Persbericht Pothuusburg n.a.v. Aftreden Commissie-Pronkzitting.

Grave 30 november 2011,

AFTREDEN COMMISSIE-PRONKZITTING,    
Geachte Pothuusburgers en Pothuusburgerinnekes,
Het bestuur van C.V. Pothuusburg wil jullie middels deze weg informeren over het volgende. Het bestuur heeft sinds augustus van dit jaar overleg met de commissie-pronkzitting gevoerd. Dit overleg is bijzonder moeizaam verlopen gezien bij herhaling in weer wil van besluiten welke in de bestuursvergaderingen genomen zijn eigenmachtig door boven genoemde commissie werd afgeweken. Ook herhaaldelijk verwijzen van het bestuur naar statuten en huishoudelijkreglement van onze vereniging konden bovengenoemde commissie niet tot andere gedachte of handelwijze bewegen. Wij hebben der halve op 22 november j.l. een brief gestuurd aan bovengenoemde commissie met hier in een aantal besluiten welke wij in een extra bestuurs overleg op 21 november genomen hebben. Deze brief is ter informatie bij dit e-mail bericht gevoegd. Helaas moeten wij jullie berichten dat wij vandaag kennis hebben moeten nemen van de reactie van de commissie waar in zij aangeeft haar functie neer te leggen. Brief van de commissie treffen jullie eveneens als bijlage bij dit e-mail bericht aan.
Het bestuur van de C.V. vertrouwd er op in Uw opdracht gehandeld te hebben door dit aftreden te accepteren. Dit gezien wij ons dienen te houden aan de statuten en het huishoudelijkreglement welke door U in Uw leden vergadering in het verleden is vastgesteld.
Mocht U van mening zijn dat dit niet het geval is kunt U ons per mail of brief hier van op de hoogte brengen en oproepen tot het uitschrijven van een extra leden vergadering. Gezien het aantal leden dat onze vereniging telt zullen wij bij ontvangst van 40 verzoeken hier toe overgaan. 
Wij willen  bij deze ook bekend maken dat dhr J. Keijzer op 15 november i.v.m. persoonlijke reden zich heeft terug getrokken uit het bestuur. Het bestuur heeft besloten de functie van Vice-voorzitter niet meer in te vullen omdat deze functie in de statuten van de vereniging niet voor komt.
Wij maken verder bekend dat met het aftreden van de Pronkzitting-commissie helaas een aantal mensen gemeend hebben al hun activiteiten voor de C.V. te beëindigen. Dit houd in dat er nu een probleem dreigt te ontstaan met het ophalen van advertenties voor onze Pothuusburgercaurant. Wij vragen een ieder die iets wil betekenen voor het ophalen van advertenties of wel het helpen van het organiseren van de Pronkzittingen zich bij ons te melden. Ook als U belangstelling heeft voor een plek in een van onze commissies bij voorkeur natuurlijk de commissie-pronkzitting kunt U ons dit laten weten. Wij hopen dat er veel mensen zullen op staan die het Pothuusburgse carnaval na aan het hart gaan.
Dan moeten wij U tot ons verdriet nog informeren over het onverwacht overlijden van mw Riek Lamers. Riek heeft op velerlei wijzen bijgedragen aan het Pothuusburgse carnaval. Het bestuur van de C.V. wenst haar kinderen en klein kinderen,  familie vrienden en haar collega Jeppers veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.
Voor contact informatie en voor reacties op de inhoud van deze mail  kunt U terecht op onze website www.pothuusburg.nl <http://www.pothuusburg.nl>  of bij ondergetekende.
Met een carnavals groet,
Het bestuur van de C.V. Pothuusburg
Namens deze,
Met vriendelijke groet,
dhr R. Habets
Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: