Nog 52 dagen: de behandeling van de structuurvisie werpt haar schaduw vooruit. Brief (voormalige) klankbordgroep IGP Velp.

Ook hier was de webmaster/fotograaf/fractievoorzitter aanwezig
Geachte raadsleden,

Voor de vergadering van uw raad op 28 januari staat het vaststellen van de Structuurvisie Grave 2025 geagendeerd. In die structuurvisie is onder meer opgenomen het realiseren van een nieuw landgoed ten behoeve van natuurontwikkeling in combinatie met de bouw van 36 woningen nabij Oud Velp. Deze ontwikkeling, die voortkomt uit de Integrale Gebiedsontwikkeling Velp (IGP) kent een lange voorgeschiedenis die ik graag in het kort voor u wil schetsen.

  • Vanaf het begin van het IGP in 2007 is er veel verzet tegen de plannen om een landbouwontsluitingsweg tussen het Marsstraatje en de Bronkhorstweg aan te leggen.

·         Eén van de deelnemers van de agrarische verkaveling wilde alleen meedoen als de gemeente meewerkt aan zijn plannen om een landgoed te realiseren.

·         De bezwaren tegen dat landgoed met woningbouw bleken zo mogelijk nog groter.

·         Dat is door vele bewoners uit de Mars en Velp, op allerlei wijzen kenbaar gemaakt (informatiebijeenkomsten, inspraakavonden, spandoeken, brieven en krantenartikelen).

  • In een brief van 13 mei 2009 aan B en W en raad zijn die bezwaren duidelijk uiteengezet (zie bijlage).

·         Het is niet gelukt om deze beide ontwikkelingen op te nemen in het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied hetgeen oorspronkelijk wel de bedoeling was.

·         Schriftelijk is toegezegd dat het bezwaarschrift zou worden meegenomen bij een eventuele andere procedure.

·         Zonder de belanghebbenden gericht daarover te informeren is het landgoed nu plotseling verschenen in de structuurvisie Grave 2025.

·         Natuurlijk, er is verzuimd tijdig een zienswijze in te dienen. Maar ja, wie valt het op dat deze ongewenste ontwikkeling plots via deze achterdeur alsnog zou worden geïntroduceerd?

·         Bovendien: een zienswijze zou niet nodig zijn gelet op de gedane toezegging.

·         Vreemd is ook dat het landgoed nu wél en de landbouwontsluitingsweg (waar het bij het IGP toch om begonnen was) níet in de structuurvisie is opgenomen.

·         Volgens wethouders Daandels is een structuurvisie niet meer dan een intentie die in een latere fase nog moet worden uitgewerkt in een bestemmingsplan. De inspraakreactie kan t.z.t. volgens hem alsnog worden meegenomen. Dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. Als de raad met vaststelling van de structuurvisie nú besluit om een landgoed t.z.t mogelijk te maken dan neem je de bezwaren die er nu al op grote schaal leven niet serieus! Voor de ontwikkelaar is dat bovendien een signaal om door te gaan met de planvorming.

Wij vertrouwen er dan ook op dat uw raad niet zal instemmen met het onderdeel in de structuurvisie met betrekking tot de ontwikkeling van het landgoed, danwel pas een besluit neemt over de structuurvisie als ook de genoemde zienswijze zoals toegezegd in de afwegingen is meegenomen.

Met vriendelijke groet,

Namens de (voormalige) Klankbordgroep IGP Velp

Jos Meijboom
Leuvensestraat 20
5361 BX  Grave
  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: