Openbaar fractieoverleg in Stadskantoor Keerpunt 2010 a.s. maandagavond om 19.30 uur.

Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010
maandag 14 oktober 2013  –  Stadskantoor Grave 19.30 uur
1.   Welkom en
opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
      Afgemeld: Hennie Bongers 
2.   Vaststellen
van de agenda
3.   Ingekomen stukken
en mededelingen
4.   Verslag van de
fractievergadering en actielijst van 9 september 2013
5.   Stand van
zaken ontwikkelingen: – bedrijf Ben Litjens
                                                     – Prinses Margriet
6.   Agendapunten
commissievergadering Ruimte 22 oktober
en Inwoners en
      Bestuur 29 oktober 2013 en de raadsvergaderingen van 5 november   
      (begroting 20014) en 12 november 2013                 

 

Ruimte

1. Burgerinitiatief Ondergrondse opslag van afval
2. Milieuverslag 2012 
3. Herbestemming Historisch stadhuis
4. Groenbeleidsplan
5. 5-sterren regio Noordoost-Brabant 
Inwoners en Bestuur
1. Rapport Handhaving
Rekenkamercommissie (toelichting door de RKC).

2. Rapport Leerlingenvervoer Rekenkamercommissie
(toelichting door de RKC).

3. Zienswijze begrotingswijziging GGD t.b.v. extra
contactmoment adeloscenten.

4. Overdracht brandweerkazerne.

5. Vaststellen normenkader jaarrekening 2013.

Raadsvergadering
5 november 2013

7.   Programmabegroting 2014 – 2017  

8.   Stand van
zaken Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
9.   Wat verder ter
tafel komt
    –   datum volgende vergadering:  maandag 25 november of 2 december 2013
10.  Rondvraag en
sluiting

Het plan zoals dat uitgevoerd gaat worden als alle lichten op groen staan! Het geld is door de raad al gereserveerd. Voor 1 december uitgevoerd???? Klik op foto voor vergroting.


Voorstel: “Gasselse” Platanen in plaats van de kastanjebomen en nieuwe muur van ongeveer 1,80 meter op de rooilijn. Verbreding bij Lombertstraat..aansluitend op pleintje achter Historisch Stadhuis. Later deze maand is er nog een inloopavond voor alle betrokkenen. Met de raadsleden,Vereniging van Eigenaren, Wijkraad Binnenstad, Centrummanagement en buurtbewoners vindt intensief overleg plaats door de behandelend ambtenaar.
Andere te bespreken zaken: 

Commissie Ruimte:

 • Burgerinitiatief ondergrondse opslag.
 • Milieujaarverslag.
 • Herbestemming Historisch Stadhuis.
 • Groenbeleidsplan.
 • 5 Sterrenregio Noordoost Brabant.
 • Vragen
Commissie Inwoners en Bestuur:
 • Rapport handhaving Rekenkamercommissie(toelichting door de RKC).
 • Rapport leerlingenvervoer Rekenkamercommissie (toelichting door de RKC).
 • GGD; extra contactmoment adolescenten.
 • Overdracht brandweerkazerne.
 • Vaststellen normenkader jaarrekening.
 • Vragen.
Begroting:

Meerjarenbegroting 2014-2017
Behandeling bespreken. Door de Hefstvakantie lastig een planning te maken.
Gemeenteraadsverkiezingen:

 • STAVAZA verkiezingsprogramma, overleg met  diverse besturen, campagne, gemeentelijk stemwijzer, gewenste debatten. Jammer genoeg is er  geen meerderheid binnen de raad voor het opstarten van een  overleg van de 7 partijvoorzitters om gezamenlijk afspraken te  maken zoals in Cuijk al jaren gebruik is. We hadden dit in het presidium voorgesteld. Samen maakt men afspraken over start campagne, verkiezingsmarkt, plakken op de borden, berichten op de gemeentepagina, waar en wanneer debatten en op de verkiezingsdag vind er een slotavond plaats die ook samen met de gemeente wordt georganiseerd. Wat ons betreft gaan we veel gebruik maken van ons nieuwe Kultuurhuus/MFC Catharinahof.
 • Algemene leden vergadering op 28 oktober met o.a. Groslijststemming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: