Suggestie voor ondernemend Grave en onze Gemeente.

De ondergetekenden:
 1. Gemeente Zeist, vertegenwoordigd door wethouder economische zaken mevr. J. Verbeek-Nijhof, hierna: de Gemeente,
 2. Ondernemersvereniging Zakelijk Zeist, vertegenwoordigd door haar voorzitter Th.G.P.M. Ruijs, hierna: Zakelijk Zeist,
 3. Stichting Zeist Onderneemt!, vertegenwoordigd door haar voorzitter H. Lebbe, hierna ZO!,
  Zakelijk Zeist en ZO! Hierna gezamenlijk aan te duiden met ZZO!
nemen in aanmerking:
 • Zakelijk Ziest en ZO! behartigen elk de belangen van een deel van het Zeister bedrijfsleven en zijn voornemens hun activiteiten vanaf 1 januari 2015 te bundelen onder de naam ZZO!
 • Zeister ondernemers zijn gebaat bij voorlichting en kansen waar het gaat om aanbestedingen, onder meer door regionale overheden, in het bijzonder door de Gemeente;
 • De Gemeente heeft middels een collegebesluit op 15 juli 2014 herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld, waarin meer nadruk is gelegd op het stimuleren van en kansen bieden aan de lokale/regionale ondernemers en het MKB in het algemeen bij aanbestedingen waar mogelijk en wettelijk toegestaan, Naast de Gemeente hebben de ondernemers hierbij ook een taak om zich te profileren. De Gemeente en ZZO! streden ernaar om hun onderlinge samenwerking kennisdeling te bundelen om dit doel te bereiken.
 • In dit convenant wordt daartoe een eerste aanzet gegeven.
Komen overeen:
 1. Verwezen wordt naar het inkoop- en aanbestedingsbesluit 2014-2018, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist op 15 juli 2014, inclusief de daarin neergelegde mogelijkheden en wettelijke beperkingen.
 2. Daarin zijn de navolgende drempelbedragen met procedures als uitgangspunt beschreven voor diensten en leveringen: tot € 40.000 enkelvoudig onderhandse procedure, van € 40.00 – € 207.000 meervoudig onderhandse procedure en vanaf € 207.00 een Europese procedure1. Voor werken gelden de volgende drempelbedragen als uitgangspunt: tot € 75.000 enkelvoudig onderhands, van € 75.000 – € 1.500.000 meervoudig onderhands, € 1.500.000 – € 5.186.000 nationale procedure en vanaf € 5.186.000 een Europese procedure.
 3. Voorts is onder uitgangspunt 10 vermeld:
  Kansen voor het MKB kunnen op de volgende manieren worden verhoogd:
  • Gebruik maken van percelen in aanbestedingen;
  • de schaal van de opdracht zo inrichten dat het MKB in staat is de opdrachten uit te voeren
  • het toestaan van het aangaan van combinaties en beroep op derden (onderaanneming) en aan hen geen onnodige extra eisen stellen;
  • het verminderen van de administratieve, organisatorische en financiele lasten;
  • voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningcriteria.
 4. in geval van een enkelvoudige of meervoudige onderhandse aanbesteding zal de gemeente op zijn minst een – indien geschikt – lokale/regionale ondernemer uitnodigen om een offerte uit te brengen.
 5. ZZO! zal met oog hierop een ICT-voorziening maken in de vorm van een te raadplegen webpagina of beter alternatief, teneinde medewerkers van de Gemeente in staat te stellen snel een overzicht te hebben van de mogelijkheden op de lokale/regionale markt.
 6. De Gemeente zal erop toezien dat van de onder 3. en 4. genoemde mogelijkheden -binnen het raamwerk van de wettelijke mogelijkheden en beperkingen – gebruik wordt gemaakt en zal regelmatig met ZZO! dit proces evalueren.
 7. De Gemeente en ZZO! zullen voorts onderling samenwerken en kennisdeling bundelen teeinde ondernemers in staat te stellen zich beter te profileren om gebruik te kunnen maken van kansen bij aanbestedingen waar wettelijk mogelijk en toegestaan.
handtekeningen convenant
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0218.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0234.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0241.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0244.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0248.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0251.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0256.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0257.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0260.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0263.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0264.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0268.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-0270.jpg
 • Click to enlarge image 141029-zo-piendesign-pers-0273.jpg
 •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: