Openbaar fractieoverleg in het Stadskantoor.

Agenda openbare fractievergadering KEERPUNT 2010
maandag 9 september 2013  –  Stadskantoor Grave 19.30 uur
1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
     Afgemeld: Jacques Leurs;
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Ingekomen stukken en mededelingen
4.   Verslag van de fractievergadering en actielijst van 27 mei 2013
5.   Stand van zaken ontwikkelingen
     – bedrijf Ben Litjens
     – Prinses Margriet
     – Bestemmingsplan Buitengebied
     – Brandweerbezuinigingen
6.   Agendapunten commissievergadering 
      Ruimte 10 september en Inwoners en   Bestuur 17 september 2013                  
Ruimte
1. Afwegingskader aanleg parkeerplaatsen
2.  Verordening Winkeltijden gemeente Grave
3.  Begroting 2013 en 2014 meerjarenbegroting 2015 – 2017 Omgevingsdienst  
    Brabant-Noord
4.  Raadsvoorstel Gevolgen n.a.v. faillissement Van der Horst Vastgoedinitiatief /
    Raadsvoorstel HKM realisatie historisch stadhuis
Inwoners en Bestuur
1.  2e Wijziging van de Legesverordening 2013
2.  Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
3.  Krediet voor kosten asbestverwijdering De Ester
4.  Grave inhuur tijdelijk personeel ISD
5.  Beleidsplan AWBZ
6.  Realisatie, koop en beheer Multifunctioneel Centrum Catharinahof
7.  Toekomst Jongerencentrum Grave
8.  Realisatie Brede Scholen
7.  Stand van zaken Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
8. Wat verder ter tafel komt
   
–   datum volgende vergadering:  maandag 14 of 21 september 2013
9.   Rondvraag en sluiting
1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: