Nog 38 dagen: Ben Litjens is als een “Rots in de Branding” voor Ondernemd Grave, Escharen, Gassel en Velp.

Toekomstig raadslid Ben Litjens achter het spreekgestoelte.

Na 19 maart kan hij aanschuiven bij deze raadsleden. Ben is onze de pleitbezorger voor ondernemend Grave, Gassel, Escharen en Velp.

Omdat wij, in het kader van de gewenste integriteit, in de raadszaal niet inhoudelijk op procedures rond het bedrijf van Litjens ingaan publiceren we onderstaande brief op ons weblog.
Aan de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA ‘s-Hertogenbosch
Escharen, 5 februari 2014
Uw kenmerk: procedurenummer SHE 14/447 WOB  V35
Onderwerp: zeer spoedige datum zitting voorlopige voorziening + onderbouwing spoed
Edelachtbare Voorzitter,

In aansluiting op ons verzoek om een voorlopige voorziening berichten wij u het volgende.
Verhinderdata
Wij hebben geen verhinderdatum.
Iedere dag en avond zijn wij beschikbaar om naar de door u vastgestelde dag te komen.
Datum zitting voor 18 februari 2014 agenderen is dringend gewenst.
Wij verzoeken u de zittingsdatum voor 18 februari 2014 te agenderen, zodat nog rekening kan worden gehouden met het resultaat van uw uitspraak alvorens de gemeenteraad op 18 februari 2014 om 19.30 uur gaat vergaderen teneinde over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Hof van Esteren.
Onderstaand zullen wij ons verzoek tot agendering van de zittingsdatum voor 18 februari 2014 nader motiveren.
​​
Noodzaak onderbouwing spoedbehandeling openbaar maken gesloten overeenkomsten met projectontwikkelaar  Grond en Bouw Bureau B.V. te Scherpenzeel (hierna te noemen GBB) in verband met het bevorderen van overcapaciteit aan bouwgrond betreffende het plan Hof van Esteren
In dit verband delen wij u mede, dat de gemeente Grave gewoon doordendert met betrekking tot de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan Hof van Esteren.
Van overleg met betrokkenen is helemaal geen sprake. Dat betreft ook alle personen, die een zienswijze hebben ingediend.
Zo hebben degenen, die een zienswijze hebben ingediend, op vrijdag 31 januari 2014 een reactie op hun zienswijze – waaronder wij – ten aanzien van het bestemmingsplan Hof van Esteren ontvangen en reeds op 4 februari 2014 konden wij in de raadscommissie Ruimtemaximaal 5 minuten inspreken om op de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders te reageren zonder daarbij te beschikken over de relevante stukken met betrekking tot ons Wob-verzoek.
Wij hebben aangegeven niet tot een goed onderbouwde reactie te kunnen komen wegens het ontbreken van de benodigde informatie.
De raadscommissie Ruimte heeft het ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren zonder nader advies laten agenderen als : ‘Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Hof van Esteren” voor de raadsvergadering OP 18 FEBRUARI 2014 om 19.30 uur.
De gemeente voert de bebouwingscapaciteit in het buitengebied van Grave op ten behoeve van projectontwikkelaar Combinatie van Wanrooij uit Geffen terwijl er reeds een overvloed aan capaciteit is.
Een andere projectontwikkelaar zijnde GGB uit Scherpenzeel, waarmede naar het schijnt een verlies- en winstdelingsregeling is overeengekomen in het plan Wisseveld, stelt de gemeente  inmiddels aansprakelijk voor de daardoor extra te leiden schade.
Volgens raadsleden lijdt de gemeente thans reeds een verlies van € 12.000.000,- in het bestemmingsplan Wisseveld.
Op een bevolking van 13.000 inwoners een megabedrag.
Gelet op het gebrek aan reserves in het gemeentelijke grondbedrijf en gezien ook andere verliesgevende grondexploitaties in de gemeente Grave behoort de gemeente Grave in verhouding met het aantal inwoners tot de top tien gemeenten met de grootste verliezen.
Het is van groot belang om te beschikken over de onderliggende stukken ten aanzien van de gemaakte afspraken over het plan Wisseveld, zodat daarmede aangetoond kan worden dat het vaststellen van het bestemmingsplan Hof van Esteren onverantwoord is.
Geheimhouding, falend bestuur en falend toezicht
Naar het schijnt heeft de gemeenteraad een geheimhoudingsplicht opgelegd betreffende het plan Wisseveld. Deze geheimhouding zou betrekking hebben op de lopende onderhandelingen in 2010 en 2011 om met de projectontwikkelaar tot een afkoop van de gesloten overeenkomsten te komen.
Hierop heeft ons verzoek geen betrekking.
Wij begrijpen dat de gemeente geen inzage geeft in stukken uit actueel lopende onderhandelingen.
Echter, inzage in gesloten overeenkomsten uit de jaren 2002 tot 2010 is naar onze mening een redelijk verzoek, waarop de Wob van toepassing is.
Betrokkenheid raadsleden in het doofpot dossier Wisseveld
In de gemeenteraad van Grave zitten meerdere raadsleden, die nauw betrokken zijn bij de in de jaren 2002 tot 2010 aangegane verplichtingen inzake het plan Wisseveld.
Zij hebben belang bij geheimhouding, zodat falend bestuur verborgen blijft.
Daarbij komt dat een van de huidige raadsleden, die het huidige College van burgemeester en wethouders ondersteunt, een oud bedrijfspand in eerste instantie had verkocht aan de projectontwikkelaar GBB en in een later stadium heeft verkocht aan de gemeente voor een bovenmatige/stevige prijs en daarenboven onder de voorwaarde, dat de gemeente de kosten voor zijn rekening neemt voor de sanering van de aanwezige bodemvervuiling.
Zijn collega raadslid, was toenmalig wethouder, heeft deze deal goedgekeurd, De gemeenteraad is buiten deze transactie gehouden.
Dit alles blijft onder de pet en vertroebeld een zakelijk en verantwoord oordeel.
Alleen openheid kan leiden tot een evenwichtig oordeel.
Naar mijn mening is er een samenhang tussen het geheimhouden van het dossier Wisseveld en het drama van het faillissement van de scheepswerf Grave.
Resume,
Er zijn grote belangen voor de gemeente Grave en zijn inwoners in het geding, die omopenbaar maken van het dossier Wisseveld noodzaken.
Openbaarmaking is dringend wenselijk alvorens er weer nieuwe afspraken en verplichtingen worden aangegaan door de gemeente Grave met projectontwikkelaars.

Hoogachtend,
Litjens Beheer B.V.
B.W.A.M. Litjens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: