Terugblik op fractie-overleg en raadsvergadering.

 Mail van Henri Jansen m.b.t. waarschuwing PBL (planbureau leefomgeving); de gehele raad heeft de mail ontvangen. Vraag aan het college om nog eens naar alle bestemmingsplannen te kijken i.v.m. de leegstand welke zal ontstaan in de kernen. De wethouder heeft gereageerd om dit niet te doen. Het college kan de waarschuwing en de punten zo naast zich neer leggen zoals de wethouder in de beantwoording aangeeft. Henri Jansen geeft de volgende punten aan:
1.      De bestaande bouwplannen tegen de recent uitgebrachte waarschuwing van het PBL aan te houden en daar waar nodig en mogelijk de bouwplannen aan te passen.
2.     Per bouwplan mij aan te geven, hoe dat bouwplan zich verhoudt tot de waarschuwing van het PBL.
3.     Welke aanpassing per bouwplan door de gemeente wordt genomen
4.     Welke aanpassing per bouwplan de gemeente de uitvoerende partij laat nemen
5.     Mij aan te geven hoe het college de belangen van de huizenbezitters, met de waarschuwing van het PBL als uitgangspunt, zal behartigen.
6.     Mij aan te geven hoe het college er voor zorgt dat in de gemeente Grave er niet wordt gebouwd voor toekomstige leegstand
Keerpunt 2010 neemt de punten mee in de gemeenteraadsvergadering van 25 november aanstaande. Nel Schuts zal dit inbrengen.

Mededelingen:
–       
Plan Maaskade industriële erfgoed is toegezegd
dat dit plan in de commissie ruimte geagendeerd wordt. Nel Schuts geeft aan dat
dit zal gebeuren.
–       
Brief aan provincie m.b.t. de bestuurlijke
toekomst van Grave, deze zou worden geagendeerd. Alle stukken worden in de
commissie Inwoners en Bestuur op 9 december besproken. Jacques zal als raadslid
aanschuiven bij deze vergadering.
–       
Notitie breuk St. Antonius en Boxmeer; Keerpunt
2010 wil informatie m.b.t. deze notitie hoe het nu verder moet. Jacques zal de
vraag inbrengen hoe de raad hierover zal worden geïnformeerd.
–       
Welke resultaten zijn er te melden vanuit de
bijeenkomst in Boxmeer 5 gemeenten. Staat op de site van de gemeente.
–       
Standpunt van Keerpunt 2010 op het artikel van
Ben Peters (CDA) m.b.t. de bestuurlijke samenwerking 5 gemeenten. Keerpunt wil
hier gezamenlijk als oppositie op reageren.
4.    Verslag van de fractievergadering keerpunt 2010 3
november jl.
Verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
5.    Terugblik op de algemene beschouwingen 4 november
jl.
–       
Het positieve is dat de oppositie sterk naar buiten is
getreden. Gezamenlijk optreden kwam sterk over.
–       
Coalitie was een gesloten blok -met hulp van de
burgemeester-  in standpunten verwoorden.
Tijdens de laatste raadvergadering gebeurde dit ook tijdens de bespreking van
de amendementen van de beheersplannen.
–       
Beoordeling van de burgemeester zal binnenkort
plaatsvinden, in kleinere kring zal dit worden uitgewerkt. Jacques zal inbreng
hebben.
–       
De motie openbare verlichting heeft Ben tegen gestemd
omdat de vragen nog niet beantwoord zijn. 
6.    Agendapunten / voorbereiding raadvergadering 25
november aanstaande
Vanuit de commissies Ruimte en Inwoners en Bestuur wordt
verslag gedaan ter voorbereiding op de raadsvergadering.

–       
Agenda 7, 4 patiowoningen: Nel
wil een stemverklaring geven dat er in het verleden kosten zijn gemaakt welke
op de projectontwikkelaar moeten worden verhaald, dit is niet duidelijk. Je kan
tegen stemmen met deze stemverklaring. Er zal van te voren worden geïnformeerd
bij de wethouder of het bedrag is verhaald.

–       
Agenda 8 akkoord. Heeft
meerwaarde.

–       
Herontwikkeling westelijk deel
Visio: verlening intentieovereenkomst zal een aanvullend contract voor worden
afgesproken. Ben geeft aan dat eerst Wisseveld moet worden volgebouwd voordat
Visio ter hand wordt genomen. Bestemmingsplan moet wel worden goedgekeurd het
plan wordt ingebracht door projectontwikkelaar.

–       
Programmabegroting 2015
Veiligheidsregio: Grave moet een aantal dingen inleveren waardoor het gevoel
ontstaat dat vrijwilligers niet gewaardeerd worden. Het lijkt op teloorgang van
de kazerne. Keerpunt 2010 wil met een motie komen dat Grave zelf de kosten
dragen voor het redvoertuig. Kan de brandweer garant staan voor hun werk met
deze bezuiniging en waar kan de raad dit terug vinden. De bezuiniging komt al
uit een eerdere zittingsperiode. Amendement: nu de zienswijze niet voldoet aan de
basisvoorschriften in onze gemeente met een historische kern rest ons niet anders
dan het redvoertuig (ladderwagen) te handhaven in onze gemeente evenals het
blusvoertuig. Waarvoor extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Draagt
het college op de inhoud van dit amendement over te nemen.

Amendement zal tevens aan de
oppositie worden voorgelegd.

–       
Beleidsplan jeugdhulp 2015 –
2018; Keerpunt wenst aanpassing van de financiële cijfers naar de definitieve
cijfers. Keerpunt is van mening dat de juiste cijfers er in moeten en dit dus
te agenderen voor de volgende vergadering.

 

7.   
Rondvraag

–    Jacques Leurs: afscheid nemen van de raad. Schrijven van de ontslagbrief.
Is nu nog niet nodig, Jacques schrijft in maart de brief.

–    Ben Litjens: afvalstoffen; worden voor 2015 20 tot 25 euro duurder per
ton afval. Heeft het college hier rekening meer gehouden in de begroting van
2015.

–    Ben Litjens: zou graag de besloten overeenkomst met het GPB ontvangen.
Wordt aan Moniek voorgelegd en in de raad gevraagd.

–    Ben Litjens: hoe groot is het verlies van project Wisseveld? Cijfers
worden uitgezocht door Ben en Theo om vervolgens de vragen te stellen. Stukken
zijn nu openbaar.

–    Ben Litjens: als er overleg is tussen gemeente en ondernemers stelt Ben
voor om een afvaardiging van raadsleden als toehoorder deel te laten nemen.

 

8.   
Sluiting;
ALV Keerpunt 2010, 8 december aanstaande, volgende fractievergadering 15 december
aanstaande (VZ verzoekt dat iedereen hierbij aanwezig is).

 

Voor
verslag, Hennie Bongers (secretaris).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: