Aantekeningen Nel Schuts van de raadsvergadering j.l.dinsdag!

Nel met mevrouw Haasjes
Agenda   Raadsvergadering Grave dinsdag 16 december 2014
1. Opening en trekking stemmingscijfer: mevr. Eigenhuijsen
2. Vaststellen agenda: 2 amendementen Keerpunt 2010, VPG en lijst  
  Eigenhuijsen agendapunt 12 en 14
– Interpellatie VPG duurzaamheidaspecten bij nieuwbouw
– Motie LPG c.s. inzake de Klokktentoren
3. Vragen
4. Algemeen spreekrecht: Hester Kruizinga inzake de klokkentoren
5. Ingekomen stukken en mededelingen:
 • brief 6: rapport RKCommissie L.v.C. inzake dienstverlening van de gemeente St.Anthonis – termijnen afhandeling van brieven, vergunningenaanvragen ets. – Ook iets voor Grave??
 • brief 12: Min.Binn.l.Zaken Wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen. Vraag: Of en eventueel welke wijzigingen t.g.v. deze wet moeten er in Grave en/of CGM-verband – vóór 1 januari 2016 worden aangepast.
6. Vaststellen besluitenlijst van 25 november 2014 
A-stukken

7. Vaststelling Integraal Veiligheidsplan
8.Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-Oost 2015
B-stukken

9. Motie gevel stadhuis – is/wordt  het woord ander bij besluitpunt 1 toegevoegd?   Ingetrokken nadat wethouder toezeggingen gedaan had!!!
We zouden nu voorgestemd hebben omdat voor ons nu meer duidelijkheid was gekomen!

10. Cultuurhistorische Waardenkaart

Verplichting vanuit het Besluit ruimtelijke ordening; dit voorstel is tevens een uitvloeisel van het gestelde in het Erfgoedplan ‘Erfgoed voor het voetlicht’.
Lijvige rapport met foto’s en tabellen en twee grote kaarten. Wegwijzer hoe om te gaan met cultuurhistorische elementen bij het bepalen van een beleidslijn in geval van ruimtelijke ontwikkelingen en het opstellen van bestemmingsplannen.
Het plan is getoetst door de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteitszorg en de ingekomen zienswijzen van o.a. Graeft Voort zijn verwerkt.
11. LOG Graspeel
 • het LOG Graspeel – we praten over begin 2004 – ruim 10 jaar geleden -beoogde de hervestiging van 19 en nieuwvestiging van 6 agrarische bedrijven;
 • Voor Grave zou 1 bedrijf meedoen aan het verplaatsingtraject en waren er nog 2 in de picture.
 • Achteraf gelukkig dat het bij verplaatsing van 1 bedrijf is gebleven want in het Landerse en Mill is de uitwerking van het LOG teleurstellend gebleken met grote financiële consequenties – miljoenenverliezen.
 • Wat is uiteindelijk voor Grave het resultaat van het LOG Graspeel dat door de provincie in het begin werd betiteld als een pilot?
 • De wethouder is volgens zijn zeggen in de commissievergadering van 2 december redelijk tevreden met het resultaat.
 • Wij zijn dat minder. Naar onze mening kost het LOG de gemeente Grave netto 451.292,– minus netto 63.907,– is € 387.385,– en dat is veel geld voor een mager resultaat, onverlet de bevlogen verdediging door de wethouder in de commissie Ruimte.
 • Van de garantie van de provincie m.b.t. de BIO-kavels is voor Grave uiteindelijk ook niets terecht gekomen.
 • Het enige positieve is dat we afscheid nemen van dit logge LOG.
12. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 • Een goed gedocumenteerd raadsvoorstel – om blij van te worden. Immers: het rioolstelsel in de gemeente Grave is goed en het beheer is op orde – de rioolheffing is 100 % kostendekkend!
 • Ook hier zien we nieuwe ontwikkelingen aankomen zoals pag. 31 Duurzameafvalwaterketen waarbij evenals bij restafval afvalwater niet meer wordtbeschouwd als afval maar als een bron van reststoffen (organische stof, energie en fosfaat)
 • Het blijkt, dat onze burgers in afgelopen jaren teveel hebben betaald aan rioolheffing. Er is een overschotbedrag van 2 miljoen Euro en het college stelt voor om dat te laten afvloeien naar de Algemene Reserve. Nu geloven wij zondermeer dat de Algemene Reserve bloedarmoede heeft en wel een storting kan gebruiken. Nochtans hebben wij moeite met dit beslispunt 3.
 • Waarom: het fonds van het VGRP is een gesloten fonds; gelden mogen nietbesteed worden aan andere doelen. Maar, bij storting in de A.R. gebeurt dat in feite wel.  
 • Vandaar een amendement van de oppositie waarvan het dictum luidt:

Beslispunt 3 wijzigen als volgt:

 • Twee miljoen uit de voorziening rioolbeheer:
 • óf door middel van tariefsverlaging teruggeven aan de inwoners van Grave die deze overtollige gelden bijeen hebben gebracht;
 • en/óf binnen de reserve/voorziening VPRP laten en besteden aan investeringen die niet in het rioolplan zitten en die binnen afzienbare tijd verricht moeten worden;
13.Afronding deelprojecten binnen IGP Velp
 • Het lijkt of het college op het eind van 2014 opruiming houdt.
 • Voor Keerpunt 2010 heeft dit onderwerp – evenals het LOG Graspeel – een moeizaam en ingewikkeld om te volgen procesverloop gehad en is nog niet afgerond.  
 • We stellen vast en ik citeer op pag. 2 van het raadsvoorstel dat zes goede jaren van samenwerking – het project loopt vanaf 2006 – met de diverse partners voor het project Integraal Gebiedsplan Velp onder de vlag van de Regionale Reconstructiecommissie –  een te mager resultaat heeft opgeleverd.
 • Twee van de drie beslispunten van het raadsbesluit Afronding project IPG Velp van 5 februari 2013 zijn/worden niet uitgevoerd zoals besloten.
 • Nu ligt er een alternatief voorstel; weer een afronding deelproject binnen het IPG. Het wordt er niet duidelijker op. Op pag. 3 wordt o.a. kavelruilruil 4; voorkeurstracé voor de gewenste landbouwontsluitingsweg in het vooruitzicht gesteld. Hoe groot kans dat dat wel gaat gebeuren? In de commissie kregen we hierover geen duidelijkheid.
 • In plaats van de aanleg van het Prenkpad wordt er ineens een nieuwedoelstelling geopperd:
 • Overkluizing van de A-watergang. En dat terwijl van de beoogde doelstellingen slechts een klein gedeelte is/wordt gerealiseerd…Wij staan niet te juichen….
14. Vaststelling en aanpassing van de belastingtarieven voor het belastingjaar 2015
 • Amendement oppositie betreffende verhoging Marktgelden
 • pag. 2: Vooroverleg bij aanvraag omgevingsvergunning van 15% naar€ 40,00 is terecht en gemotiveerd.
 • Beslisdocument D Verordening Marktgelden 2015 is discutabel; er komt 11,5 % bij!!
 • Vraag Keerpunt 2010: Kan de hoogte van de leges te maken hebben met het feit dat het aantal huwelijken achterblijft bij de verwachtingen.
 • Wethouder Joon zegt dat dit wellicht te maken heeft met de economische crisis. Steeds meer bruidsparen kiezen voor de gratis huwelijksvoltrekking.
 • Opmerking: Er zijn dit jaar in Grave weinig huwelijken gesloten. Dat kan en zal allerlei redenen hebben. Een ervan kan zijn dat de door Grave geboden faciliteiten in het prachtig gerestaureerde historisch stadhuis m.i. onder de maat zijn.
 • Begin september j.l. heb ik het derde  huwelijk in 2014 gesloten. Er werden ongeveer 40 gasten verwacht. In het historisch stadhuis staan ongeveer 20 stoelen. Omdat het bruidspaar voor iedereen de mogelijkheid wilde om te zitten – heeft men een uur van tevoren stoelen vanuit de feestzaal laten komen. De stoelen zijn door de ceremoniemeester met familie en vrienden naar binnen gedragen en na afloop weer terug
 • Voor een vrijdagtarief huwelijksluiting van bijna € 300,–  zou het passend zijn om een 20-tal stapelstoelen aan te schaffen.
 • Misschien verhoogt dat in 2015 het aantal huwelijken in het historisch stadhuis in Grave.  
15. Subsidie Uitvoering iDops 2013
16. 2e Bestuursrapportage
17. Bezuinigingstaakstelling begroting 2015 n.a.v. motie 7
17a. Klokkentoren en carillon:    8 voor – 7 tegen
17b. Motie VPG bij Interpellatiedebat inzake Duurzaam bouwen
       Bij brede scholen  –  ingetrokken
18. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: