Jaarvergadering Graafse Wijkraad Binnenstad: De voorzitter stopt. Twee binnenstad bewoners, de heren de Vreede en van Eerden, pakken de toegeworpen handschoen op.

Voor meer foto’s, (meer dan 100) raadpleeg de fotokolom rechts op dit weblog.

Welkom aan de vele aanwezigen
Een volle Elisabethzaal
Haar laatste jaarvergadering van de wijkraad
Wethouder Eric Daandels kwam regelmatig naar voren om een reactie te geven op zaken zoals: Groenstrokenproblematiek, IDOP, Provinciale weg, ondergronds afvalinzameling, carillontoren, carillon enz. 
Hans Satters vertelde alles, op de van hem bekende kritische toon, over de gemeentelijke aanpak Groenstroken. Burgemeester Zelissen zei ooit: “Strijd en wrijving geeft glans”. 
Een collega wijkraadsvoorzitter doet een boekje open.
Het Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens en Keerpunt 2010 lid Jo de Wit luisteren aandachtig.
De huis aan huis verspreide flyer
Keerpunt 2010 raadslid Nel Schuts samen met Greaft Voort leden Jan Timmermans en Leny van Lieshout.
Leo de Vreede aan het woord over Visoterrein en de Provinciale Weg. Later stelt hij zich beschikbaar om een functie bij de Wijkraad op zich te nemen.
Paul Bakers, zat in de selectiecommissie van de architect voor Hart van Grave, deed zijn relaas rond de toekomst van de toren. De architect zal op zijn strepen gaan staan als de toren geamoveerd wordt.
Nel Schuts, ons raadslid ruimtelijke ontwikkeling enz., maakt voortdurend aantekeningen.
Good-old Theo Linders schetste de geschiedenis van de toren.
Hij was uiterst kritisch over de LPG motie over de toren en het carillon.
Toehoorders uit de Boureel de Maurgeaulstraat
Behartenswaardige woorden van het nieuwe boegbeeld.
De Maasdriehoek stuurde haar journalist
Ons toekomstig raadslid Hennie Bongers had een strategische plek ingenomen. 
De heer van Eerden en mevr. Kruizinga in een beeld 

2. Mededelingen en terugblik.
A. Allereerst! Als  u deze vergadering verlaat, wilt u dan via de achteruitgang aan de kerkzijde vertrekken? Dit, in verband met de filmvoorstelling vanavond in de grote zaal die wij niet willen verstoren door voortdurend heen en weer geloop.
B. Terugblik; te beginnen maar met de Idop, samengesteld rond 2010. Veruit de meeste destijds genoemde onderwerpen door inwoners van deze wijk zouden moeten worden uitgevoerd door de gemeente zelf. Immers, de meeste vragen hadden en hebben betrekking op de openbare ruimte en daar is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor en daar heeft de gemeente het daar ook voor het zeggen om zaken uit te voeren of niet. 

De weinige zaken die door bewoners zelf of de wijkraad zouden kunnen worden opgepakt, zijn ook opgepakt door de wijkraad. In vrijwel al dit soort kwesties waarbij de wijkraad in overleg trad hierover met de gemeente is dit op niets uitgelopen. Aanvragen voor wijzigingen in verkeerssituaties, fietsenrekken, verkeersborden, hondenpoep, burgerinitiatieven en ga zo maar door.

En het blijft ook doorgaan want een binnenstad is en blijft in beweging! Burgerinitiatieven en voorstellen blijven jarenlang op de plank liggen zonder raadsbesluiten. 
Aangevraagde verkeersmetingen worden niet of  gebrekkig uitgevoerd of de wijkraad ontvangt er geen informatie  over enzovoorts. Voor ieder weldenkend mens is dit een enorme frustratie en de vraag rijst dan ook steeds weer hoe serieus de gemeente de wijk- en dorpsraden eigenlijk neemt, Beleidsnotitie of niet. 
In een bijzonder goede samenwerking met het Centrum Management heeft de wijkraad wel 1 project kunnen realiseren nl. “Groen Grave”. Afgelopen zaterdag ontving de wijkraad Binnenstad het Predicaat ‘Kern met Pit’ van de Nederlandse Heidemaatschappij, met naast de onderscheiding o.a. € 1000,= voor de voortgang van het project. 

Maar, dat piepkleine Groene succesje staat niet in verhouding tot de kap van 4 gezonde groene kastanjes op het Groene Binnenhof, de belofte dat daar de 11 groene Platanen die nu op de Driessen staan zouden komen. En toen . . . . kwamen ze niet! Ineens is de gemeente tot de conclusie gekomen dat deze bomen te groot zouden zijn. En dat terwijl de wijkraad Binnenstad al in 2012 en 2013 foto’s en de diameters van alle bomen in centimeters heeft doorgegeven aan de gemeente. 

Al met al, uitermate frustrerend is het gebrek aan resultaten. Met regelmaat is door de wijkraad in het openbaar melding gemaakt van al het eerdergenoemde via de wijkraad website en via lokale kranten. Ik ga na deze vergadering afscheid nemen van de wijkraad Binnenstad. Ik zal er echter alles voor doen om minstens 3 nieuwe bestuursleden te werven. In alle transparantie. Bij agendapunt 4 komt e.e.a. aan de orde.
3. Actuele zaken
a. Snippergroen: Hans Satter
b. Toren en Klokkenspel

In 2002 en 2009 is via raadsbesluiten vastgesteld dat de toren behouden moet blijven. Het carillon is geschonken door de burgers vanuit de hele gemeente. 1. Klankbordgroep Carillon/Toren ingesteld door de gemeente, daarin hadden onder meer zitting VVV, Centrum Management, Wijkraad Binnenstad, Graeft Voort, Centrum Management, Graveon, de gemeente, onze pastoor, en onze gewaardeerde stadsbeiaardier Albert van Woerden. Vanuit deze groep werd duidelijk dat we zonder een budget moesten verzinnen wat de mogelijkheden waren voor de toekomst van de toren en het carillon. Daar is een advies uitgekomen. Via het externe bureau Reusen. Onlangs kon u  lezen in de Gelderlander dat een Graafse wethouder opperde om mogelijk toch  maar de toren te slopen.
Verschillende partijen hebben hierover verschillende meningen en die wil ik graag vanavond voor het voetlicht hebben.

c. Visio
Leo de Vreede krijgt het woord.
d. Burgerinitiatieven Binnenhof en Ondergrondse opslag afval Wat zal ik er over zeggen beste medebewoners? Het college van B&W was voor vanavond uitgenodigd en heeft het zonder bericht laten afweten, tenzij u een wethouder heeft gespot in de zaal?
e. N324
Leo de Vreede krijgt het woord
f. Breedband
Is besloten gisteravond tijdens de raadsvergadering op 27 januari 2015 dat het onderzoek door gaat.
4. Toekomst Wijkraad Binnenstad Grave


Jacques Leurs, fractievoorzitter en fotograaf van Keerpunt 2010, overhandigde de wereldberoemde Gooische Matrasjes als blijk van waardering voor haar tomeloze inzet.
Ook dankwoorden van mevr. de wethouder Anja Henisch
Agenda’s trekken

De laatste tijd heb ik –bij gebrek aan een goed en volledig bestuur- samengewerkt met groepen burgers voor verschillende projecten, speeltuinen, geveltuintjes of stadstuintjes. 

Daar is op zich niets mis mee, vaak werkt het soms beter zelfs dan een Bestuur van Een stichting Wijkraad Binnenstad. Niettemin, het wordt tijd dat ik ga stoppen met dit werk dat steeds meer energie vreet en veel te weinig resultaat oplevert. Niet in de laatste plaats omdat wijkraden vaak de hulp nodig hebben van raadsleden en fracties. 

Keer op keer blijkt dat een meerderheid van 8 stemmen vanuit de coalitiepartijen ten opzichte van 7 stemmen van de
oppositiepartijen, aanvragen en burgerinitiatieven in de prullenbak laten belanden. 

Niet eens zozeer vanwege een standpunt maar vaker om politiek strategische redenen. Ik stel voor dat ik voorlopig even aanblijf als bestuurder totdat zich 3 nieuwe kandidaatleden hebben voorgesteld. Door middel van het indienen van een Curriculum Vitae en een motivatie waarom zitting te willen nemen in het bestuur van de wijkraad Binnenstad Grave. 

Ik zal deze brieven openbaar maken via de website www.wijkraadbinnenstadgrave.nl + eventueel de lokale pers. Daarna is een verkiezing mogelijk wenselijk alhoewel een stichting hiertoe niet verplicht is. Opheffing van de stichting is ook een optie, waarna de oprichting vaneen vereniging met leden die kiesrecht hebben mogelijk is. Wat mij betreft prima.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: