De directeur van de Graafse Scheepswerf heeft zijn bedenkingen bij het raadsbesluit.

Weer een volle publieke tribune. 

Burgemeester Sjoukje Haasjes leidde nu deze vergadering en goed!

AMENDEMENT OM VOORSTEL TE WIJZIGEN.

KEERPUNT 2010 en VPGrave hebben gisteravond een amendement ingediend om de angel uit het voorstel van het college te halen. Punt 3 uit het 5 punten tellende voorstel werd door het unaniem aannemen van de motie geschrapt. 
Punt 3: “De gemeente Grave zal na afloop van deze termijnen geen nieuwe planologische medewerking verlenen aan het afwijken, dan wel wijzigen van het dan geldende bestemmingsplan.
Een door mij geconstateerde contradictio in terminis werd toegegeven en meteen door het schrappen van het woord niet in het voorstel “gerepareerd”.
VPGrave en KEERPUNT 2010 dienden samen een motie van treurnis in.
MOTIE VAN TREURNIS
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen.
Gehoord de beraadslaging.
Overwegende dat:
– door de handelwijze van het college om niet zondermeer de motie van de raad van december 2011 met betrekking tot de scheepswerf over te nemen veel onrust is ontstaan in de Graafse samenleving;
– door de handelwijze van dit college de gemeente zelfs landelijk in een slecht daglicht is komen te staan;
– door het college op een te laat tijdstip is gezocht naar passende oplossingen om de arbeidsplaatsen van minimaal 60 werknemers te behouden;
Van mening zijnde dat:
-de onrust in de samenleving voorkomen had kunnen worden door een meer pro-actieve houding van het college in dit dossier;
Voorstel:
-de gemeenteraad spreekt zijn treurnis uit over het optreden van het college tot op heden met betrekking tot het dossier Scheepswerf Grave.
Bij de stemming stemden VVD, CDA, LPG en TROTS tegen.
Dus 5 voor en 9 tegen.

 

MOTIES VAN TROTS EN VPGRAVE. 
Beide moties werden door ons gesteund. Het college moet nu met de directie gaan onderhandelen over de toekomst van de Graafse Scheepswerf.

Uit de vergadering; opgetekend door de Gelderlander:

Voor de vergadering kreeg Henk van der Kolk,
vakbondsvoorzitter van de FNV, spreekrecht van bur­gemeester Haasjes.
Hij stelde dat de gedoogvergunning uitstel van
executie voor de werf is. „Want na 2015 is de situatie weer hetzelfde
als er niets aan het bestemmings­plan wordt gedaan of de werf niet
wordt verplaatst.” Werfdirecteur Robert van Kessel en de oppositie
binnen de gemeenteraad sloten zich bij Van der Kolk aan.

Maar
wethouder Eric Daandels weigerde de raad een voorstel voor te leggen om
in het bestemmings­plan op te nemen dat op de werf voortaan schepen tot
135 meter kunnen worden gebouwd, in plaats van 110 meter. „Dat kan
niet, omdat er geen verzoek toe ligt.” Iets wat werfdirecteur Van Kessel
met klem ontkent.

De Gelderlander gaat ook nog verder in op het standpunt van de werf; ook Omroep Brabant bericht er over.

Werf gered, maar directeur twijfelt

door

Henk
Baltussen/de Gelderlander/Maasland/zaterdag 14/04/2012

GRAVE – De Scheepswerf Grave mag van de gemeente Grave aan de slag met de
bouw van twee pas­sagiersschepen van elk 135 meter lengte. Dat besloot de
Graafse ge­meenteraad gisteravond unaniem tijdens een speciale
raadsvergade­ring. De werf mag volgens het hui­dige bestemmingsplan alleen
sche­pen tot 110 meter bouwen op de Maas bij Grave.

Een extra
raadsvergadering was daarom nodig om de bouw van twee langere boten mogelijk te
ma­ken en zodoende de zestig werkne­mers hun baan te laten behouden. Met het
besluit is het al aangezeg­de ontslag van de zestig personeels­leden is van de
baan.

Het betreft evenwel een gedoogver­gunning tot 2015. En dat baart
werfdirecteur Robert van Kessel wel de nodige twijfels en zorgen.

„Hoe moet het
dan verder na 2015”, vroeg hij zich af in het Graafse gemeentehuis na de
verga­dering. „Dan staan we hier weer om een gedoogvergunning uit het vuur te
slepen. De raad had van­daag moeten besluiten om het be­stemmingsplan aan te
passen. Dan was ik gelukkig geweest. Ik moet me nu gaan bezinnen wat ik met dit
besluit moet. Dit lijkt uitstel van excecutie. Dit kan ik mijn per­soneel
eigenlijk niet aandoen.”

Eerder dreigde het gemeentebe­stuur hoe dan ook
vast te willen houden aan het bestemmingsplan dat de
bouw van schepen tot 110 meter toestond. Dat bracht een golf van
verontwaardiging teweeg in Grave. Afgelopen dinsdag hiel­den werf-werknemers en
sympa­thisanten een protestmars door het Maasstadje. Ze wilden de
poli­tiek duidelijk maken dat het on­aanvaardbaar is
dat in tijden van recessie zomaar zestig banen kun­nen verdwijnen.

Het
college sprak de afgelopen da­gen met het ministerie van Econo­mische Zaken
waarbij gekeken werd naar mogelijke oplossingen voor
het behoud van de werkgele­genheid. Die oplossing werd dus gevinden in de vorm
van een ge­doogvergunning. Ook wordt beke­ken of en hoe de scheepswerf
ver­plaatst kan worden.

Directeur Scheepswerf Grave na extra raadsvergadering: ‘Voortbestaan werf
nog uiterst onzeker’

Omroep Brabant/Website.

Laatst gewijzigd: zaterdag 14 april
2012 – 01:23 | Auteur: Oerlemans Marjanka

Gemeente wil het bouwen van grote schepen gedogen
Vergroot foto

GRAVE – Ondanks een positief besluit van het gemeentebestuur om de
bouw van passagiersschepen van 135 meter de komende 2,5 jaar te gedogen, is
directeur Kessels van de Scheepswerf Grave somber gestemd. Hij gaat maandag in
overleg om te bekijken of de stekker alsnog uit de scheepswerf gaat. Volgens hem
had de raad vrijdagavond kunnen en moeten beslissen ook na 1 januari 2015 de
bouw van schepen tot 135 meter toe te staan.

De Scheepswerf mag nu 2,5 jaar lang schepen van 135 meter lengte mag bouwen.
Daarmee kan een miljoenenopdracht worden binnengehaald. Maar er zijn nog geen
garanties voor de toekomst. En dus blijft directeur Robert van Kessel
ontevreden. “We kunnen moeilijk tegen potentiele opdrachtgevers zeggen, ik weet
niet of ik dit schip voor u kan gaan bouwen. Want we weten niet wat we na 1
januari 2015 wel of niet mogen.”

Nog veel
onzekerheid

De onzekerheid rondom de scheepswerf blijft dus in elk
geval dit weekend nog voortbestaan. De raad kan in de toekomst het
bestemmingsplan wijzigen, waardoor het bouwen van schepen van 135 meter
permanent mogelijk wordt. Maar volgens wethouder Eric Daandels van Grave moet
daarvoor eerst een officiele aanvraag worden ingediend door de scheepswerf.
Vervolgens mag de raad er dan weer over beslissen. Directeur van Kessel
weet niet of hij daar nog op kan wachten.

Uitstel van
executie

Ook vakbondsvoorzitter Henk van der Kolk van FNV pleitte
vrijdagavond voor een definitieve oplossing. “Dit tijdelijke besluit is op z’n
best uitstel van executie.”

Vrijdagmorgen werd bekend dat het college van
B en W van Grave de bouw van twee passagiersschepen van 135 wil gaan gedogen.
Het college besloot dat na overleg met het ministerie van Economische Zaken.
Hiermee zijn de banen van zestig werknemers voorlopig veiliggesteld.

Gedoogbeleid
Eerder dreigde het gemeentebestuur vast
te houden aan het bestemmingsplan dat de bouw van schepen tot 110 meter
toestond. Hierdoor zou de werf de opdracht mislopen en zouden de zestig
werknemers op straat komen te staan. Afgelopen dinsdag liepen zij nog een protestmars voor behoud van de werf.


Het college van Grave heeft de zaak opnieuw bekeken
en kwam tot de conclusie dat het behoud van banen dusdanig belangrijk is in deze
economische zware tijd dat de bouw van de twee schepen alsnog kan worden
gedoogd. Wethouders Daandels schreef dat vrijdag in een voorstel voor de extra
raadsvergadering van vrijdagavond.

Wordt vervolgt..

KEERPUNT 2010 noemde het voorstel ook uitstel van executie. Misschien praten we dinsdag weer verder in de raad!!!! De wethouder kan hopenliijk vertellen dat er een positief gesprek geweest is en de directeur van de Graafse Werf de orders kan gaan binnenhalen. Dan is de werkgelegenheid pas echt gered!!!!

En dan nog dit: op mijn herhaalde vraag of er contact geweest is met de directie of het personeel na het ingrijpende besluit van donderdag om massal ontslag aan te vragen kon de wethouder schoorvoetend toegeven dat er geen contact geweest is. Een gemiste kans om de verhoudingen te verbeteren vinden wij.

3 gedachten over “De directeur van de Graafse Scheepswerf heeft zijn bedenkingen bij het raadsbesluit.

 • 14 april 2012 om 10:07
  Permalink

  Gemiste kans? Het argument "groei"en meteen daarop volgend "uitbreiding" wat naar mijn mening "de mist" is en/of het zand in de ogen strooien. Is een schip bouwen van 110 meter of een schip(dus geen boot) van 135 meter groei?? Het is toch een langer schip! Wat er echter bedoeld wordt, is o.a. geeft dit meer overlast?
  Het bouwen van 2 schepen met een lengte van 110 mtr (en zelfs 4 stuks)per jaar, is binnen alle regels en kaders toegestaan. Er mogen dan ook nog reparaties worden uitgevoerd aan schepen ≤110 meter. Dit geeft meer activiteiten, die overlast zouden kunnen geven, als de bouw van schepen met een lengte van 135 meter.
  De hoeveelheid activiteiten die er verricht kunnen worden, met de mensen en middelen die we hebben, zijn bepalend voor groei en/of uitbreiding. Niet of er binnen de erfgrenzen een lang schip gebouwd wordt. Er is wel 200 meter beschikbaar om te bouwen. We hebben belangen te behartigen is ook nog zo'n kreet, maar uitgelegd, wat dan die belangen zijn en voor wie heb ik niet gehoord! Belangen voor de omwonende? Belangen voor de gemeente? Hier zal de tweetrapsraket wel worden "uitgebreid" naar een drietrapsraket. Trap 1 Scheepswerf Grave weg(binnen nu en 2 1/2 jaar). Trap 2 Huizen van de omwonende amoveren(meteen daarna). Trap 3 verwezenlijken van een "maasboulevard"(geen tijdslimiet want daar kan men zich toch niet aan houden). Inwoners van Grave worden dus "ergens" van voorzien en de daarbij behorende financiele middelen zullen door die zelfde mensen moeten worden opgehoest. Snel verhuizen is ook een optie en misschien ook noodzakelijk om een andere werkgever te vinden.
  Matje Nuijen

  Beantwoorden
 • 14 april 2012 om 10:56
  Permalink

  Onbegrijpelijk hoe maar aangenomen wordt dat grotere schepen groei van het bedrijf betekenen. De capaciteit en omvang van de werffaciliteiten bepalen hoeveel werk er in een bepaalde tijd kan worden verzet. De werf vraagt niet om uitbreiding van de werffaciliteiten maar om toestemming om schepen met een lengte van 135 meter in en langszij het dok te hebben. Nogmaals: Deze schepen kunnen aan de werf liggen zonder uitbreiding van de werf!!

  Beantwoorden
 • 15 april 2012 om 11:40
  Permalink

  Eerstens bedankt menheer Leurs voor in zet voor de
  werf geloof dat U en nog en 4 taal raadsleden het belang in zien.(jammer genoeg niet de meederhied van de raad)
  Maar ik ben maar en simpel mee werker van de werf die naar dit poitiek moet luisteren. En met moelijk woorden wordt over onze toekomst beslist. Door mensen die totaal ongeinterssert zijn in het voort bestaan van de werf.(Dus onze baan)
  Ze roepen dat ze vast zitten aan regel,s en weten en moeten luisteren naar allen partijen.Nu ik begrijp daar zo veel van dat er alleen geprobeert wordt om zelf in goed dag licht te komen en uit deze moelijk polietiek flaater te komen.
  Nu ik vind dat bestuur van Grave meer het idee van en sport club uit straalt dan en bestuurs orgaan dat mensen moet dienen op allen vlakken .
  Wandt de wethouder komt met 1 voorste wat alleen voor zijn persoon is(weg uit de media)das hem gelukt .
  Maar waar hij voor betaalt wordt goed oplossingen voor de kort en langer termijn niet.(Alleen zijn termijn)
  Kijk hier heel nuchter tegen aan heer Nuijen zegt dat er 4 schepen van 110 meter per jaar gebouwt mogen das 440 meter per jaar.
  Nu gaat het om 2 scheepen van 135 meter das 270 meter.
  Nu denk ik kan er nog 1 bij van 135 meter en dan zitten we op 405 meter met 3 scheepen van 135 meter.
  Nu houden we 35 meter over aan geluid overlast en verkeer door de binnenstad.
  Wandt ik begrijp uit de vergadering op het gemeente huis dat dat het grootste probleem is.
  Wat is er mooier dan binnen de wet en regelgeving en oplossing te vinden die voor alle partijen goed uit pakken.
  Kijk en daar licht het probleem wandt hier heeft B&W wel deegelijk over na gedacht.(moet wel als je zo goed betaalt wordt denkje over alles na)
  Maar dit is niet in het belang van Grave wandt de planen zijn gewoon heel anders.(mooi terasjes voor in de pauze ff bij komen van het hard bestuuren van grave)
  Nee het is heel simpel jullie mogen 2half jaar je gang gaan.
  En dan hebben wij weer wat geld bij onze onderdaanen op gehaalt die gaan wij in 2015 eens mooi uit geven aan het bestemings plan van de boulvaar aan de maas.
  Kijk en daar kan de wethouder wel naar de langer termijn kijken.(Ik verwacht dat hij de steen voor in de muur met zijn naam al uit gezocht heeft ""mogelijk gemaakt door de beroemst wethouder van Grave ooit"")
  Maar die hard werkende mensen op de scheeps werf zijn allang vergeeten wandt dat simpel volk moet gewoon luisteren en op zouten en dat is simpel weg gewoon duidelijk gemaakt in polietiek taal.
  Nee grave mijn is altijd geleerd ''waar en wil is,is en weg''.die weg naar Grave is er nog maar de wil in Grave allang niet meer altands niet voor de werf.
  dit van de simple medewerker van de scheepswerf

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: