In Grave begint de victorie!

Vorige week was ik op het landelijk CDA congres en kreeg daar alles te horen waarom in Alkmaar de victorie begon. Vanmorgen bij het openen van de digitale opiniepagina van de e-paper editie van de Gelderlander/Maasland kreeg ik een opvallende kop onder ogen: Lokale democratie verdient een pilot. Ben Peters, CDA fractievoorzitter, schrijft in een artikel op persoonlijke titel het volgende:
 • De discussie over het al of niet samenwerken van de vijf gemeenten van het Land van Cuijk laait weer op.
 • Bestuurlijke eenheid.
 • In het Graafs Manifest is duidelijk de stip aan de horizon gezet om te komen tot de bestuurlijke eenheid Land van Cuijk.
 • Aan de ene kant heb je de voorstanders voor herindeling die vooral op efficiency en kostenreductie argumenteren.
 • Aan de andere kant de voorstanders van behoud van zelfstandigheid met als argument de afstand tussen bestuur en bevolking zo klein mogelijk te houden.
 • Landelijk wordt de roep om democratische vernieuwing steeds sterker.
 • Democratische vernieuwing met een sterke lokale agenda kan voor het Land van Cuijk de weg vrij maken naar de doelstelling neergelegd in het Graafs Manifest.
 • Je zou kunnen denken aan een experimenteel model met een burgemeester, een college en een ambtelijk apparaat in het land van Cuijk.
 • Een gemeenteraad van het Land van Cuijk samengesteld uit de raadsleden van de vijf kernen.
 • De gemeenteraadsleden worden per kern gekozen.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor de plaatselijke agenda.
 • Zij vormen gezamenlijk de gemeenteraad van het Land van Cuijk bestaande uit 37 raadsleden.
 • Er zijn geen vijf kapiteins op een schip.
 • Binnen de huidige gemeentewet is dit model nog niet mogelijk.
 • Het zou een waardevol experiment kunnen zijn.

P.S. Eerste reactie van de fractievoorzitter van Keerpunt 2010:


In Grave begint de victorie schreef ik boven dit artikel. Dit voorstel van Ben Peters verdient een serieuze behandeling binnen de Graafse raad, binnen het Land van Cuijk, in bestuurlijk provinciaal Noord-Brabant en onder de aandacht gebracht te worden van deVNG, de landelijke politiek en minister Plasterk zelf!  

Misschien kunnen we dit voorstel opnemen in de brief die Grave nog naar de provincie moet sturen als reactie op het provinciaal verzoek over de bestuurlijke toekomst van Grave en het Land van Cuijk?


Dinsdag ben ik bij de eerste bijeenkomst van Netwerkende Raadsleden en zal dit beoogd pilot daar inbrengen.

Leernetwerk Lokale Democratie

Ook Zwarte Piet is het er mee eens dat Grave meer toekomst heeft in Land van Cuijk 2.0.

Alleen de toevoeging Gemeente Land van Cuijk verandert op dit welkomstbord!

Netwerk Democratie, Pakhuis de Zwijger en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken start een leernetwerk voor gemeenteraadsleden in
de periode november 2014 – april 2015. 

Voor dit leernetwerk zijn we op
zoek naar gemeenteraadsleden die op innovatieve wijze bezig zijn om zich
te verhouden tot de samenleving. 
We zoeken gemeenteraadsleden die
betrokken zijn (of dit willen gaan doen) bij nieuwe vormen van overleg
of besluitvorming met bewoners, en het ruimte geven aan maatschappelijke
initiatieven. 
Met deze groep gaan we vanuit de praktijk kijken hoe de
representatieve democratie zich tot de participatieve democratie
verhoudt, waar het schuurt en hoe we tot oplossingen komen.

Aanleiding voor het leernetwerk. 

Steeds meer bestuurders en raadsleden realiseren zich dat de gewone
manier van besturen niet meer toereikend is, er gebeurt van alles wat
niet meer past binnen de traditionele manier van werken. Met een groep
mensen die nieuwe manieren van samenwerken aan het ontwikkelen zijn
willen we kijken hoe we dit kunnen aanpakken. 
Centrale vragen hierin
zijn: wat zijn succesfactoren en de obstakels, hoe pas je die toe of
neem je die weg, hoe neem je dit mee in nieuwe coalitieplannen, wat gaat
er op systeemniveau mis, en hoe creëer je continuïteit?

Het doel van het leernetwerk:
 • Inhoudelijke oriëntatie; samen leren gebaseerd op
  praktijkvoorbeelden en zoeken naar passende oplossingen om vorm te geven
  aan de democratie van de toekomst
 • Netwerk bouwen; het intensiveren van contacten tussen democratische vernieuwers
 • Kenniskring ontwikkelen; een bodem leggen voor nieuw expertisenetwerk democratische innovatie

Wij bieden:

• Collega raadsleden die samen met jou willen zoeken naar nieuwe vormen van democratie.
• Inspiratie en kennis in de vorm van casussen uit het hele land.
• Coaching bij jouw eigen vraagstukken door een professional op het vlak van democratie en nieuwe werkvormen.
• Een breed netwerk van deskundigen die mee willen reflecteren met jouw vraagstukken.
• De kans om mee te denken over democratische vernieuwing, zowel op korte als op langere termijn.

Er is ruimte voor een groep van 25 – 30 personen.

Verwachtingen ten aanzien van deelnemers:

• Betrokken bij of zinnend op een initiatief op het gebied van vernieuwende vormen van beleidsbeïnvloedende participatie.
• Bereidheid om te leren, zelf met leervragen zitten of met problemen waar nieuwe oplossingen voor nodig zijn.
• Bereidheid om waar mogelijk de discussie binnen de eigen partij aan te gaan, en binnen de eigen gemeente.

• Bereid om alle vier de bijeenkomsten bij te wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: