Replieken; antwoorden op opmerkingen KEERPUNT 2010.

Algemeen                 
Geachte leden van de Graafse gemeenteraad,
Bijgaand treft u de replieken aan op de door u als politieke partij ingediende algemene beschouwingen op de begroting 2012.
De gezamenlijke conclusie c.q. herkenbare rode lijn is de gedeelde zorg, om financieel gezien en met de juiste menskracht en bezetting, de komende jaren de gezamenlijke politieke- en bestuurlijke uitdagingen aan te gaan. U geeft in uw beschouwingen duidelijk aan dit bij voorkeur te willen realiseren zonder rigoureuze ingrepen in het opgebouwde voorzieningenniveau van onze gemeente.
Het College van B&W heeft bij het opstellen van de begroting indringend gekeken naar alle ingrediënten die benodigd waren om te komen tot de begroting 2012 zoals deze u eerder is aangereikt. Dit betreffen ingrediënten zoals de door u als raad aangegeven richtlijnen en indicaties van beleidsterreinen waar wel of niet een bezuiniging te realiseren zou kunnen zijn. In dit kader ook de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentefonds, decentralisatie van taken, bestuursakkoord 2010-2014 etc. Dit heeft geleid tot de voorliggende begroting 2012 inclusief bezuinigingsvoorstellen met een structurele doorwerking in het financieel meerjarenperspectief. Het College van B&W heeft hierbij nadrukkelijk ingezet op bijstellen van het ambitieniveau, bezuinigingen en inkomstenverhoging.
Het College van B&W is van mening dat er weloverwogen keuzes voorliggen waar u politiek gezien uw mening over heeft gevormd in uw beschouwingen. Ook zijn uw diverse suggesties door ons beoordeeld. Wij waarderen uw inbreng in deze ten zeerste. In onderliggend document zijn per programma de concrete vragen beantwoord zoals wij deze hebben kunnen opmaken uit uw algemene beschouwingen.
Het College van B&W heeft, vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2012, behoefte de specifieke keuze om te opteren voor een structurele ruimere verhoging van de OZB op voorhand toe te lichten. Deze keuze heeft te maken met volgende overwegingen:
het verder doorbezuinigen op onderdelen van beleidsvelden en het daarmee vrijspelen van interne capaciteit, levert niet die grote mate van bezuinigingen op om het hoofd te bieden aan aanzienlijke grotere structurele meerjarige reducties van gemeentelijke rijksinkomsten. Voor meer dan 85% worden wettelijke taken en beleid uitgevoerd. Autonome lokale taakuitvoering is daarbij door het politiek-bestuurlijk ambitieniveau ingegeven. Keuzes om taakvelden in zijn geheel te schrappen om daarmee een reductie op fte’s te realiseren, acht het College (nu nog) niet wenselijk.
het zo veel mogelijk in stand houden van het voorzieningenniveau binnen onze gemeente ziet het College als een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid zowel voor de gemeente als haar bewoners. Het is in de ogen van het College van B&W billijk de bewoners een extra bijdrage te vragen om het niveau in deze zware tijden zo veel mogelijk te consolideren.
er is sprake van een ruimte voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit.
Het spreekt voor zich dat het College van B&W er naar streeft gezamenlijk met de raad op 8 november 2011 de juiste gewogen besluiten te nemen over de begroting 2012 en het gepresenteerde meerjarenperspectief.
Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw voorbereidingen.


Vragen en opmerkingen per programma
Programma 1 Veiligheid en Handhaving
10.
Onkruidbestrijding
VPGrave
Het schrappen van het wegborstelen van onkruid vervult ons met grote droefheid. Het wegborstelen van onkruid mag wat ons betreft 10.000 Euro meer kosten dan chemische onkruidbestrijding. Wij zijn nog steeds officieel een duurzame gemeente.
Vraag: Is het mogelijk om het wegborstelen van onkruid te handhaven, ondanks dat dit      € 10.000,- meer kost dan chemische onkruidbestrijding?
Antwoord college
Elk bezuinigingsvoorstel, waaronder dit, is te amenderen. Directe consequentie is wel dat op een andere post bezuinigd moet worden. Gelet op het zichtbare langdurige effect van chemische onkruidbestrijding tegenover de hogere frequentie van regulier borstelen met de daarbij behorende kosten, achten wij  deze bezuiniging verdedigbaar.
Keerpunt 2010
Vraag: KEERPUNT 2010 vraagt zich af of het verstandig is om weer te beginnen met chemische onkruidbestrijding als wordt voorzien dat er van de rijksoverheid een verbod komt.
Antwoord college
Het is correct dat in de Tweede Kamer besloten is een verbod in te stellen voor het gebruik van Round-up. Het is echter nog onduidelijk of dit werkelijk wordt vertaald in wetgeving. Wij volgen dit kritisch en als het  nodig is informeren wij u daarover.
11.
Prestatieafspraken
Keerpunt 2010
Vraag: KEERPUNT 2010 wil inzicht hebben in de prestatieafspraken van de gemeente met de Woonmaatschappij Mooiland / Maasland met name voor wat betreft starterwoningen in de Stoof en de invulling van het huidige Maaszicht.
Antwoord college
De meest actuele afspraken met Mooiland Maasland hebben betrekking op de periode 2006-2010. Deze zijn niet meer actueel. Mooiland Maasland heeft zich vanwege de kredietcrisis moeten herbezinnen op de eigen positie en van daaruit op de mogelijkheden voor realisatie van nieuwe projecten. Vastgesteld is dat de locatie Stoofweg op dit moment geen prioriteit heeft. In overleg met de gemeente wordt in eerste instantie (2012) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd  naar de herontwikkeling van de locatie Prinsenstal. Met Mooiland Maasland wordt bezien op welke wijze, gezien de onzekerheden van de huidige tijd, invulling kan worden gegeven aan nieuwe concrete en compacte prestatieafspraken. Mogelijk dat dit verbreedt  wordt opgepakt in en met de gemeenten in het Land van Cuijk.
12.
Wijk- en Dorpsraden
Keerpunt 2010
Vraag: Hoe staat het met het realiseren van de spilfunctie voor de wijk- en dorpsraden?
Antwoord college
Wij hebben de wijk- en dorpsraden voorgesteld een nieuwe overleg vorm in te stellen. In dit overkoepelend platform komt de gemeente en een vertegenwoordiging van wijk- en dorpsraden bijeen om in beleidsvoorbereidende en -vormende zin over bovenwijkse zaken  te spreken. Het voorstel tot deze nieuwe overlegvorm is tijdens een overleg op 10-10-2011 door de raden afgewezen. De wijk- en dorpsraden komen met een alternatief  dat zij medio november 2011 aan de gemeente zullen presenteren. Een jaarlijks te plannen collegebezoek aan ieder dorp en Grave-stad (gebundeld in 2 wijkbezoeken) heeft wel de instemming van alle raden.
14.
Herinrichten Loswal
Keerpunt 2010
Vraag: Wanneer is de herinrichting van de Loswal gerealiseerd?
Antwoord college
Naar verwachting wordt de herinrichting na 1 april 2012 feitelijk uitgevoerd. Dit als er een vergunning is afgegeven door het Waterschap en Rijkswaterstaat instemt met de herinrichting.
15.
Rotonde Bossche Baan/de Bons
Keerpunt 2010
In verband met de toegenomen drukte op dit gevaarlijke verkeerspunt en de vele voetgangers en fietsers bepleit KEERPUNT 2010 een snelle realisatie van de rotonde die al in de studiefase zit. Er zijn al aankopen gedaan om de rotonde aan te kunnen leggen. De druk op de provincie moet verhoogd worden.
Vraag: Is het ook een blackspot bij de politie?
Antwoord college
Bij de politie betreft het verkeerspunt geen blackspot. Uit  de verkeersongevallen analyse is gebleken dat er van af 2006 t/m 2010 zeven verkeersongevallen geregistreerd zijn waarvan 2 met lichamelijk letsel en 5 met uitsluitend materiële schade (UMS). De ongevallen zijn van dien aard dat deze locatie niet in aanmerking komt als een blackspot.


Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang

18.

Keerpunt 2010
Vervroegd sluiten van de Westhoek.

Vraag: Gaan afspraken met Quadrant boven afspraken met de raad ? Wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?


Antwoord college
De opbrengst uit verkoop cq herontwikkeling van de Westhoek komt ten goede aan het MFC. Toegezegd is dat als uitgangspunt geldt dat de gma’s waarvan de opbrengst is gekoppeld aan de financiering van het MFC, niet sluiten voordat de wijkgebonden activiteiten zijn ondergebracht in de wijk .
Door de economische recessie ziet een mogelijke herontwikkeling van locatie de Westhoek er minder rooskleurig uit dan enkele jaren geleden. Op dit moment is er een partij die  belangstelling  toont in dit pand. Met respect voor gemaakte afspraken en gedane toezeggingen is er sprake van een uitgelezen kans om de Westhoek op de markt te zetten.
We zijn een traject gestart dat enerzijds gericht is op de verkoop van de Westhoek en  anderzijds op (het belang van) de huidige gebruikers.
Vanaf het eerste uur is hierbij intensief overleg geweest met Quadrant, waarbij door Quadrant is aangegeven op welke wijze meer efficiency bereikt kan worden. De Westhoek is qua exploitatie het minst aantrekkelijk. 
Met de huidige gebruikers van de Westhoek is, nog voordat gesprekken hebben plaatsgevonden met potentiële kopers van het pand, gesproken over de mogelijkheid dat de Westhoek zijn functie als gma op (zeer korte) termijn verliest. Samen met deze gebruikers en met de beheerder van Quadrant is een traject gestart om te komen tot een acceptabel alternatief onderkomen voor uitvoering van de (wijkgebonden)activiteiten. Zodra er concrete ontwikkelingen zijn te melden, wordt u hierover geïnformeerd.


23.
Kunstzinnige vorming
Antwoord
college
De keuze voor deze bezuiniging wordt ingegeven door het feit dat het om een substantieel bedrag gaat en dat er geen wettelijke verplichting toe bestaat.
LPG
Vraag: Is er een evaluatie geweest wat er aan kunstzinnige vorming door de scholen is gedaan?
Antwoord college
In 2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Daarnaast wordt jaarlijks de besteding van de middelen verantwoord. Wij hebben hierbij vastgesteld dat de gelden goed worden besteed aan een breed scala van kunstzinnige activiteiten van museumbezoek tot dansvoorstellingen.
Antwoord
college
Onder de huidige bezuinigingsdruk dienen er forse en ingrijpende maatregelen genomen worden om te komen tot een sluitende begroting. In dit kader handhaven wij ons voorstel.
25.
Langdurigheidstoeslag
LPG
Vraag: U geeft aan dat hierop een bedrag van 5000 euro te besparen. Hoe?
Antwoord
college
Door aanpassing van de referteperiode (aanscherping van een van de criteria) zal er minder snel een beroep gedaan kunnen worden op de langdurigheidstoeslag. Dit levert minder aanvragen en dus een besparing op.
26.
Multi Functioneel Centrum (MFC)
CDA
Het nieuwe Maaszicht kruipt langzaam maar zeker uit de grond!
Vraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het MFC?
Antwoord
college
De onderhandelingen met Brabant Wonen/Brabant Zorg over het toekomstig beheer en exploitatie lopen nog. Op 10 oktober jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Diverse mogelijke scenario’s worden momenteel onderzocht (zie ook de raadsleden-nieuwsbrief nr. 8 van augustus 2011). De onderhandelingen verlopen in een constructieve sfeer.
Keerpunt 2010
KEERPUNT 2010 verwacht dit jaar nog inhoudelijke informatie over de invulling en het toekomstige beheer van het van het toekomstige Multifunctioneel Centrum – het MFC – in Maaszicht .
Vraag: Wil het college hierover een toezegging doen?
Antwoord
college
Wij blijven u regelmatig informeren over de voortgang van het proces. Zoals gezegd, de onderhandelingen over beheer en exploitatie lopen nog. Wij kunnen nu niet precies aangeven wanneer dit tot concrete resultaten leidt. We sluiten niet uit dat dit na 1 januari 2012 het geval is.
27.
Ouderenwerk

VPGrave
Voor wat betreft het ouderenwerk is er iets bijzonders aan de hand. Je wordt al tot de doelgroep gerekend als je 55 jaar oud bent. Werk je dan nog, dan kun je aan de programma’s die overdag worden aangeboden niet meedoen. Hetzelfde geldt als je werkloos bent en alles moet doen om weer aan het werk te komen. Val je buiten de werkende of werkzoekende groep dan heb je recht op een groot aantal voorzieningen zonder toets op vermogen of inkomen.
Vraag: College, hier valt nog wel wat te verdienen?                                                                                                                     
Antwoord college
Als het om het ouderenwerk gaat, zijn we kritischer gaan kijken naar de eigen bijdrage die wordt gevraagd voor verschillende activiteiten. Met RIGOM zijn we hierover al in gesprek geweest. Dit heeft in 2011 al geresulteerd in een verhoging voor de eigen bijdrage voor onder meer de maaltijdvoorziening. Ook in de toekomst kijken we weer (en nog) kritisch(er)  naar de eigen bijdrage van verschillende activiteiten.
Keerpunt 2010
Vraag: Zijn of worden bij de besluitvorming over het plan voor een overstap van de RIGOM naar een andere professionele aanbieder voor het ouderenwerk in Grave – Maaszicht en Brabant Zorg  betrokken?
Keerpunt 2010
Vraag: Gaat het ontwikkelen van het nieuwe WMO beleidsplan in goed overleg met de Burger Participatie Raad?

Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie
33.
Poort van het Land van Cuijk
CDA
Speerpunt voor de komende 3 jaar is om de gemeente Grave als poort van het Land van Cuijk steviger op de kaart te krijgen. Het ontwikkelen en promoten van fiets-, wandel- en vaarroutes naar het Raamdal te Escharen is een onderdeel hiervan.
Op initiatief van het CDA is een aantal jaren geleden de reserve stadsontwikkeling Grave gecreëerd. Hieruit zou onder andere een wandel-/fietsbrug onder de Hampoort naar het Raamdal worden gefinancierd. Helaas, naar aanleiding van de financiële perikelen op het Wisseveld, is deze reserve noodgedwongen voorlopig geparkeerd.
Het daadwerkelijk realiseren van een fiets- en wandelroute tussen het Raamdal te Escharen en de Hampoort is echt visualiseren van het stimuleren van de recreatie en toerisme.
Vanuit de natuur stap je via de Hampoort de wereld van cultuur binnen, de stad Grave.
Vragen:
Is dit project al aangemeld bij het Platform Noordelijke Maasvallei?
Wat is de stand van zaken m.b.t. IGP Velp in relatie met de rondweg?
Antwoord
college
Nee, dit specifieke thema is nog niet ingebracht in het PNM.
Voor de landbouwontsluitingsweg worden op dit moment de subsidiemogelijkheden onderzocht. Mogelijk kan voor dit project een POP2  subsidie ( 90%) worden verworven. Verder wordt op dit moment gewerkt aan de ruimtelijke onderbouwing in het kader van het bestemmingsplan.
35.
Vercommercialisering van evenementen Keerpunt is tegen.
VVD
De fractie VVD is het met de voorgenomen bezuiniging op evenementen met € 5.000,- in 2012 oplopend tot € 20.000,- in 2015 niet eens. Juist waar het gaat om de speerpunten van het beleid, zoals toerisme, recreatie en economie moet daar meer op ingezet worden om de speerpunten ook daadwerkelijk te realiseren.
De dekking voor deze uitgaven kan uw college vinden in de stelpost incidenteel 2012 en 2013. Vanaf 2014 kan opnieuw bezien worden of deze uitgaven uit de reguliere  begroting gedekt kunnen worden.
Vraag: Is uw college bereid om bovenvermeld voorstel over te nemen?
Antwoord college
Gedurende meerdere jaren wordt “om niet” gebruik gemaakt van gemeentelijke faciliteiten bij evenementen. Wij zijn voorstander om structureel de “gebruiker” een bijdrage te vragen voor de door de gemeente geleverde faciliteiten en diensten. In het kader van beheersing van kosten en compensatie van deze kosten door het genereren van doorbelastingen, achten wij dit standpunt verdedigbaar en willen wij dekking op basis van incidentele kosten voorkomen. Daarnaast willen wij dat succesvolle evenementen en festivals meer financieel-zelfdragend zijn.
LPG
Vraag: Kunnen de kosten gedekt worden uit het budget € 55.000,- voor toerisme en recreatie?
Antwoord college
Nee, bij voorkeur niet. Dit gaat ten koste van andere activiteiten binnen de post toerisme en recreatie.
Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
42.
Grondexploitatie
VVD
De grondexploitatie blijft de VVD fractie zorgen baren.
Van de gepresenteerde 9 projecten ( blz. 5 herziening grondexploitatie Grave 2012 ) valt het op dat er 8 projecten een geprognosticeerd verlies als eindresultaat hebben van afgerond € 9,9 mln. en slechts een 1 project, Bedrijfsterrein De Bons, een winstsaldo heeft van afgerond € 0,6 mln.
Per 01-01-2012 is er een fors bedrag, afgerond  € 9,9 mln. uit de algemene reserve ( spaarpot ) bijgedragen aan het grondbedrijf om de verliezen van 8 projecten op te kunnen vangen.
Deze gelden kunnen dan niet meer ingezet worden voor zaken die onze burgers ten goede komen. Bovendien wordt hierdoor onze vermogenspositie ernstig aangetast. Rekening houdend met de reserves weerstand vermogen is er nog een spaarpot van afgerond € 5,0 mln. per eind 2012.
Deze spaarpot is nodig om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.
Het project Wisseveld hangt als een molensteen om de nek van Grave. Als de jaarlijkse rente bijschrijving niet spoedig tot een einde komt, dreigt onze spaarpot verder uitgehold te worden wat uiteindelijk kan leiden tot een artikel 12 aanvraag, omdat wij het financieel niet meer rond kunnen krijgen.
Onze fractie wil uw college in overweging meegeven om meer nadruk te leggen op  acquisitie voor het bedrijfsterrein De Bons waardoor er sneller bedrijfsterreinen verkocht worden en daarmee de inkomsten naar voren gehaald kunnen worden. Hoe kan het dat omliggende gemeente wel hun bedrijfsterrein vol krijgen en Grave niet?  
Vraag: Is uw college bereid om meer inspanning te leveren voor het sneller weg zetten van de nog aanwezig bedrijfsterreinen?
Antwoord college
Het college onderschrijft het belang van de verkoop van kavels op De Bons. Momenteel wordt er extra aandacht geschonken aan de promotie van de kavels. Er wordt voor het einde van het jaar nog een nieuw bouwbord geplaatst ter promotie van de kavels (wonen en werken). Daarnaast wordt er ook een redactioneel artikel en een advertentiereeks geplaatst in regionale weekbladen en in een b2b blad.
VPGrave
VPGrave heeft bij herhaling geprotesteerd tegen de wijze waarop het college afschrijft op projecten die eigenlijk nog moeten starten en waarvoor aanloopkosten gemaakt zijn die op later moment moeten terugkomen. Het college heeft gekozen voor een scenario waarbij alle tegenvallers en mogelijke tegenvallers in de toekomst nu al  worden genomen en afgeboekt. Dat, samen met het feit dat inzicht in het kostenverloop van de verschillende projecten ons ontbreekt, leidt ertoe dat wij zeer afwijzend staan ten opzichte van de verantwoording en de voornemens inzake het grondbeleid.                                                                                                               
Vraag: Is verantwoording in het openbaar over de uitgaven die ter zake gedaan zijn mogelijk? Inzage op een kamertje is niet genoeg.
Antwoord college
Op 1 november 2011 is de raad aan de hand van een tweedelige analyse (financieel en procesmatig) geïnformeerd over een tweetal projecten.
CDA
Met de discussie m.b.t. de Kadernota 2012 heeft het CDA aangegeven, waarom de post Vorming voorziening afwikkeling GREX (Wisseveld) niet in de begroting 2012 moest worden meegenomen.
Zoals wij al eerder stelde: het niet meenemen van deze post leidt er in 1e instantie toe dat er sprake van een structureel sluitende begroting. Maar dit is niet het belangrijkste.
Belangrijkste is dat wij als CDA een politieke discussie willen in de gemeenteraad van december a.s. Hier komt het onderhandelingsresultaat van het Wisselveld aan de orde.
Volgens het CDA moeten alle financiële gevolgen transparant in het voorstel staan en aan de orde worden gesteld, maar vooral ook voor de burgers duidelijk zijn.
Een voorschot nemen van de financiële lasten van het Wisseveld in de begroting 2012 in relatie met een extra OZB-verhoging is voor het CDA geen optie.
Eerst na discussie van het onderhandelingsresultaat en de financiële gevolgen hiervan, kan de door het college voorgestelde extra OZB-verhoging voor het 2012 en 2013 ter discussie worden gesteld.
Vragen:
Wat is de reden dat het besluit van de kadernota op dit onderdeel (Wisseveld) niet is uitgevoerd en is het college met het CDA van mening dat alle financiële gevolgen van Wisseveld debacle zichtbaar moeten komen?
In de paragraaf Grondbeleid (pag. 122) schrijft u zelf dat de volledige (financiële) impact van de overeenstemming over de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomsten t.a.v. Wisseveld nog niet bekend is.
Waar blijft het rapport van de rekenkamercommissie over het Wisseveld?
Antwoord college
Naar aanleiding van uw behandeling van de Kadernota 2012 hebben wij ons standpunt met betrekking tot de financiële effecten van het complex Wisseveld gehandhaafd. Ondanks dat toen alle financiële aspecten van het herzien van de overeenkomst met de private partner nog niet bekend waren, is het renteaspect een vaststaand gegeven. Hierop niet anticiperen in de begroting 2012 betekent dat in de decembervergadering een fors begrotingstekort moet worden gedekt waar op dat moment geen realistische mogelijkheden toe zijn. Wij zijn van mening dat wij onze verantwoording bij de begroting 2012 moeten nemen en deze niet naar de toekomst moeten verschuiven.
Met u zijn wij van mening dat alle financiële aspecten van het dossier Wisseveld inzichtelijk moeten zijn. Bij het opstellen van de paragraaf grondbeleid en de begroting 2012 waren, gelet op de lopende onderhandelingen, nog niet alle aspecten financieel inzichtelijk.
Vanuit de Rekenkamercommissie is het voor ons nog niet helder binnen welke termijn de bevindingen gepresenteerd worden. Het is waarschijnlijk dat dit in het eerste kwartaal 2012 de rapportage te verwachten is. De Rekenkamer zal hierover communiceren met het Presidium.
TROTS
Grave zou zo snel mogelijk verliesgevende projecten moeten afstoten, in het bijzonder het Wisseveld: het verlies slikken en profiteren van de vrijkomende belegde middelen en van de impliciete besparing op terugkerende uitgaven.
Vraag: Gaat het college zo snel mogelijk verliesgevende projecten afstoten en dan in het bijzonder Wisseveld?
Antwoord college
Wij zijn al gestart met het afstoten van verliesgevende projecten. Dit , voor zover er geen sprake is van contractuele verplichtingen met ontwikkelaars. Voor Wisseveld in het bijzonder geldt dat de onderhandelingen met de ontwikkelaar  IN EEN AFRONDENDE FASE.VERKEREN. U wordt door middel van een apart voorstel geïnformeerd over de resultaten en de financiële consequenties hiervan.
Keerpunt 2010
KEERPUNT 2010 constateert dat in het raadsvoorstel behorende bij de nota grondexploitatie dat ondermeer op het project Wisseveld ruim 8 miljoen euro wordt afgeschreven. Het is KEERPUNT 2010 bekend dat eerst in december 2011 duidelijk zal worden gemaakt wat het resultaat is van de onderhandelingen met de Grondbank. KEERPUNT 2010 vraagt zich dan ook af hoe het college de eventuele uitkomst van deze onderhandelingen thans reeds in de begroting heeft kunnen verwerken. Wanneer dit laatste niet het geval is wat heeft de behandeling van de begroting op dit punt dan voor zin? Mocht het echter zo zijn dat op het Wisseveld niet meer dan 8,1 miljoen euro verlies zal moeten worden genomen dan verneemt KEERPUNT 2010 van het college de expliciete bevestiging daarvan.
Het had ongetwijfeld onze voorkeur gehad als de resultaten van de lange en moeizame onderhandelingen eerder bekend waren gemaakt.
Vraag: Tenslotte vraagt KEERPUNT 2010 zich af of er voldoende voorzieningen zijn getroffen om het verlies te compenseren, nu immers in eerdere begrotingen met het verlies geen of onvoldoende rekening is gehouden.
Antwoord college
Het herzien van de overeenkomst met GBB heeft financiële effecten in de exploitatie (lees structurele effecten) en in de vermogenssfeer (lees incidentele effecten). De structurele effecten hebben te maken met de rentevergoeding over de boekwaarde en de vergoeding voor interne uren. Deze zijn verwerkt in de begroting 2012. De effecten in de vermogenssfeer worden bij de presentatie van het eindresultaat voor u inzichtelijk.
Ten behoeve van het project Wisseveld is reeds eerder een voorziening getroffen om het geprognosticeerde verlies op basis van de gemeenschappelijke grondexploitatie te compenseren. Uit het onderhandelingsresultaat zal uiteindelijk blijken wat het definitieve verlies is. Dit wordt meegenomen in de financiële consequenties zoals die voor uw raad inzichtelijk zullen worden gemaakt bij de presentatie van het onderhandelingsresultaat met de ontwikkelaar. 


45.
COA

LPG
Vraag: Wat is de consequentie indien het COA niet akkoord met de structurele verhoging van de vergoeding  van de dor de gemeente extra gemaakte en te maken kosten voor het inschakelen van tolken en meer dan gemiddelde werkzaamheden bij inschrijvingen?
Antwoord
college
Wij gaan er van uit dat deze situatie zich niet voordoet omdat wij deze meerkosten kunnen onderbouwen.
Keerpunt 2010
KEERPUNT 2010 wil graag geïnformeerd worden over de hoogte van de extra inkomsten voor de gemeente van het AZC van 2011 tot 2020. De WOZ inkomsten, koppengeld enz. Ook de hoogte van de bestedingen in Grave bij de supermarkten, doordat de bewoners van het AZC hun maaltijden zelf  bereiden, willen we in beeld hebben.
Vraag: Informatie over de hoogte van de extra inkomsten voor de gemeente van het AZC van 2011 tot 2020?
Antwoord
college
De extra inkomsten laten zich als volgt becijferen:                                                                                                     – het koppengeld (inclusief) algemene uitkering bedraagt ca. € 238.200,- per
  jaar;                
– de WOZ-inkomsten bedragen momenteel ca. € 14.780,- (eigenaar en gebruikersdeel)   
  (prijspeil 2011).
– vergoeding inzet tolken/hogere uitvoeringskosten inschrijvingen bevolkingsregister
  € 20.000 per 1-1-2012.
– bestedingen supermarkten etc.
De bestedingen bij supermarkten zijn moeilijk te ramen. Begin 2010 is berekend dat de asielzoekers gezamenlijk jaarlijks een bedrag van € 1.583.712,- aan toelage voor de primaire levensbehoeften ontvangen. Ook ontvangen asielzoekers gezamenlijk eenmalig een toelage voor kleding van ca. € 24.640,-. Aangenomen mag worden dat een aanzienlijk deel van deze gelden besteed wordt binnen de gemeente Grave aan aanschaf voor primaire levensbehoeften en aanverwante zaken. Daarnaast worden er nog financiële toelages verstrekt voor recreatieve en educatieve activiteiten, dekking van de kosten voor medische verstrekkingen, wa verzekeringen en betaling van buitengewone kosten. Ook deze gelden zullen voor een deel besteedt worden binnen de gemeente Grave. 
46.
Vervangingskosten management afdeling bedrijfsvoering
VVD
Voor het tijdelijk invullen van de functie van afdelingsmanager bedrijfsvoering  heeft uw college voor de jaren 2012 en 2013 een bedrag van € 90.000,- opgenomen.
De VVD fractie is van mening dat het wegvallen van deze functie binnen de formatie van de organisatie moet worden opgevangen. Dit mede in het licht van de forse bezuinigingen en de hiermee samenhangende krimp van de organisatie.
De VVD fractie is van mening dat door de kwalitatieve bezetting van de clusters registratuur, ICT, juridische zaken, communicatie en belastingzaken deze onderdelen goed zonder manager bedrijfsvoering kunnen functioneren.
Voor het cluster financiën is de VVD fractie van mening  dat mede gelet op het gewicht van dit cluster de huidige fulltime controller voor 0,5 fte ingezet kan worden. De andere 0,5 fte kan dan ingezet worden voor de functie van concerncontroller.
Wij vinden een fulltime concern controller te zwaar op een organisatie van net 90 fte’s. 
Het effect van dit voorstel is dat er zowel in 2012 als in 2013 een besparing van € 90.000,- oplevert. Een en ander betekent ook dat dit leidt, uitgaande van het feit dat één procentpunt gelijk is aan  € 18.000,-, een verlaging van de extra OZB heffing met 5 % in 2012 en 2013.
Vraag: Is het college bereid om bovenstaand voorstel over te nemen?
Antwoord college
Extra externe inzet en middelen voor sturing van de afdeling bedrijfsvoering achten wij  noodzakelijk. Deze externe inzet vindt plaats op basis van drie dagen per week met in achtneming van de zelfstandige sturing van enkele clusters binnen de afdeling bedrijfsvoering. De taakverdeling van de controller is zodanig dat niet enkel controllingactiviteiten plaatsvinden. Ook wordt mede sturing en inzet gegeven aan de borging van de Planning & Control cyclus, en de financiële sturing van de grondexploitatie. In de opzet naar een verstevigde financiële- en juridische control zal de controller ook een aanzienlijke taak toebedeeld krijgen. Daarnaast is de inzet van een tijdelijk manager bedrijfsvoering meer dan gewenst bij de harmonisatie van bedrijfsvoeringprocessen gericht op de beoogde ambtelijke samenwerking CGM. Wij achten het dan ook niet opportuun op deze cruciale positie te bezuinigen conform voorstel.

51.
Formatie

VPGrave
Een organisatiebrede bezuiniging op de formatie van 60.000 Euro is een regelrecht lachertje. Waar in de voorbereidende besprekingen over de begroting van meet af is gesproken over een substantiële bezuiniging op de bedrijfsvoering en in het bijzonder de personele kosten, is het te gek voor woorden dat er wordt voorgesteld amper 1 FTE in te leveren. En dat ook nog op de formatie en niet de werkelijke bezetting. Het afgelopen jaar zijn er verschillende ambtenaren vertrokken. Deze ambtenaren zijn niet vervangen. Dat moet ruimte in de formatie opleveren. Als je de begrotingen en jaarrekeningen over een aantal jaren bekijkt en je beziet het verloop, dan klopt de stelling niet dat er al veel is ingeleverd. Niets aan inleveren ten behoeve van de efficiency, weinig tot niet minder medewerkers.                                                                                                                                                      
Vraag: College, hebt u zich laten foppen of bent u bezig ons te foppen? Wij willen graag een nadere motivatie op dit punt vernemen.
Antwoord
college
Binnen de begroting is op inzet formatie al een reductie van € 210.000,- ingecalculeerd. De € 60.000,- betreft een extra bezuinigingsvoorstel.
Keerpunt 2010
De gemeentesecretarisfunctie is per 1 januari 2012 vacant. Twee managementfuncties eveneens op termijn.
KEERPUNT 2010 wil de invulling van deze openstaande functies aan de orde stellen.  Wij staan hier kritisch tegenover mede gezien het feit dat Grave toewerkt naar 1 ambtelijke organisatie voor Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert.
Vraag: Is tijdelijke invulling een goede optie?
Antwoord
college
Wij beraden ons over de wijze van invulling van de ontstane vacature. Met het oog op de samenwerking CGM, en tegen die tijd herverdeling van managementtaken, is een tijdelijke invulling van functies voor ons een serieus in overweging genomen oplossingsrichting.
52.
53.
Hoofd bedrijfsvoering
LPG
Wij hebben vaker in het (recente) verleden aangegeven dat personeelsbeleid budgetneutraal binnen het daarvoor bestemde budget geregeld dient te worden, i.h.k.v. salaris van het tijdelijke hoofd bedrijfsvoering.
Vraag: Graag horen wij van het College waarom voor deze constructie is gekozen?
Antwoord
college
Extra externe inzet en middelen voor sturing van de afdeling bedrijfsvoering achten wij  noodzakelijk. Deze externe inzet vindt plaats op basis van drie dagen per week met in achtneming van de zelfstandige sturing van enkele clusters binnen de afdeling bedrijfsvoering. De taakverdeling van de controller is zodanig dat niet enkel controllingactiviteiten plaatsvinden, maar ook mede sturing en inzet wordt gegeven aan de borging van de Planning & Control cyclus, en de financiële sturing van de grondexploitatie. In de opzet naar een verstevigde financiële- en juridische control zal de controller ook een aanzienlijke taak toebedeeld krijgen. Daarnaast is de inzet van een tijdelijk manager bedrijfsvoering meer dan gewenst bij de harmonisatie van bedrijfsvoeringprocessen gericht op de beoogde ambtelijke samenwerking CGM. Het College acht het dan ook niet opportuun op deze cruciale positie te bezuinigen conform voorstel.
54.
Huisvesting gemeentewerf
LPG
Vraag: Besparing op de kosten gemeentewerf wordt niet weergegeven. Wat is het aandeel?
Antwoord
college
De bezuiniging betreft schoonmaak en koffie. Op de gemeentewerf is al sprake van een minimaal basis niveau van schoonmaak en koffie. Het niveau van het stadhuis wordt nu terug gebracht naar een minimaal basisniveau. De gemeentewerf levert dan ook geen aandeel in de bezuiniging. 
55.
Personeelssterkte en personeelslasten
LPG
Vraag: Waarom is de post overige kosten personeel zo hoog begroot. Daadwerkelijk gemaakte kosten zijn ongeveer 20 % van het begrootte bedrag telkens. Zie de concrete bedragen in 2009 en 2010.
Volgens ons kan daarom 50.000 structureel uit de begroting 2012 worden gehaald en ter dekking voor andere doelen worden ingezet.
Antwoord
college
Het werkelijk bedrag 2010 heeft betrekking op de uitbetaalde vergoedingen aan stagiairs. Het geraamde bedrag 2012 is, naast de begrootte stagevergoedingen, een optelsom van salarisgerelateerde vergoedingen die op diverse plaatsen in de exploitatiebegroting zijn verwerkt. Betreft grotendeels FPU uitkeringen, ambtsjubileum gratificaties, flexibele beloning. Dit betreffen reeds bestaande en reguliere begrotingsposten. Er is dan ook geen sprake van nieuw opgevoerde kosten, maar van voortzetting van bestaand beleid en kosten gerelateerd aan de rechtspositionele uitvoering van de CAR/UWO.
56.
Rekenkamercommissie
LPG
Vraag: Toelichting wat er bedoeld wordt met het ‘slapend’ maken van de Rekenkamercommissie. Betekent dit dat deze mensen geen opdrachten meer uitvoeren voor Grave, maar wel voor de overige gemeenten en hoe zit dat met hun uren? Gaan de overige gemeenten akkoord met deze constructie?
Antwoord
college
De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. Het is aan de raad om de rekenkamercommissie “slapend” te maken. De gemeente Grave heeft een aantal jaren een zogenaamde “slapende” rekenkamercommissie gehad. Er werden toen geen werkzaamheden verricht. Er waren namelijk geen leden. De gemeente is verplicht om een rekenkamercommissie te hebben. Bij een zogenaamde “slapende” rekenkamercommissie is er dus wel rekenkamercommissie maar de benoeming van de leden is nog niet gerealiseerd.
T.a.v. de rekenkamercommissie hebben we een zogenaamde personele unie met de gemeente Cuijk en de gemeente Sint Anthonis. Als we gaan bezuinigen met een bedrag van € 10.000 dan worden de leden ontslagen en gaan we op zoek naar nieuwe leden. In de praktijk worden er geen nieuwe leden benoemd. Dit heeft geen gevolgen voor de gemeenten Cuijk en Sint Anthonis
57.
Stembureaus
VPGrave
Het college denkt erover het aantal stembureaus terug te brengen van 9 naar 7.
Vraag: Waar worden die stembureaus weggehaald? Toch niet uit de wijken?  Want juist daar komen de meeste kiezers op.
Antwoord
college
Vermindering van het aantal stembureaus is alleen mogelijk bij verkiezingen van het Europees Parlement en Provinciale Staten. Dit omdat de opkomstcijfers dan gemiddeld fors lager zijn dan bij de overige verkiezingen. De stembureaus Esterade en De Sprankel kunnen worden samengevoegd, evenals de stembureaus Raamdonk en Westhoek.
58.
Renteopbrengsten
Keerpunt 2010
Er wordt een bedrag begroot van € 1.205.000 aan renteopbrengsten. Dit bedrag wordt niet gespecificeerd. Het is interessant om te weten waar deze opbrengsten uit voort komen. Als er spaartegoeden zijn zal moeten worden gekeken naar de risico’s en bovendien kan er een afweging plaatsvinden of de rentevergoeding niet zodanig laag is dat er beter schulden mee kunnen worden afgelost.
Vraag: Een specificatie van de renteopbrengsten van € 1.205.000,-?
Antwoord
college
Specificatie van deze bruto renteopbrengst:                                                                                                                    Doorgeefrente  leningen Woonmaatschappij Mooiland              € 291.000                                                                    Opbrengsten beleggingen                                                          € 510.000                                                                                                           Administratieve rente kapitaallasten                                           € 329.000                                                                                                              Administratieve rente grondexploitatie                                       €   28.000                                                                                                         Rente verstrekte leningen aan derden                                       €   47.000      

Septembercirculaire 2011
De meicirculaire kende nog onzekerheden als gevolg van het af te sluiten bestuursakkoord. Inmiddels is met het vaststellen van de bestuursafspraken 2011 – 2015 meer duidelijkheid gekomen. Zo is nu zekerheid over de herinvoering van de “trap op, trap af-systematiek”. In vergelijking met de meicirculaire 2011 is er voor 2012 nu sprake van een afname van het accres. Wel ligt het geraamde accres voor de gehele kabinetsperiode nog boven de stand die bij het aantreden van het kabinet was voorzien. Onderdeel van de bestuursafspraken is daarnaast het alsnog doorvoeren van de in het Regeerakkoord opgenomen korting van de regionale uitvoeringsdiensten.
De jaarschijf 2012 opgenomen in de septembercirculaire 2011 levert per saldo een nadelig resultaat op van afgerond € 135.000, -. De financiële effecten uit de septembercirculaire 2011 worden voor de jaren 2012 t/m 2015 verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2012.


Paragraaf Lokale heffingen
59.
CDA
Extra lastenverzwaring OZB voor de burgers is niet in de geest van het bestuursakkoord, OZB mag geen sluitpost van de begroting zijn. Extra OZB verhoging van 7,75% voor 2012 en 8% voor 2013.
Vraag: Kan het college met de ambtelijke organisatie geen sluitende begroting presenteren rekening houdende met de uitgangspunten van het bestuursakkoord?
Antwoord college
Wij zijn van mening dat er een meer dan solide afweging is gemaakt in de (bezuinigings)voorstellen te komen tot een sluitende begroting 2012, rekening houdend met de inhoud van het bestuursakkoord. Bezuinigingen zijn terecht een rode draad in het bestuursakkoord. Een sluitende begroting is gebaseerd op een goed evenwicht tussen baten en lasten. De onbenutte belastingcapaciteit als mogelijke extra opbrengst is een specifiek onderdeel waarvan verwacht wordt dat een overheid in financieel zware tijden  hier indringend naar zal kijken. Gezien het financieel meerjarenperspectief en de extra te verwachten bezuinigingen vanuit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire, welke nog niet verwerkt is heeft ons doen besluiten een forsere OZB verhoging voor te stellen. Deze keuze is gebaseerd op de huidig beschikbare ruimte tav de ‘onbenutte belastingcapaciteit’.
LPG
De Lokale Partij is in principe tegen verhoging van de OZB (behalve trendmatige verhoging), echter gezien het feit dat er een noodzaak is tot bezuiniging en wij verschillende prestaties en subsidies voor de burgers willen handhaven, kunnen wij akkoord gaan met een verhoging naar 5%. Wij stellen voor om de OZB te verhogen naar 5 % (incl. trendmatige verhoging) in plaats van de door het College voorgestelde verhoging van 10 %.
Vraag: Is bij de verhoging van de OZB rekening gehouden met de gedaalde WOZ waarden (peildatum 2010)?

Dekking hiervoor kan gezocht worden in de Euro 90.000,- die nu in de begroting bestemd wordt voor het salaris van de tijdelijke hoofd bedrijfsvoering, aangezien dit volgens ons budgetneutraal kan, want de vorige Hoofd Bedrijfsvoering is met pensioen.

Antwoord college
Bij de vaststelling van de tarieven wordt altijd rekening gehouden met de marktwerking tussen de vorige en de huidige waardepeildatum; in dit geval tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Als er een waardedaling plaatsvindt, zoals nu het geval is, wordt deze eerst gecompenseerd door de tarieven naar boven toe bij te stellen. In tijden van waardestijging gebeurde dat net andersom. Pas na deze correctie van de tarieven op de marktwerking wordt de verhoging toegepast. In de begroting is het tarief vermeld dat zou worden gehanteerd als de marktwerking 0,0% was geweest. Het raadsvoorstel met de nieuwe tarieven leggen wij op 13 december 2011 ter vaststelling aan u voor. Hierin wordt rekening gehouden met de waardedaling die zich in 2010 heeft voorgedaan.
Antwoord
college
Er is geen sprake van een vacature waardoor een sprake is van een kosten/budgetneutrale situatie. Er vindt nu een afbouw plaats van opgebouwde uren/verplichtingen. Hierdoor zijn extra incidentele middelen noodzakelijk.

Paragraaf bedrijfsvoering
60.
Gebruikskosten stadhuis Grave
VVD
Uw college meldt dat de gebruikskosten van de kavel stadhuis Grave structureel hoger zijn dan de aanvankelijk begroot. Hiervoor stelt u voor om het krediet vanaf 2012 met structureel € 25.000,- te verhogen .
Tevens maakt u melding van het feit dat de VVE ( Vereniging van Eigenaren ) in het najaar van 2012 het technisch onderhoud van het complex gaat aanbesteden, waarbij u aangeeft dat er in 2012 voordeliger onderhoud gepleegd kan worden. ( blz. 101 )
Vraag: Heeft uw college bij het voorstel om het benodigde krediet met structureel
€ 25.000,- te verhogen  met deze reductie rekening gehouden?
Antwoord college
Een mogelijk aanbestedingvoordeel is in de huidige marktsituatie nog niet te kwantificeren. Eind 2011 worden de resultaten van de aanbesteding beschikbaar . Indien er sprake is van een significant voordeel voor de gemeente Grave ten aanzien van het technisch contractonderhoud, dan wordt dat in de eerste Burap 2012 aan de raad kenbaar gemaakt.
61.
Subsidies No cure No pay
LPG
In het verleden is er ook al vaker melding gemaakt (ook in stukken) over het verwerven van provinciale subsidies via no cure no pay.
Vraag: Zijn er acties hierin geweest en is er subsidie op deze manier binnengekomen? Indien nog geen acties door u ondernomen, waarom niet?
Antwoord
college
Indien de mogelijkheid aanwezig is worden voor projecten Provinciale subsidies verworven. Voor grote projecten betroffen dit vooral ISV-subsidies. Ook hiervoor geldt dat hier momenteel minder middelen beschikbaar zijn vanuit de Provincie.
62.
Bestuurskrachtonderzoek

Keerpunt 2010
Vraag: Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het provinciale bestuurskrachtonderzoek?
Antwoord
college
Vanuit de VBG (Vereniging Brabantse Gemeenten) wordt gezamenlijk met de Provincie eind november 2011 een startsein gegeven voor het inrichten van het provinciale onderzoek naar de bestuurskracht. De eerste daadwerkelijke effecten en activiteiten worden in het eerste kwartaal 2012 verwacht.

Paragraaf verbonden partijen
63.
Gemeenschappelijke regelingen
LPG
Vraag: Wij verzoeken u ons van de verschillende gemeenschappelijke regelingen de einddatum van de regelingen door te geven.
Dit in het kader van de gemaakte afspraak om nut en noodzaak bij afloop regelingen opnieuw te bekijken.
Antwoord
college
De verschillende gemeenschappelijke regelingen kennen geen einddatum. De regelingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Wijziging en opheffing van de regelingen vindt plaats indien de raden van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten hiertoe besluiten. Elke gemeente kan besluiten om uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Dit kan normaliter twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling regelt de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van de uittreding.  
64.
Veiligheidsregio Brabant Noord
LPG
Aan de bezuinigingstaakstelling van onder andere de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord is niet voldaan. Daarom heeft de raad niet ingestemd met de begroting 2012.
Vraag: Hoe gaan we hiermee om in de begroting van Grave, wat zijn de consequenties voor de verdere voortzetting van deze regeling. Niet ingestemd begroting, wel betalen schiet je natuurlijk niets mee op.
Antwoord
college
Grave maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Het is niet opportuun om op basis van het niet akkoord gaan met een begroting uit deze wettelijke regeling te stappen. Duidelijk is wel dat zowel bestuurlijk als ambtelijk de financiële ontwikkelingen van de Veiligheidsregio nauwkeurig worden gevolgd. In het bestuurlijk overleg Veiligheidsregio is het standpunt Grave tav de begroting 2012 maximaal ingebracht. Het financieel ‘vinger aan de pols houden’ geldt overigens ook voor de overige deelnemende gemeenten.

Paragraaf Weerstandsvermorgen
65.
Stille reserves
LPG
In de begroting 2011 is aangegeven dat de stille reserves in de planning voor 2011 worden meegenomen. Dit betekent dat de stille reserves in 2011 in beeld gebracht worden. Triest is dat deze nog steeds niet in beeld zijn gebracht waardoor er onduidelijkheid is over de totale weerstandscapaciteit van de gemeente.
Omdat de risico’s financieel niet gekwantificeerd zijn, is het weerstandsvermogen niet te bepalen. Dit is niet aanvaardbaar. Ook de accountant zal aangeven dat dit onacceptabel is. Om een correct inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Grave te hebben verzoeken wij u de risico’s financieel in beeld te brengen en bij de eerstvolgende auditcommissie te presenteren en te behandelen.
Vraag: Wij verzoeken u de stille reserves zo snel mogelijk in beeld te brengen en deze nog in 2011 aan ons te presenteren.
Antwoord
college
Een overzicht van stille reserves is volgens melding in de begroting 2011 inmiddels beschikbaar en wordt na besluitvorming in het College aan de raad ter beschikking gesteld.
66.
Personele knelpunten

Keerpunt 2010
Vraag: Bestaat de mogelijkheid om voor medewerkers een alternatieve werkplek te zoeken bij een andere gemeente in het Land van Cuijk of bij het bedrijfsleven?
Antwoord
college
In het kader van mobiliteit van medewerkers worden deze alternatieven door de P&O dienst CGM te allen tijde meegenomen als dat van toepassing kan zijn.
67.
Gemeente als overheidsloket
Keerpunt 2010
KEERPUNT 2010 geeft hoge prioriteit aan publieke, professionele dienstverlening, waarbij ICT en digitale dienstverlening een steeds grotere rol en taken krijgt toebedeeld.
Vraag: Is in dit kader een herziening van het ICT beheerplan aanstaande en/of noodzakelijk?
Antwoord
college
Nee. In het ICT beheerplan zijn op voorhand alle relevante digitale ontwikkelingen benoemd en financieel vertaald.

Bijlagen
68.
Voorzieningen

Keerpunt 2010
Voor Scholing, vorming, training staat er € 88,-. Wij vinden dat een opmerkelijk laag bedrag.
Vraag: Graag uitleg.
Antwoord
college
Genoemde voorziening wordt bij de jaarrekening 2011 opgeheven. Het restbedrag wordt bij de jaarrekening 2011 overgeboekt naar de algemene reserve.
69.
Dubieuze debiteuren
Keerpunt 2010
Vraag: Waarom is de post Dubieuze debiteuren – € 371.415,00 – zo hoog?
De onttrekking voor dit jaar bedraagt € 21.148,00. Kan deze post met
€ 100.000,00 worden verlaagd ten behoeve van dekking van onze in te dienen voorstellen inzake bezuinigingen?
Antwoord
college
De hoogte van het bedrag is afgeleid van de totale vordering op dubieuze debiteuren. Het besluit begroten en verantwoorden eist dat de dubieuze debiteuren worden afgedekt door een voorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks in de jaarrekening in overeenstemming gebracht met de opgeschoonde lijst van dubieuze debiteuren. Dit  kan zowel een bij- als een aframing ten gunste of ten  laste van de exploitatie zijn. Vooralsnog is er geen ruimte te behalen in het kader van de bezuinigingen.
70.
Onderwijs achterstanden bestrijding
Keerpunt 2010
Onderwijs achterstanden bestrijding € 463.289,00.
Vraag: Is dit bedrag geoormerkt en waarvoor wordt het gebruikt?
Antwoord
college
Het bedrag voor onderwijsachterstandenbestrijding ad € 463.000.- betreft een reservering van een nog niet bestede doeluitkering en is dus inderdaad geoormerkt. Het bedrag ad € 463.000.- is hoofdzakelijk opgebouwd uit niet bestede middelen over de periode 2006 tot en met 2010 en dient naar verwachting in 2012 volledig teruggestort te worden naar het rijk. Besteding van de doeluitkering vanaf 2011 van ca. € 156.000,- per jaar vindt plaats aan:
– subsidiëring van dagdelen voor- en vroegschoolse educatie op de
       peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
–      een wettelijke verlaging van de ouderbijdrage voor doelgroepkinderen;
–      het invoeren van een kwaliteitsmonitor;
– de inzet van een sport- en spelconsulente op de peuterspeelzalen en
       kinderdagverblijven;
– het op afroep inhuren van een pedagoge bij geconstateerde problemen bij
    kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: