Nabrander voor de werkconferentie vanavond in Boxmeer!

Detail van de bedrijfskantine/politiek cafe.
Burgemeesters van Soest (Boxmeer) en
Hillenaar (Cuijk) gebroederlijk bijeen.

(IPAD foto)
Alle opmerkingen, positieve en aanbevelingen,
van de raadsleden in beeld op het eind van de avond.

Nu doorpakken. De meer dan 1000 reacties op de Gelderlanderpoll zijn overduidelijk. Zet alle raadsleden uit het Land van Cuijk in een  openbaar  conclaaf bijeen. Zoals bij een pauskeuze. Met de opdracht om tot een grote gemeente met 90.000 inwoners te komen. 

Burgemeesters, wethouders, secretarissen en griffiers worden niet toegelaten. Ondernemers, bestuurders van stichtingen en verenigingen,    wijk- en dorpsraden, verbonden partijen, adviseurs, provinciale bestuurders o.l.v. Bert Pauli en bestuurders uit bijv. Oss. komen adviezen geven. 
De media geven zoals in het Big Brotherhuis rechtstreeks verslag te verzorgen door de journalisten van de Gelderlander. Iedereen wacht met spanning af wanneer er witte rook uit het Palazzo Theater komt. In de enige stad van het Land van Cuijk, waar het Graafse Manifest het licht zag, wordt deze bijzondere “synode” gehouden.


P.S. Er was door o.a. tijdgebrek geen tijd meer voor nabranders. Bij de begrotingsbehandelingen komen we hier uiteraard op terug.

Ter aanvulling:

In het verleden is er al een rapport door de gezamenlijke gemeentelijke controllers geweest waarin al klip en klaar werd geadviseerd om voor herindeling te kiezen. In die tijd trok Boxmeer, tot ieders verbazing, de stekker uit de samenwerking. Grave, Mill en Cuijk moeten Sint Anthonis dringend uitnodigen om aan te sluiten bij de op te richten ambtelijke samenwerking in CMG . Boxmeer zal dan eieren voor zijn geld kiezen en met de staart tussen de benen ook aansluiten.
Bron: reactie op het blog Grave de kleine stad/de Gelderlander/website.


Aanvulling; het samenvattend advies

OVERHEADKOSTEN GEZAMENLIJKE PERSONEELSDIENST LAND VAN CUIJK

Voor:                          Regiegroep Samenwerken Land van Cuijk
Van:                            Regiocontrollersoverleg Land van Cuijk
Datum:                                   23 januari 2008

Samenvattend advies.

Voor het heroverwegen om onderhavige samenwerking via herindeling op
basis van de wet Arhi tot stand te brengen, pleiten tevens de huidige
ontwikkelingen binnen het openbare bestuur. De voortschrijdende decentralisatiedrift van het Rijk en
de behoefte aan bestuurskracht op lokaal niveau zijn hiervan belangrijke
exponenten. Verder zijn gemeenten er zelf voor verantwoordelijk dat zij Europa-proof
zijn (inkoop- en aanbestedingenbeleid, staatssteun, dienstenrichtlijn).

Concrete aanwijzingen
voor een versterking van de discussie over ontwikkelingen binnen het openbare
bestuur kunnen worden gevonden in onder andere het Bestuursakkoord rijk en
gemeenten van 4 juni 2007 (onder de titel ‘Samen aan de slag’) en de rapportage
van de VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet onder voorzitterschap van de heer
J. van Aartsen. Deze commissie heeft in juni 2007 haar rapport gepresenteerd
onder de titel ‘De eerste overheid’.

In 2008 gaat het rijk
monitoren op de bestuurskracht van gemeenten. Op basis van landelijke pilots en
ook op provinciaal niveau is hiermee ruime ervaring opgedaan en heeft dit bij
gemeenten onder andere geleid tot het (verder) ontwikkelen van
samenwerkingsinitiatieven en zijn er in een aantal gevallen stappen richting
(vrijwillige) herindeling gezet.

a.    
Kies primair
voor het via gemeentelijke herindeling tot stand brengen van de
intergemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk.
b.     Kies secundair, wanneer gemeentelijke
herindeling geen haalbare optie blijkt, voor het dan als volgt realiseren van
die samenwerking:
– breng alle PIOFACH-taken op één en hetzelfde moment onder in één
samenwerkingsverband;
– kies voor deze samenwerkingsvorm de zwaarste WGR-samenwerkingsvorm in de vorm
van een
  rechtspersoonlijkheid bezittend
openbaar lichaam;
– voeg aan dit openbare lichaam fasegewijs ook alle lijntaken (beleid en
uitvoering)  toe die zich
  lenen voor samenwerking;
– kies
voor integrale kostprijsberekening;
– kies voor eenduidige kostenverdeelsleutels.
Bron: controllers van het Land van Cuijk


Het kan zo weer herschreven worden voor 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: