Nog niet gepubliceerd: pleitnotitie Raad van State.

Pleitnotitie

                                                              
Raad van State   afdeling
Bestuursrechtspraak te  ‘s-Gravenhage

zittingsdatum: 12
juli 2012 te
10.00 uur  kenmerk:
201206320/1/A2 
                                                                                                                                                                                                     
Betreft
beroepschrift: De Vereniging Keerpunt

Gemachtigde:Mr A.A.J.L. van elk de Freese
contra het Centtraal Stembureau verkiezing leden Tweede Kamer
Belanghebbende:
Edelhoogachtbaar College,
Bij beroepschrift van 26 juli 2012 is appellant bij uw afdeling rechtspraak
van de Raad van State in beroep gekomen, tegen de beslissing van het Centraal
Stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, op grond van artikel 5G
kieswet.
Appellant, nader te noemen Keerpunt, is een politieke groepering, die in de
gemeente Grave in 2009 is opgericht, met het doel via de lokale politiek de
gang van zake binnen het bestuur van de gemeente Grave transparant te maken, en
opener naar haar inwoners, waarbij de belangen van de burgers van Grave zonder
aanzien des persoons gewaarborgd behoren te worden..
Bewust is daarbij gekozen voor de naam keerpunt, omdat tot dan toe de
gemeenteraad weinig of niet transparant en open bleek te zijn, en slaafs het
beleid van de zittende coalitie volgt, ongeacht de belangen van de inwoners van
Grave, die daardoor binnen de gemeente geschaad worden.
Keerpunt wil dan ook niet vergeleken worden met de gevestigde partijen , nu
deze in haar visie kennelijk andere belangen menen te moeten behartigen dan de
belangen van de plaatselijke bevolking.
In Grave maakt ook de politieke vereniging Trots met haar raadslid Reijnen
deel uit van de Gemeenteraad. Dit raadslid is kennelijk voorzitter geworden van de nieuwe groepering in
deze en is bovendien ook nog als eerste geplaatst op de verkiezingslijst, van
die groepering.
Ook Trots wijkt niet af van de gevestigde orde en volgt ook slaafs, daar
waar de belangen van de Graafse burgerij conflicteren met het beleid van het
College desondanks dit college beleid.   
Nu behoeft het geen betoog dat Keerpunt niet deel neemt aan de huidige
Kamer verkiezingen van 2012 om dat het nu eenmaal een lokale politieke partij
is.
Dit zou een argument kunnen zijn om strijdigheid met artikel G2 onder 4b en
c niet aanwezig te achten, echter dat is met respect kortzichtig te achten nu
immers deze benaming zondermeer reeds eerder geregistreerd is geweest dan de
nieuwe politieke groepering  en bovendien
er binnen afzienbare tijd, te weten in 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn,
waarbij de huidige partij Trots in Grave nu zij is opgegaan in de nieuwe politieke
groepering ook de naam keerpunt zal gaan dragen, naast de benaming Democratisch
en Politiek dat niet kenmerkend  kan
worden genoemd in vergelijking met andere partijen.
Het behoeft voorts geen betoog, dat indien Keerpunt niet thans reeds
daartegen op komt, zij het verwijt in 2014 zou kunnen krijgen, dat zij bij de
eerste inschrijving van de nieuwe groepering, derhalve op dit moment, niet zou
hebben geageerd.
Van belang is voorts het feit dat de benaming van de nieuwe groepering
Democratisch politiek Keerpunt slechts op het woord keerpunt onderscheidend
vermogen krijgt nu immers een ieder zich in Nederland respecterende vereniging
op politiek gebied pretendeert democratisch te zijn en ook zich politiek
manifesteert zijnde twee begrippen die geen enkel typerend vermogen hebben voor
een politieke groepering.
Bovendien, maar dit is van minder ingrijpend belang, de vlag dekt de lading
niet, nu deze politieke groepering een afscheiding is van de PVV echter weinig
of niet afwijkt van het politiek gedachtegoed van deze PVV, en zeker geen
keerpunt te noemen is in het huidig politiek bestel.
Keerpunt durft zondermeer te stellen, dat de doorsnee inwoner van ons
Koninkrijk weinig of geen politieke belangstelling heeft, en al zeker niet zich
verdiept in de tenaamstellingen van politieke groeperingen en hun gedachtegoed.
Hierdoor behoeft het geen twijfel te geven, dat Keerpunt in ieder geval in
2014
schade gaat lijden wanneer in Grave de nieuwe groepering zich politiek,
mede onder de naam keerpunt gaat manifesteren.
   
Keerpunt heeft in Grave de afgelopen periode zich heel duidelijk
overeenkomstig haar gedachtegoed ontplooid, zij houdt een zeer goed lopende
website op het internet aan, en er wordt veel inspanning gegeven, om het
gedachtegoed van Keerpunt binnen de Graafse samenleving gemeen goed te laten
worden.
Daarvan dreigt de nieuwe groepering te gaan profiteren, doordat ten gevolge
van de naam het publiek onderscheidend vermogen in ernstige mate wordt
aangetast.
Dit laatste kan zelfs al op kleine schaal geschieden tijdens de kamer
verkiezingen en wel bij de bevolking van Grave, wanneer zij geconfronteerd
wordt met een partij, die zich onderscheidt van andere partijen door de naam
Keerpunt.
Dit laatste is een doem scenario voor Keerpunt, nu immers, zij, Keerpunt,
op geen enkele wijze wil worden vereenzelvigd en verward met de nieuwe
groepering.
Artikel G2 Kieswet waakt hier met namen voor waar deze wet onder 4 b en c
juist het oog heeft op het publiek onderscheidend vermogen nu aanduidingen niet
geheel of grotendeels overeen mogen stemmen met een reeds eerder geregistreerde
politieke groepering en er voor moet worden gewaakt dat het niet misleidend mag
zijn voor het kiezerspubliek.
Beide aspecten zijn hier aan de orde, immers de nieuwe groepering
onderscheid zich juist, door de naam keerpunt, zodat daardoor een grotendeels
overeenstemmend effect ontstaat met de naam van de appellant, en bovendien weet
het publiek met namen in Grave niet direct meer welk keerpunt zij voor ogen
krijgt, waardoor zondermeer verwarring gaat ontstaan.     
Daarmee is voldaan aan het bepaalde in genoemd artikel G2 onder 4 b en c en
heeft het Centraal stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer door dit
laatste kennelijk te miskennen, onjuist beslist, door de naam van deze
groepering te accepteren, bij de inschrijving.
Keerpunt heeft daarom recht en belang hiertegen op te komen.
Keerpunt heeft dan ook niet anders dan de eer te persisteren in het
ingestelde beroep.
Gemachtigde,
Mr. Ton van Elk de Freese.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: