Begrotingsbehandelingen:de integrale tekst van onze beschouwing. Dinsdag informatie in de media en het college komt rond 28 oktober met antwoorden, standpunten en antwoorden.

Algemene beschouwingen Begroting 2015-2018
Minder bestuurders, minder CGM-organisatie, minder bestuurlijke drukte, minder belasting, minder leges en vooral MEER communiceren.
Inleiding
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er hebben grote verschuivingen plaats gevonden. De fractie van Keerpunt 2010 groeide van 2 naar 3 zetels. De VVD verloor 2 zetels en het CDA verloor 1 zetel. Trots Liberaal Land van Cuijkboekte geen winst. De LPG kreeg er een zetel bij en zette de winst om in een wethouderspost. VPGrave stabiliseerde zijn aantal zetels en Eva Eigenhuijsen maakte de 15 vol. Doordat de partij TLLvC aanschoof bij de coalitie bleef de krappe meerderheid in het college behouden.
De nieuwe coalitie breidde het college uit en sloot een bestuursakkoord. Omdat we ons niet verantwoordelijk wilden maken voor twee belangrijke besluiten over de uitbreiding en vervanging binnen het college gaven we geen steun aan dit college, deze coalitie en het bestuursakkoord.
Bij de bestudering van alle voorstellen in de begroting stuitten we op een manco. In de diverse kolommen ontbraken de cijfers werkelijk 2013.  Ook willen we een overzicht van de mutaties in de reserves.
Het college verhoogt voor het vierde jaar op rij de OZB boven de macronorm. Nu gaat het tarief met 4,1 % omhoog i.p.v. 2,45 %.
Takendiscussie
Het in gesprek gaan met de burgers in het kader van de takendiscussie om te komen tot een gezonde financiële toekomst heeft  niet dat resultaat opgeleverd waarop met name de coalitie gehoopt had. Echter de top drie was duidelijk:Herindeling, minder ambtenaren, minder externen inzetten
Het jarenlang buitensluiten van de inwoners bij belangrijke zaken zoals de visieontwikkeling en burgemeestersbenoeming en het leggen van vertrouwelijkheid op het hele Wissevelddossier en andere negatieve besluiten zoals de teloorgang van de Graafse Scheepswerf en de Prinses Margriet waren een prima voedingsbodem om argwanend de takendiscussie in te gaan.
Het college had vervolgens de opdracht om met een sluitende begroting voor tenminste 2015 te komen!
Onze speerpunten
Herindeling – bestuurskracht – ambtelijk apparaat –veerkrachtig bestuur
Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat inwoners zich afvragen of herindelen beter is. Een onderzoek naar wat dit kan opleveren, zal op zijn plaats zijn. Zelfs de provincie vraagt ernaar!
De ambtelijke samenwerking CGM moet eindelijk worden zoals het ooit bedoeld is. Einde maken aan boventalligheid. De ambtelijke samenwerking CGM brengt o.a. met zich mee, dat bijvoorbeeld van de buitendienst dag in dag uit alle werkuren geregistreerd en verrekend worden, hetgeen veel werk oplevert voor managers, controllers. Het impliceert niet meer en niet minder dan: geld rondpompen.
Minder inhuren van externen
Bij elk plan wordt aangegeven of er externen betrokken worden bij onderzoek en opstellen van plannen. Hierbij is zichtbaar wat dit kost. Wij willen jaarlijks een overzicht van de totale externe inhuur met kosten te beginnen met 2014.
Verbetering van de communicatie.
Het college dient met een communicatieplan te komen. Onze gemeentelijke website is moeilijk toegankelijk. Actuele informatie over de komende transities zijn niet vinden. Andere gemeenten hebben prima voorbeelden. Vught biedt zelfs aan om deze te ‘jatten’. Het functioneren van het TIC en de bereikbaarheid van ambtenaren per telefoon zijn een ramp.
Communicatie moet aan de voorkant komen bij de vorming van beleid. Communicatie  tijdens de uitvoering c.q. bijstelling van plannen – met  inwoners. ondernemers, verenigingen etc. – zal moeten bijdragen aan het herstel van vertrouwen.  
Een dieptepunt in de communicatie/samenwerking van Grave, Cuijk en Boxmeer vond Keerpunt 2010 de presentatie door de wethouders van Cuijk en Boxmeer van het boekje de Bataafsche Rivier. Grave is er niet bij betrokken. Een gemiste kans.
Verbetering van het economisch klimaat en de economische aantrekkingskracht
Van burgers en ondernemers horen wij vaak, dat Grave niet ondernemersvriendelijk is. Ondernemers die interesse hebben om zich in Grave te vestigen dienen faciliterend tegemoet gekomen te worden. Voor het Arsenaal zou de gemeente meer flexibel moeten omgaan met de vestigingseisen.
Toerisme en recreatie is al jarenlang speerpunt van het college en de coalities, maar levert in de praktijk nog te weinig op. Behoudens bij grote evenementen komen er geen drommen toeristen en bezoekers naar Grave van wie de middenstand enorm financieel voordeel heeft. Suggesties om Grave aantrekkelijker te maken zijn o.a. samenwerking en/of samengaan van het museum Graeft Voort en de V.V.V./ het Toeristisch Informatiepunt. Hotelfunctie voor Katrien mogelijk maken.
Onze opmerkingen, kanttekeningen, vragen:
We volgen de volgorde van de programmabegroting.
 • Inleiding. Wanneer en hoe gaat Grave haar inwoners die direct te maken krijgen met de veranderingen in het sociale domein informeren?
 • Inleiding. Komt er een plan van aanpak  hoe Bastion van Zorg 2.0 er uit komt te zien?
 • Inleiding. Komt het college met voorstellen om duurzaamheid in ons beleid te vergroten?
 • Begroting in een notendop. Hoe maken we de beheerplannen onderdeel van de begrotingsbehandelingen? Door toedoen van o.a. de coalitie zijn er geen besluiten genomen in de laatste raadsvergadering.

 • Dienstverlening, veiligheid en bestuur. Keerpunt 2010 komt met een motie over de snelle invoering van het digitale burgerpanel. Ook willen we recente cijfers van Waar staat je Gemeente? We willen ook  een bestuurlijke/ambtelijke quickscan laten uitvoeren met behulp van  het VNG.
 • Bestuur. Uitvoering rechtspositie college. Kunnen we oud-wethouder Gerard Adams incidenteel inzetten voor bijv. bijscholing raadsleden rond de cyclus jaarrekening, kadernota en begroting?
 • Recreatie en toerisme. Wanneer komt het uitvoeringsprogramma ‘laaghangend fruit’ van het Waterfront?
 • Recreatie en toerisme. Hoe ziet het volwaardig toeristisch informatiepunt in het stadhuis er uiteindelijk uit? Speelt het Museum hier ook nog een rol in? Krijgt het centrummanagement ook een vaste plek in dit dure historische stadhuis?
 • Recreatie en toerisme. Wanneer gaat het Graafse carillon weer spelen? Wat gebeurt er verder met de carillontoren? Het is te lang stil rond deze markante toren.
 • Recreatie en toerisme. Wanneer wordt Bekaf opgeknapt?
 • Recreatie en toerisme. Wanneer zijn de definitieve camperplaatsen ingericht?
 • Gemeentelijke eigendommen. Gaat de gemeente samenwerken met het informatiepunt groenstroken?
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Erfgoed.Gebouwen met monumentale waarde beschermen? Wordt er iets gedaan met de nota van de parochie Sint Elisabeth over dit onderwerp?
 • Economische Zaken. Kan de raad de verslagen krijgen van het periodiek overleg met het Economisch Platform?
 • Afvalinzameling. Wordt de mogelijkheid van ondergronds afvalinzamelen voor het centrum niet meer verder bekeken? Einde discussie?
 • Grondexploitatie. Exploitatiekosten economische zaken?
 • Grondexploitatie. Verhoging staangelden. Is er al overleg over? Eerst maar eens het Hart van Grave openen!
 • Kind, cultuur en sport. STAVAZA Brede scholen.
 • Sport. Zijn de onderhandelingen met Laco al opgestart? Het is zo 2018.
 • Sport. Mogelijkheden onderzoeken voor het inzetten van een buurtsportcoach. Keerpunt 2010 vraagt dit al jaren en diende er zelfs moties over in! Nu actie en niet verder onderzoeken.
 • Maatschappelijke zaken. Waarom hebben de wijkraden het convenant nooit getekend? Zijn er pogingen ondernomen om ze tot andere gedachten te bewegen?
 • Welzijn en gezondheid. Context en achtergronden.Wanneer krijgt de raad inzicht in de taakstellingen en bezuinigingsopdrachten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van activiteiten?
 • Inkomensvoorziening. Waarom kan de sterkere stijging van bijstandsgroei niet verklaard worden?

 • Minimabeleid. Wanneer krijgt de raad inzicht in de taakstellingen en bezuinigingsopdrachten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van activiteiten?
 • Maatschappelijke ondersteuning. Wanneer komt de mantelzorgwaardering weer terug? Het Rijk schrapte dit al.
 • Paragrafen. Reclamebelasting. Hoe gaat het met de reclamebelasting? Inning, besteding gelden enz.

 • Paragrafen. Macronorm. Zijn er geen sancties nu we de norm weer overschrijden? Hoeveel gemeente zitten er boven de norm?
 • Weerstandsvermogen. Inzicht in het verloop van de afzonderlijke reserve weerstandvermogen de afgelopen 10 jaar.
 • Decentralisaties sociaal domein. Keerpunt 2010 is zich rot geschrokken van de risico’s die we kunnen lopen. Wanneer zijn de risico’s ook financieel in beeld?

En dan nog dit:  
Keerpunt 2010 vergeleek voor u drie verschillende tarieven:
OZB tarieven 2014
Grave                 0,1300
St. Anthonis        0,13013
Cuijk.                 0,0992
Boxmeer             0,1074
Mill                     0,1396
Uitleg: 0,1000 betekent 0,1 % van de WOZ waarde.
Bijv.: Een huis van 250.000 euro staat voor een aanslag van 250 euro!
In Cuijk betaalt een eigenaar van een huis van 500.000 euro 450 euro OZB belasting.  
In Grave betaalt men 650 euro!
In Bussum betaalt de eigenaar van hetzelfde huis 0,0549 %. In euro’s dus 279,50. 
Rijbewijs (2013) in euro’s:
Grave                 48,30
St. Anthonis        37,50
Boxmeer             40,65
Cuijk                  39,75
Mill                     40,50
Afvalstoffenheffing:
Grave               165,36 euro
Sint Anthonis        172,75 euro
Cuijk                    128,00 euro
Boxmeer               159,36 euro
Mill                       167,76 euro
Tot slot
Dank aan de samenstellers van de programmabegroting 2015 – 2018
Jacques Leurs
Nel Schuts
Ben Litjes
Grave, 20 oktober 2014 versie definitief 3.0
6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: