Nog te goed 6: Bestemmingsplan “Centrum Grave”.

RAADSVERGADERING
19 MAART 2013                       
Aan:
                                                                                  
Gemeenteraad
Grave,
                                                                                  
College
van Burgemeester en wethouders
                                                                                  
Arnoud
van Gelderweg 71
                                                                                  
Grave
Gewijzigd
 bestemmingsplan “Centrum Grave”
Besluitvormende
vergadering gemeenteraad 19 maart 2013
Grave,  17 maart 2013
Geachte
raad, geacht college,
Wij
adresseren u namens de gezamenlijke bewoners van de Lovendaalsingel, die eerder
-nagenoeg zonder uitzondering- hun zienswijze hebben kenbaar 
gemaakt op het
ontwerp bestemmingsplan “Centrum Grave”.
In
de laatst ontvangen nota beantwoording zienswijzen en vooroverleg reacties (definitieve
versie t.b.v. de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2013)  hebben we mogen lezen dat voor de locaties
Mariakapel en hoek Lovendaalsingel/Henri Dunantsingel de bestemming V-VB wordt
gewijzigd in “Groen”, met de expliciete vermelding, dat deze bestemming het
NIET mogelijk maakt om daar parkeervoorzieningen te realiseren.
Het
verbaast ons dat voor de locaties “IJsbaan” en “Dahliatuin” de
aantekening “(P)” gehandhaafd is , ofwel de zogenaamde “wijzigingsbevoegdheid”,
waarmee Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn de bestemming ter plaatse van
de aanduiding “parkeerterrein” te wijzigen, teneinde een parkeerterrein toe te
staan (zij het onder voorwaarden). 
Voor de bewoners van de Lovendaalsingel is
dit bestemmingplan-technisch een duidelijke verslechtering t.o.v. het huidige
vigerende bestemmings-plan, en derhalve niet “conserverend”.
Wij
wijzen u er op dat de argumenten die de Raad en B&W hebben doen besluiten tot
de voorge-nomen aanpassing van de bestemmingen van de locaties Mariakapel en
hoek Lovenndaalsingel/Henri Dunantsingel onverkort één op één, zelfs in
sterkere mate van toepassing zijn op de locaties IJsbaan en Dahliatuin. 
Zie ook
de door ons ingediende zienswijzen. In hoofdlijnen (niet uitputtend) betreft
het:
 •       Het aantasten van de “groene
  gordel” t.p.v. de voormalige vestingwerken  rond de stad en daarmee het
  aangezicht van de stad;
 •     Een slechts theoretisch
  aanwezige parkeerdruk;
 •         Planschade o.a. wegens extra
  geluidbelasting, verstoord uitzicht en afname privacy;
 •        De beschikbaarheid van alternatieve
  locaties met grotere capaciteit;
 •            De verkeerstechnisch
  nauwelijks realiseerbare ontsluiting die niet in overeenstemming is met de te
  realiseren plannen van de provincie voor  de reconstructie van de N324;
 •            De nu al problematische
  verkeersveiligheid op de kruising van de Dunantsingel/N324  zal flink verslechteren en de doorstroomcapaciteit
  ter plaatse  zal nog verder afnemen.

Daar
waar voor de locaties Mariakapel en hoek Lovendaalsingel/Henri Dunantsingel de
mogelijkheid voor het aanleggen van parkeervoorzieningen  door de Raad, wordt weggenomen, wordt die
mogelijkheid in het geval van de IJsbaan en Dahliatuin bestemmingsplan-technisch
 juist mogelijk gemaakt. Binnen het
huidige bestemmingsplan is deze mogelijkheid er niet.
Mede
ter voorkoming van door ons in te stellen procedures vragen wij u daarom met
klem de wijzigingsbevoegdheid voor de locaties IJsbaan en Dahliatuin te
schrappen en de huidige bestem- mingen (groen respectievelijk kweektuin)  te handhaven en daarmee de mogelijkheid van
parkeer- voorzieningen op deze locaties uit te sluiten.
Mede
namens de  bewoners van de Lovendaalsingel,
Met
vriendelijke groet
Frans
Louwers (Lovendaalsingel 24)  
Hans
Satter (Lovendaalsingel 60)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: