Achtergrondinformatie Takendiscussie op gemeentelijke website

Inleiding

Voor u ligt de ambtelijke voorbereiding voor de door de raad te voeren takendiscussie. De ambtelijke
voorbereiding bestaat uit een overzicht van alle taken die Gemeente Grave in haar begroting heeft
staan. Bij elke taak is de vraag gesteld: Kan ik deze taak volledig stopzetten en wat is het effect
daarvan? In de bijlage wordt per beïnvloedbare taak aangegeven wat de mogelijke keuzes zijn en wat
het maatschappelijk effect is.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen:
 •   wettelijke taken die niet beïnvloedbaar zijn,
 •   wettelijke taken waarbij een keuze te maken is, en
 •   autonome taken

  In veel gevallen zijn de taken zoals deze opgenomen zijn in de begroting een combinatie van een van
  bovenstaande mogelijkheden. Bij de voorbereiding is alleen gekeken naar de direct beïnvloedbare
  lasten. 

  Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes wordt het effect op de indirect beïnvloedbare lasten in
  kaart gebracht. Aan het einde van elk programma in deze nota worden de direct en indirect
  beïnvloedbare budgetten weergegeven. Dit zijn niet de besparen bedragen, die zijn afhankelijk van
  de keuzes die gemaakt worden.

  Het “programma” Financiering en algemene middelen wordt in de takendiscussie niet meegenomen,
  omdat deze lasten en baten niet direct beïnvloedbaar zijn en de financiële uitgangspunten
  meegenomen worden in de kadernota 2015. Tevens zijn de taak grondexploitaties en de
  verschillende kredieten niet meegenomen in de ambtelijke uitwerking omdat keuzes hierin geen
  direct effect hebben op de exploitatiebegroting van de gemeente.

  Proces
  In de tabel hieronder wordt kort het bestuurlijke vervolgproces aangegeven. Met betrekking tot de
  inspraakronde is het goed om te melden dat burgers via de gemeentepagina uitgenodigd worden om
  de raad te voorzien van ideeën over de taken die de gemeente wel en niet moet uitvoeren.
  De reden
  hiervoor is dat de raadswerkgroep deze ideeën nog mee kan nemen in haar uiteindelijk voorstel aan
  de raad.

Bestuurlijk traject


Datum:      Actie:                      Wie:

  3 juni        1e deel raadsvergadering Takendiscussie: Inspraakronde burgers
                   Raad/burgers


10 juni        2e deel raadsvergadering Takendiscussie: Algemene beschouwingen op
                   takendiscussie 
                   Raad

2e helft juni  Raadswerkgroep bijeenkomst opstellen keuzenota 2015 e.v. voor 
                   besluitvorming door raad
                   Raadswerkgroep

7 juli           3e deel raadsvergadering Takendiscussie: Besluitvorming in raad

                   Raad

page3image14084
page3image14304
page3image14388
page3image14472
page3image14556
page3image14776
page3image14860
page3image14944
page3image15028
page3image15248
page3image15332
page3image15416

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: