Motie coalitie over carillon/toren: Tekst uitgesproken door de voorzitter van de Wijkraad Binnenstad.

Mijnheer de voorzitter,
Omdat we als wijkraad inmiddels de ervaring hebben dat je in Grave bestuurlijk informatie moet veroveren, hebben we ontdekt dat er vanavond een motie zou worden ingediend over de toekomst van de toren op het Torenplein. Uiteindelijk heb ik de beschikking gekregen over de tekst van de motie. Daarin wordt verzocht te onderzoeken of het niet toch beter is de toren te slopen omdat er een idee is om het carillon naar de Elisabethkerk te verplaatsen.
In de laatste vergadering van de agendacommissie is naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander dit onderwerp aan de orde geweest. De conclusie was dat aan de kennelijk bestaande bezwaren niet kon worden voorbijgegaan en dat een herbezinning op de raadsbesluiten daarvoor, nodig zou zijn. Vraag was wie daarvoor het initiatief moest nemen; de raad of het college. Kennelijk neemt de raad nu dit initiatief.
Naar mijn mening is dat initiatief, dat voor het college een nieuwe opdracht zou inhouden niet nodig en dus de motie overbodig. Het college heeft allang de opdracht voor de toren een zinvolle bestemming te zoeken binnen de financiële mogelijkheden. Als dat is gelukt kan het worden uitgevoerd en als het college reden ziet om de raad te laten terugkomen op het genomen besluit kan men dat adviseren.
Al in 2002 werd besloten de toren op te nemen in de nieuwe ontwikkeling. Dat hield natuurlijk een stedenbouwkundige en architectonische opdracht in. Het betekende ook dat moest worden bekeken of de toren voor meer zaken dan het carillon (een geschenk van de burgerij bij de opening in 1971) zou kunnen dienen. Ook toen was al bekend dat zelfs een bescheiden klokkenspel als het Graafse voor direct omwonenden niet altijd aantrekkelijk is. Maar wonen in een centrum als Grave heeft naast veel voordelen ook enkele bezwaren.
De opname van de toren in het plan heeft alle overleg –en dat is er geweest- en procedures doorstaan en reken maar dat het handhaven van de toren duurder was dan slopen zou zijn geweest.
De toren is blijven staan als herinnering aan de historie van die plek. Iedere andere functie is meegenomen. Met opknappen van de toren en het huidige carillon worden de raadsbesluiten van 2002 en 2009 uitgevoerd.
Na de herbezinning op het project in 2009 heeft de gemeenteraad de eigendom en bestemming van de toren bewust en nadrukkelijk aan zich gehouden. Het college gaf daarom een bureau opdracht met een voorstel voor de functie te komen. Aan dat bureau werd een klankbordgroep toegevoegd om ideeën in te brengen.
Dit bureau heeft in november 2013 rapport uitgebracht. Ik neem aan dat het college, inmiddels een jaar later, conclusies uit het rapport heeft getrokken. Meer doen dan handhaven van de toren als opgang naar een weer goed functionerend klokkenspel zou buiten het kader van het Hart van Grave vallen en dus niet uit dat budget kunnen worden bekostigd. Nu is verplaatsen van het carillon naar de Elisabethkerk en sloop van de toren via de pers als alternatief naar voren gekomen. Dat er al sprake is van een concreet aanbod zoals in de motie gesteld lijkt mij sterk. Het college zou dat niet hebben verzwegen. Het ontkomt er nu niet meer aan deze ontwikkeling mee te nemen.
De wijkraad zet daar, net als anderen al hebben laten weten, uitroeptekens en vraagtekens bij, maar die bewaren we wel voor het overleg waar de wijkraad zeer binnenkort voor wordt uitgenodigd. En dat is mijn boodschap vanavond, motie of geen motie. Laten we nu eens spijkers met koppen slaan. De vraag wat er met de toren gaat gebeuren heeft veel te lang op een eenduidig antwoord moeten wachten.
Grave, 16 december 2014,  Wijkraad Binnenstad Grave – H. Kruizinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: