Keerpunt 2010 bijdrage aan de begrotingsbehandelingen in tien minuten.

Leo de Vreede sprak zijn requiem van de Graafse raad/gemeente uit tijdens het, door Nel Schuts op de raad geplaatste agendapunt, spreekrecht uit.

Geachte aanwezigen.

We gaan meer voor elkaar betekenen.
In de aanloop naar de begrotingsbespreking met de daarin aangekondigde bezuinigingen is afgesproken de burgers te laten participeren middels de takendiscussie. De uitkomsten van deze bijeenkomsten waren helder. De burgers top drie was: herindeling, bezuinigen op het ambtelijk apparaat en minder inhuur externe adviseurs.
Wij zijn nu dan ook benieuwd hoe deze uitkomsten terugkomen in de bezuinigingsvoorstellen vanuit de coalitie. Keerpunt 2010 is tegen de kaasschaaf methode waar alle lasten bij de burgers, verenigingen enz. terecht komen zonder te kijken of er door te snijden in eigen vlees meer te halen valt.
Keerpunt 2010 is van mening dat de takendiscussie erg goed is geweest gezien de uitkomsten en dat deze herkenbaar terug moeten komen in de bezuinigingsvoorstellen. Als dit niet gebeurt is elke vorm van participatie ten dode opgeschreven en vindt er een verdere verwijdering plaats tussen burger en gemeenteraad.
Neem de burgers serieus! Herstel het vertrouwen van de burgers.
De rol van Keerpunt 2010
Grave is gebaat geweest bij onze cultuur van kritisch bevragen, gezonde scepsis en verwonderingen. Jammer genoeg was het te vaak eenrichtingsverkeer. We gaan weer een poging doen om via voorstellen, moties enz. het voorgenomen beleid voor de burgers uit Escharen, Gassel, Grave en Velp om te buigen en/of bij te stellen.

Veranderingen in Sociale Domein

We staan aan de vooravond van enorme ongekende omwentelingen in het sociale domein met ingang van volgend jaar. Echter er zijn enorme risico’s verbonden aan de veranderingen in het sociale domein. 


Het Sociaal Cultureel Planbureau schreef in Leerproces WMO en Rijk geschakeerd:

 • Van de gebruikmakers van de WMO is 28 % sociaal geisoleerd Dit is drie keer zoveel als de gehele bevolking.
 • De invloed van de gemeenteraden op het WMO beleid verdient meer aandacht en versterking.
 • De WMO raden hebben vooral een adviserende rol gekregen en dat gaat ten koste van belangenbehartiging.
 • Er wordt teveel gerekend op vrijwillige inzet.
 • Mantelzorgers worden nog meer overbelast.
 • De keukentafelgesprekken hebben vaak niet het gewenste effect gehad.
 • Er komt onvoldoende ondersteuning voor mensen met psychische problemen.
 • Bepaalde doelgroepen worden onvoldoende in hun belangen behartigd. Vooral mensen met psychische problemen, verslaafden en mensen in de GGZ en maatschappelijk opvang zijn daardoor extra kwetsbaar.
 • Er zijn belangrijke onvervulde randvoorwaarden zoals onvoldoende personele capaciteit in vier op  de tien gemeenten. Het budget is te beperkt.
In onze eigen programmabegroting lezen we onder risico’s bij decentralisaties sociaal domein:

 • Gemeente heeft onvoldoende deskundigheid om toegang en indicatie goed te waarborgen Gemeente is niet in staat inkoop/aanbesteding voldoende en tijdig te realiseren.
 • Onvoldoende budget om benodigd zorgaanbod te realiseren.
 • Niet tijdig beschikken over juiste informatie van zorgaanbieders en rijksoverheid ten behoeve van beleidsontwikkeling en samenwerkingsverbanden.
 • Mislukken of vertragen van de diverse noodzakelijke samenwerkingsverbanden.
We willen weten hoe groot de financiele buffer is. Ook wil Keerpunt 2010 graag horen hoe onze collega raadsleden en het college naar deze risico’s kijken. Hoe gaat de derde wethouder (Anja Henisch LPG) haar taak waarmaken zoals deze door de coalitie is geformuleerd?
Meer aandacht voor Burgerparticipatie, dorps- en wijkraden.
Zij  zijn belangrijke instrumenten om de burgers vanaf het begin bij nieuw beleid te betrekken. De ongekende mogelijkheden van internet om via sociale media, burgerpanel en waar staat je gemeente aan je te binden zijn volgens ons de grote uitdagingen voor de komende jaren. Het college komt binnenkort met voorstellen. De Graafse politieke partijen kunnen hun eigen websites ook fors verbeteren. We willen graag  de raadsvergaderingen digitaal via internet met beeld uit  zenden. Boxmeer en Cuijk doen dat al jaren met veel succes.

Communicatieplan

We komen met een motie waar in we de gemeentelijke communicatie met de burgers op allerlei terreinen willen verbeteren. Informeren alleen is niet voldoende. We willen persoonlijke en digitale netwerken binnen Grave met elkaar verbinden. Dit alles onder leiding van onze burgemeester, die communicatie in zijn portefeuille heeft en de kartrekker moet worden. Helaas moeten we ook constateren dat we de informatie over het stuklopen van de samenwerking tussen Boxmeer en Sint Anthonis uit de Gelderlander moeten halen en ons deze informatie door de gemeenten zelf tot nu toe wordt onthouden.
De bestuurlijke toekomst van Grave
Er is recentelijk een brief van de Brabantse provincie-bestuurders binnengekomen. Daar in wordt verzocht om een bestuurlijke toekomstvisie. Er is ook geld om nader onderzoek mogelijk te maken. Ook het Rijk geeft geld voor nader onderzoek. We vragen het college en onze collega’s hoe we op dit verzoek gaan reageren. Mede naar aanleiding van de vertrouwensbreuk tussen Boxmeer en Sint Anthonis is het zeer actueel geworden. Keerpunt 2010 vreest dat het Graafs Manifest met de Bekende Stip aan de Horizon (Een gemeente Land van Cuijk…Maasland?)in de prullenbak gekieperd wordt. 

Omdat herindeling ook in de burger tot drie stond moeten we ter voorbereiding van het Graafse Antwoord ook de mening van de burgers daar in terug laten komen. Het fors snijden in de bestuurskosten van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk kan voorkomen dat de burgers geconfronteerd worden met het ongewenst snijden in voorzieningen in Grave, Cuijk,Mill, Sint Anthonis en Boxmeer.


Uitbreiding ambtelijke samenwerking.
We geven het college via een motie de opdracht mee om met het college van Sint Anthonis en het bestuur van CGM te gaan overleggen om de ambtelijke samenwerking van de drie CGM gemeenten uit te breiden met het ambtelijk apparaat van Sint Anthonis.
Nogmaals wil Keerpunt 2010 een poging doen om via het indienen van een motie de VNG quickscan te laten houden. De meerderheid van de vorige raad had toen geen interesse. Nu 8 nieuwe raadsleden een stempel drukken op dit bestuur is er misschien  wel een meerderheid te vinden voor dit kosteloze VNG initiatief. Deze scan maakt duidelijk hoe raad,college en ambtelijk apparaat met elkaar omgaan.
Participatiesamenleving
Gelukkig komen we het woord Participatiesamenleving dat door onze koning op de kaart moest worden gezet bijna nergens tegen. Dreigende bezuinigingen werden zo “verpakt”aangekondigd.Het wordt wel een enorme uitdaging om het “Huis van het Sociaal Domein” niet af te breken.
Professionalisering gemeenteraad
Keerpunt 2010 komt met een motie waarin we voorstellen om Oud-Wethouder Gerard Adams in te zetten als externe adviseur om de raad bij te scholen in het proces van jaarrekening, kadernota en begroting.Hij kan de raad ook informeren over de veranderingen in het sociale domein. Hij heeft het hele bestuurlijke en ambtelijke voortraject van dichtbij meegemaakt. Hij doet zo ook een bijdrage om de kosten te drukken. In het kader van het dualisme past dit prima. Het college kan en moet op afstand blijven van de raad.
Het moet kunnen
Historicus Herman Pleij schrijft in zijn nieuwe boek, Het moet kunnen, over de collectieve mentaliteit in dorpen en steden. Mythen, sagen, verheerlijkingen en sprookjes houden zo’n collectiviteit lang in stand en stagneren vooruitgang. We moeten de vestingmuren” slopen en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
De soap rond het VVV kantoor in het Historisch Stadhuis is daar een trefzeker voorbeeld van. Keerpunt 2010 wil via een motie het kantoor van de samenwerkende regionale Land van Cuijkse RBT naar Grave halen. We moeten als enige stad minder bescheiden zijn. In het verleden is het niet gelukt om dit “toeristisch/ recreatief zenuwcentrum” naar Grave te halen. In het Historisch Stadhuis, Stadskantoor of Museum kan dit ondergebracht worden. Keerpunt 2010 denkt dat daardoor Grave nog beter op de kaart wordt gezet. De wethouder bepleitte dit gisteren nog in de Gelderlander.
De openheid rond het Wisseveld
Deze recente ontwikkeling is breed in de media en raad  uitgemeten. De gestelde openheid blijkt echter nog geen werkelijkheid te zijn. Bijvoorbeeld: De basisovereenkomst van 2003 komt nog steeds niet in de openbaarheid terwijl het niets met de huidige onderhandelingen te maken heeft. Ook moet er meer openheid komen over de integriteit van raadsleden en oud-raadsleden die belangen hebben of hadden op dit Wisseveldterrein.
Keerpunt 2010 komt, via een amendement, met een eigen alternatief dekkingsplan.
Mevr. Schuts komt later met  onze bijdrage over de groenstrokenmotie.

P.S. Omdat we met de ruggen  naar het publiek zitten spraken alle fracties uit de oppositie, staand achter het katheder, hun 10 minuten bijdrage uit. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: