Nog 30 dagen: Vanavond openbare fractievergadering in het Stadskantoor.

Xavier voert campagne

Agenda openbare
fractievergadering KEERPUNT 2010
maandag 17
februari 2014  –  Stadskantoor Grave 19.30 uur
1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van
Elk de Freese
       Afgemeld:   Jacques Leurs. Is “aanwezig” via facetime/IPAD.
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Ingekomen stukken en mededelingen
4.   Verslag van de fractievergadering van 2
december 2013
5.   Stand van zaken ontwikkelingen: – bedrijf
Ben Litjens en andere

       ondernemers in Grave.
                                           
6.   Agendapunten Raadsvergadering van 18 februari 2014:  

   1.    Opening en trekking
stemmingscijfer

2.   
Vaststellen
agenda
3.   
Vragen
4.    Algemeen spreekrecht 
5.    Ingekomen stukken en mededelingen
6.    Vaststellen besluitenlijst van 28
januari 2014
A-         stukken
7.    Erfgoedplan
“Erfgoed voor het voetlicht” vaststellen
8.  Benoeming en beëdiging leden van
Rekenkamercommissie Land van Cuijk
B-  stukken
9.  Bouw brede school Oost/herbestemming openbare
basisschool Hartenaas
   10. Heroverweging ontwikkeling
MijnGemeente  App
11.  Vaststellen van de notitie ‘Toepassingsbereik
artikel 2.2. Verordening Ruimte/ kwaliteitsverbetering van het landschap in de
gemeente Grave’ en het instellen voorziening gemeentelijk landschapsfonds voor
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het landschap
12.  Evaluatie Parkeerbeleidsplan
2010-2015
13.  Consultatie Deltaprogramma Rivieren
14.  Aanleg camperplaatsen
15.  Gewijzigde 
vaststelling bestemmingsplan ‘Hof van Esteren”
16.  1E Wijziging legesverordening
17.  Aanpassing bestemmingsplan Centrum, Grave
18.  Initiatiefvoorstel m.b.t. de Structuurvisie
van Keerpunt 2010
19.  Programma van eisen m.b.t. takendiscussie
20.  Motie fractie Frank Stoffer en Keerpunt 2010:
Jaarlijks het aantal
 drachtplanten
vergroten in de gemeente Grave
          Initiatiefvoorstel Waterfront van
TROTS
          Interpellatie op verzoek van Keerpunt
2010 inzake het project   
          Snippergroen
          Sluiting

 

7.   Stand van zaken Gemeenteraadsverkiezingen 19
maart 2014

 

8.   Rondvraag en sluiting 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: