Wil Baaijens reageert via dit blog en op Grave Kiest!

Geachte fractie van Keerpunt 2010,

Onderstaande is een reactie op het artikel ‘Vergelijking Stemmenaantallen’ op de website van Keerpunt. Procentuele cijfers, zoals gepresenteerd in het genoemde artikel, zijn manipuleerbaar en geven daarom geen zuivere informatie over het verlopen van de raadsverkiezing zoalsKeerpunt 2010 het verwachtte. Ik herinner me dat deze verwachtingen in de aanloop naar de verkiezingen in een interview in de Gelderlander heel concreet waren: vier of vijfzetels. Helaas bleek de werkelijkheid na de verkiezingenanders. Op eigen kracht heeft Keerpunt 2010 niet eens drie zetels weten te bemachtigen. Het artikel “Vergelijking Stemmenaantal” somt in arren moede zeven ‘conclusies’ op,waaruit zou moeten blijken dat niet de LPG maar Keerpunt2010 de grote morele winnaar van de afgelopen raadsverkiezing is. We zullen die zeven ‘conclusies’ daarom eens nalopen.
De eerste conclusie hield in dat ‘Keerpunt 2010 procentueel de grootste winst gemaakt heeft.’ Als je je een beeld wilt vormen van vergelijkingen van onderlingeverkiezingsresultaten, en daarmee van de politieke werkelijkheid, zijn alleen absolute getallen van belang. Bezie je de cijfers op basis van die absolute getallen, dan blijkt al gauw dat Keerpunt’s overwinningseuforie niet kan verhullen dat de werkelijkheid een veel genuanceerdere boodschap vertelt. Daarmee komt de ‘procentueel grootste winst van de partij’ in een heel ander daglicht te staan.
De in absolute cijfers grootste stemmenwinst in vergelijking met de verkiezingen van 2010 werd behaald door LPG met een winst van 380 stemmen. Tweede werd Keerpunt met eenwinst van 337 stemmen.
Kijken we naar de verkiezingsresultaten per lijsttrekker, dan zien we dat de voorman van Keerpunt 2010, toch het gezichtsbepalende boegbeeld van de partij in vergelijking tot de andere lijsttrekkers erg matig scoort..
Anja Henisch, lijstrekker LPG, kreeg 618 stemmen (46% van het LPG electoraat).
Eva Eijgenhuijsen, lijsttrekker VVD, kreeg 478 stemmen (63,6% van het VVD electoraat). Jacques van Geest, lijsttrekker VPGrave, kreeg 431 stemmen (42.2% vanVPGrave electoraat)
Ben Peters, lijsttrekker CDA, kreeg 347 stemmen (41,5% van het CDA electoraat).
Frans Smulders, lijsttrekker van Trots Liberaal, kreeg 106 stemmen(37% van het Trots Liberaal electoraat.

Op een te(leurs)tellende zesde plaats komt Jacques Leurs,lijsttrekker van Keerpunt 2010, met 247 stemmen (26.6% van het Keerpunt 2010 electoraat). Daarmee de lantaarndrager van het Graafs lijsttrekkers peleton.

Bij deze weging kan verder betrokken worden dat de tweede kandidaat van LPG, Rick Joosten (305 stemmen) en de derde kandidaat van Keerpunt, Ben Litjens (256 stemmen) meer stemmen wisten te vergaren dan de lijsttrekker van Keerpunt.Het is dan ook erg stil geworden rond ‘het beste raadslid van Nederland’, We horen er niets meer over.  

Voor Grave, ter verkrijging van een raadszetel, geldt een kiesdeler van 344 stemmen. Dat getal is de uitkomst van het aantal uitgebrachte geldige stemmen (5158) gedeeld door de 15 zetels die de Graafse gemeenteraad telt. Kijken we naar de op eigen kracht behaalde aandeel in zetels dan zou de verdeling er als volg uitgezien hebben: 

LPG: 1342 gedeeld door 344: 3.9 zetels
VPGrave: 1020 gedeeld door 344: 2.9 zetels
Keerpunt:  927 gedeeld door 344: 2.7 zetels
VVD: 751 gedeeld door 344: 2.2 zetels
CDA: 835 gedeeld door 344: 2.4 zetels
Trots liberaal: 283 gedeeld door 344: 0.8 zetels
De enige valide conclusie die hieruit te trekken valt, luidt dat Keerpunt 2010 het meest heeft geprofiteerd van de omstreden regel betreffende het verdelen van de reststemmen en dat dit ten koste gegaan is van VVD en CDA. Een dank je wel van Keerpunt 2010 naar deze twee partijen toe zou dus zeker op z’n plaats zijn.  
De tweede conclusie van Keerpunt 2010 luidde: ‘de grootste verliezer was Trots’.
Ook bij deze conclusie moet het absolute stemmenverlies maatgevend zijn. Dan is de VVD ten opzichte van 2010 de grootste verliezer (-323 stemmen). VPGrave  tweede (- 275 stemmen). Trots liberaal is de derden in deze rangorde (-228 stemmen) en vierde is het CDA (-220)
De derde conclusie van Keerpunt 2010: ‘van de 9669opgeroepen kiezers heeft 14% op LPG gestemd’. Dit is een kulconclusie. In onze democratie worden verkiezingen gewonnen of verloren op basis van geldige stemmen en kunnen er ook alleen op grond van die getallen conclusies worden getrokken. Bereken je de percentages op legitieme wijze naar de regels van ons democratisch kiesstelsel, dan heeft LPG 26% van de kiezers achter zich geschaard. Dus van de kiezers die gebruik hebben gemaakt van hun kiesrecht.Deze doelbewuste manipulatie met verkiezingscijfers roept onvermijdelijk vragen op omtrent de politieke integriteit van(de voorman van) Keerpunt 2010.
De vierde conclusie van Keerpunt 2010 luidde: ‘van alle 13.000 inwoners heeft ongeveer 10% op de LPG gestemd.’Eigenlijk past hier maar een commentaar; stupide of in rond Nederlands: stompzinnig.
De vijfde conclusie: ‘op basis hiervan vasthouden aan zelfstandigheid is wel een erg smalle basis.’ Baseren we ons op de verkiezingsprogramma’s, dan zien we dat LPG,VVD, CDA en Trots Liberaal geen uitgesproken voorstanders zijnvan herindelen en fuseren. Deze politieke keuze wordt, afgaande op de verkiezingsuitslag, momenteel dus gedragen door 62% van de kiezers en daarmee gaat het zeker niet om een ‘smalle basis’.
De zesde conclusie van Keerpunt 2010: ‘het aantal blanco stemmen was maar 46. Dus het Grave kiest effect is minimaal geweest.’ Helaas klopt dat. Grave kiest hoopte dat kiezers de moeite zouden nemen naar het stemlokaal te gaan. Op de website van Grave kiest wordt de mogelijkheid van blanco stemmen oneindig veel genuanceerde aangegeven dan hier door Keerpunt 2010 wordt gespind en bovendien was dit een suggestie van een minderheid van de mensen van Grave kiest, namelijk van Ben Bongaards en Wil Baaijens. Eerstgenoemde heeft hierover bovendien een zeer genuanceerde mening gegeven waaruit een eerlijke lezer moeiteloos kon opmaken dat het ging om een keuze tussen ‘blanco stemmen’ en ‘thuisbrengen’. Een politicus die deze nuances niet oppikt, is dom, oneerlijk of allebei samen.
De zevende conclusie was: ‘voortzetting van de ‘huidige regering’ is op basis van deze cijfers ook niet logisch.’ Deze conclusie loopt vooruit op een door Keerpunt 2010 gewenste situatie en wordt cijfermatig niet gedragen door de verkiezingsuitslag.
Tenslotte. Door de voorman en lijsttrekker van Keerpunt 2010, Jacques Leurs, werd ik op zijn website benoemd tot het Orakel van Grave. Die kwalificatie vervult me met trots. Per ongeluk heeft Jacques eindelijk weer eens iets zinnigs op zijn website geplaatst. Van Dale geeft onder meer de volgende omschrijving van een orakel: ‘iemand wiens uitspraken wijszijn; (vooral fig.) persoon naar wie men luistert, aan wiens uitspraken men zich houdt, die tot richtsnoer of vraagbaak dient…’ Daar kan ik met een uiterst tevreden gevoel dan ook ‘amen’ op zeggen.
M.v.g. Wil Baaijens
P.S. Webmaster:
  • Ik ga geen enkele discussie uit de weg. Maar Wil Baaijens weet als geen ander dat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen dat ik een lager aantal stemmen heb verworven dan ik verwacht had. 
  • Gelukkig hebben de overblijvende “familieleden” van Keerpunt 2010 zich enorm ingezet voor dit prima resultaat. 
  • Wil jij was bij 3DP, SP, VPGrave en Keerpunt 2010. Nu neem je het zelfs opvallend vaak op voor de VVD. Jouw volgende partij? 
  • Ik ben toch wel erg blij dat ik aan de basis heb gestaan van Grave Kiest!
  • Jouw grote vriend Ben Bongaards heeft 100 columns kunnen plaatsen dankzij mijn inzet om dit blog dagelijks te “vullen” zoals Ben zegt.
  • Ik heb nu wel besloten om geen bijdragen meer van jou en Ben Bongaards meer te plaatsen. De opmerkingen in de laatste alinea en de niet geplaatste opmerking, dankzij reacties van anderen, zijn voor mij de bekende druppel.
  • De Graafse politiek is zelfs in de Melkweg met stomme verbazing gevolgd.
  • Veel succes met je bijdragen aan Grave Kiest. Anja, Rob, Ben en Frans kunnen rekenen op jouw kritische pen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: