Plannen terreininrichting Catharinahof rond.

Terreininrichting Catharinahof
De afgelopen maanden heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen 
de betrokken partijen BW/BZ, Grond en BouwBureau (GBB) en de 
gemeente Grave. 
Op 15 januari jl. hebben wij ingestemd met het voorliggende ontwerp. 
Tijdens de werkbijeenkomst van 15 januari jl. heeft u ook kennis 
kunnen nemen van het plan.
Materialisering
Alle materialen zijn conform het beeldkwaliteitplan ‘Koninginnedijk Grave fase 1’, vastgesteld op 11 december 2007. De omgeving van Catharinahof krijgt hierdoor een kwalitatief hoogwaardige uitstraling die past bij het gebouw en vormt een referentiebeeld voor toekomstige ontwikkelingen nabij Catharinahof.
Klankbordgroep
Tijdens het opstellen van het inrichtingsplan is door BW/BZ een klankbordgroep in het leven geroepen waaraan verschillende organisaties deel hebben genomen zoals de Woon Advies Commissie, het Platform voor mensen met een functiebeperking, de wijkraad binnenstad Grave en de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Grave. In vier bijeenkomsten is met deze organisaties gesproken over het inrichtingsplan. De opmerkingen en suggesties zijn voor een groot deel
verwerkt in het plan, opmerkingen die in strijd waren met het bestemmingsplan of verkeerstechnisch niet wenselijk/ uitvoerbaar bleken zijn niet meegenomen.
Planning
Volgens de huidige planning kan gestart worden met de uitvoering van het inrichtingsplan vanaf eind april/ begin mei 2013. Samen met GBB en BW/BZ wordt bepaald op welke wijze de aanbesteding wordt uitgevoerd (gezamenlijk of individueel). De aanleg van het voorterrein aan de Koninginnedijk en de Baronessestraat (achterzijde pand Catharinahof) zal naar verwachting als eerste worden aangelegd en dient i.v.m. het hoogwaterseizoen voor 1 oktober 2013 gereed te zijn. In verband met (bouw)ontwikkelingen op het Oranjebastion zullen de Pater v.d. Elzenstraat en een deel van de Koninginnedijk in een later stadium worden aangepakt.
Communicatie
Het is nu zaak om voor zowel het beheer MFC als de terreininrichting snel en eenduidig te communiceren naar belanghebbenden. Gezien het verschil in doelgroep zal voor beide onderwerpen een separaat communicatietraject worden gestart. Waar mogelijk en gewenst kan communicatie samen met betrokken partners gestalte worden gegeven.
In ieder geval wordt medio februari 2013 voor de terreininrichting een informatiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: