Nog 9 dagen: Project revindicatie (snippergroen) in Wijdemeren geeft meer inzicht in Graafs project.

Coalitie met 10 raadsleden van Dorpsbelangen met twee wethouders
Oppositie van CDA tot VVD.

In de raadsvergadering van de samengevoegde gemeente Wijdemeren kreeg de wethouder een motie van wantrouwen aan zijn broek van de VVD. De partij Dorpsbelangen, met 10 zetels in de raad van 19, van de wethouder was een machtsblok waar je niet omheen kon. In het stuk van 37 pagina’s is veel informatie te halen die ook op Grave betrekking hebben. Saillant detail: Het buro Eiffel, dat in Grave de klus klaart, gaat op bais van no cure no pay ook in Wijdemeren aan de slag. De vraag doemt meteen op of Eiffel ook op die basis inGrave werkt? 


Project Revindicatie
Op advies commissie RE 5 februari jl. is dit onderwerp geagendeerd.
De griffie heeft bij dit raadsvoorstel twee bijlagen ontvangt die ter inzage zijn gelegd in de raadskamer.

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen van CDA, WO, Fractie Siderius en Dorpsbelangen over het project revindicatie;
2. In te stemmen met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari jl. tot uitbesteding van het project aan Eiffel.
pdf
rvs project revindicatie 1.7Mb Raadsvoorstel
pdf

REVINDICATIEBELEID
Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente als grondeigenaar gebruik maken van gemeentegrond. Deze toestemming wordt bij voorkeur schriftelijk gegeven, bijvoorbeeld door middel van een huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst. Meestal bestaat het onrechtmatige gebruik van gemeentegrond uit het bij de tuin trekken van gemeentelijk openbaar groen of openbare ruimte. Vaak komt het onrechtmatige gebruik aan het licht bij verzoeken om koop van gemeentelijke percelen of doordat buitendienstmedewerkers een constatering doen.
Revindicatie
Het opeisen van eigendom heet revindicatie of het revindiceren van eigendom. Elke grondeigenaar kan revindiceren bij onrechtmatig gebruik, ook de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente dit doet, om te voorkomen dat de grond door verjaring eigendom wordt van een onrechtmatige gebruiker. Als de gemeente niet tijdig haar eigendom opeist, kan een onrechtmatige gebruiker aanspraak maken op de grond en deze vervolgens zonder vergoeding van de waarde aan de gemeente verkrijgen.
Verjaring
Bij verjaring verjaart niet zonder meer het eigendomsrecht van de eigenaar. Het is de rechtsvordering van de eigenaar, om zijn bezit op te eisen van de onrechtmatige gebruiker, die verjaart. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid om te revindiceren komt te vervallen door de verjaringstermijn. De gemeente moet als grondeigenaar dan ook altijd alert zijn dat er geen verjaring van haar bezit plaatsvindt. Als een bezitter te goeder trouw is, is de verjaringstermijn tenminste tien jaar. Als een bezitter te kwader trouw is, is de verjaringstermijn tenminste twintig jaar. De termijn van verjaring begint te lopen op de dag nadat het bezit van een onrechtmatige gebruiker is begonnen.
Als een particulier of bedrijf langer dan de verjaringstermijn ononderbroken bezit heeft gehad van gemeentegrond en dit ook onomstotelijk kan bewijzen, kan de gemeente zich niet meer op haar eigendomsrecht beroepen. De gemeente moet dan meewerken aan formele eigendomsoverdracht van de grond aan de onrechtmatige gebruiker. Deze eigendomsoverdracht gebeurt bij notariële akte en door inschrijving in de openbare registers van het Kadaster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: