Brief van Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave.

Grave 31 juli 2014
Geachte dames en heren,
In Grave is de werkgroep Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave (IWAG) werkzaam. Het hoofddoel van deze werkgroep is het ondersteunen van asielzoekers die wel legaal in Nederland zijn, maar geen ondersteuning meer ontvangen van het rijk.
In september gaat u een takendiscussie voeren en u wilt daar de bevolking bij betrekken. Een belangrijk doel van die discussie is in oktober een aanzienlijke bezuiniging te hebben gevonden. Naast dit doel op korte termijn lijkt ons een overleg tussen gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties over de rolverdeling tussen gemeentelijke organisaties op de diverse beleidsterreinen heel zinvol.
Grave kent een asielzoekerscentrum dat binnenkort geheel wordt vernieuwd. De aanwezigheid van dat centrum heeft een positieve invloed op de inkomsten van de gemeente. Daar staat natuurlijk tegenover dat de gemeente ook taken heeft op dat terrein. Hierbij valt te denken aan onderwijs, gezondheidszorg en andere. Bij de behandeling in de raad van het voorstel om een nieuwe overeenkomst met het COA aan te gaan is er door diverse fracties op gewezen dat de gemeente met het aangaan van de overeenkomst ook een eigen verantwoording op zich nam. Daarbij werd gedoeld op die asielzoekers die niet meer door het rijk worden ondersteund. Als daar geen opvang is bestaat de kans dat zij in de illegaliteitverdwijnen.
Opgaan in illegaliteit wordt door iedereen ongewenst geacht, maar opvang op een andere manier wordt door het rijk overgelaten aan vrijwilligers en gemeenten. Aangezien Grave een asielzoekerscentrum heeft wordt de gemeente al snel met deze problematiek geconfronteerd. Dat is nu ook het geval. De gemeenteraad heeft meermalen uitgesproken een humaan beleid voor te staan, echter zonder een concreet beleid vast te stellen. Juist op dit gebied is IWAG werkzaam en zou dus een partner van de gemeente kunnen zijn.
Wij hebben begrepen dat het overleg met de bevolking in september met de wijk- en dorpsraden zal plaatsvinden. Die organisaties houden zich vooral bezig met zaken die in de wijk of het dorp spelen. Organisaties met een specifiek onderwerp krijgen op die manier geen gelegenheid mee te werken aan een operatie die grote gevolgen kan hebben voor hun werk. Organisaties uit de bevolking kunnen de taak van de gemeente verlichten, ook in financieel opzicht.
Vandaar dat wij u verzoeken, of liever gezegd aanbieden, mee te werken aan deze takendiscussie. Binnen het tijdschema zoals dit nu voorligt lijkt dat niet echt mogelijk. Hierbij merken wij nog op dat IWAG niet de enige organisatie is die op dit terrein werkzaam is. Met die organisaties zoals onderwijs, Thuiszorg Pantein, Centrum voor Jeugd en Gezin, Vluchtelingenwerk Radius Grave en het COA hebben wij regelmatig overleg in een klankbordgroep. Wij zenden hen een afschrift van deze brief. Het zou goed zijn hen ook in dit overleg te betrekken.
Voor overleg kunt u contact opnemen met ir. L.J.T. de Vreede, iwag@papax.nl
In afwachting van uw reactie met vriendelijke groeten,
Namens de werkgroep
w.g. Dr. P.G.J. Zelissen, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: