KEERPUNT 2010: Onderhandelingsresultaat Wisseveld

Wooordvoerder Bouwen Nel Schuts:
Ik zal de aftrap doen; daarna wil mijn collega Jacques Leurs het woord voeren over 2 onderwerpen: de RekenKamerCommissie en de grondpositie van de Grond- en BouwBureau B.V. .
“HET WISSEVELDDRAMA”
Onder verantwoordelijkheid van de vorige coalitie, tevens de huidige coalitie van VVD (Hans Bos 8 jaar wethouder financien) ; CDA en LPG zijn er miljoenen verspeeld als gevolg van de brief van 9 januari 2009 waarbij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Grond- en BouwBureau B.V. – (GBB) – niet gedragen en bevestigd door een collegebesluit – is verlengd.
Het blijkt, dat er meer cruciale momenten zijn geweest waarop de gemeente van GBB afscheid had kunnen nemen: onder andere in januari 2006: omdat partijen er niet in geslaagd waren overeenstemming te bereiken over de overkoepelende realisatie-overeenkomst.
Het waren toen dé momenten en dé kansen om met minder kleerscheuren – met een aanmerkelijk minder groot verlies – van GBB afscheid te nemen.
Het college had – conform de actieve informatieplicht – de raad moeten informeren, temeer omdat er toen al lang donkere wolken aan de hemel waren en inmiddels een wethouder de Zwarte Piet toegespeeld had gekregen en aan de kant was gedirigeerd. De overige collegeleden lieten hem in de kou staan en bleven – met vuile handen – op het pluche zitten.
Waardering heeft KEERPUNT 2010 voor het feit, dat de huidige wethouders dit dossier hebben opgepakt om uit de impasse te geraken en schoonschip te maken.
Ook Arnold Cornelissen – onze controller – verdient die waardering. Hij heeft door noeste arbeid de achterliggende cijfers op tafel gelegd en met hem hebben externe krachten prima werk geleverd.
Dat wil niet zeggen dat wij blij en tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat, dat volgens de juridisch adviseur niet beoogt de samenwerking met GBB te beëindigen, maar beoogt slechts een einde te maken aan de vorm van samenwerking. Evenwel met vergaande financiële consequenties.
Maar wat moet je: het voorstel afwijzen of instemmen en het verlies nemen en even heel flink slikken?!
De stroom van naar ons toegekomen informatie – deels vertrouwelijk – heeft ons wel inzicht gegeven in de materie – alhoewel de RekenKamer Commissie na onderzoek daar ook nog aan gaat bijdragen.
Maar…..hoe maken wij het voor de Graafse burgers inzichtelijk en acceptabel dat de gemeente op dit project 10 miljoen in de min gaat?
Een bijna onmogelijke opgave!! Immers als burger denk je nogal snel: voor zo’n bedrag had de gemeente veel noodzakelijke en leuke dingen kunnen uitvoeren en bekostigen zoals; compensatie voor de door het rijk opgelegde bezuinigingen op sociale voorzieningen, de veel besproken brug bij de Hampoort enz.
Een zwarte dag  voor Grave en haar inwoners. Wij hebben onze outfit daaraan aangepast….
Ons dilemma: wij staan met onze rug tegen de muur:
–      Doorgaan met de Grond- en BouwBureau B.V. en tegen het voorstel stemmen lijkt geen goede optie;
–      Verantwoordelijkheid nemen voor dit mega raadsbesluit en instemmen vergt in feite ook teveel van ons;
Vooralsnog vragen wij de toezegging van het college om de scheidingovereenkomst – alvorens die wordt ondertekend – voor goedkeuring aan de raad voor te leggen.
De noodzaak hiervan staat overigens in één van de stukken.
Voor dit moment nog opmerkingen op het recente juridisch advies van AKD. Het advies is voorzichtig geformuleerd: ….lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden….enz..
AKD kan – dan ook niet eenduidig de vraag beantwoorden of er in de toekomst geen aanspraken meer uit de samenwerkingsovereenkomst kunnen voortvloeien.
Een duidelijke, maar geenszins geruststellende uitspraak!
Dit valt te begrijpen: AKD had bij lange na niet alle informatie en moest binnen een week advies uitbrengen.
De visie/reactie van het college d.d. 15 december j.l. t.a.v. de juridische scan van AKD vindt KEERPUNT 2010 zwak en onvoldoende. Inhoudelijk wordt er slechts op 1 onderwerp ingegaan (finale eindafrekening GREX) en verder wordt er naar het besluit toegeschreven.
De juridische scan roept bij ons een aantal vragen op, die wij beantwoord willen zien, zoals:
–      is er sprake van staatsteun?
–      is de noodzakelijke onafhankelijke taxatie afgerond en hoe ziet het resultaat eruit?
–      onderbouwing van de € 600.000,00 die naar de GBB gaat en moet dat – gelet op de opmerking van het college – niet de helft en dus  € 300.000,00 zijn?
–   het ongestraft handhaven van het gevestigde voorkeursrecht   gemeenten 
    WVG
Kortom: geeft het rapport van AKD aanleiding voor de gemeente om vóór het opstellen van de beëindigingovereenkomst met de GBB B.V. te gaan onderhandelen?
En uiteraard gaan we ervan uit dat het college de adviezen met betrekking tot het opstellen van de beëindigingovereenkomst opvolgt.
Afhankelijk van het verloop van de behandeling van dit onderwerp vanavond zullen wij ernstig overwegen om naar de gehele gang van zaken een enquêtecommissie een onderzoek te laten instellen.
Jacques wijst op het gebruik door raadsleden van de RekenKamerCommissie en de grondpositie van de GBB.
Grondpositie GBB.
Het besluit om gemeentegronden in te brengen ondervindt steeds meer kritiek. Vandaag nog schreef de Gelderlander over een projectontwikkelaar die het een onverstandig besluit vindt nu de woningmarkt op ziijn dieptepunt zit.
Hugo Priemus, een alom gewaardeerde deskundige in de bouwwereld, ruimteliijke ontwikkeling en volkshuisvesting waarschuwt in diverse artikelen dat een geldschieter c.q. projectontwikkelaar een te sterke grondpositie kan opbouwen die hij vervolgens goed te gelde kan maken. Grondpositie is vaak belangrijker dan geld. In het artikel “bouwbedrijven winnaar in het spel rond bouwgrond” doet hij dat uitvoerig uit de doeken.
Wie nu de grond in handen heeft bezit de sleutel tot bouwproduktie. Zonder enige concurrentie op de bouwmarkt kan deze partij zijn gang gaan. Deze situatie heeft twee bezwaren:
1. Uitschakelen van concurrentie.
2. Via een grondpositie kan elk bouwbedrijf aanbestedingen oomzeilen wat het toenemend enthousiasme van bouwbedrijven voor strategische grondposities verklaart.
Kan de gemeente een zo sterke regierol bedingen dat de GBB niet buiten de pot kan urineren? Wij hebben de deskundigheid niet in huis. Het drama Wisseveld krijgt zo een vervolg vrezen wij.
Inzetten Rekenkamercommissie
In het blad Openbaar Bestuur van oktober wordt geschreven over de evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers op verzoek van het ministerie van binnenlandse zaken.
Een van de conclusies is:
Ronduit  jammer is de constatering dat rekenkamers er niet in slagen de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden strutureel te verbeteren.
Zo zou een goede analyse van de wijze van informatievoorziening door het gemeentebestuur aan de raad, gevolgd door aanbevelingen, de controlerende kwaliteiten vaan de raad aanmerkelijk kunnen versterken. Bovendien zou dit het vermogen om aan de samenleving rekenschap af te leggen, ten goede komen.
De rekenkamer kan aangeven welke criteria daarbij gebruikt kunnen worden en welke informatie nodig is om die verantwoordelijkheid bij grote projecten waar te maken. Dat lijkt in het geheel niet op een evaluatieonderzoek, maar zou wel eens meer betekenis voor het slagen van een “groot project” kunnen hebben dan een evaluatieonderzoek als het kalf verdronken is.
De onderzoekers noemen toekomstverkeninngen en informerende onderzoeken als voorbeeld. Zij waarderen de objectieve en onafhankelijke blik van de rekenkamer en zouden graag zien dat die breder wordt toegepast.
En: het moet een wezenlijker ontmoeting worden, waarbij de vraag centraal staat op welke manier rekenkamers nog meer kunnen bijdragen aan het werk van raden en Staten.
KEERPUNT 2010 HAD GRAAG GEZIEN DAT DE REKENKAMER WAS BETROKKEN BIJ DE BESLUITVORMING OVER DE VOORTGANG VAN HET WISSEVELD.
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: