Nog 14 dagen: antwoorden op onze vragen n.a.v. het interpellatiedebat Snippergroen.

Nel Schuts aan het woord tijdens de discussie rond het wel of niet doorgaan van het interpellatiedebat. Keerpunt 2010 wilde er nu over spreken en het niet aan de nieuwe raad overlaten. Het college moet nu ter verantwoording geroepen worden. Een motie daarover werd raadsbreed aangenomen.

Vragen van dhr. Jacques Leurs/mevr.
Nel Schuts Keerpunt 2010 i.v.m. 
het interpellatiedebat Snippergroen op dinsdag
18 februari 2014.

1.    Bij B. en W. besluit van 21 mei 2013
heeft het college besloten om aan het bureau Eiffel opdracht te verlenen voor
het uitvoeren van een traject tot het aanpakken van het illegaal grondgebruik
binnen de gemeente. 

     Hoeveel
verkooptransacties van illegaal in gebruik zijnde groenstroken, grondgebruik
zijn er sindsdien tot stand gekomen? Wat heeft het opgeleverd financieel en wat
zijn tot nu toe globaal de kosten?

ANTWOORD:


Tot op dit moment heeft het project Snippergroen geleid tot 33 verkopen. De
opbrengsten hiervan bedragen circa € 170.000. De kosten van het project zijn op
dit moment de kosten van het inhuren van Eiffel tot op heden bedraagt dit €
31.975,-. Bijkomende kosten zijn de kosten voor herinrichting van de ontruimde
groenstroken en toekomstig onderhoud hiervan. Op dit moment zijn deze kosten
nog niet gemaakt.
2.    Op 29 januari j.l. is er namens de
gemeente door 5 medewerkers van bureau Eiffel een info-avond gehouden voor
inwoners van de wijken de Zittert, Grave West en het dorp Gassel. Naar wij
vernomen hebben zijn die avond de emoties hoog opgelaaid; kregen de mensen geen
of halve antwoorden op vragen; werd een verzoek om een verslag van de vragen en
antwoorden geweigerd en ontstond er grote onvrede onder de bezoekers. 

     Kan de wethouder het bovenstaande beamen;
is hij voldoende geïnformeerd over het verloop van deze avond en wat is zijn
mening hieromtrent?

ANTWOORD:Na de informatieavond is er een gesprek geweest met de wethouder over het
verloop van de informatieavond.  Het was
de bedoeling dat de Wethouder bij deze informatieavond aanwezig zou zijn.
Echter door persoonlijke omstandigheden was dit helaas niet mogelijk. De
wethouder heeft naar aanleiding van de tijdens de commissievergadering geuite
ongenoegens over het verloop van de avond een gesprek gehad met de insprekers.
De informatieavond was zoals aangegeven om het algemene verhaal te vertellen.
De avond was niet bedoeld om voor iedere aanwezige specifieke situaties te
bespreken. Dit is duidelijk aangegeven in de uitnodigingsbrief. Inmiddels zijn er
al enkele bezoeken ter plekke geweest welke uiterst soepel verlopen zijn.
3.    Op vragen van Keerpunt 2010 in
oktober 2012 hebben wij o.m. als antwoord gekregen: Beleidsregels – criteria
verkoop en criteria verhuur; regels zijnde van toepassing op de binnen de
gemeente Grave aanwezige groenstroken. 
     
     Wanneer
is door het college het besluit genomen om alleen tot verkoop van het
snippergroen over te gaan en geen verhuur (meer) mogelijk te maken; m.a.w.
kopen of slopen?

ANTWOORD:


Het beleid rondom het snippergroen-project is vastgesteld bij het collegebesluit
van 21 mei 2013. Tevens is bij het vaststellen van de begroting 2014-2017 door
de raad de extra inkomsten als gevolg van verkoop gemeentegronden ingeboekt.
Onderdeel van de verkoop gemeentegronden is het project Snippergroen.
4.    In 2004/2005 is voor gebruikers van
kleine stukjes grond in de Burg. Raijmakerslaan een generaal pardon ingesteld. 

     Waarom een generaal pardon in de Burg.
Raymakerslaan en geen generaal pardon voor anderen?

ANTWOORD:Het besluit voor een generaal pardon aan de Dr. Kanterslaan is in 2005 genomen.
Dit naar aanleiding van de specifieke  problematiek die daar op dat moment speelde
met betrekking tot het gebruik van gemeentelijk groen. Inmiddels zijn we ruim
acht jaar verder en is het beleid gewijzigd. Laatstelijk op 21 mei 2013. Er is
geen aanleiding om op dit moment een generaal pardon toe te passen.
5.    De brief van 16 januari 2014 van de gemeente aan de betrokkenen.
In de brief aan de bewoners staat: “Met het project Snippergroen wil de
gemeente een oplossing bieden voor bewoners die momenteel gemeentegrond in
gebruik hebben. 

     Wat wordt bedoeld met
een oplossing voor bewoners? Welk probleem voor de bewoners moet worden
opgelost? Hoe wordt het woongenot vergroot, zoals in de brief staat? Hoe gaat
de gemeente om met verjaaring? Wat wil de gemeente precies bereiken (Geld
binnenhalen, rechte kadastrale grenzen)


ANTWOORD:


Een oplossing voor bewoners is dat zij eigenaar kunnen worden van een stuk
grond die zij nu illegaal in gebruik hebben. Het probleem voor bewoners dat  moet worden opgelost is dat zij illegaal grond
in gebruik hebben. Hierbij is tevens van belang dat er veel bewoners binnen de
gemeente een aanvraag doen om grond te kopen en hiervoor dus betalen. Het kan
niet zo zijn dat andere bewoners binnen de gemeente zich naar eigen inzicht  grond van de gemeente toe-eigenen zonder
hiervoor te betalen.
Door de grond aan te
kopen kan het woongenot worden vergroot doordat bewoners hun perceel kunnen
vergroten en de zekerheid krijgen dat de grond niet zal worden teruggevorderd
door de gemeente.
Indien een bewoner een
beroep op verjaring doet zal dit worden getoetst  aan de wettelijke vereisten. De bewijslast bij
verjaring ligt bij de bewoner, en indien het grondgebruik verjaard is werkt de
gemeente hier ook aan mee. Ook dit is al in tientallen gevallen gebeurd in de
eerste fase van het project.
De gemeente wil het juridisch gebruik
in overeenstemming brengen met het feitelijk gebruik en voorkomen dat er
ongelijke situaties bestaan (mensen illegaal gebruik vs mensen betalen).
Daarbij zal zoveel mogelijk geprobeerd worden om rechte perceelgrenzen te
creëren.


6.    
De
geschiedenis
.

a.    
Medio 1990 hebben 2 bewoners Lovendaalsingel 2
meter gekocht.
b.    
Mei 2006 Lovendaalsingel hebben 4 bewoners
verschillende stukken gekocht (prijs € 45,– per meter).
c.    
Lovendaalsingel ……… bewoners hebben
huurovereenkomst.
d.    
Burg. Raymakerslaan: generaal pardon.
Worden de bestaande huurovereenkomsten gehandhaafd? Waarom een generaal
pardon in de Raymakerslaan en geen generaal pardon voor anderen? Waarom een
prijs van € 70,00 per meter? Was 8 jaar geleden € 45,00. Een verhoging van 70%!ANTWOORD:


Bestaande huurovereenkomsten worden gehandhaafd.
Zoals reeds aangegeven bij de beantwoording van vraag 4 is het generaal
pardon voor bewoners van de Burg. Raymakerslaan onderdeel van het beleid in
2005 geweest. Inmiddels is er een nieuw beleid aangenomen waar geen ruimte meer
is voor een generaal pardon.
De grondprijs in het verleden was inderdaad € 45,- per m². Dit gold
echter alleen voor voortuinen. Voor achtertuinen gold in het verleden een prijs
van € 90,- per m². Er is uitgegaan van een vaste projectprijs om
onduidelijkheden te voorkomen.  In
vergelijking met omringende gemeentes is dit een normale prijs ( Wijchen €
160,- per m², Cuijk € 70,- per m², Mill gemiddeld € 65,- per m²) )
7.    
Huurwoningen.
Er zijn niet-eigenaren (huurders) die snippergroen van de gemeente
onderhouden? 

     Wat doet de gemeente
daarmee?ANTWOORD:


In eerste instantie wordt in gesprek getreden met de eigenaar van de woningen
(Mooiland bijv.) Indien zij aangeven de grond niet te willen kopen worden de
huurders nog de mogelijkheid geboden om de grond te huren zodat zij de grond
kunnen blijven gebruiken. Dit gaat overigens om een heel beperkt aantal
gevallen (ongeveer 10).
8.    
Sancties
en dwang. 


Realiseert de gemeente zich wat de gevolgen zijn van de opgelegde sancties?
Vernieling van tuinen? Aanzicht van de buurt? 
Kosten extra aanleg en onderhoud voor de gemeente? Wat doet de gemeente
bij weigering om te ontruimen? Bestuursdwang? Wat doet de gemeente met bewoners
die de grond niet kunnen kopen?

ANTWOORD:Ja, de resultaten van het project zijn overwogen bij de besluitvorming rondom
dit project.
Ingeval van weigering om te ontruimen kan een privaatrechtelijk traject
gestart worden, eventueel via de rechter. Wanneer bewoners niet kunnen kopen
zal de grond terug gebracht moeten worden naar de kadastrale grens. In
uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid tot huur ( kabels &
leidingen in de grond en geen opstalrecht, 
indien de gemeente denkt de grond in de toekomst voor andere doeleinden
nodig zal hebben).
9.    
Waarom
weigerden de aanwezige ambtenaren om een verslag te maken van de inbreng van
het publiek en de gestelde vragen en antwoorden van de gemeente?

ANTWOORD:De meest gestelde vragen inclusief antwoord staan op de website van Grave. De informatieavond
is bedoeld om de mensen te informeren over het project zodat de bewoners weten
welke stappen de gemeente gaat nemen aangevuld met algemene punten. De vragen
vanuit het publiek waren vooral vragen over de individuele situatie. Alle
bewoners ontvangen voor 15 april 2014 een brief met betrekking tot hun
persoonlijke situatie waarna de mogelijkheid bestaat om een afspraak te maken
waarbij medewerkers van de gemeente bij de bewoners thuis komen om de situatie
te bespreken.
10.  Wat willen betrokkenen:

a.    
Het mes van tafel; kopen op basis van
vrijwilligheid.
b.    
Een langere periode (tenminste een jaar) om te
kunnen kopen.
c.    
Een lagere koopprijs.
d.    
Een generaal pardon en/of de mogelijkheid om te
huren.
e.    
Een coulante opstelling in geval van verjaring.
f.     
Een fatsoenlijke behandeling van burgers.
Wat is de reactie van de wethouder op deze wensen?


ANTWOORD:

Kopen is uiteraard op basis van vrijwilligheid, niemand wordt gedwongen om
grond te kopen. Echter, bewoners die niet wensen te kopen dienen de grond weer
af te staan aan de gemeente. Anders ontstaat de situatie dat bewoners grond van
de gemeente in gebruik hebben en zelf mogen beslissen of ze er wel of niet voor
willen betalen.
In verband met de doorloop tijd van het project wordt er een termijn
gesteld aan de periode waarbinnen de bewoners een keus moeten maken of zij de
grond wel of niet willen kopen.
De verkoopprijs is vastgesteld bij het besluit van 21 mei 2013. Zoals
reeds bij de behandeling van vraag 6 aangegeven is dit naar het oordeel van het
college een redelijke prijs.
De verjaring zal getoetst worden aan de wettelijke vereisten. Ieder geval
wordt op dezelfde wijze en volgens dezelfde criteria beoordeeld. Een coulantere
beoordeling dan de vereisten van de wet kan leiden tot een verschil van
behandeling en is dan ook niet gewenst.
De bewoners worden op een fatsoenlijke wijze behandeld. Onder andere hierom
is ook de informatie avond georganiseerd. Bij veel gemeentes krijgen bewoners
direct een aanschrijving thuis gestuurd. Wij zijn ons er van bewust dat wij in
veel gevallen geen prettig bericht brengen. Van belang is wel om een duidelijk
onderscheid te maken tussen de (onprettige) boodschap die de bewoners ontvangen
en de wijze van behandeling. Zoals eerder aangegeven kan iedere bewoner een
afspraak maken om de situatie bij hem thuis te bekijken en bespreken.
De
behandeling in de eerste fase van het project heeft ook geen klachten rondom de
behandeling van bewoners opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: