Eiffel en BBN, opgesteld door de gemeentesecretaris, waarin afsluitend de
volgende thema’s worden benoemd:
De gemeenteraad:
• De Raad zal vanuit kader stellende rol mede moeten
sturen op basis van een strategische visie met beleidskaders;
• Per half jaar wordt een presentatie over de lopende
en aankomende projecten aan de Raad gegeven. Tevens zal dan inzicht gegeven
worden in de grondexploitatie en de financiële stand van zaken van de projecten
(inclusief de risico’s). De Raad kan hiermee aan haar controlerende rol beter invulling
geven.
Het college:
• Ontvlechting van de huidige projectstructuur en de
bestuurlijke rol manifester gestalte geven.
• Projectinitiatieven, die vallen binnen de
strategische visie en het beleidskader, worden middels een integraal
initiatiefplan en in samenhang met de overige projecten vastgesteld, waarna de
uitvoering gedelegeerd wordt naar de ambtelijke organisatie.
• Middels een projectplan worden per projectfase de
projectkaders vastgesteld, waarna de uitvoering gedelegeerd wordt naar de
ambtelijke organisatie.
• Per kwartaal zal er een rapportage vanuit de
ambtelijke organisatie over de projecten en hun samenhang aan het voltallige
college gepresenteerd worden.
De ambtelijke organisatie:
• De ambtelijke leiding is primair verantwoordelijk
voor de uitvoering van de projecten, het integrale karakter en de samenhang
ervan.
• Intern zal worden bekeken op welke wijze de
organisatie en medewerkers gereed gemaakt moeten
worden voor het projectmatig werken en voor het voeren
van programmamanagment.
• Alle projecten zullen integraal bekeken worden,
waardoor de afdeling financiën en de juridische
afdeling direct betrokken worden en voor hun deel
medeverantwoordelijkheid zullen dragen.
• Het effect van het handelen van de externe adviseurs
zal intern nader geanalyseerd worden.
• Alle externen binnen de projectorganisatie zullen op
projectbasis gecontracteerd worden met een
contractlooptijd van maximaal zes maanden dat, indien
verlenging gewenst is, telkens actief
verlengd dient te worden.
Blijkens verslag van deze besluitvormende vergadering
van 21 oktober 2008 zijn over het agendapunt Debat RO-project
Koninginnedijk/Wisseveld de volgende afspraken gemaakt:
1. Wethouder van Geest zal voor 23 oktober zijn
ontslagbrief bij de voorzitter van de raad indienen.
2. Het plan van aanpak, zoals verwoord door wethouder
Opsteegh, zal via de raadsledennieuwsbrief of via een informatienota naar de
raad gaan.
3. Op korte termijn zullen de fractievoorzitters
uitgenodigd worden voor een gesprek over de ontstane situatie.
4. Zolang nog niet in de vacature van wethouder van
Geest is voorzien, zal het college de werkzaamheden m.b.t. R.O. overnemen.
Uit het verslag blijkt niet in hoeverre genoemde
informatienota van 15 oktober 2008 aan de orde is geweest in de
raadsvergadering van 21 oktober 2008.
In genoemde raadsvergadering van 21 oktober 2008 is op
voorstel van de VVD fractie met 8
stemmen voor en 7 stemmen tegen een
motie van afkeuring aangenomen bij het debat RO-project Koninginnedijk/Wisseveld
met de volgende overwegingen:
• Door het verantwoordelijke college van B&W is
onvoldoende gedaan om de gemeenteraad te informeren over de gang van zaken
m.b.t. de voortgang van de ruimtelijke ontwikkeling.
• Vragen vanuit de gemeenteraad zijn niet juist
beantwoord.
• De Raad heeft haar controlerende taak hierdoor niet
goed kunnen uitvoeren.
17 oktober 2008
Mail van extern projectmanager aan wijlen VVD raadslid
dhr.Hendriks waarin vermeld:
• Binnen het gemeentehuis is het bewustwordingsproces
nog niet op alle niveaus op gang gekomen, terwijl het hier toch om echt geld
gaat en niet om administratieve trucjes. Voor de toekomst is het belangrijk dat
een paar mensen elkaar goed begrijpen, zodat we het probleem aan kunnen pakken.
• De grondexploitatie gaat nu over circa 8 miljoen
negatief, zoals verteld.
29 oktober 2008
Mail van extern projectmanager aan wijlen VVD raadslid
dhr.Hendriks waarin aangegeven:
• Beschikbaarheid voor gesprek op 13 november 2008.
• Om project Wisseveld kostendekkend te maken zijn
noodgrepen of niet gebruikelijke project- cq. gebiedsoplossingen nodig.
11 november 2008
Raadsbesluit waarbij ondermeer is besloten tot:
• Vaststelling nota Overzicht herziening
grondexploitaties Grave 2008;
• Het tijdelijk stilleggen van de uitvoering van het
complex Koninginnedijk in afwachting van deuitkomsten van een te verrichten
haalbaarheidsstudie.
Uit het onderliggende Raadsvoorstel overzicht
herziening grondexploitaties Grave 2008 van 21 oktober
2008 de volgende aspecten:
• Eerder werd uitgegaan van een batig saldo. Nu wordt
fors verlies verwacht. Enkele complexen waaronder Koninginnedijk blijken fors
verliesgevend te zijn. Totaal verwachte verlies is € 8.823.852.
Verschillende oplossingsrichtingen worden onderzocht.
• Er wordt toegezegd dat voortaan aan de raad
halfjaarlijks een presentatie zal worden gegeven over lopende en aankomende
projecten. Tevens zal dan inzicht gegeven worden in de grondexploitatie en de
financiële stand van zaken van de projecten (incl. de risico’s). Op die manier
wordt verwacht dat de raad beter haar controlerende rol beter kan invullen.
19 december 2008
B&W voorstel om in te stemmen met een bijgevoegde
conceptbrief met dagtekening 18 november 2008 aan Grond en Bouwbureau (GBB).
Uit de in dit voorstel gegeven samenvatting het
volgende:
“Op 23 september jl. heeft u (B&W) ingestemd met
het voorstel om een overeenkomst en een aanvullende overeenkomst aan te gaan
met Brabant Wonen en GBB over de ontwikkeling van Maaszicht. Ondertussen heeft
zowel de gemeente als Brabant Wonen de overeenkomst en de aanvullende
overeenkomst getekend. GBB heeft dit nog niet gedaan. De bereidheid daartoe is
aanwezig, maar zij willen eerst een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling
van Maaszicht als deelproject van het project Koninginnedijk en voor het
project Koninginnedijk als geheel herdefiniëren en preciseren. Op
projectgroepniveau is intussen met GBB overeenstemming bereikt over de inhoud
van de conceptbrief aan GBB.”
6 januari 2009
B&W besluit tot aanhouden voorstel van 19 december
2008, tot nader overleg met bestuur en portefeuillehouders. Opmerking RKC: dit
besluit maakt geen deel uit van de openbare B&W besluitenlijst.
8 januari 2009
Overleg B&W over Koninginnedijk. Opmerking RKC:
van dit overleg is alleen een mail aangetroffen, waarin vermeld wie er naast
het voltallige college van B&W ambtelijk aanwezig zijn geweest bij dit
overleg. Er zijn
geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat er op 8
januari 2009 een besluit is genomen over een concept brief aan GBB.
9 januari 2009
Brief, gedateerd 18 november 2008, verzonden aan GBB
waarin, onder herbevestiging van de op 25-01-2005 gesloten
samenwerkingsovereenkomst Koninginnedijk, laatstelijk verlengd bij brief van 19
juni 2007, een aantal punten daaraan worden toegevoegd met verzoek aan GBB deze
te bevestigen door ondertekening van de brief van 9 -1-2009. Door de directeur
van GBB heeft deze ondertekening plaatsgevonden op 22-1-2009.
Het betreft ondermeer de volgende punten:
• Vastlegging afspraken gezamenlijk overleg met Grond
en Bouwbureau d.d. 18 september 2008.
• Gemeenschappelijk doel gezamenlijke inspanningen
gericht op fasegewijs/per deelgebied een ten minste neutrale grondexploitatie
en rendabele bouwexploitatie te realiseren.
• De door GBB aan Ballast Nedam betaalde plankosten
€725.000. worden in de gezamenlijke grondexploitatie opgenomen. En dat de
afwikkeling van het project Koninginnedijk tussen de gemeente en Ballast Nedam
hiermee is afgewikkeld.
27 mei 2009
CONCEPT Overzicht herziening grondexploitatie 2009. De
status van dit stuk blijkt niet uit het dossier.
Voor het complex Wisseveld is geen actuele
grondexploitatie opgesteld omdat eerst door het college/de raad strategische
keuzes moeten worden gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De eindwaarde
per 31 december 2009 wordt berekend op € 6.217.292 negatief.
8 december 2009
Raadsvoorstel Begrotingsrapportage grondexploitatie
2010.
• De financiële situatie van de grondexploitatie is
verbeterd, maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat vooral de
ontwikkeling van het project Koninginnedijk pas begin 2010 duidelijker zal worden.
Welke financiële effecten daaruit komen is nog onduidelijk.
• Gezien de economische ontwikkelingen en de effecten
daarvan op de projecten in Grave acht het college het noodzakelijk om aan de
hand van een aantal beleidsscenario’s (hoofdstuk 4 van de Begrotingsrapportage
grondexploitatie 2010) in overleg met de raad keuzes te maken over de nog lopende
projecten. Deze scenario’s (of ander alternatieven) zijn gericht op het
verbeteren van de financiële resultaten van de projecten in Grave.
17 december 2009
Raad besluit tot vaststelling van de
Begrotingsrapportage grondexploitatie 2010.
8 februari 2010
Interne memo van extern aangetrokken adviseur aan
gemeentesecretaris waarin een toelichting op projectinrichting Koninginnedijk.
Voorgesteld wordt een nieuwe projectstructuur Wisseveld om regie terug te
krijgen.
31 mei 2010
Besluit B&W om in te stemmen met voorstel
gemeenteraad te informeren conform een bijgevoegde presentatie.
30 september 2010
Memo aan deelnemers Brainstormsessie Wisseveld over
Uitkomsten brainstormsessie Wisseveld en plan van aanpak doorstart Wisseveld.
Opstellen scenario en visie voor gebied. Opmerking RKC: betreft een ambtelijke
bijeenkomst, inclusief portefeuillehouder, ter voorbereiding op
werkbijeenkomsten met de gemeenteraad.
13 december 2010 en
14 februari 2011
Samenvatting van de uitkomsten van de op deze dagen
gehouden informele raadssessies/werkbijeenkomsten over de voortgang project
Wisseveld.
16 februari 2011
Raadsvoorstel gebiedsvisie en vervolgtraject voor de
ontwikkeling van Wisseveld, waarin wordt voorgesteld:
1. Vaststellen gebiedsvisie op hoofdlijnen voor
Wisseveld.
2. Akkoord regisserende rol gemeente in project.
3. Akkoord met herziening dan wel ontbinding van de
samenwerkingsovereenkomst met GBB.
In dit voorstel wordt aangegeven dat B&W streven
21 juni onderhandelingsresultaat van de gesprekken met GBB te presenteren en
een voorstel te doen voor uitwerking van de gebiedsvisie op hoofdlijnen
Voor zover de RKC heeft kunnen achterhalen is dit
voorstel niet besproken in de gemeenteraad.
27 mei 2011
Memo van griffier aan raadsleden, bestuur,
gemeentesecretaris en MT over Toezeggingen/vragen en afspraken overzicht
voorbereidende vergadering/besluitvormende vergadering raad op 24
mei/werkbijeenkomst 30 mei . Hierin vermelding dat geplande behandeling
voorstel over Wisseveld op 5 juli 2011 niet zal doorgaan omdat de
onderhandelingen nog niet zijn afgerond.
5 juli 2011
Raad besluit in meerderheid tot herziening Nota
Grondexploitatie 2011.
Door de wethouder is toegezegd dat de raad zal worden
geïnformeerd over de methodiek van kostentoerekening.
1 december 2011
Voorstel B&W aan gemeenteraad onder meer om:
1. In te stemmen met beëindiging per 31 december 2011
van de grondexploitatie voor het complex Wisseveld;
2. Voor de financiële afwikkeling van het complex en
de eindafrekening met GBB een budget beschikbaar te stellen van € 9,9 miljoen;
3. Een krediet te voteren van € 300.000,- voor het
vervaardigen van o.a. documenten en stukken voor een goede uitvoering van de
gemeentelijke regierol en het bedrage te dekken uit de vrije algemene reserve.
Op 20 december 2011 besluit de gemeenteraad in
meerderheid conform het voorstel van B&W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: