“Werk samen als Noordelijke Maasvallei”

SAMENWERKING (27)


Fractievoorzitter Jacques Leurs van KEERPUNT 2010 pleit voor brede samenwerking in Land van Cuijk en Noord-Limburg.


Jacques Leurs van KEERPUNT 2010 richt de blik, als het om regionale samenwerking tussen de gemeenten gaat , op de hele Noordelijke Maasvallei.


“Werk samen als N-Maasvallei” 
Wat willen Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mook, Mill en Sint Anthonis de komende jaren bereiken? Acht gemeenten buigen zich – elk op hun eigen wijze – over hun toekomst. Welke rol kan de regionale samenwerking in de Noordelijke Maasvallei hierin spelen? Zorgt de Graafse Raadsconferentie over de toekomst van het Land van Cuijk voor een trendbreuk?
Deze week bracht De Gelderlander editie Maasland plannen van de colleges van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert naar buiten om op korte termijn tot een samengevoegde ambtelijke organisatie te komen. Het bericht werd geplaatst nadat de krant een brief aan de Cuijkse raadsleden in wist te zien. Graafse raadsleden waren al langer vertrouwelijk op de hoogte gebracht van dit voornemen. In het presidium is afgesproken dat er pas besluiten genomen worden na de “Graafse Raadsconferentie” op 10 juni a.s.

Gezien de discussie die oplaaide naar aanleiding van de publicatie in De Gelderlander kan deze conferentie  wel eens van cruciaal belang gaan worden voor de verdere samenwerking in het Land van Cuijk en omgeving. Sint Anthonis Nu wil openheid van zaken van het college in Sint Anthonis over de plannen van vergaande samenwerking tussen drie gemeenten. In navolging is het tijd dat alle raadsleden van de vijf gemeenten uit het land van Cuijk inzage krijgen in de verslagen van de bijeenkomsten  van de “regiegroep” van burgemeesters en secretarissen in de afgelopen periode aangaande het onderwerp en ook van de voorbereidingsgroep van de conferentie. Alleen op deze manier kan het vertrouwen van raadsleden teruggewonnen worden.

Opvallend zijn de ontwikkelingen vanuit de raden. Ondergetekende diende met Keerpunt 2010 bij de begrotingsbehandelingen van 2011 een motie in om met de raden van Cuijk en Mill om de tafel te gaan zitten om over toekomstige samenwerking te spreken. Ons doel: gezamenlijke bestuurskrachtonderzoeken. CDA en VVD kwamen met een verdergaande motie, ook Boxmeer en Sint Anthonis werden erbij betrokken. In de andere gemeenten werden gelijkluidende moties aangenomen. De griffiers gingen aan de slag en een werkgroep bereidde de “Graafse Raadsconferentie” voor. Bestuurders en secretarissen werden zenuwachtig en kwamen met eigen voorstellen en plannen. De gezamenlijke raden moeten nu doorpakken en de bestuurders, ambtenaren  en anderen de richting aangeven waar we met zijn allen in goed vertrouwen naar toe willen.
We moeten oude en nieuwe media inschakelen om de inwoners uit dit gebied erbij te betrekken. De Graafse Raadsconferentie moet zonodig rechtstreeks te zien zijn via Omroep Brabant of via de gemeentelijke websites. Sociale media als Twitter, Facebook en Hyves kunnen worden ingezet worden om de boodschap ook bij de jongeren te brengen. Gebruikmakend van een I-Pad neemt hiertoe Keerpunt 2010 initiatief door tijdens de conferentie rechtstreeks vanuit het Palazzo Theater berichten plaatsen op www.jacquesleurs.nl.
Met behulp van een interactieve eigentijdse website moeten de inwoners de verdere gang van zaken kunnen volgen en eventueel mee kunnen praten en beslissen over hun en onze toekomst.
Voor KEERPUNT 2010 mag het rapport over de Noordelijke Maasvallei uitgevoerd door het Platform Ingegraal Overleg in 2009 leidend worden voor de verdere samenwerking. We hebben dat al vaker geopperd. Vlak voor de Graafse Conferentie vindt het VNG congres plaats in de Achterhoek. Op deze grootste jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Nederland zullen de aanwezige bestuurders uit het gebied van de Noordelijke Maasvallei alvast aan elkaars nieren proeven. We gaan driftig proberen ze op de foto te krijgen zodat onze inwoners zien wie de beslissers zijn.
KEERPUNT 2010 hoopt dat er spijkers met koppen geslagen worden door de 

diverse raden uit het Land van Cuijk. Ook hier geldt dat zij de richting aan moeten geven. Samenwerking in de Noordelijke Maasvallei is ons ultieme doel. Burgemeesters, secretarissen, griffiers, ambtelijke organisaties en raadsleden moeten gezamenlijk optrekken anders is eventuele samenwerking gedoemd te mislukken. Men moet elkaar vertrouwen geven en anders er niet aan beginnen. Geen verborgen agenda’s. Deze  zijn ongewenst. Onze verwachtingen zijn hooggespannen. De toekomst van deze regio staat op het spel. Onderwerpen als ICT, WMO, Woningbouw, Economie, Werkvoorziening, Jeugdzorg gaan kleine gemeentes als Grave, Mill, Sint Anthonis zowel financieel als bestuurlijk boven de pet. Elke gemeente afzonderlijk is een (te) kleine speler in de concurrentie met onze omgeving en is er veel overlap in de zaken die de Noordelijke Maasvallei willen faciliteren voor inwoners en ondernemers. Door taken te bundelen en personeel uit te wisselen tussen de gemeentes kan er efficiënter gewerkt worden.
Colleges van B en W van de acht gemeenten werken aan een voorstel om hun ambtenaren in ‘proeftuinen’ te laten werken ‘alsof de gemeenten samen één netwerkorganisatie zijn’. Een ambtenaar uit bijvoorbeeld Cuijk werkt samen met collega’s uit Boxmeer en Gennep aan de invoering van een besluit. Medewerkers Ruimtelijke Ordening van verschillende gemeentes kijken naar de Wisseveld problematiek en komen met suggesties. Doel: hogere kwaliteit en lagere kosten. In December 2011 besluiten de gemeenteraden of de proeftuinen daadwerkelijk van start gaan.
Jacques Leurs; fractievoorzitter KEERPUNT 2010
Bron:
de Gelderlander/Maasland/opinie/7 mei.

Links: 
www.beeldenstorm2025.nl/
http://www.landvancuijk-maasduinen.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: