Uitwerking Graafs Manifest Samenwerken in het Land van Cuijk in Boxmeer.

SAMENWERKEN (56)

AAN   de Raad van de gemeente Boxmeer
Boxmeer, 15 juni 2011
Aanleiding
aanleiding & probleemstelling
Op vrijdag 10 juni 2011 heeft de raadsconferentie Samenwerken in Land van Cuijk plaats gevonden. In het Palazzo Theater in Grave hebben de raadsleden van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert, Grave en Sint Anthonis zich gebogen over de hoofdvraag van de conferentie: wat is de beste manier van samenwerken voor het Land van Cuijk?
Na een uitvoerige discussie zijn in een gezamenlijk manifest de kaders aangegeven voor zowel de strategische als de ambtelijke samenwerking en het pad daar naar toe.
Nadere toelichting
Er zijn in deze conferentie geen besluiten genomen, daartoe zijn immers de afzonderlijke raden bevoegd. Wel is in een manifest neergelegd wat de ontwikkelingen zijn, voor welke opdrachten men zich gesteld ziet, hoe de leden van de raad daar tegenaan kijken en hoe de conferentie daar een oplossing voor wil bieden.
Ten aanzien van de haalbaarheid van het gestelde doel met betrekking tot ambtelijke samenwerking is gebleken dat deze nog nadere nuancering behoeft.
Kort samengevat staat in het manifest verwoord, dat wordt ingezet op:
1.    Het versterken van de strategische samenwerking
–        één gezicht: strategische belangen van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk als een eenheid uitdragen
–        één gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen
–        één beleidsagenda voor de onderwerpen genoemd in de toekomstvisie (onderwerpen genoemd tijdens de conferentie: wonen, werken, recreatie, onderwijs, cultuur, zorg en welzijn)
–        één uitvoeringsagenda
–        afstemmen en werken aan vertrouwen.
2.    Het versterken van de ambtelijke samenwerking
Maximale samenwerking tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en realiseren van één organisatievorm voor de vijf, uiterlijk op 1-1-2015, met als mogelijke tussenstap het ambtelijk 3+2 model.
Het manifest wordt afgesloten met een opdracht die als volgt luidt:
–        De presidia stellen aan de raden voor zich te conformeren aan dit manifest.
–        De raden dragen de colleges op één plan van aanpak te maken voor 1 maart 2012.
–        In een tweede raadsconferentie Land van Cuijk (uiterlijk juni 2012) spreken de raden over het plan van aanpak.
–        We verzoeken de colleges vanaf 1 augustus 2011 de raden maandelijks te informeren over de voortgang via een gezamenlijke raadsinformatiebrief.
–        Raden van het Land van Cuijk houden samen de regie en vormen hiertoe een regieteam.
Het is thans dan ook aan uw raad zich uit te spreken over de hierin neergelegde intenties en de daarin vervatte opdrachten te formaliseren.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten als volgt:
formuleren gevraagde beslissing zodat tekst gebruikt kan worden voor het raadsbesluit
I.          De raad spreekt uit zich te conformeren aan het Graafs Manifest van 10 juni 2011.
II.       Ter uitvoering van dit manifest aan het college op te dragen:
a.  samen met de colleges van de vier andere gemeenten een goed uitgewerkt plan van aanpak te maken en dit plan voor 1 maart 2012 voor te leggen aan de raden zodat deze zich mede op basis daarvan in een tweede raadsconferentie nader kunnen beraden over het in het manifest onder 2 gestelde einddoel en
b.  de raad vanaf 1 augustus 2011 ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de samenwerking in het Land van Cuijk via een gezamenlijke raadsinformatiebrief, een en ander zoals omschreven in het manifest.
III.     Ter uitvoering van het manifest de griffier op te dragen:
a.  in overleg met de griffiers van de andere vier gemeenten een voorstel voor te bereiden voor de vorming en invulling van een regieteam en dit voorstel voor 1 oktober 2011 voor te leggen aan de presidia ter verdere besluitvorming aan de raden voor 1 januari 2012 en
b.  samen met de griffiers van de vier andere gemeenten een voorstel voor te bereiden voor de aanpak van de tweede raadsconferentie Samenwerken in het Land van Cuijk. Dit voorstel voor 1 maart 2012 voor te leggen aan het nog in te stellen regieteam.
Het presidium,
de griffier,
de voorzitter,
A.W.J.M. Cornelissen
K.W.T. van Soest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: