Bestemmingsplan Buitengebied: inspreeknotitie Ben Litjens.

Inspreeknotitie raadsvergadering 22 & 23 april 2013 gemeente Grave door B.W.A.M. Litjens in het kader van vaststelling bestemmingsplan Buitengebied.
Geachte Burgemeester, geachte leden van de raad, dames en heren,
Naar Aanleiding van de huidige raadsagenda wil ik inspreken over een drietal punten
1. Agendapunt 9 

2. Agendapunt 10 inzake vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied
3. Agendapunt 14 inzake ongegrond verklaren bezwaarschrift B.W.A.M. Litjens
In agendapunt 10 zal ik het alleen hebben over het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om het mogelijk te maken dat mijn bedrijfsgronden aan de Noordzijde van de Graafschedijk worden verplaatst naar de zuidzijde.
Mijn broer Jan zal op de overige punten van het Bestemminsplan Buitengebied ingaan en hij zal ook spreken over agendapunt 10, 12 & 15.
1.Opnemen wijzigingsbevoegdheid
Het ziet er naar uit dat er in deze raad beslissingen worden genomen over het bestemminsplan Buitengebied van de gemeente Grave en derhalve ook over mijn bedrijf. 

Ik heb in de commissie Ruimte duidelijk uiteen gezet dat het bereiken van een goede oplossing  voor mijn bedrijf inhoudt dat u medewerking verleent aan het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemminsplan. 
In de zienswijze van 22 december 2012 heb ik een tekening bijgevoegd op welk achterliggende gebied van mijn terrein de wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft. 
Wethouder Daandels zei in de commissie Ruimte dat dit niet kon.
Ik ben het hiermede niet eens.
Voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het noodzakelijk dat het doel vast ligt en dat inzicht bestaat in de toekomstige bestemming van de diverse percelen.
In mijn geval is het doel om de bedrijfsterreinen gelegen aan de Noordzijde van de Graafschedijk te verplaatsen naar de zuidzijde en dat de bedrijfsterreinen gelegen aan de zuidzijde verder van de Graafschedijk komen te liggen.

De vrijkomende gronden aan de noordzijde van de Graafschedijk zouden een natuurbestemming krijgen. Hetzelfde geldt voor de zuidzijde. 
Het gebruik van de nieuwe terreinen zou hetzelfde zijn als het gebruik van de bedrijfsterreinen zoals dit momenteel reeds het geval is. 
Met andere woorden, er is voldoende zicht wat de doelstelling is van de wijzigingsbevoegdheid.
Als de wijzigingsbevoegdheid onherroepelijk is geworden na goedkeuring door de Raad van State is het eerst zinvol om met verschillende onderzoeken te starten zoals bodemonderzoek en archeologisch onderzoek.
Ik verwacht geen enkel probleem bij deze onderzoeken omdat het hier gaat om ongeroerde bodem. 

Met andere woorden, als uw raad het probleem Litjens wilt oplossen dan kan het nu!
In het andere geval blijven wij samen voortsukkelen.
Maar ik denk dat er krachten zijn in het gemeentehuis die het probleem Litjens niet willen oplossen. Ze hebben het bedrijf Litjens opgenomen in de Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties zoals die bij agendapunt 9 aan de orde komen. Een dergelijke Gebiedsvisie geeft meer mogelijkheden voor een andere invulling van mijn bedrijfsterreinen na beëindiging van mijn huidige bedrijf.
Met andere woorden de gemeente speculeert er nu reeds op dat mijn bedrijf gaat verdwijnen. 

Zelf denk ik dat dit niet het geval is omdat er voldoende belangstelling bestaat in mijn familie om het bedrijf voort te zetten.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat er open spel werd gespeeld. Dit was wel het geval toen wethouder Opsteegh zaliger werd bijgestaan door de heer ir. Rijnen interim projectleider.
In het Bestemminsplan Buitengebied is veel aandacht besteed aan de agrarische belangen, maar naar mijn mening niet aan andere ondernemingen in het buitengebied. 

Graveon is naar mijn mening ook niet betrokken geweest bij het opstellen van het bestemminsplan.  Dit alles beschouw ik als een gemiste kans om ondernemers ter zijde te staan. 
Ik had verwacht dat de VVD zich actief zou inzetten voor ondernemers, maar tot op heden heb ik dat gemist.
2. Aantal zienswijzen-positie DGA
Ik heb gemerkt dat sommige mensen het vreemd vonden dat ik 21 zienswijze heb ingediend. 

Ik zal dit nader toelichten. 
Mijn bezittingen in de gemeente Grave omvatten meer dan mijn bedrijfsterrein aan de Graafschedijk. Al mijn bezittingen zijn onder gebracht in diversen rechtsvormen zoals Bv’s en V.O.F.
Als directeur groot aandeelhouder ben ik verplicht om voor de belangen van deze Bv`s op te komen en het personeel heeft er recht op dat ik zorg voor continuïteit van de ondernemingen.

Mocht ik dit nalaten dan behartig ik ook niet goed de belangen van de verschillende bedrijven. 
In dat verband vond ik het ook belangrijk dat mijn zienswijzenbij uw raad op een goede wijze geregistreerd staan. 
Daarnaast heb ik de verschillende zaken van elkaar losgekoppeld zodat ieder probleem in een afzonderlijke zienswijze staat.
Dit vergemakkelijkt de behandeling.
3. Het ongegrond verklaren bezwaarschrift van B.W.A.M. Litjens
Zie hiervoor punt 14 van uw agenda.
In de commissie Ruimte heb ik een korte toelichting willen geven op dit bezwaarschrift. Daarvoor had ik mij tijdig aangemeld bij de raadsgriffier. 

De voorzitter van de commissie Ruimte, de heer Reijnen, heeft mij niet toegestaan om deze toelichting te geven. Vervolgens heeft hij in de commissie laten stemmen of ik alsnog het woord mocht krijgen.
De vertegenwoordigers van de VVD, het CDA en Trots hebben dit geweigerd en de LPG heeft niet kunnen stemmen omdat zij geen vertegenwoordiger aan tafel hadden die stemgerechtigd was. 
Alleen VP en Keerpunt waren ervoor dat ik het woord mocht voeren.
Ik vind het grievend dat zo met burgers wordt opgegaan.
Wat wilde ik zeggen zal ik nu in het kort formuleren. 

Ik heb dit bezwaarschrift zekerheidshalve ingediend omdat voor mij niet vaststaat dat het bestemmingsplan Buitengebied in de huidige vorm onherroepelijk zal worden.
In Grave weet je nooit zeker wat er gaat gebeuren. Indien alles verloopt zoals het er nu voor staat dan heeft mijn bezwaarschrift geen zin en zal ik het ter zijner tijd intrekken.
Op dit moment moet ik het boven de markt houden, daar komt het kort gezegd op neer. 
Ben Litjens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: