Doormodderen tot het bittere eind?

De gemeentebegroting voor 2013 roept bij Keerpunt 2010 veel vragen op. 
Letten we op het voorgestelde beleid, dan zien we vooral een voortzetting van de lopende en voorgaande raadsperiode. Van nieuw beleid is te weinig sprake terwijl de stand van zaken in de gemeente krachtdadig optreden vereist. 
De financiële positie van de gemeente is zorgelijk of zelfs dramatisch en de begroting probeert dat eerder te maskeren dan dat er lijnen uitgezet worden naar een gezondere toekomst. 
We zien een college en een coalitie die vooral veel moeite doen om de werkelijke stand van zaken te verhullen of geheim te houden en vinden dit een laakbare bestuurlijke houding. 

Grave en de kerkdorpen behoren immers aan de inwoners; gemeentebestuur en raad horen ruimhartig verantwoording af te leggen.
Tekenend is voor Keerpunt 2010 dat de Wisseveldonderhandelingen met de GBB/projectontwikkelaar al geruime tijd afgesprongen zijn en dat de Gravenaren daarvan onkundig gehouden worden. Dat bezorgt ons bestuur enkel een brevet van onvermogen
Keerpunt 2010 staat op het standpunt dat de financiële en bestuurlijke stand van zaken alleen maar tot de conclusie kunnen leiden dat Grave per ommegaande haar bakens moet verzetten en af moet stevenen op sanering. 
We vinden dat dat alleen maar kan door op te gaan in een groter, wél levensvatbaar, geheel. Goed voor Grave en de Gravenaren. We stellen daarom voor om zo snel mogelijk aan het werk te gaan met de herindeling in het Land van Cuijk.
Grave zit met een groot volkshuisvestingsprobleem. Oorzaak is de algehele malaise maar ook aan de defaitistische houding van ons bestuur. We vinden het belangrijk dat de gemeente, ook met de wind tegen, zich inzet voor een woningbouwbeleid waar starters kansen krijgen en waar levensloopbestendig gebouwd wordt. 
Goed voor de stad en de dorpen. Grave als gemeente zal hiervoor vooral de voorwaarden moeten scheppen.
Keerpunt signaleert, net als de begroting, dat er hier en daar problemen zijn met parkeren. Gezien de financiële situatie van de gemeente vinden wij het verstandig ervoor te zorgen dat er goede plannen klaarliggen die snel gerealiseerd kunnen worden als er voldoende middelen beschikbaar zijn. We hebben het dan over de al een jaar of vijftien bestaande plannen voor parkeren op het Visio-terrein, ontsluiting via de Hampoort fiets- en loopbruggen en de andere plannen voor parkeren bij de invalswegen richting Cuijk en Nijmegen. De drie geplande locaties schrappen. Bij Visio snel tijdelijke grote parkeervoorziening aanleggen. Er wordt nu al volop geparkeerd. De directeur van Visio kan soms zijn eigen auto niet kwijt omdat Grave deze plek ontdekt heeft.
In deze tijd waarin de tering naar de nering gezet moet worden, moet Grave vooral werk maken van haar toekomst en zorgen voor optimale huisvesting van de scholen. De plannen voor een brede school zijn goed maar het wordt hoog tijd dat de weg ingeslagen wordt naar werkelijke verwezenlijking. Brede scholen kunnen heel gunstig zijn voor onze stad en onze dorpen als de onderdelen elkaar echt versterken en aanvullen en als het geheel dienstig is aan de leefbaarheid en de toekomst. 

P.S. De ernstig zieke, bediend met het sacrament der Stervenden, ex-wethouder Harry Opsteegh was visionair met zijn I had a Dream.

Keerpunt 2010 is het vooral een doorn in het oog dat college en coalitie steeds nadrukkelijker de neiging hebben zich in te kapselen in een cocon van geheimhouding. We vinden dat de gemeenteraad hier per direct verandering in hoort te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: