Scheepswerf Grave: al het nieuws.

Omroep Brabant laat realistische werknemer, buurtbewoners die voor de werf staan en fractievoorzitter KEERPUNT 2010, die het gedrag van de wethouder aan de kaak blijft stellen, aan het woord.Als wethouder Daandels de decembermotie 2011 meteen had 
uitgevoerd dan lag hier de eerste cruiseboot al in het dok!!!

Onze visie:


In het najaar van 2011 nog kreeg de gemeente in de commissie beroep en bezwaarschriften van deze commissie de opdracht om het huiswerk over een zaak rond de scheepswerf over te doen. Mevr. Schuts was er zelf bij. Later meer inhoudelijk hierover.


Maanden later werd het verzoek om onduidelijke redenen door het college afgewezen. Later meer…

In december werd duidelijk dat de Graafse Scheepswerf een miljoenenorder kon binnenhalen mits…… KEERPUNT 2010, gesteund door VPGrave en TROTS, diende een motie in om het mogelijk te maken dat de directie in januari de order kon tekenen. Alleen  twee leden van LPG, mevr. Anja Henisch en de heer Piet Vollenberg, stemden tegen. VVD en CDA steunden toen onze motie.

Op herhaaldelijk verzoek van KEERPUNT 2010 kreeg de fractie  in februari te horen dat   het college de motie naast zich neer legt. 


Dit alles leidde er toe dat het bedrijf niet kon starten met de bouw van de twee cruiseschepen.

De noodkreet van het personeel werd ook niet opgepakt.  Het college heeft  geen enkel contact   opgenomen met de ondernemer van de Graafse Scheepswerf om te komen tot een gemeenschappelijke oplossing van het al  jaren bestaande probleem. 

In plaats daarvan kwam het college met een voorstel  dat ondubbelzinnig geen enkele oplossing bood om de Graafse Werf groen licht te geven. 

Er werd zelfs  een termijn gesteld die voor iedere ondernemer de uitvoerbaarheid van het ondernemen onmogelijk maakt. 

Desalniettemin vindt het college dat zij er alles aan gedaan heeft om de Graafse Scheepswerf te redden.


Daarbij is het onbegrip over het stoppen van de ondernemer met de werkzaamheden opmerkelijk te noemen.

En ook nog doen voorkomen alsof ze het niet begrijpen dat de ondernemer er de stekker uit heeft moeten trekken. Wie heeft er hier nu boter op zijn hoofd?


De conclusie moet zijn dat de hele gang van zaken alleen maar verliezers kent.


We zakken nog verder op de lijsten van ondernemersonvriendelijkheid van MKB en KvK.


In de Toekomstvisie 2025 die naar de Commissaris van de Koningin is gestuurd stond  onder het kopje bedreiging/weg van de SWOTT analyse: Plaats van de Scheepswerf.

En dan nog dit: 

Er is nog steeds geen echt overleg met de Graafse Scheepswerf door de Gemeente opgestart. De bewindvoerder gaat nu met het college praten en Omroep Brabant citeert weer kringen rond CDA-er Verhagen.  Misschien kan hij wel gaan twitteren wat hij van plan is? En de raad staat weer aan de zijlijn.

Tenslotte:Via deze link kijkt U naar het You Tube filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=WtNy5PaBLlEBron filmpje: Omroep Brabant.


De Gelderlander/ online en op papier.


Verhagen: toch pogen werf Grave te redden


GRAVE –
 Minister Maxime Verha­gen wil proberen de scheepswerf in Grave van de ondergang te red­den. Hij wil zo snel mogelijk om tafel met betrokkenen om te kij­ken hoe de banen in Grave behou­den kunnen worden. Afgelopen dinsdag werd aan het bedrijf uitstel van betaling ver­leend en werden de zestig werkne­mers met een ontslagbrief naar huis gestuurd. Eerder had de ge­meente besloten tijdelijk toe te staan dat er boten van 135 meter zouden worden gebouwd op de werf, in plaats van de volgens de regels toegestane 110 meter. De di­recteur, die zegt twee opdrachten te hebben voor boten van 135 me­ter, zei maandag met die tijdelijke oplossing weinig te kunnen.

Minister Verhagen zegt dat niet te begrijpen. Maar de kans dat de scheepswerf in Grave alsnog van de ondergang gered wordt of een doorstart maakt, is heel klein, meent bewindvoerder Remco Michielsen.

Hij baseert die indruk op eerste ge­sprekken met directeur Robert van Kessel. Vandaag praat Michiel­sen met het college van burgemees­ter en wethouders van Grave.

„ De kans dat het bedrijf in de lucht kan blijven is zo groot als de mogelijkheid dat 135 meter juri­disch gelegaliseerd wordt”, zegt Michielsen. Hij zegt de offerte voor de bouw van de twee sche­pen niet gezien te hebben, maar kent wel de naam van de rederij. „En ik heb begrepen dat er een mondeling akkoord was.” 


Schimmenspel op weg naar het einde van werf Grave 

De scheepswerf in Grave zegde maandag tot ieders verrassing toch het perso­neel ontslag aan. De werf was vrijdagavond nog gered. Raadsels te over.


door Eric Reijnen Rutten

H
et ging al helemaal niet goed met de werf, zo­veel is de afgelopen we­ken wel duidelijk ge­worden. Schreef de werf in 2010 nog zwarte cijfers, de periode erna verliep heel wat minder goed. Ster­ker: op het moment dat directeur Robert van Kessel twee weken ge­leden naar buiten kwam met het bericht dat hij al het personeel ging ontslaan als hij geen boten van 135 meter mocht gaan bou­wen, zat de werf zonder werk.

„Voordeel is dat het personeel tijd zat heeft om acties voor te berei­den”, zei Van Kessel toen nog gek­scherend. Want in het complex aan de Maas in Grave was geen schip te vinden. Geen schip dat werd gebouwd, geen schip om te repareren.

Hoewel het bij scheepswerven niet geheel ongebruikelijk is om af en toe met een leeg dok te zitten, de situatie bij de scheepswerf in Grave was nijpend. Van Kessel zei twee weken geleden al dat de kans groot was dat de werf failliet zou gaan: als de twee passagierssche­pen waarvoor hij een order kon krijgen niet gebouwd zouden mo­gen worden.

Openlijk wordt nu betwijfeld of Van Kessel daadwerkelijk de twee opdrachten binnen had kunnen halen. Of er wel écht sprake was van de twee opties. Of dat Van Kes­sel er alleen maar op uit was om de gemeente de schuld te kunnen geven van de neergang van de werf. Het zou gaan om een order van 40 miljoen euro. Dat is veel geld, zeker als je bedenkt dat dat vele malen meer is dan de werf normaal omzet.

Wie de opdrachtgever is voor de twee boten, wil Van Kessel ook na aandringen niet zeggen. Ook niet tegen wethouder Eric Daandels, die in de kwestie een cruciale rol lijkt te spelen. De wethouder wil­de, na interventie van minister Maxime Verhagen, de werf best te­gemoet komen. Maar had daar mu­nitie voor nodig, omdat hij ook te maken heeft met omwonenden die in een verder verleden al eens tot bij Raad van State met succes bezwaar maakten tegen uitbrei­ding van de werf.

Uit informatie van het ministerie is ook op te maken dat de werf het financieel moeilijk had. Van Kessel heeft ook erkend dat gesproken is over financieringsmogelijkheden en de eventuele hulp van het mi­nisterie daarbij.De gemeenteraad van Grave gaf af­gelopen vrijdagavond Van Kessel eigenlijk meer dan wat hij een week eerder vroeg. De werf wilde in elk geval twee jaar respijt en de mogelijkheid om de langere boten te kunnen bouwen, om in de tus­sentijd te werken aan een meer de­finitieve oplossing. De raad gaf een half jaar extra. Opmerkelijk is dan, vindt ook de minister, dat een paar dagen later Van Kessel toch de handdoek in de ring gooit. Hij doet dat op basis van een analy­se van het raadsbesluit door zijn advocaat. Die stelt dat de gedoog­vergunning weinig waard is, om­dat de eerste de beste die er be­zwaar tegen maakt, roet in het eten kan gooien.

Dat is een opvallende constate­ring, aangezien het besluit ook is getoetst door de gemeente en het ministerie. Die kwamen tot de con­clusie dat de gedoogvergunning wél houdbaar is.

Kort gezegd: er is op zijn minst dis­cussie over, en dan is de haast waarmee Van Kessel tot zijn con­clusie komt – de maandag na de vrijdag van het raadsbesluit – dat de werf de opdrachten niet kan aannemen verbazingwekkend.

Of toch ook weer niet? Twee we­ken geleden was de boodschap van Van Kessel in De Gelderlan­der: het gaat niet goed met de werf en als er niet rap iets veran­dert gaat het mis. Die boodschap werd in de periode erna door landelijke media verder verspreid. Waardoor een breed pu­bliek, en dus ook potentiële op­drachtgevers van de werf, er ken­nis van kon nemen. Het is heel wel mogelijk dat die opdrachtge­vers de afgelopen week hebben be­dacht dat ze geen zaken willen doen met een bedrijf dat mogelijk op omvallen staat. Wat de genade­klap voor de werf betekend kan hebben.

En alles dus een schimmenspel ge­weest lijkt te zijn. Maar de harde werkelijkheid is dat de werf ge­woon geen toekomst heeft.

SCHEEPSWERF 

Boze Geert-Jan Derks stapt uit Economisch Platform 

Weg na tweet over Graafs ‘list en bedrog’


Geert-Jan Derks stapt uit het Economisch Platform Grave.

Op Twitter haalde hij nogal fel uit naar de gemeente Grave en het optreden rond de scheepswerf.

Dat is het platform onwaardig, vindt wethouder Adams.

door Frank Houtappels

GRAVE – De gemeente Grave: daar heeft hij geen vertrouwen meer in. En nu hij dat wel erg direct ver­woord heeft, stapt Geert-Jan Derks uit het Economisch Plat­form Grave. Daarin vertegenwoor­digde hij de Industriële Kring Land van Cuijk. Derks is directeur van Derks Schilders in Grave.

Derks stoort zich aan de manier waarop Grave omgaat met de scheepswerf. Dat bedrijf vroeg dinsdag uitstel van betaling aan. Derks stelde eerder voor te bemid­delen tussen Grave en scheeps­werf. Volgens Derks heeft Grave bijgedragen aan de naderende on­dergang van de werf.

Op Twitter noemt hij de rol van Grave een ‘ zeer kwalijke’. ‘ Via list en bedrog 60 directe werkplekken verspeeld. Wat een kutgemeente’.

Naar aanleiding van dat bericht riep wethouder Gerard Adams van Grave Derks op af te treden. Ook publiekelijk, via Twitter. ‘Foei foei’, schrijft hij. ‘Per direct aftre­den aub!’. „ Als hij niet aftreedt, verzoeken we dat de Industriële Kring wel. Daar zitten gerenommeerde, nette bedrijven bij. Die verdienen een nette, waardige afvaardiging. Maar ik kan me voorstellen dat iemand met die mening zelf ook niet in het platform wil zitten. Iemand die dit zegt, is geen waardig deelne­mer. En zeker geen bemiddelaar.”

Spijt van de woorden, niet van de gedachte.


Derks stapt nu dus zelf op. Onmid­dellijk. Hij wil de naam van de In­dustriële Kring geen geweld aan­doen, zegt hij. Niet omdat hij niet strijdbaar zou zijn.

Of Derks spijt heeft? Wel van de woordkeus. Niet van wat hij pro­beerde te zeggen. „Die tweet was een reactie naar mijn zoon. Ik dacht dat het privé was. Dat was het niet. Da’s een foutje van me. Daar bied ik mijn excuses voor aan.”

De afgelopen dagen stuurde Derks wel meer kritische tweets over Gra­ve de wereld in. Hij vindt de gang van zaken rond de scheepswerf wel wat onderzoek waard. En ei­genlijk twijfelde hij wel langer of hij wel op zijn plek zit in het plat­form, omdat hij de gemeente Gra­ve niet vertrouwt.

„Ik schreef het een dag eerder nog in een mailtje aan iemand anders. Ik ben niet gebouwd voor de poli­tiek, denk ik. Het is zwemmen in een pot met stroop. Ben er ook te ongedurig voor. Er komt niets van de grond. Ik weet niet meer wie ik moet vertrouwen. Ruim tien jaar geleden zat ik in het bestuur van de ondernemersvereniging. In die tijd heb ik Grave niet zien verande­ren qua attitude.”

Bron: de Gelderlander/on line en in de brievenbus om 4.00 uur. 

Geen belemmering

Verhagen zette zich eerder in voor het bedrijf en is verbaasd dat toch uitstel van betaling is aangevraagd. Volgens de minister van Economische Zaken zijn er geen belemmerende regels meer die de bouw van schepen van 135 meter in de weg staan. In zijn ogen kan de werf de order dus uitvoeren.

De Tweede Kamer vroeg het kabinet eerder er alles aan te doen om de scheepswerf te redden.

Bron: BNR nieuwsradio. 

Graafse werf nog niet uit gevarenzone

GRAVE – De Graafse gemeenteraad stemde afgelopen vrijdag unaniem in met een gedoogvergunning voor de Scheepswerf Grave voor de bouw van twee passagiersschepen van 135 meter. Daarmee leek de redding voor de werf en de baan van tientallen werknemers in ieder geval tot 2015 gewaarborgd. De gedoogvergunning voorziet echter in een bezwaarmogelijkheid, die het hele plan in duigen kan gooien.

2012-16-scheepswerf-grave-protest2

Protestmars van personeel en sympathisanten van de Graafse scheepswerf. (foto: Jacques Verschuren)

Het behoud van de werkgelegenheid van zestig man personeel vormde voor wethouder Daandels een ‘aanmerkelijk maatschappelijk belang’ om alsnog een gedoogvergrunning voor te leggen aan de Graafse raad. Aanvankelijk ging Daandels niet akkoord met het voorstel om de bouw van twee passagiersschepen met een lengte van 135 meter (een order met een waarde van circa 40 miljoen euro, red.) toe te staan. De vergunning waarover de werf beschikt, geeft aan dat slechts boten tot maximaal 110 meter gebouwd mogen worden. Om zijn ‘houding’ te verantwoorden, haalde Daandels tijdens de raadszitting aan dat de directie van de werf qua milieu- en bestemmingsplanprocedures ‘meermaals heeft gefaald’. Nieuwe feiten, en (enige) druk van het ministerie van Economische Zaken, hebben de gemeente Grave uiteindelijk toch over de streep geholpen.

Geen champagne
Ondanks de opluchting over de ‘gedoogbeschikking’ was er na afloop niet meteen reden om de champagne te ontkurken. Tijdens de extra raadsvergadering werd duidelijk dat ‘belanghebbenden hiertegen wettelijk gezien in verweer kunnen komen en mogelijke bezwaren aanleiding kunnen geven om de beschikking in te trekken’. De werf moet zelf met een onderbouwing en milieuonderzoek komen om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.
Bovendien heeft de Graafse raad nog geen besluit genomen over de toekomst van de scheepswerf na 2015. Werfdirecteur Robert van Kessel haalde eerder al aan dat de komst van een ‘boulevard’ voor de gemeente de ware reden is om de werf geen vergunning te verlenen. Uit het raadsvoorstel blijkt ook dat de gemeente Grave na 1 januari 2015 (vooralsnog) geen planologische medewerking zal verlenen aan 
wijziging van het bestemmingsplan.


Bron: Maasdriehoek.

Ontslagen op scheepswerf Grave door regels gemeente

Bron: Elsevier
dinsdag 17 april 2012 20:36
De scheepswerf in het Brabantse Grave heeft dinsdag alle zestig werknemers moeten ontslaan omdat de gemeente niet wil afwijken van de regels. Die regels stonden enkel de bouw van boten van 110 meter toe.
De scheepswerf in Grave die geen boten mag bouwenDe scheepswerf in Grave die geen boten mag bouwen
Daardoor werd het uitvoeren van twee opdrachten voor de bouw van passagiersschepen van 135 meter, onmogelijk.

Schijnoplossing
De werf kreeg weliswaar enkele dagen geleden toestemming van de gemeente om gedurende 2,5 jaar grotere boten te mogen bouwen, maar dat is volgens het bedrijf uitstel van executie.

‘Het is een schijnoplossing voor de hele korte termijn,’ zei directeur Van Kessel dinsdag. ‘Daarna is onzeker of we verder kunnen. We krijgen problemen met financiers en leveranciers. De oplossing is bovendien juridisch niet houdbaar. Als tijdens de bouw een bestuursrechter de oplossing afkeurt, komen we in nog veel grotere problemen.’

Ontslag
De werf heeft dinsdagmiddag voorlopig uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Den Bosch.

De gemeente noemde de keuze van het bedrijf tragisch voor het personeel en dubbel treurig omdat de gemeente juist het verzoek van de scheepswerf om een oplossing voor de korte termijn had ingewilligd.

Wethouder Eric Daandels (CDA) vindt het niet juist dat het bedrijf steeds naar de gemeente wijst. ‘De scheepswerf hoeft niet weg,’ zegt hij.

Binnenvaartkrant

Scheepswerf Grave in surseance

17-04-2012 16:09

Dinsdag 17 april waren de werknemers van de scheepswerf niet te spreken over de nieuwe situatie. (foto’s Hans Heiligers)


Scheepswerf Grave heeft surseance van betaling aangevraagd. De toezegging van de gemeenteraad van Grave dat de werf de komende jaren gedoogd zou worden om langere schepen te kunnen behandelen, biedt niet genoeg basis om verder te gaan.

Afgelopen vrijdag werd tijdens een extra raadsvergadering op het stadhuis in Grave besloten een gedoogbeschikking te verlenen waarbinnen Scheepswerf Grave uiterlijk tot 1 januari 2015 nieuwbouwschepen tot 135 meter mag bouwen. Toch was directeur Robert van Kessel uitermate teleurgesteld. Hij noemde de gedoogconstructie niet meer dan een ‘uitstel van executie’ en was vooral somber gestemd over de kansen van de werf op langere termijn.

Gedoogconstructie
“Zo’n gedoogconstructie lijkt voor buitenstaanders een oplossing maar de werkelijkheid is totaal anders”, legt Robert van Kessel uit aan De Binnenvaartkrant. “Er is pas voldoende bedrijfszekerheid voor de werf wanneer er toestemming wordt verleend om ook op lange termijn die schepen te mogen bouwen. Is die continuïteit er niet, dan is de werf geblokkeerd in haar strategie en handelen en verliest zij het vertrouwen van haar opdrachtgevers, financiers en leveranciers.”
Bovendien is het mogelijk dat tijdens de duur van de tijdelijke vergunning er toch nog bestuursrechtelijke procedures op de werf afkomen die tot vertraging of intrekking van de vergunning kunnen leiden. Van Kessel heeft gisteren de zaak afrondend in de volle breedte met zijn juridisch adviseurs besproken. Uit dit overleg is voortgekomen dat de werf onder deze omstandigheden wordt genoodzaakt een aanvraag tot surseance van betaling te doen.
Ontslag
Tijdens een bijeenkomst vanochtend (dinsdag 17 april) zijn alle werknemers van de werf over dit besluit ingelicht. Het betekent ontslag voor de ruim zestig medewerkers. Vooral omdat het voltallig personeel vorige week tweemaal massaal en hoopvol naar het stadhuis was geweest om het belang van hun werkgelegenheid te onderstrepen, kwam die aanzegging vanmorgen hard aan. Na afloop van de bijeenkomst werden de camera’s en microfoons door de werknemers van de werf zoveel mogelijk gemeden; de verslagenheid was te groot.

In De Binnenvaartkrant van dinsdag 24 april een uitgebreid verslag van wat zich de afgelopen weken heeft afgespeeld rondom de werf in Grave.

Eén gedachte over “Scheepswerf Grave: al het nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: