Toelichting van Graveon op de concept beleidsnota economie 2012/2015 voor de commissievergadering 12 december a.s.

Geachte dames en heren, 
Graag hadden wij gebruik willen maken van de inspreekmogelijkheden tijdens uw commissievergadering op 12 december a.s. Door verschuiving uwerzijds van 6 december naar 12 december van deze vergadering zijn wij agendatechnisch absoluut verhinderd. Dit spijt ons maar wij hopen dat deze schriftelijke reactie voldoende input geeft om uw standpunten te kunnen bepalen.
Visie en beleid van Graveon: 

– Grave is meer woon dan werkstad 
– Sinds 1996 heeft er geen economische groei (J.L.)in deze gemeente plaatsgevonden 
– Het besteedbare inkomen van de inwoners van Grave ligt 4% lager dan in vergelijkbare andere plaatsen in Nederland 
– Verwachtingen ten aanzien van de toeristische aantrekkelijkheid en de daaruit voortkomende economische voordelen zijn veel te hoog gespannen (J.L.)
Het economisch klimaat in de gemeente Grave is slecht ontwikkeld en is de afgelopen jaren verwaarloost. (J.L.) De huidige economische recessie zal die achterstand nog vergroten als er geen integraal economisch beleid in de gemeente Grave ontwikkeld wordt. Met als gevolg verpaupering, feitelijke en sluipende armoede en terugval van gezondheid en welzijn bij de inwoners van de gemeente Grave . 
Dit is de mening van Graveon, de ondernemersvereniging in de gemeente Grave. ± 45% van alle ondernemers in de gemeente Grave is lid van Graveon. Dit geldt zowel voor de sectoren Industrie & Diensten als de sector Detail

Graveon heeft twee visienota’s in 2011 geschreven waarin de hierin bovenaangegeven visie breder is uitgewerkt en onderbouwd is: 

Visie op Grave als historisch koopcentrum (maart 2011 
– Visienota Industrie & Diensten: Kiezen voor economische groei (september 2011) 
Bovengenoemde visies zijn te downloaden via de website www.graveon. (J.L.)

Graveon wilt u als leden van de raad graag uitnodigen om hier met elkaar intensiever van gedachte over te wisselen. Een uitnodiging aan u op 17 januari (J.L.) a.s. is in voorbereiding. 
Het economisch beleid van de gemeente Grave: 

De gemeente Grave heeft het initiatief genomen om het economisch platform op te richten. Graveon is hier met twee zetels lid van. Graveon steunt dit initiatief en de opdracht die is gegeven om de beleidsnota 2012/2015 mee te schrijven. Gezien voorgaande vindt Graveon dit hoogst urgent. In deze concept-beleidsnota zijn een groot aantal uitgangspunten van de visie van Graveon overgenomen. Dat is goed. Ook is het van belang dat alle partijen in het economisch platform unaniem de inhoud van deze beleidsnota steunen. Voor het eerst steekt de gemeente ook hand in eigen boezem ten aanzien van zaken die snel beter moeten gaan
Daar hebben wij waardering voor. (J.L.)
Wij willen vooral uw instemming en steun voor de implementatie van de uitgangspunten van de beleidsnota economie 2012/2015. Het is voor Grave en vooral voor de inwoners en ondernemers vijf voor twaalf. (J.L.) Een gezamenlijk integrale aanpak zoals in de concept beleidsnota is voorgesteld is ons inziens de enige kans om het tij positief te beïnvloeden. Dit is ook van groot belang in het licht van een toekomstige samenwerking met andere gemeenten in het Land van Cuijk. Grave is in dit verband de zwakste schakel (J.L.) en zal daardoor automatisch de zwakste positie krijgen als wij niets doen. 
Natuurlijk is er budget nodig om beleidsplannen te implementeren. Het gevraagde budget voor de uitvoering van de plannen is niet bestemd (J.L.) voor de ondernemers in de gemeente Grave. Ondernemers zullen hun eigen bijdrage leveren door mee te werken, te ondersteunen en activiteiten te ontwikkelen om een positieve economisch klimaat tot stand te brengen. Gemeentelijk budget is nodig om de integrale aanpak mogelijk te maken en partijen te binden. Natuurlijk realiseren wij ons dat in economisch zwakke tijden allerlei partijen bezuinigingen krijgen opgelegd. Dit geldt met namen voor culturele instellingen en subsidies voor allerlei activiteiten. 
Het is van belang om ons te realiseren dat een positief ondernemersklimaat en een goed functionerend bedrijfsleven altijd de  hoofdsponsor (J.L.) is voor allerlei partijen op het terrein van welzijn / cultuur/ recreatie in een gemeenschap. Dat geldt ook voor de gemeente Grave. Graveon is zelf actief in deze ontwikkelingen. Graveon steunt de uitgangspunten en aanbevelingen van de concept beleidsnota 2012/2015 van de gemeente Grave. 
Hoogachtend,
BESTUUR GRAVEON 
M.J.M. Le Grand – Van den Bogaard 
voorzitter 
Waar (J.L.) staat heeft onze webmaster/fractievoorzitter/oud-voorzitter van Graveon Jacques Leurs zijn accenten gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: