Snelle actie van de gemeentesecretaris: vier antwoorden op raadsvragen

Jos,
Hierbij de antwoorden van het college op de onderstaande vragen van het raadslid de heer Leurs:

  • Waarom heeft het college nagelaten om de raad te informeren over de STAVAZA van de twee juridische geschillen van de Gemeente Grave en GBB? Nu sneuvelt daardoor de behandeling van de Structuurvisie. Het college heeft de raad op meerdere momenten geinformeerd over de stand van zaken in de samenwerking met GBB inzake Wisseveld. Het college ziet geen verband tussen de struktuurvisie en de genoemde juridische geschillen.

  • Wat zijn de gevolgen van het door ons betreurde afhaken van de huidige VVV medewerkers in de nieuwe organisatie in het Historisch stadhuis? Klopt het dat de coördinatie vrijwilliger niet betrokken is geweest bij de diverse overleggen? Het college betreurt het plotselinge vertrek van de huidige VVV-vrijwilligersgroep maar ziet daarin geen aanleiding om het ingezette beleid te wijzigen. De gemeente gaat door met de realisering van een informatiepunt in het historisch stadhuis. Daarnaast komen er informatiepunten in het motel Koolen en in het Graafs museum.

  • Waarom hebben de wijk- en dorpsraden het zover laten komen dat van het te besteden IDOP budget ter grootte van 50.000 euro 25.000 euro terugvloeit naar de reserves? Dit is een vraag aan de wijk- en dorpsraden die het betreft. Het college kan deze vraag niet beantwoorden.

  • Krijgen we inzage in de gerechtelijke uitspraak in de zaak BrabantWonenGrave over de “dubbele bouwleges”? I.p.v. de ingeschatte 150.000 euro is dit 375.000 euro geworden. Krijgen we ook inzicht in de reserves? De rechter heeft geen uitspraak gedaan, maar heeft de partijen uitgenodigd om te schikken. Die schikking is inmiddels tot stand gekomen. De raad is daarover geïnformeerd. De raad wordt via de gebruikelijke P&C documenten geïnformeerd over de stand van de reserves.
Groet
Rob Bransz

Dhr.Leurs had in de commissie een vraag over het ruimen/schudden van een graf.
Zijn vraag kwam erop neer dat hij zich afvroeg wat het nut is om dit aan te vragen. Als je niks doet wordt het graf ook geruimd en dan hoef je niet te betalen.
ANTWOORD:

Als een rechthebbende ervoor kiest om het grafrecht niet te verlengen vervalt dit aan de gemeente. De grafbedekking wordt verwijderd en het graf wordt geruimd/geschud. Dit laatste gebeurt in de praktijk pas op het moment dat het graf opnieuw wordt uitgegeven. De oude rechthebbende van het graf betaalt daar inderdaad niet voor, maar heeft er zelf ook geen baat bij.
Als een rechthebbende zélf aanvraagt om te ruimen/schudden, doet hij dat omdat hij het grafrecht juist wel wil behouden maar iemand in hetzelfde graf erbij wil laten begraven. Als het om een enkeldiep graf gaat en de grafrusttermijn van de eerstbegravene (is nu 10 jaar) is verlopen, is het toegestaan om het graf te schudden en iemand anders in het graf erbij te begraven. Hetzelfde geldt bij een dubbeldiep graf waarvoor de termijn van grafrust is verstreken, en er wordt een derde persoon bij begraven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: