Onze inbreng tijdens de laatste raadsvergadering. (met dank aan Nel Schuts).

Raadsvergadering 7 februari 2012
1.   Opening en trekking stemmingscijfer  – 
2.   Vaststellen agenda  –  Verordening op de raadscommissies – agendapunt 9 – B-stuk maken
3.   Vragen  –  reacties op het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied?
                    Er zijn ongeveer 74 reacties binnen gekomen.  
                 –  stvz. Beëindigingovereenkomst met GBB.
                    Nog geen overeenkomst.
4.   Algemeen spreekrecht  Leo de Vreede     over brief 28 en agendapunt 9
    Nel kon niet verder op het geprokene reageren. In het presidium willen dit manco repareren. Daarvoor moet wel een meerdereheid zijn.

5.   Ingekomen stukken en mededelingen
–       Brief 6 van Dichterbij regio Land van Cuijk- inzake het regionaal WMO-beleidsplan 2012 – 2015
Verschil van mening tussen Dichterbij en de gemeenten over de invulling van het faciliteren van het vrijwilligerswerk dat wordt verricht binnen intramurale of tweedelijns zorginstellingen.  
–       brief 15  d.d. 21 dec. 2011 dir. Basisschool Hartenaas namens de directies van alle basisscholen in de gemeente Grave:  is de communicatie met de scholen inmiddels verbeterd?
Heeft het college bijvoorbeeld inmiddels gereageerd op de dringende vraag van de scholen om een bijdrage in de stookkosten?
–       voorstel om brief 32 d.d. 30 jan. 2012 mw. Koot van de Bomenstichting inzake herstelwerkzaamheden op De Kat te behandelen bij agedapunt 21 de motie van VGG over het kappen van bomen op de Kat.  
–       brief 31 en 33 van eind januari j.l. Jammer dat t.g.v. een kleine bezuiniging 15 visueel gehandicapten verstoken blijven van de inhoud van de Graafsche Courant. Blinden en visueel gehandicapten worden op deze manier ‘op zwart gezet’ – en ook nog zonder tevoren te worden geïnformeerd.
Vraag: is er een mogelijkheid om op deze beslissing terug te komen?   
6.  Vaststellen besluitenlijsten van 13/20 december 2011   
A-stukken


7. Beëdiging van (plaatsvervangende) commissieleden R. Habets LPG;  B. Martini LPG en L. Kamps VPG
8. Benoeming leden, plv. leden en voorzitter en plv.voorzitter Auditcommissie  
9. Vaststellen Verordening op de raadscommissies.`
We vergaderen vanavond voor de derde keer over de Verordening op de raadscommissies. Met dank aan de coalitie die op 15 november 2011 op voorstel van de VVD en met steun van de LPG; TROTS en het CDA – tegen het gemotiveerde ambtelijk advies in – de wijziging heeft aangebracht om de besloten Auditcommissie onder de genoemde verordening te laten vallen.
Blijkt nu nogmaals dat de door de raad in meerderheid – met tegenstemmen van KEERPUNT 2010 en de VPG – aangenomen wijzigingen nietig zijn en dat we als gevolg daarvan dit moeten repareren.
Bijzonder jammer van de hoeveelheid werk die ambtelijk hiervoor moest worden verricht. Het kost teveel tijd en dus geld!
10. Regionaal Wmo-beleidsplan 2012 – 2015 Land van Cuijk
11. Vaststellen raadsbesluit tijdelijke regels Samenvoeging Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) gem. Grave 2012
12. 2e Burap 2011  –  met dank voor de beantwoording van de vragen van de LPG 
13. Kadernota Participatie Land van Cuijk
B-stukken
14. Herontwikkeling terrein Visio.
KEERPUNT 2010 vindt het moeilijk om hierin een beslissing te nemen.
Bij de besluitvorming wordt voorgesteld in te stemmen met de bestuurlijke uitspraak zoals vervat in de brief van 11 oktober 2011, die als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. We konden dus niet overleggen met onze steunfractie!!
Daarbij hebben wij nog geen antwoord op de toezegging van wethouder
Daandels tijdens de commissievergadering van  24 januari j.l., dat hij de raad zal informeren over de reactie van Visio op deze brief.
Dan inhoudelijk:
–       wij zijn op bezoek geweest bij Visio en hebben geconstateerd dat met name de onderhoudstoestand van de school zeer slecht is!
–       We kregen ook te horen dat er vaak – door anderen dan belanghebbenden van Visio – op hun parkeerterrein wordt geparkeerd;
–       Eind van dit jaar verdwijnt de Stichting Jeugdzorg en komt er nog meer parkeergelegenheid vrij;
In dat verband vinden wij het onjuist om parkeerplaatsen te gaan aanleggen achter de Mariakapel en vragen onze collega’s een mening in deze.
–    KEERPUNT 2010 wil sterk de regierol van de gemeente en dus ook van de raad benadrukken bij de toekomstige ontwikkelingen op dit grote terrein binnen de stad. 
Amendement van VPGrave en KEERPUNT 2010
15. Mobiliteitsfonds
Ook hier hebben we geen antwoord ontvangen van wethouder Daandels over de vraag of de hotelfunctie is meegenomen en over aanpassing van de tekst onder artikel 7 – lid 2.
Blijft jammer, dat we nog niet op de hoogte zijn van de resultaten van het parkeeronderzoek 2011 op grond waarvan dit nieuwe voorstel er ligt.
Amendement VPGrave
16. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Beerschemaasweg ong. naast nr. 17 te Escharen
Voor ons verdient dit plan niet de schoonheidsprijs. Een ‘open rand’ aan de oever van de Raam heeft onze voorkeur. Ook bouwtechnisch blijkt het een locatie met bijzondere voorwaarden. De hoogte van de te bouwen woningen heeft ook niet onze voorkeur. Gelet op het feit dat zowel de Welstandscommissie, de provincie en het Waterschap uiteindelijk akkoord gaan zal onze fractie niet tegenstemmen.
17. Winkeltijdenverordening 2012
Hr. van Slooten heeft de verordening art. 6 punt 2 aangepast en uitleg gegeven over sluitingstijd.
18. Concretisering huisvestingsvisie maatschappelijke voorzieningen op basis van scenario-onderzoek
–   Waarom drastische wijziging van de besluitvorming?
–   1e voorkeur Visioterrein – duurt te lang;
–   2e voorkeur Deken Goossenslaan – rand van Estersveld. Grond is eigendom van de gemeente – geen vervangende ruimte nodig.
Plek Hartenaas en de Sprankel: levensloopbestendige woningen.
Amendement VPGrave en KEERPUNT 2010
19. Vaststellen rapport ‘Evaluatie Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill & St. Hubert
20. Initiatiefvoorstel CDA/herstel van de bermen van de Graafschedijk.
–  Op zich is deze vraag – dit initiatief – legitiem, maar……….
–  Wij weten nog wel een paar plekken waar het hard nodig is om de wegbermen te verbeteren o.a. de Hoogveldscheweg/Pastoriestraat  in Velp. Daar is ook al vele malen provisorisch aan ‘geknutseld’ . Goed bedoeld maar het houdt ook hier geen stand.
Kunnen we die hieraan toevoegen??
Verder….op identiek dezelfde vragen van de VPGrave van oktober en november 2011  is door het college negatief op geantwoord. Interessant om te horen hoe het college hier op reageert??
21. Motie VPGrave en KEERPUNT 2010: kappen bomen op de Kat in relatie tot brief 32 van mw. Koot van de BomenStichting.
Wij kunnen ons helemaal vinden in de motie – samen ingediend.
Er liggen besluiten van college en raad. Evenwel vinden wij het van belang dat de wethouder met belanghebbenden gaat of laat communiceren om tot een bevredigend compromis te komen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: