Raadsvergadering 13 maart 2012

1.   Opening en trekking stemmingscijfer  –  Ben Peters
2. Vaststellen agenda 
    Aankondigen amendement Keerpunt 2010 bij agendapunt 13 – VaststellenNota Archeologie Grave
3.   Vragen door KEERPUNT 2010.
    Stavaza IGP – Velp: uitvoering en afronding van financiële afwikkeling.
    antw.: voor de zomer opening van zaken.

    Stavaza Beëindigingovereenkomst met GBB.
    antw.: binnen enkele weken valt na moeizame onderhandelingen definitief
    besluit.

    Stavaza Transitiezaken o.a. jeugdzorg, WSW enz. Voor eind april moet de
    raad een voorstel voorgelegd krijgen. (Met dank aan o.a. Henk Siroen van
    PLC uit Cuijk.
    antw. grote klus die in groot regionaal verband wordt opgepakt. Zoeken uit
    of de raad zich voor die datum moet uitspreken om middelen veilig te stellen.

4.   Algemeen spreekrecht. Er wordt hier geen gebruik van gemaakt. Als Leo de Vreede wist dat zijn vraag over openbaarheid van Wisseveldstukken op de agenda zou komen dan had hij graag een toelichting gegeven.
5.   Ingekomen stukken en mededelingen.
     Opmerkingen KEERPUNT 2010:
    brief 15–provincie Nrd.Brabant ‘Krachtig bestuur in Noord-Brabant’ stavaza?
    Antw.: dit traject loopt; binnenkort onderhoud met de raad door BMC en
    provincie en VBG.
    brief 22-Raadslid Nu Veilige Publieke Taak: gaat het college een  beleidsplan
    opstellen? Antw. nog geen actie ondernomen.
6.   Vaststellen besluitenlijst 7 februari 2012
7. Toelichting door de heer J. Hermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie op het rapport Wisseveld

A-stukken. Hamerstukken; dus geen discussie enz.
8.  Treasurystatuut 2012
9.  Wijziging APV
10. Kadernota’s gemeenschappelijke regelingen

B-stukken
11. Vaststellen Toekomstvisie Grave 2025 ‘Kompas voor de toekomst’

Opmerkingen KEERPUNT 2010:
1. We moeten het vertrouwen van de ondernemers terugwinnen in woord en daad. Dit is een opdracht voor raad, college en ambtelijk apparaat.
2. Scheepswerf niet mee eens want verplaatsing is niet te betalen.
3. Belabberde financiële zal ambities fors temperen. Beide benen op grond staan.
4. Gemeentelijke herindeling zal dichterbij komen als we ook nog de ‘bestuurskrachtmeting’ krijgen.
12. Burgerinitiatief: Het plaatsen van een paar extra lantaarnpalen aan de Molenakker in Gassel
13. Vaststellen Nota Archeologie Grave en daarop aanpassen van de Erfgoedverordening Grave 2010
Een belangrijk raadsvoorstel met een grote impact. Beoogd effect: komen tot een gedegen en gedragen archeologisch beleid voor de gemeente Grave. Daarmee verkrijgt de gemeente Grave eigen beleidsvrijheid om beleid voor archeologie op te stellen. Volgens het rapport hanteert de gemeente Grave eigenlijk sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) – september 2007 – al een vrij streng gemeentelijk archeologiebeleid met een hoge onderzoeksdruk. Dat leidt in de praktijk voor ondernemers, onder wie agrariërs – vaak tot dure archeologische onderzoeken die dan vervolgens voor € 480,00 per stap ambtelijk moeten worden gecontroleerd en beoordeeld.
Bovendien wordt een aanvraag voor omgevingsvergunning pas in behandeling genomen als een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. 
Diepte-ondergrens onderzoeksplicht
In de nota staat – pag. 15 -: Met het archeologiebeleid willen wij de archeologische resten op een goede manier beschermen en willen een maatschappelijk verantwoord beleid creëren met een juiste balans tussen een goede zorg voor het archeologisch erfgoed en de andere maatschappelijk afwegingen die hierbij moeten worden gemaakt.
Op blz. 19 van de nota staat expliciet, dat ‘normaal agrarisch bodemgebruik – en dan bedoelen wij het zaaiklaarmaken van de agrarische gronden zoals nu in het voorjaar – niet onderzoeksplichtig is in tegenstelling tot ingrepen zoals diepwoelen, egaliseren, aspergeteelt en het aanleggen van drainagesystemen.
Er wordt echter gesproken over een diepte-ondergrens van 0,4 meter beneden maaiveld, terwijl in de praktijk de verstoringsdiepte voor normaal agrarisch bodemgebruik sinds jaar en dag minimaal 0,5 meter is, zodat gevoeglijk kan worden aangenomen, dat een eerste archeologisch sporenvlak vanaf 0,5 meter beneden maaiveld bij een opgraving zichtbaar wordt.
Een kleinere marge is maatschappelijk moeilijk uitvoerbaar, niet praktisch haalbaar en niet te handhaven.
Bovendien leidt dit voor ondernemers tot hoge onderzoekkosten van rond de € 1.000,– tot een veelvoud daarvan.  
KEERPUNT 2010 zal dan ook onze collega’s een amendement voorleggen met de volgende inhoud:
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. 13 maart 2012
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Beleidsregel 3
De gemeente Grave hanteert een verstoringsdiepte van maximaal 0,5 meter beneden maaiveld. Ingrepen dieper dan 0,5 meter beneden maaiveld zijn onderzoeksplichtig.
Toelichting
Bij het vaststellen van een vrijstellingsdiepte dient een balans te worden gezocht tussen archeologisch verantwoord handelen en dat wat maatschappelijk en praktisch haalbaar is.
Uitgangspunt dient te zijn, dat normaal agrarisch bodemgebruik is toegestaan.
Een verstoringsdiepte voor normaal agrarisch bodemgebruik is sinds jaar en dag minimaal 0,5 meter, zodat gevoeglijk kan worden aangenomen, dat een eerste archeologisch sporenvlak vanaf 0,5 meter bij een opgraving zichtbaar wordt.
Een kleinere marge is maatschappelijk moeilijk uitvoerbaar, niet controleerbaar en niet te handhaven.
Bovendien leidt dit voor ondernemers tot hoge onderzoekkosten.
Ondertekening en naam: J.A. Leurs;  P.C. Schuts – Pennings
STEMMING:

Het amendement is aangenomen met 9 stemmen voor: VPGrave, CDA, Trots en Keerpunt 2010 en zes stemmen tegen: VVD en LPG
14. Achterstanden toezicht en handhaving Ruimte en Wonen.

– Verbazing dat veel adressen-situaties te tracheren zijn; zou voor ons geen openbaar stuk moeten zijn;
– Op 1 maart 2012 vraag gesteld:
hoeveel lopende/nieuwe handhavingszaken liggen er momenteel bij de gemeente Grave?
We hebben geen zicht op de hoeveelheid werk die er ligt;
– Sommige zaken kunnen kennelijk met een telefoontje afgewerkt en vervolgens afgevoerd worden;
– tegen duur detacheringsbureau;
KEERPUNT 2010 wil dit uit eigen budget laten betalen. Tegen gestemd.

15. Financiële Verordening gemeente Grave 2012
16. Initiatiefvoorstel Keerpunt 2010: Herstel van de bermen van de Hoogveldschweg en de Pastoriestraat in Velp 

Wij hopen dat onze collega’s en misschien ook het college in de gelegenheid is geweest om zelf kennis te nemen van de slechte toestand van deze wegen, beginnend vanaf de aansluiting op de Bosschebaan. Er is hier, noch in de Pastoriestraat een fietspad, waardoor fietsers extra gevaar lopen.
Vandaar ons Initiatiefvoorstel voor de oplossing van een oud, maar tevens nog evenzo actueel probleem.
Initiatiefvoorstel: Herstel van de bermen van de Hoogveldscheweg en de Pastoriestraat in Velp.
KEERPUNT 2010    J.A. Leurs;   P.C. Schuts – Pennings
Inhoud:
De zeer slechte staat van onderhoud van de bermen van de Hoogveldscheweg en de Pastoriestraat in Velp is in het verleden bij herhaling onderwerp van gesprek geweest.
De bermen van deze wegen zijn zacht, vertonen de nodige kuilen en vormen zo een gevaarlijke situatie voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor wielrijders.
In het verleden zijn de bermen vaker provisorisch hersteld. Dit vormt geen structurele verbetering: in tegendeel de situatie geeft een zeer slecht aanzien en is – speciaal voor fietsers – gevaarlijk.
Bovendien loopt de gemeente het risico van claims van automobilisten die hun auto kapot rijden.
Ook al zitten de Hoogveldscheweg en de Pastoriestraat in 2012 niet in de planning om groot onderhoud te plegen – dan nog moet er binnen het budget voor onderhoud i.v.m. calamiteiten geschoven kunnen worden. Het is nu noodzakelijk om de slechte staat van onderhoud van de Hoogveldscheweg en de Pastoriestraat op een gedegen wijze aan te pakken.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;
gelezen het bijgaand initiatiefvoorstel van KEERPUNT 2010 d.d. 5 maart 2012.
Besluit:
Voor 1 oktober 2012 de slechte staat van onderhoud van de Hoogveldscheweg en de Pastoriestraat in Velp ongedaan te maken.
Geen provisorische oplossing maar een duurzame oplossing.
STEMMING:

Het initiatiefvoorstel is verworpen met 10 stemmen tegen:  CDA, VVD, LPG en Trots en vijf stemmen voor: VPG en Keerpunt 2010.

Naschrift: het was voor ons een tegenvaller dat het CDA tegen stemde. Een dergelijk initiatiefvoorstel van de heer van Raaij over de Graafsche Dijk kreeg door onze steun een kleine meerderheid. Ook toen stemden VVD en LPG tegen.
16A: Memo Geheimhouding stukken Wisseveld n.a.v. een brief van de heer L. de Vreede d.d. 19 januari 2012

Stemming:
Opheffing van de geheimhouding is met 10 stemmen tegen en 5 stemmen voor verworpen.
17. Informatienota Ark Prinses Margriet d.d. 8 maart 2012
De informatienota van het college is voor kennisgeving aangenomen
17A . Initiatiefvoorstel TROTS afdeling Grave: Legalisatie Prinses Margriet
Het Initiatiefvoorstel is ingetrokken.
18. Motie van Keerpunt 2010 over de verpaupering van panden en terreinen  –  Motie is ingetrokken en wordt weer ingediend voor de volgende raadsvergadering. er tekent zich een meerderheid af. Maar je weet het nooit.
19. Motie van VPGrave inzake het tijdelijk benutten van parkeerruimte
op het Visioterrein.
20. Motie van VPGrave inzake het wel of niet kappen van bomen op De Kat.
21. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: