Projectontwikkelaars benaderd voor pastorie en kerk van Gassel

Op 31 oktober aanstaande wordt duidelijk of er aannemers dan wel projectontwikkelaars zijn die de pastorie (met tuin) en de st.‐Johannes de Doperkerk van Gassel willen kopen om daar woningbouw te realiseren. 
Daartoe is er vanuit het bisdom van ’s‐ Hertogenbosch, in naam van het kerkbestuur, een zogenaamd ‘bidbook’ verspreid onder potentiële kopers.
Het bisdom, dat zich genoodzaakt ziet het gros van de kerken te sluiten, heeft het beleid dat een pastorie niet (meer) los van het naastgelegen kerkgebouw
verkocht mag worden. De Gasselse pastorie, die kampt met ernstig achterstallig onderhoud, staat leeg sinds het vertrek van pastoor Meijer C.ss.R. 
Het kerkbestuur wilde de pastorie en de tuin van de hand doen, mede om de forse schuld die de toenmalige parochie van Gassel bij het bisdom had af te lossen. De bisschop heeft toen laten weten dat de kerk daarbij nadrukkelijk betrokken moest worden.
Gesprekken van het bisdom met de lokale overheid, waarbij het kerkbestuur (in de persoon van de portefeuillehouder vastgoed) toehoorder was, hebben
geleid tot de uitspraak van de gemeente Grave dat woningbouwontwikkelingen rondom de pastorie en kerk van Gassel prioriteit hebben. 
Een door het bouwbureau van het bisdom Haarlem‐Amsterdam ontwikkeld plan, met woningbouw rond de kerk en een aantal appartementen erin, was ter illustratie bijgevoegd. Het is eveneens bijlage van het ‘bidbook’.
Het kerkbestuur wil de vier kerken van de sint‐ Elisabethparochie zo lang mogelijk openhouden. 
Dat geldt zeker voor de st.‐Jan de Doperkerk. De lening van Gassel bij het bisdom is door de nieuwe parochie (dus van de vier torens) afgelost. Ondanks de tekorten, wordt er nog steeds gekerkt. Dat is een bewuste keuze van het bestuur.
Verzet tegen het bisschoppelijk beleid is vruchteloos en niet realistisch. Hoewel de formele procedure tot verkoop van pastorie, tuin en kerk nu ingezet wordt, is sluiting van de kerk niet aanstaande. Zolang het bestuurlijk en financieel verantwoord is en er in dit perspectief in Gassel behoefte is aan een open kerk,
zal het gebouw niet aan de eredienst onttrokken worden. Daartoe worden met de uiteindelijke koper afspraken gemaakt. Het is dus niet zo dat de kerk van
het ene op het andere moment van de mensen wordt afgepakt. De actuele situatie van de woningmarkt in Nederland en de behoefte aan huizen in Gassel geven aan dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Parochianen van Gassel houden van hun st.‐Jan. Dat 
blijkt onder andere uit de kerkbijdragen. Deze zijn de 
afgelopen jaren gegroeid, echter niet voldoende om 
de uitgaven (zoals torenhoge energielasten) te 
dekken. 

De eerste verantwoordelijkheid voor het zo 
lang mogelijk openhouden van de afzonderlijke 
kerken ligt bij de lokale bevolking. Dat is voor Gassel 
niet anders dan voor Escharen, Grave en Velp.

De weg die het bisdom nu voor de st.‐Jan de Doper inslaat, is geheel in lijn met het fusie- en kerksluitingsbeleid van de bisschop. Het bestuur kanniet anders dan de richtlijnen uitvoeren en 
aanwijzingen opvolgen. Dat laat onverlet dat het 
lokale beleid gericht blijft op het zo lang als het 
enigszins kan open houden van de kerk, die van de 
mensen is als “huis van geloof, gemeenschap en geschiedenis”.

Gevolgen investeringsstop voor onze vier kerken.

Bisschop Hurkmans van Den Bosch heeft een algehele
investeringsstop afgekondigd voor alle kerkgebouwen
(inclusief orgels) “waarvan nog niet is vastgesteld dat
deze als kerk zullen ‘blijven’.” Groot onderhoud en
restauratiewerkzaamheden moeten wachten tot er
duidelijkheid is. Het bisdom schrijft: “Het heeft geen
zin om voor deze kerken een beroep te doen op
subsidieregelingen.” Alleen als de veiligheid in het
geding is of een kerk wind‐ en waterdicht gemaakt
moet worden, verleent de bisschop nog toestemming.
Ook voor kerken die wel open blijven is de
investeringsstop niet zonder gevolgen. Investeringen
zullen zoveel mogelijk beperkt moeten worden
“omwille van het noodzakelijke vermogensbehoud”.
Uitgaven voor herinrichting of verbouwing zullen niet
zondermeer goedgekeurd worden door Den Bosch.
Het bisdom biedt nog wel uitdrukkelijk de
mogelijkheid tot het oprichten van stichtingen die
geld werven voor restauratie of onderhoud van
kerken en/of orgels. Deze moeten een nauwe band
met het kerkbestuur hebben. Bisschop Hurkmans
schrijft: “Het oprichten van een stichting mag niet tot
gevolg hebben dat er indirect geld aan de parochie en
haar pastorale activiteiten onttrokken wordt”.
Standpunt kerkbestuur

Het kerkbestuur beraadt zich nog op de brieven uit
Den Bosch die het op 26 september 2013 heeft
ontvangen. Daartoe zal het samenwerking zoeken met
lokale vertegenwoordigers en instellingen die zich
sterk maken voor het behoud van cultureel en
religieus erfgoed.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden deze
gecommuniceerd. Gelet op het feit dat de fusie met
de pastorale eenheid Mill op 1 januari 2015 afgerond
moet zijn, heeft het bestuur contact gezocht met het
zusterbestuur om tot een gezamenlijke, constructieve
visie te komen – ook op de ‘gebouwenkwestie’.

Meer informatie

Voor informatie over het hierboven uitgezette beleid
verwijzen wij u allereerst naar het bisdom van ’s‐
Hertogenbosch. Wat betreft inlichtingen over de
lokale situatie, kan contact opgenomen worden met
het bestuur via bestuur@st‐elisabethparochie.nl. De
heer Pieter van de Ven is portefeuillehouder
vastgoed.
Het kerkbestuur is bereid met parochianen in gesprek
te gaan. Als daaraan behoefte is, zal bekeken worden
welke vorm dit moet krijgen. Het bisdom zal daar
zeker voor uitgenodigd worden. Het is immers de
bisschop die zijn fusie‐ en kerksluitingsbeleid de
komende maanden en jaren ontrolt. Een en ander
komt niet uit de koker van het kerkbestuur, dat nu als
boodschapper optreedt.
Escharen, Grave en Velp

Hoewel Gassel nu in beeld is omdat het probleem van
de pastorie om een oplossing vraagt, is het denkbaar
dat ook de kerken van Escharen en Velp op termijn
hun deuren moeten sluiten. De brief waarin de
bisschop aangeeft welke kerken op korte of lange(re)
termijn aan de eredienst worden onttrokken, laat nog
op zich wachten. Uiterlijk in 2014 maakt Den Bosch
het bekend. Het feit dat de bisschop het in zijn brief
heeft over ‘vijftig plaatsen van hoop’ spreekt echter
boekdelen. Of Grave daarbij hoort is ook nog de
vraag.
Desalniettemin zet het bestuur alles op alles om de
vier kerken zo lang dat mogelijk en wenselijk is open
te houden. Omdat de panden peperduur zijn in
gebruik (lees: energie) en onderhoud, is het nodig dat
iedereen die de kerk als gebouw een warm hart
toedraagt – los van de kerkelijke betrokkenheid – een
steentje bijdraagt. Momenteel worden initiatieven
daarvoor ontwikkeld. Het is echter belangrijk te weten
dat de bal niet alleen bij het kerkbestuur ligt.

Als de
lokale gemeenschap (inclusief de overheid) niet
financieel over de brug komt, wordt de positie van de
eigen kerk verzwakt. Het lot van de kerk ligt voor een
groot deel in de handen van de eigen mensen.

P.S. Eerste reactie van Keerpunt 2010.


De laatste alinea uit dit persbericht heeft de de webmaster rood gekleurd. Keerpunt 2010 wil in zijn verkiezingsdocumenten op laten nemen dat ook de  Gemeente Grave zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de toekomstige participatiemaatschappij om het cultureel erfgoed te behouden. Niet alleen de parochianen moeten voor de dure huisvestingskosten op draaien. In Frankrijk bijv. zijn de gebouwen van de overheid! Duitsland heeft een kerkbelasting enz.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: