Uit de notitie van heroverwegingen bezwaarschrift Scheepswerf Grave B.V.

Als bijlage 8 zat bij de stukken een notitie.
Enkele citaten:

  • De beslissing van het college heeft een voorbereidend karakter.
  • De gemeenteraad is het bevoegd gezag om kaders van het bestemmingsplan vast te stellen…
  • Bezwaargronden….het college had de kwestie aan de raad moeten voorleggen…
  • Het besluit ontbeert iedere nadere motivering en kan om die reden niet in stand blijven.
  • Deze uitspraak van de Raad van State van 1985 is niet bekend.
  • Conclusie: wij zijn van mening dat het bezwaarschrift van Scheepswerf Grave B.V. van 9 maart 2011 niet-ontvankelijk is, omdat er sprake is van een voorbereidend karakter en de gemeenteraad als bevoegd orgaan bij de vaststelling van het bestemmingsplan de bevoegdheid heeft om de definitieve kaders vast te stellen rekening houdend met alle betrokken belangen. Wij sluiten niet uit dat het vaststellen van het bestemmingsplan voor het centrum van Grave met inachtneming van de aanvraag om milieuvergunning d.d. 16 juli 2010 zal leiden tot nadere besluitvorming voor de locatie van de scheepswerf aan Maaskade 28 te Grave, maar daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan.
KEERPUNT 2010 ZAL NA HET ZOMERRECES DEZE ZAAK VIA HET PRESIDIUM OP DE RAADSAGENDA PROBEREN TE KRIJGEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: