De Graafse Scheepswerf een drama in meerdere bedrijven.

Medewerkers curator op publieke tribune.

De bijdrage van KEERPUNT 2010 aan het debat.
Mevrouw de voorzitter, collegeleden, raadsleden, ambtenaren,
publieke tribune en persmensen.
De afgelopen weken heb ik veel aan de CDA zaterdagbijeenkomst  in oktober moeten denken toen het CDA het
besluit nam om met de  PVV in zee te
gaan.
Toen liet ik duidelijk met een grote groep leden horen dat dat
besluit catastrofaal zou zijn voor het land en het CDA.
De afloop kent U.
Krijgen we vanavond een spiegeling van die bijeenkomst? En allen
maar verliezers?
De aftredend voorzitter van de Tweede Kamer, mevr.Verbeet  hoorde ik 
recent in een televisieprogramma zeggen:
“Misschien staat de landelijke politiek te ver van de
mensen af.”
Ik weet zeker dat dit in de Graafse politiek ook het geval is.
Graafse  burgers spreken ons
daar regelmatig op aan.
Enkele weken geleden zei ik tijdens de raadsvergadering van 17
april dat het college laakbaar gedrag vertoonde bij het voorleggen van
besluiten rond de werf. Hoon was mijn deel en de kwalificatie Graafse Damschreeuwer
was geboren.
Uitlatingen van de curator dat hij mogelijk  een nader onderzoek gaat instellen over de
besluitvorming door dit college en de dreiging
van een forse financiele claim ondersteunen nu onze mening.
Het recente rapport van het gerenommeerde buro BRO uit Boxtel
geeft onomwonden aan dat het college op het verkeerde spoor zat. Jammer en
cruciaal dat het ruim vier maanden heeft geduurd voordat het college tot dit inzicht is
gekomen. Grenzen aan de werf onnodig en
onterecht
kopt vandaag de Gelderlander.
Het college heeft ons, na het uitkomen van het rapport bij elkaar
geroepen om snel een nieuw besluit te nemen.
Weer ligt er een voorstel met allerlei voorwaarden op tafel.
Nu wordt er een Toekomstvisie voor tien jaar geëist en een Haalbaarheidsonderzoek
tot Verplaatsing
vereist.
Deze zaken horen absoluut niet in een bestemmingsplan thuis.
Het punt over de milieuvergunning van de provincie is voor de
minister van Economische Zaken in orde blijkt uit antwoorden op Tweede Kamervragen.
Wij komen daarom met een wijzigingsvoorstel in de vorm van een amendement om het collegevoorstel te
veranderen.

Coalitie formuleert een eigen amendement.

Onze stemverklaring:

“Beter een schip op de werf dan tien
drijvend in de Maas”.

Het college wil een soort ondernemersplan voor de komende tien
jaar. Welke ondernemer kan in de huidige tijd zo’n plan aanleveren? Op een
kijkje in de glazen bol zit niemand te wachten. Wat geeft de gemeente het recht
om dergelijke voorwaarden te stellen?  En
nogmaals het hoort in een bestemmingsplan niet thuis. Ten aanzien van het
onderzoek over verplaatsing wil Keerpunt 2010 opmerken dat we van de
activiteiten van de club o.l.v. de oud-burgemeester van Boxtel al lang niets
meer vernomen hebben en het debacle van de voorstellen van het vorige college liggen ons nog vers in het geheugen.
Als het college werkelijk de werkgelegenheid wil redden dan waren
ook deze voorwaarden nooit gesteld. Keerpunt 2010 blijft bij haar standpunt dat
dit college van begin af aan onwil getoond heeft om tot een aanvaardbare en
adequate oplossing te komen. Men heeft niets ondernomen om er uit te komen en
gesprekken met als doel om de werkgelegenheid te redden zijn er nooit geweest.
Vervolgens komen we met vragen, een kort chronologisch
overzicht  en onze conclusies.
Vragen aan de verantwoordelijke wethouder:
1.    Hoe komt het nou dat het lijkt of U de scheepswerf weg wil hebben?
2.    Kunt U daar een verklaring voor geven?
3.    Wat vind U van het BRO onderzoek? Kloppen hun bevindingen?
4.    Als de uitkomsten van dit rapport begin januari bekend waren had de directeur van de Graafse Scheepswerf toen de orders kunnen laten tekenen?
5.    Het BRO onderzoek is duidelijk. Van Kessel kan meteen aan de slag. Alle commotie is slecht voor de Scheepswerf en voor het Graafse imago. Tot overmaat van ramp lijkt het weer of U geen boodschap heeft aan de BRO bevindingen. U komt weer met allerlei voorwaarden. Waarom komt U hier steeds mee?
6.    Uw standpunt over het amendement graag.
Chronologisch Overzicht.

In december 2011  werd een motie van Keerpunt 2010, gesteund door TROTS en VPGRave, tot behoud van de
Graafse Scheepswerf bijna unaniem aangenomen. Het college werd opgedragen om
een constructie te bedenken waarin de werf behouden kon worden.

Eerst  op 7 februari 2012  kreeg de gemeenteraad, na aandringen van
Keerpunt 2010, via een informatienota te horen dat het college echt niet
voornemens was om deze motie uit te voeren.
In april 2012 komt de
noodkreet van de werf en wordt onder druk van de publieke opinie in de extra
raadsvergadering van 13 april,
bijeengeroepen door Keerpunt 2010 en
VPGrave , een constructie door het college voorgelegd waarin dan weliswaar
gedoogd zou worden maar niet langer dan tot 1 jan. 2015.  Ondanks
inspanningen van Keerpunt 2010  en
VPGrave om van dit besluit nog iets te maken bleef echter de essentie van de
voorwaarden onaangetast, waardoor het voor de werf niet mogelijk was om verder
te gaan
Daarop is de werf overgegaan tot de aanvraag van een surseance van betaling en moest hij
zijn mensen op straat zetten. Wederom onder druk van bewindvoerder en publieke
opinie komt het college nu met een oplossing die zij in december 2011 al had kunnen en moeten  aandragen
Te weten het schrappen van de lengtemaat in het
ontwerpbestemmingsplan. Saillant detail is ook nog dat in de voorgaande
bestemmingsplannen geen enkele lengtemaat voor de bouw van schepen was
opgenomen. Dat dit ook niet gebruikelijk is hebben we kunnen vernemen uit het rapport
van BRO
Thans wordt door het college wederom voorwaarden gesteld die niets van doen hebben met de onderhavige
problematiek.
Waarom worden weer voorwaarden gesteld?  Het enige antwood daarop is dat het college,
in opdracht van de huidige coalitie, van de Graafse Boulevard en Loswal een
toeristische  trekpleister wil  maken en daarin past de werf niet en dat mag
kennelijk meer dan 60 banen kosten.
Het college vergeet echter dat Grave een uitermate slechte
financiele positie
heeft  zodat
realisering van een dergelijke boulevard voorlopig tot het Land der Fabelen
behoort.
De burgers van  Grave,
Escharen, Velp en Gassel
  zullen tot in
lengte van jaren letterlijk worden opgescheept met een wegroestende schroothoop
wat eens een florerende prijswinnende en innovatieve werf was.
De vraag blijft of de scheepswerf in dit stadium nog te redden
valt. Keerpunt 2010 zal er alles aan doen wat nog mogelijk is en in ons
vermogen ligt.  Daarom komen wij met een
amendement dat deze onzinnige voorwaarden wegstreept.
Hiermee wordt beoogd dat er bestuursrechtelijk geen hobbels meer
op de weg van de scheepswerf zullen worden gelegd. Keerpunt 2010 betreurt dat
de het college en collega-raadsleden in Grave nu pas bereid lijken te zijn om
alsnog de werf ter wille te zijn. Of dit ook zo is  zal straks blijken als over het amendement is
gestemd.
Voor het overige zijn er immers geen belemmeringen die het
voortbestaan van de werf in de weg staan. De bewoners van de Maaskade  hebben met hun handtekening bij de actie
van  de werknemers, net als 1500
anderen,  hun steun betuigd.
Rijkswaterstaat en de provincie hebben hun medewerking toegezegd.
Zelfs het ministerie van economische zaken heeft zich positief bemoeid met deze
kwestie en ook over de provinciale milieuvergunning.  De wethouder daarentegen presteert het om dit
weer in twijfel te trekken en neemt het zelfs bij punt 4 op bij de voorwaarden.

Conclusie:

Als het desondanks nog misgaat met de werf is de oorzaak daarvan
gelegen in de onbereidheid en onwil van het college om de scheepswerf tijdig
tegemoet te komen.
We laten het van de uitkomst van de stemming afhangen of we alsnog
een motie van afkeuring zullen indienen. Voor ons is de maat vol!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: