Profielschets nieuwe burgemeester.

Grave zoekt een burgemeester man/vrouw
Profielschets
burgemeester gemeente Grave.
Inleiding
Per 1 oktober
2010 is door het vertrek van mevrouw W.J.G. Delissen-van Tongerlo de vacature
van burgemeester van de gemeente Grave ontstaan. Momenteel wordt het burgemeestersambt
waargenomen door mevr. S. Haasjes- van den Berg.
Deze profielschets
is nodig om tijdens de procedure voor het benoemen van een nieuwe burgemeester
de kandidaten op een eenduidige wijze met elkaar te kunnen vergelijken en te
beoordelen over welke kwaliteiten een geschikte kandidaat dient te beschikken.
Deze
profielschets is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een door de
gezamenlijke fracties aangewezen Vertrouwenscommissie. Deze
Vertrouwenscommissie staat onder voorzitterschap van mevr. A. Henisch-Hulsman (
Lokale Partij Grave). De overige leden zijn de heren G.J. Bos (VVD), M.P.M. Cruijsen
( CDA), S.J. de Zoeten ( Verenigd Progressief Grave), J.A. Leurs ( Keerpunt
2010) en T.W.A. Reijnen (Trots).
De
profielschets voor de burgemeester van de gemeente Grave wordt in de
raadsvergadering van vrijdag 14 september ( aanvang 18.15 uur) vastgesteld en dan
ook aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in de provincie
Noord-Brabant.
Gemeente Grave
De gemeente
Grave ligt in het noordoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant aan de
rivier de Maas. Van oudsher maakt Grave deel uit van het Land van Cuijk. De
oppervlakte van de gemeente is 2.797 hectare.
De gemeente
Grave telde op 1 januari 2012:  12.815 inwoners.
De gemeente
Grave bestaat uit een historisch gedeelte, de vroegere vesting, ook wel
binnenstad genoemd. Daaromheen zijn diverse woonwijken gegroepeerd. Daarnaast
bestaat de gemeente uit de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp. Deze kerkdorpen
hebben een overwegend agrarisch karakter. De gemeente kent meer dan 100
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
De
bevordering van de leefbaarheid in de kleine kernen staat hoog in het vaandel.
De gemeente
Grave is een dynamische, ambitieuze en bedrijvige gemeente waarin kansen worden
gecreëerd en benut op de gebieden ruimtelijke ordening, toerisme, reconstructie
buitengebied, bestuurlijke vernieuwing en lokaal sociaal beleid.
Van oudsher
bevinden zich in Grave veel zorginstellingen. De aanwezigheid van deze
instellingen en hun cliënten heeft altijd veel steun in de samenleving gehad.
De gemeente
heeft een bruisend gemeenschapsleven. Het verenigingsleven kent een hoge organisatiegraad.
De vele enthousiaste vrijwilligers zijn de basis voor een grote variëteit aan
culturele, sociale en sportieve initiatieven.
De gemeente
Grave beschikt over een aantrekkelijk landschap met vele cultuurhistorische waarden.
Zoals vele
gemeenten heeft de gemeente Grave het in financiële zin moeilijk. De
decentralisatie van de rijkstaken, de toekomstige herverdeling van het
gemeentefonds, de komende rijksbezuinigingen en de forse afschrijvingen op het Grondbedrijf
heeft grote gevolgen voor de meerjarenbegroting.
Politiek bestuurlijke organisatie
De
gemeenteraad bestaat uit 15 raadsleden, verdeeld over zes fracties: Verenigd
Progressief  Grave: 3 , VVD: 3, CDA: 3, Lokale
Partij Grave: 3, Keerpunt 2010:  2 en Trots:
1.
Voor de
bestuursperiode 2010-2014 hebben  VVD,
CDA en Lokale Partij Grave een coalitie gevormd. Deze drie fracties zijn vertegenwoordigd
in het college van burgemeester en wethouders met twee wethouders van buiten de
gemeente.
De ambtelijke
organisatie bestaat uit 105  medewerkers
(94 fte’s).
De
gemeenteraad heeft begin 2012 een toekomstvisie vastgesteld.
De ontwikkeling
in Grave kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de regio. In 2011
is het Graafs Manifest door de 5 gemeenteraden van het Land van Cuiijk
vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt om bestuurlijk en ambtelijk te gaan
samenwerken
De
gemeenteraden van  Cuijk, Mill en
Sint-Hubert  en Grave hebben eind 2011
besloten de drie ambtelijke organisaties samen te voegen. Op 22 mei 2012 heeft
de raad het implementatieplan voor de samenwerking tussen de 3 bovengenoemde
gemeenten vastgesteld. Op 1 januari 2014 zal de nieuwe ambtelijke organisatie optimaal
moeten functioneren.
In breder
verband vindt bestuurlijke samenwerking plaats tussen de gemeenten in het Land
van Cuijk en de drie gemeenten in Limburg ( Mook en Middelaar, Gennep en
Bergen), genoemd samenwerking “ De Noordelijke Maasvallei”. Ook vindt er
bestuurlijke samenwerking plaats tussen de Brabantse gemeenten op de schaal van
Brabant Noordoost.
Profiel van de burgemeester
Het profiel
bestaat uit een samenvatting en een korte en kernachtige beschrijving van de
competenties, bestuursvaardigheden en rollen van de nieuwe burgemeester.
Taken van de burgemeester:
De
burgemeester heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van openbare orde
en veiligheid en is op grond van de wet voorzitter van het college van
burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De burgemeester heeft op dit
moment de huidige portefeuille: Openbare
orde,veiligheid en handhaving, Brandweer, Beleidscoördinatie
en integriteit, Archief en Brabants Historisch Informatiecentrum,
Erfgoed- en monumentenbeleid, Kunst en Cultuur, Voorlichting en
representatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken, Publiekszaken,
Personeelsaangelegenheden.
Met
betrekking tot de intensieve samenwerking met Cuijk en Mill en Sint Hubert (
ambtelijke fusie), samenwerking Land van Cuijk en met de gemeenten Mook en
Middelaar, Gennep en Bergen zijn er regionaal verband een aantal taken die de
burgemeester vervult. De burgemeester is uit hoofde van zijn functie:
Lid van het Algemeen
Bestuur van de GR Veiligheidsregio Noordoost Brabant;
Lid van het
Burgemeestersoverleg;
Lid van het
Basisoverleg Land van Cuijk
Lid van het Coördinatieoverleg
Land van Cuijk (verantwoordelijk voor de communicatie LvC)
Lid van het
Bestuur van het samenwerkingsverband Noordelijke Maasvallei
Lid van het
Algemeen Bestuur van het Duits/Nederlands Samenwerkingsverband Euregio
Lid van het Algemeen
Bestuur van Brandweer Brabant Noord
Lid van
Bestuurkijk Contactgroep Handhaving Brabant Noord
Lid van het
Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg
Lid van het
Districtelijke Driehoek Maas en Leijgraaf
Lid van het
Portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatie Centrum
Lid van de
Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
Lid van de
Stuurgroep samenwerking  Cuijk, Mill en
Sint – Hubert en Grave
Belangrijke rollen
Bij bovengenoemde
taken behoren een aantal belangrijke rollen die de burgemeester van Grave dient
te vervullen.
 • Een verbindende schakel tussen
  raad en college
 • Het gezicht van de gemeente naar
  de burger
 • Stimuleren van de regionale samenwerking
 • Verantwoordelijk voor openbare
  orde, veiligheid en handhaving
 • Stimuleren van toerisme en
  recreatie
Samenvatting en inkleuring van het
profiel:
·    Een
representatieve, energieke en op natuurlijk leiderschap gebaseerde
persoonlijkheid, waarbij resultaatgerichtheid, coaching, zakelijkheid en
inzicht in bestuurlijke en organisatorische gevoeligheden met elkaar in
evenwicht zijn.
·    Een
samenbindende, koersbewakende en ervaren bestuurder/voorzitter van raad en
college, die boven de partijen staat, niet schroomt om eigen opvattingen te
uiten, aanstuurt op collegiaal bestuur, besluitvaardig is en oog heeft voor de
menselijke maat in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
·    Een
betrokken man of vrouw die de visie en de koers van de raad actief uitdraagt en
bewaakt, die zich inleeft in de cultuur-historische achtergrond van de gemeente
Grave en die gericht is op een constructieve, open en realistische communicatie
met de bevolking(sgroepen).
·    Een
tactvol, zorgvuldig, betrouwbaar en integer opererende bestuurder.
·    Een
vaardig onderhandelaar die affiniteit heeft met het ontwikkelen, bestendigen en
benutten van relaties en samenwerkingsverbanden in het belang van de gemeente
Grave.
·    Een
burgemeester die tevens portefeuillehouder is en inzicht heeft in de (politiek)
bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden en die in staat is om de geschetste
rollen van elkaar te onderscheiden en daarin daadkrachtig en besluitvaardig
handelt.
·    Een
burgemeester die een sparringpartner is voor de algemeen directeur en griffier.
·    Een
academisch werk- en denkniveau.

Competenties/bestuursvaardigheden
en rollen
 

1. Effectief
voorzitter/besluitvormingsproces transparant maken.

Als
voorzitter van de raad en het college vragen wij van de burgemeester dat deze
in staat is bij te dragen aan de kwaliteit en transparantie van het
besluitvormingsproces binnen de gemeente. Ook is de burgemeester in staat
ervoor zorg te dragen dat besluiten worden gerealiseerd. Van onze burgemeester
verwachten wij een actieve en stimulerende rol in de verdere vormgeving van het
dualisme in onze gemeente. De burgemeester is in staat een goed onderscheid te
maken tussen de verschillende voorzittersrollen en intervenieert pro- actief
wanneer er ongewenste belangentegenstellingen dreigen. Om een zodanige rol te
kunnen vervullen moet de burgemeester een “bindend” figuur zijn.

Als
voorzitter van de gemeenteraad wordt verwacht dat de burgemeester in staat is
alle fracties gelijkwaardig en met respect te benaderen en betrekken, maar ook
dat de burgemeester als dat nodig is de orde kan bewaren. Hij zorgt ervoor dat
coalitie en oppositie gelijk behandeld worden en dat iedereen aan bod komt. Bij
alle besluiten heeft de burgemeester oog voor de belangen van de burgers. De
burgemeester is een luisteraar en bemiddelaar, die ervoor zorgt dat afspraken
worden nagekomen. De burgemeester neemt geen genoegen met onduidelijke en halve
afspraken. Hij vraagt door, stimuleert het debat en bewaakt de spelregels voor
discussie. Ook vat de burgemeester samen, trekt conclusies en zorgt dat gehandeld
wordt naar de gemaakte afspraken.
2. Verbindende
factor/daadkracht/collegiaal
bestuur /
dossierkennis/sparringpartner/praktische gerichtheid.

Van de
burgemeester verwachten wij dat hij als voorzitter van het college bindend en
krachtig is en in staat is het college als een eenheid te leiden. Binnen het
college moet sprake zijn van een collegiaal bestuur. De burgemeester geeft
ruimte aan de wethouders bij het invulling geven aan de eigen portefeuille en
zorgt voor een zodanig besluitvormingsproces dat het kwaliteitsniveau van
besluiten op een hoog niveau ligt. Dit vraagt om een goed inzicht op wat er
speelt binnen de gemeente en een uitstekend analytisch vermogen om de strekking
en gevolgen van besluiten goed te kunnen overzien en inschatten. Dit vergt ook
een vermogen tot verbreding en verdieping terwijl tegelijkertijd praktische
gerichtheid vereist is.

De
burgemeester moet een sparringpartner zijn voor de algemeen
directeur/secretaris en griffier.
3. Portefeuillehouder.

Van de
burgemeester wordt verwacht dat hij in staat is naast zijn wettelijke taken een
of meerdere portefeuilles op hoofdlijnen te beheren e.e.a. in overleg met de
wethouders. Kennis van de gemeentelijke financiën is een pre. De burgemeester
is binnen de gemeente Grave de meest continue factor in het college.

 
4. Integriteit/nevenfunctie.
 

De burgemeester
geeft het goede voorbeeld. De burgemeester handelt transparant, eenduidig,
volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden en draagt deze normen en
waarden uit en spreekt anderen er op aan. Elke schijn van niet integer handelen
moet worden voorkomen.

Tegen enkele
nevenfuncties in en rondom het openbaar bestuur bestaan geen bezwaren. Over het
hebben en aanvaarden van nevenfuncties vindt vooraf overleg plaats met de raad.
De
integriteitscode is van toepassing.
 
5. Netwerker/belangenbehartiger.
 
De
burgemeester beschikt over uitstekende contacten op rijksniveau, op provinciaal
niveau en, zo mogelijk, op regionaal niveau. De burgemeester levert een actieve
bijdrage aan de regionale samenwerking. De belangen van de gemeente Grave worden
daarbij nauwlettend in het oog gehouden. Daarnaast maakt de burgemeester
gebruik van de voor de functie relevante netwerken.
 

6. Bestuurlijke kwaliteiten.

De
burgemeester is een goede bestuurlijke manager en treedt vooral op als coördinator
van bestuurlijke processen. In het bijzonder worden kwaliteiten verwacht om met
verschillende bestuursstijlen te kunnen omgaan. De burgemeester is een
bestuurder die gericht is op het laten samenwerken van mensen. De burgemeester
is in staat conflicten tot een goed einde te brengen. Als persoon is de
burgemeester een bruggenbouwer, is toegankelijk en is in staat zich in anderen
te verplaatsen.

De
burgemeester zorgt mede voor de realisatie van het beleid en de hiervan
afgeleide plannen. De burgemeester stuurt door het maken van afspraken, stelt
de mensen verantwoordelijk voor hun taak en zet mensen aan tot actie. De
burgemeester wijdt zich met energie, inzet en ijver aan zijn taak, verzet veel
werk, komt afspraken na, houdt zich aan prioriteiten en is pragmatisch en
concreet.
7. Democratische instelling.

De
burgemeester beschikt over een diepgewortelde democratische instelling. Het is
daarom noodzakelijk dat de burgemeester een positieve instelling heeft ten
aanzien van openheid, openbaarheid en privacybescherming. Ook toont de
burgemeester een actieve houding omtrent informatievoorziening en
burgerparticipatie, ook via moderne media, zowel intern als extern.

Wij  verwachten van de burgemeester dat hij
stelling neemt  waar gemeentelijke
belangen strijdig zijn of lijken met het rijks- of provinciaal belang.
8. Visie uitdragen/bestuurlijke
vernieuwing.

De richting
waarin de gemeente Grave zal gaan en de doelen die moeten worden nagestreefd
moeten op een aansprekende wijze worden overgebracht en er moet ook draagvlak
worden gecreëerd. De burgemeester weet mensen te mobiliseren en te
enthousiasmeren om mee te werken. De burgemeester geeft betekenis aan de
huidige en toekomstige ontwikkelingen voor het te voeren beleid. Deze
vaardigheid is met name van belang in verband met de organisatie-
ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie ( fusie van drie ambtelijke
organisaties van Cuijk, Mill en Sint-Hubert en Grave) en met de samenwerking
met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. De burgemeester heeft aantoonbare
affiniteit met bestuurlijke vernieuwing. De burgemeester komt met nieuwe ideeën,
schept een klimaat voor vernieuwing.

De
burgemeester neemt initiatieven voor de verdere ontwikkeling van de rol van de
gemeenteraad als hoofd van de gemeente.
9. Wonen, werken, toerisme en
recreatie.

De
werkgelegenheid in de gemeente Grave dient een impuls te krijgen. De
burgemeester moet hierin een actieve rol vervullen, gericht op behoud en
uitbreiding van bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de eigen gemeente. Een
persoon met affiniteit voor economische zaken en een zakelijk inzicht.

Grave
toeristisch versterken is een speerpunt van beleid. Toerisme en recreatie
worden een belangrijke pijler van werkgelegenheid.
Daarnaast
moet de focus ook gelegd worden op de zorg en de publieke dienstverlening. Van
oudsher bevinden zich in Grave veel zorginstellingen.
De
burgemeester moet aandacht hebben voor belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen.
10. Representatie.

Vanwege de
vele contacten in het maatschappelijk leven in de stad Grave en de dorpen,
waaronder contacten met de burgers, worden van de burgemeester representatieve
kwaliteiten verwacht. De burgemeester is makkelijk toegankelijk en
aanspreekbaar voor de bevolking. De burgemeester toont een actieve
belangstelling en medeleven voor wat er in de gemeenschap speelt.

Van de
burgemeester wordt verwacht, dat hij de gemeente Grave op een actieve en
representatieve wijze vertegenwoordigt en profileert. Kortom, de burgemeester
is bereid en in staat om als ambassadeur van de gemeente Grave op te treden.
Tot slot:
De
burgemeester vestigt zich zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode
van één jaar, binnen de gemeente. Dit is een vereiste waarop geen
uitzonderingen mogelijk zijn.
De
vertrouwenscommissie kan besluiten dat van de kandidaten een assessment wordt
afgenomen.
Grave, 18 augustus
2012.
De
Vertrouwenscommissie;
Namens deze,
De griffier
J.A.M.
Roelofs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: