Terugblik op de voorbereidende vergadering.

Voorbereidende raadsvergadering op 21 juni 2011
1. Opening en voorstelronde
2. Vaststelling van de agenda 
3. Spreekrecht publiek 
.
4. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen
  • brief 21 van de Bewoners Vereniging Velp d.d. 26 mei 2011:
–    We vragen om inzicht over de procesgang.
Antwoord: Er is discussie ontstaan over de prijskwaliteit verhouding van de appartementen.
Dat is al vanaf november 2007 en sindsdien is de 7e projectleider aangetreden.
– Waar wringt de schoen bij deze vertraging van het opstarten van fase 2?
Op welke termijn worden er ’spijkers met koppen geslagen’ ofwel ‘knopen doorgehakt’
zodat de zaak wordt vlotgetrokken en fase 2 spoedig gerealiseerd gaat worden?
Antwoord: Op 23 juni staat er een nieuw gesprek gepland tussen de gemeente (wethouder en projectleider) en Hendriks Coppelmans over ‘hoe nu verder’? Na dit overleg zal een strategie worden bepaald.
16-6-2011 tel. Van Jan ten Broeke: We hebben onderhand de 7e projectleider.
–    Wij zijn ontevreden met het antwoord van de wethouder. Een nieuw overleg – zonder BVV – maakt de zaak alleen maar beroerder. BVV erbij betrekken!!!!
  • brief 28 van de VNG d.d. 31 mei 2011, betreffende Nieuwe modelverordening lijkbezorgingsrechten; model kostenonderbouwing
Aansluitend op de door collega dhr. P. Vollenberg  op 17 mei j.l. gestelde vraag:
Wordt in Grave gebruik gemaakt van de VNG modelverordening lijkbezorgingrechten, model kostenonderbouwing, (die in eerste instantie op 5 juli 2010 is gepubliceerd?
Toelichting:
De brief verluidt: De VNG heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter wordt  
Het model kostenonderbouwing zorgt voor een eenduidige transparante onderbouwing van de lijkbezorgingsrechten.
Hierdoor krijgt een gemeente een goed inzicht in de eigen processen en de daaraan verbonden kosten.
De brief heeft een bijlage met wijzigingen in de modelverordening lijkbezorgingrechten en de volledige nieuwe modelverordening is bijgevoegd.
Antwword: Het model kostenonderbouwing is (geen verordening maar) een methode om de kosten in beeld te brengen en de kostendekkendheid (opnieuw) vast te stellen. De VNG heeft modellen opgesteld voor de lijkbezorgingsrechten, de WABO en afvalstoffen- en rioolheffing. Op dit moment wordt eraan gewerkt om de kostendekkendheid van diverse retributies conform dit model in beeld te brengen.
Vraag: Maak het resultaat van die rekenexercitie aan ons bekend.
5.  Jaarverslaglegging 2010  –  Jacques
6.  Herziening grondexploitatie juni 2011  –  Jacques
7.  Zienswijze jaarrekeningen 2010 en begrotingen 2012     Gemeenschappelijke Regelingen  –  Nel
8.  Het bestemmingsplan ‘Uitwerking De Bons’, Grave
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 6 bedrijfspanden met geïntegreerde bedrijfswoning aan de Steegschenhofscheweg in Velp en het creëren van de mogelijkheid voor de bouw van 1 BIO-woning. Hiermee nadert het bedrijventerrein ‘De Bons’ zijn voltooiing.
In het nu voorliggende plan  is meer rekening gehouden met de mix van wonen en werken in een campusachtige setting. Bij elk bedrijf komen 13 parkeerplaatsen.
KEERPUNT 2010 vindt het een mooi plan.
Vragen:
–   Hoofdstuk Regels blz. 15 – Artikel 4.1.2 onder c:
Per bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan. De functie ‘wonen’ is niet op de begane grond toegestaan. Waarom is dat?
–   Hoofdstuk Regels blz. 28 –midden   –    Artikel 7.5.1: Omgevingsvergunning mantelzorg:
Het bevoegd gezag trekt de bovengenoemde omgevingsvergunning in, indien de bij het verlenen van de vergunning aanwezige noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
Waarom is deze bepaling in dit bestemmingsplan van kracht, terwijl dit in het bestemmingsplan Kerkdorpen, Grave ontbreekt?
–   Is er op dit moment al vraag naar deze kavels?
9. Het bestemmingsplan ‘Kerkdorpen, Grave’
Opmerking vooraf:  Sinds 10 juni j.l. heeft de raad de beschikking over het raadsvoorstel; er ligt 1 exemplaar ter inzage en op 28 juni a.s. verwacht het college dat besluitvorming volgt. KEERPUNT 2010 is van mening, dat dit geen goede gang van zaken is en dat een zorgvuldige voorbereiding zo niet mogelijk is.
Het wordt onderhand tijd: De vigerende bestemmingsplannen van de kerkdorpen van de gemeente Grave Escharen, Gassel en Velp – zijn al geruime tijd gedateerd.
De oudste in 1984 vastgesteld – het jongste in 2002.
Vier jaar geleden – 2007 – was er een Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkdorpen, Grave’ en thans ligt er een Ontwerpbestemmingsplan.
Inhoudelijk:
Het nieuwe plan geeft uniformiteit in verbeelding (de plankaart) en regels, hetgeen de toegankelijkheid en rechtszekerheid ten goede komt. Ook van belang voor handhaving nu en in de toekomst. 
Vragen:
–    Het plan voorziet in de bouw 6 woningen op BIO (Buitengebied in Ontwikkeling) kavels – 5 in Escharen en 1 in Velp. Besluitvorming hierover moet voor 1 juli a.s. Waarom heeft de raad daarover niet veel eerder een besluit genomen? Uit de stukken valt te lezen, dat er in december 2007 al sprake was van het zoeken naar locaties voor BIO-woningen om op die wijze de uitgaven voor het LOG en voor het IPG te bekostigen. En nu moet de raad spoedshalve een besluit nemen om de BIO-kavels veilig te stellen!
–    pag. 73 maakt melding van onbenutte bouwmogelijkheden in Gassel o.a. aan de St.Jansvoort en Schaarweg. Waarom kunnen die niet als bouwlocatie in het bestemmingsplan worden opgenomen?
–    op pag. 97 en 103 wordt het voormalige Jezuïetenklooster Mariëndaal
psychiatrische inrichting De Binckhof’ genoemd.  Die naam is fout moet gewijzigd worden in Zorginstelling voor zwakbegaafden o.i.d.
–    Wij hebben moeite met het niet opnemen van de bouwplannen op het terrein van wat nu Vizier heet. Daar is voor 91 woningen een bouwvergunning afgegeven. Waarom niet gewoon opnemen en dan wijzigen als de nieuwe uitwerking er is? Tijdbesparend??
Hiervoor ligt ook een zienswijze no. 7  van Parkvisie 
–    pag. 144 vermeldt de mogelijke realisatie van een Jongerenontmoetingsplaats – een gebouw van maximaal 30 m2. Daar weten wij niets van. Graag een toelichting.
–    Zienswijze 2 gaat over drie bouwmogelijkheden aan de Hanenstraat in Velp. Deze zaten in de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ en de kavels liggen in het plangebied – dus niet in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de benodigde onderzoeken zijn gedaan
Gelet op de voorgeschiedenis – vervat in de procesnotitie vanaf 2005 en gedane toezeggingen vragen wij om deze plannen in het bestemmingsplan op te nemen.
–    Met betrekking tot zienswijze 3 van de Muziekvereniging ‘Eendracht’ uit Escharen vinden wij het terecht om bij het toekennen van de term ‘Maatschappelijk’ aan de verworven gronden – het bouwvlak op de gehele eigendom van de muziekvereniging ‘Eendracht’ te leggen, zodat na de gewenste onderzoeken – op korte termijn de bouwvergunning kan worden aangevraagd.
–    Bij de beantwoording van zienswijze 9 – de heer H. Opsteegh – is het ons niet duidelijk of het verzoek om de bestemming ‘Wonen’ te voorzien van een bestemming die het gebruik van bedrijfsactiviteiten mogelijk maakt – zoals in de zienswijze vermeld onder D – gehonoreerd wordt.
–   Met betrekking tot het pand Molenpad 2 in Escharen heeft de Raad een brief ontvangen. Het lijkt ons redelijk  als het verzoek van. de eigenaar om de bestemming van het pand ‘B’ bedrijf te wijzigen in ‘W’ is wonen.
–  Dit verzoek is tijdens het inspreken door de heer Bert Kroes gewijzigd in Gd, dat is gemengde bestemming Wonen en Bedrijf  
10. Initiatiefvoorstel VPGrave/bedrijfsverzamelgebouw
11. Vragen
12. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: