PERSBERICHT 6 maart 2012 Rapport rekenkamercommissie Grave: “Dossier Wisseveld”.

De rekenkamercommissie Grave(RKC) heeft in maart 2011 gesproken met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Door hen is unaniem de wens uitgesproken voor een onderzoek inzake de gang van zaken rond het  plan Wisseveld vanaf 2000.

Vragen en opmerkingen die door de fractievoorzitters werden gesteld :
•Vanaf 2000 wordt er een al maar wisselende koers uitgezet.
•Er bestaan overeenkomsten met bedrijven/ontwikkelaars 
 waar geen duidelijkheid over is.
•Hoe heeft de Raad het toch zo ver kunnen laten komen
 en waar hebben wij als  Raad  iets gemist?
Centrale vraag: welke leermomenten zitten er in het hele proces?
Het volledige rapport van de RKC is in te zien op de site van de gemeente Grave. Op dinsdagavond 13 maart 2012 zal de RKC een toelichting geven voor de gemeenteraad van Grave en ingaan op vragen.
In dit bericht wordt volstaan met een weergave van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen:
Conclusies:
1.  De Raad én het College hebben zowel bij de start als gedurende het traject verzuimd om met elkaar een beleidsmatige/kader stellende discussie te voeren. Daardoor is  het voor de Raad moeilijk geweest  om haar controlerende taak aangaande het project Wisseveld waar te maken.
2. Informatievoorziening aan de gemeenteraad over dit project is onregelmatig, versnipperd en  onvolledig geweest.
3.  De verschillende verwachtingen in de (financiële) uitkomsten van het uitvoeren van Wisseveld zijn een aanhoudende bron  geweest voor ontevredenheid en frustratie bij alle betrokken partijen.
4.   Over het omgaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn geen heldere, voor ieder eenduidig herkenbare afspraken gemaakt tussen de gemeenteraad onderling en tussen gemeenteraad en het college van B&W.
Aanbevelingen:
1.    Voer bij aanvang van een dergelijk project een kader stellende discussie en leg van daaruit als gemeenteraad vast wat, waarom, wanneer en met welke financiën  kan worden uitgevoerd.
2. Maak als gemeenteraad afspraken met B&W over de actieve informatieplicht van het college van B&W, zodat de controlerende rol kan worden waargemaakt. 
3.    Geef in de toekomst daadwerkelijk invulling aan een actieve regisserende rol van de gemeente bij projecten van deze omvang en leg bij de start van een dergelijk project ook duidelijker vast wie waarvoor de  verantwoordelijkheid draagt en wie de kosten waarvan draagt.
4.    Maak als gemeenteraad en B&W heldere afspraken over het omgaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding en formaliseer deze afspraken door besluiten vast te leggen en daar vervolgens ook naar te handelen.
De Gelderlander/zaterdag/03/03/2012.
Grave en GBB: nog één keer

Grave en investeerder GBB praten nog steeds over bouw­project Wisseveld. Ze gaven el­kaar tot februari de tijd. Maar nu het maart is, onderhande­len ze nog steeds.

Ze zeggen allebei opnieuw: het is nu of nooit.

door Frank Houtappels

GRAVE – Nog één keer, zeggen ze al­lebei. En dan houdt het ook echt op: de onderhandelingen tussen Grave en GBB over het grote wo­ningbouwprojectWisseveld.
Zowel wethouder Eric Daandels als directeur Pieter van der Heide van investeerder GBB zegt: het is het uur van de waarheid. Als de twee er nu niet uitkomen, heeft verder onderhandelen geen zin meer. Dan vallen Grave en GBB te­rug op de oude afspraken, of on­dernemen ze juridische stappen om van elkaar af te komen.

Wisseveld is een verwaarloosd be­drijventerrein aan de Maas. Grave wil er al jaren 420 woningen bou­wen. Eerst zou Grave dat met GBB doen, maar de samenwerking kost de gemeente mogelijk nog jaren miljoenen euro’s. Grave wil nu één keer het verlies nemen, stop­pen, en GBB laten bouwen.

Bijna waren Grave en GBB eruit, tot er ineens uitstel kwam: tot fe­bruari. Een maand later zijn ze er nog steeds niet uit. 


Grave probeerde nog: met ’n bemiddelaar erbij?


Vervolg van pagina 25 

De onderhandelingen lopen zo stroef, dat Grave voorstelt een der­de, onafhankelijke partij naar de af­spraken te laten kijken, zegt wet­houder Eric Daandels. „Wat ons betreft zou dat advies van die der­de persoon bindend zijn. Daar zou­den we ons dan aan houden. Maar GBB wil dat niet.”

Volgens Daandels zijn Grave en GBB er in grote lijnen uit. „Maar GBB wil opeens veel bijzaken vast­leggen. Die zijn óf niet relevant, óf kunnen in een later stadium nog aan de orde komen.”

Om wat voor zaken het gaat, wil zowel Daandels als Van der Heide niet zeggen. „ Ze willen als ontwik­kelaar zoveel mogelijk vrijheden”, zegt Daandels.

Met geld heeft het volgens Van der Heide niets te maken. „Het geld, daar zijn we al lang uit. En wij wil­len wel. Er moeten alleen wat za­ken goed op papier staan. Heel simpel. Het kan op twee A4’tjes. Maar ambtenaren moeten daar al­tijd een hoop papierwerk van ma­ken. Soms denk ik: begrijpen ze het echt niet, of willen ze het niet begrijpen?”

Die woorden zijn voor zijn reke­ning, zegt Daandels. „Wij hoeven echt geen dikke notities.”

P.S. Naschrift KEERPUNT 2010.

De raad is vertrouwelijk geïnformeerd door wethouder Daandels en toen werd gevraagd om in het kader van het schade toebrengen aan de belangen van Grave bij de onderhandelingen geen informatie naar buiten te brengen. Ook KEERPUNT 2010 heeft zich daar netjes aan gehouden. Wie schetst onze verbazing dat we via de pers weer nieuwe informatie kregen. Terecht dat de RKC opmerkt dat er duidelijke afspraken over geheimhouding en vertrouwelijkheid moeten komen zodat de raad haar controlerende rol kan waarmaken.

Webmaster/fractievoorzitter Jacques Leurs.

KEERPUNT 2010 gaat dit onthutsende rapport bestuderen. Zelfs het opmerkelijke emailverkeer van de toenmalige VVD fractievoorzitter Peter Hendriks en de duurbetaalde interimmanager Reijnen haalt het rapport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: