Achterbanvergadering Keerpunt 2010 daags voor de begrotingsbehandelingen.

Op maandagavond komen we bij elkaar in het Stadskantoor. Het is een openbare achterbanvergadering. Ook niet leden kunnen meepraten en meeluisteren. We praten ook over de actualiteiten rond jeugdzorg, participatiewet en breuk tussen Boxmeer en Sint Anthonis. 


Ter informatie de raadsagenda: 

Agenda:
Ingevolge het bepaalde in artikel 19, 1e lid van de Gemeentewet, roep ik u bij deze op tot bijwoning van de
openbare vergadering van de raad van de gemeente Grave te houden op:
dinsdag 4 november 2014 in het stadhuis van Grave, aanvang 16.30 uur.
Ik verzoek u om moties en amendementen die van tevoren kunnen worden gedeeld ruim voor aanvang
van de vergadering bij de griffier in te dienen.
1. Opening en trekking stemmingscijfer
2. Vaststellen agenda
3. Vragen
4. Mededelingen
5. Programmabegroting 2015-2018 en dekkingsplan
– Algemene beschouwingen raad (10 minuten spreektijd per fractie, exclusief indienen amendementen
en moties)
– Pauze van 18.00 uur tot 19.00 uur
– Reactie van de leden van het college (10 minuten spreektijd per collegelid)
– Tweede termijn raad, onderling debat in de raad naar aanleiding van de algemene beschouwingen en
de reacties/antwoorden/visie van het college
6. Herziening beheerplan civiele objecten en meubilair openbare ruimte 2015-2018
7. Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen
8. Beheerplan Wegen 2015-2018
9. Actualiseren beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Grave 2015-2018
10. Gebouwenbeheerplan 2015-2018
11. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Hennie Bongers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: