Mijnheer de voorzitter schrijft: de begrotingsbehandeling.

Omdat ik in Brussel verblijf plaats ik alvast Leo’s bijdrage. Met dank aan Leo.

De begrotingsbehandeling verliep ordelijk. Inhoudelijk was het als verwacht. De voorzitter hield zich ogenschijnlijk losjes maar strak aan het tijdschema. De vergadering was dus keurig om even over 22:00 uur klaar. 
Het tijdschema gaf (gelukkig?) nog aanleiding tot het traditionele Graafse geharrewar. De sprekers, zowel uit de fracties als het college, hadden ieder 10 minuten toegewezen gekregen. Zo stond het in de laatste versie van de agenda op de site en had de voorzitter het bij het begin van de vergadering nog eens gezegd. Bij de eerste 2 sprekers ging het goed. De derde verontschuldigde zich voor zijn snelle spreken; hij had op 15 minuten spreektijd gerekend. Daarop gaven enkele anderen aan dat ook zij met dat probleem zaten. Er was zelf een brief of een memo of zoiets waarop dat stond. Fijntjes wees de voorzitter erop dat in de oorspronkelijke agenda een begintijdstip van 16:00 uur was opgenomen en een spreektijd van 15 minuten. In het presidium, dat als agendacommissie uiteindelijk de agenda vaststelt, is dat veranderd in 17:00 uur beginnen en 10 minuten spreektijd. Kennelijk is communicatie ook binnen de fracties zelf voor verbetering vatbaar. 
Vervolgens hield iedereen zich keurig aan de toegemeten spreektijd. Dat was ook niet zo moeilijk want inhoudelijk stelde het allemaal niet zoveel voor. Zoals verwacht waren er bezwaren tegen afschaffen van de jeugdsubsidie en extra verhogen van de OZB en nog enkele andere ingrepen. Daarvoor werd dan ook een tiental amendementen ingediend. Veel uit de schriftelijke algemene beschouwingen en de repliek van het college werd nog eens herhaald. Wethouder Adams was natuurlijk niet te beroerd om daar in zijn beantwoording op te wijzen.
Zoals bij een begrotingsbehandeling gebruikelijk werden ook nog 9 moties ingediend om op die manier het college enkele zaken juist wel of juist niet te doen. Opvallend daarbij was een motie van het CDA om een vereniging die verzuimd had tijdig subsidie aan te vragen die subsidie alsnog te verstrekken. Alhoewel de wethouder antwoordde dat hij inmiddels de vereniging halverwege tegemoet was gekomen werd de motie om de subsidie alsnog volledig toe te kennen met drie stemmen tegen aangenomen. Ik ga hier nu uitgebreid op in omdat het de enige echte verrassing in de vergadering was, vooral omdat tegenwoordig uitspraken als “afspraak is afspraak” populair zijn. Later realiseerde ik mij dat ook de raad van Grave nogal soepel omspringt met zijn eigen afspraken zoals ze in de reglementen zijn vastgelegd. De soepele houding is voor Grave dan toch wel logisch. Toch in maart eens kijken of de uitslag van de stemming nog in de verkiezingsuitslag is terug te vinden.
Alle amendementen en moties waren op één na van te voren ook op de website geplaatst en dat was heel prettig. Daarbij viel al direct op dat VPGrave de dekking voor zijn voorstellen vond in “een taakstellende reductie op de personeelsformatie”. Ook andere fracties vonden personeelsbeperking een aantrekkelijke manier om de burgers meer te kunnen bieden. De logica daarin ontgaat mij wat. Daarbij komt nog dat Grave vanaf 1 januari geen eigen personeel meer heeft. Dat zit allemaal bij de gemeenschappelijke regeling C(uijk)G(rave)M(ill). En zoals ook door alle fracties werd gesteld raakt de gemeenteraad van Grave de greep op die gemeenschappelijke regelingen kwijt.
Nieuw was dat het college in de beantwoording zou aangeven of de amendementen de toets van de provincie zouden kunnen doorstaan. Zoals te verwachten viel dat onderzoek negatief uit. Wel gaf de wethouder aan hoe voor een “verzamelamendement” van de coalitie het CDA dekking kon worden gevonden (in de repliek stond daar al een aanwijzing voor). Een extra greep in de algemene reserve kon nog als sluitstuk dienen. Zo hier en daar op de voornamelijk met ambtenaren gevulde publieke tribune kwam de gedachte van een geregisseerde operatie op.
In de eerste ronde werd al kwistig met complimenten gestrooid zodat er voor de uiteindelijke discussie weinig stof overbleef. Alleen Jacques Leurs kreeg het voor elkaar dat fracties uit de coalitie zich tegen hem keerden. De opmerkingen van andere fracties werden voor kennisgeving aangenomen. De enige echte discussie ging over het gebrek aan visie over de toekomst van Grave tussen LPG en Keerpunt. Uiteindelijk bleek dat LPG Grave een eigen gemeenteraad wilde laten houden “zolang dat mogelijk en verantwoord” zou zijn. Keerpunt wilde zo snel mogelijk de “discussie aangaan” met in ieder geval Cuijk en Mill. Niet duidelijk werd wat “mogelijk en verantwoord” zou inhouden en wat de zin is van “discussie aangaan” als je toch al vindt dat die gemeenten ook bestuurlijk een eenheid moeten worden.
Toen het debat begon rond te zingen maakte de voorzitter er een eind aan en kon de stemming over de amendementen beginnen. Daarin was het patroon coalitie + Trots tegen oppositie goed herkenbaar.
Allereerst kwam het inmiddels uitgebreide amendement van de coalitie+ aan de orde. Die werd dus aangenomen. Als gevolg daarvan blijven de jeugdledensubsidie, het jeugdbeleid, de kunstzinnige vorming op de scholen, het leespunt Gassel, de vuurwerkpreventie en de subsidie voor de EHBO gehandhaafd. Omdat iedereen hier wel wat van zich zelf in terugvond (daarvoor was het ook een verzamelamendement) werd het amendement unaniem aangenomen
Ook aangenomen, met de bekende verhouding 9-5 werd het amendement om de extra verhoging van de OZB te beperken tot 0,85% in plaats van 2,5 %. Hierbij viel nog op dat hierbij als dekking dezelfde posten werden gebruikt als bij het verzamelamendement. Dat gebeurde pas na de stemming, dus de opmerking werd genegeerd.
Verworpen werd een tweetal amendementen om andere bezuinigingen niet door te voeren. Het ging om de reductie op de uitvoering van de WMO met 2 ton, de verlaging van het groot onderhoud voor de Viersprong in Gassel. Een ander amendement om een bijdrage te geven aan de Interkerkelijke werkgroep asielzoekers Grave werd eveneens afgewezen. De verhouding was ook hier 5-9. Als argument om tegen te stemmen werd het ontbreken van dekking aangegeven. Dat klopt wel, maar dat gold oorspronkelijk ook voor de wel aangenomen amendementen. Daar werd alsnog dekking voor gevonden of een extra greep in de spaarpot gedaan. Dat had natuurlijk ook met deze amendementen gekund. Maar daarvoor ontbrak kennelijk de wil.
De overige amendementen werden ingetrokken omdat zij al in het verzamelamendement waren verwerkt.
Toen werd het even spannend omdat het uiteindelijke effect moest worden doorgerekend. Zou dit alles leiden tot een structureel sluitende begroting in 2017. En ja hoor dat is gelukt. Alleen…. In de dekking kwam nog een ongespecificeerde dekking van een schrappen van 2 full time banen ter waarde van € 96.000 in 2016 voor. Dat heeft als risico dat de provincie dit te vaag vindt. Daar werd weer tegen ingebracht dat al eerder tot deze personeelsinkrimping was besloten, maar dat die niet was gerealiseerd. Daardoor vroeg ik mij weer af of die inkrimping dan ook niet in de begroting zou moeten zijn verwerkt. Maar ik was de enige. De begroting werd met uiteindelijk met 11 tegen 3 aangenomen.
Het resultaat is als volgt
Negatief/positief
saldo
2014
2015
2016
2017
Volgens collegevoorstel
-299.000
-230.000
-244.000
+3.000
uiteindelijk
-383.150
-246.100
-169.470
+ 120.670
 Nu maar afwachten wat de provincie ervan vindt. Zal men daar de merkwaardig grote sprong in positieve richting tussen de jaren 2016 en 2017 niet verdacht vinden?
Ik constateer dat in ieder geval in 2014 de financiële positie van de gemeente er bijna een ton meer op achteruit gaat dan gedacht. Daar krijgen we wel het een en ander terug. Opvallend is dat 2016 en 2017 er door de behandeling in de raad beter op zijn geworden dan in het collegevoorstel. Dat komt waarschijnlijk door die € 96.000 twijfelachtige personeelsinkrimping. Volgens mij had die bezuiniging zonder gevolgen kunnen worden weggelaten. Dan was in 2017 nog een positief saldo van zo’n € 25.000 overgebleven. En dat is het vereiste.
Dat in 2015 het tekort aanzienlijk minder hard stijgt dan je zou verwachten komt mogelijk doordat die personeelsbezuiniging toch voor een deel is meegerekend. Tijdens de vergadering heb ik begrepen dat die werd uitgesteld tot 2016. Erg belangrijk is dat allemaal niet. Alleen de begroting voor 2014 is immers vastgesteld. De rest is voor kennisgeving aangenomen. Volgend jaar kan alles dus weer veranderen. De traditie dat het college voorstelt de jeugdledensubsidie af te schaffen, en dat de raad die vervolgens in leven houdt kan ook worden voortgezet.
Als toetje werd over de moties gestemd. Voor de volledigheid een overzicht.
Het college werd verzocht een humaner beleid te voeren ten aanzien van asielzoekers die op straat staan. De motie werd aangenomen met 8 tegen 6. Deze verhouding hangt samen met de positie van het CDA in de coalitie.
En motie om een analyse te maken van de politieke en financiële voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met Cuijk en Mill werd met de coalitieverhouding verworpen. Ik vond het inhoudelijk een onmogelijke motie.
De motie om een besparing te verkrijgen door het beheer van accommodaties aan de gebruikers over te dragen werd sympathiek doch te vroeg gevonden en dus verworpen met, u raadt het al 9-5
Het zelfde lot ondergingen de moties over starterswoningen en het beschikbaar stellen van de Graafse Canon aan nieuwe inwoners.
Twee moties werden ingetrokken en om positief te einden deel ik nog mee dat een motie om ten behoeve van de ondernemers in zee te gaan met de instantie KING om zodoende het “Bewijs van goede dienst te kunnen verkrijgen”. De verhouding was 13 tegen 1. Ik zal nog eens nazoeken wat dat inhoudt. Het is om de ondernemers te ondersteunen. Mogelijk dat dit het schrappen van een functionaris  in de economische hoek compenseert. De samenhang tussen besluiten is vaak wat moeilijk te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: