Verlenging bestuursovereenkomst AZC; ons standpunt en uitgebreide motivatie.

Het raadsvoorstel heeft als onderwerp: Voorstel tot het instemmen met de verdere planontwikkeling van het COA m.b.t. het AZC in Grave. Het ontwerp -besluit spreekt over instemming met de verdere planontwikkeling en is gedateerd op 12 april 2011. Ik veronderstel dat die datum onjuist is. (24 mei 2011)

Collega raadsleden, dames en heren, vooraf wil ik opmerken, dat mijn collega/fractievoorzitter van KEERPUNT 2010 vanavond graag het woord zou hebben gevoerd over het AZC, maar dat dit door droevige omstandigheden niet kan. Mijn inbreng is in nauw overleg met hem samengesteld.
Het zal niemand vreemd in de oren klinken, dat KEERPUNT 2010 voor het verlengen van de bestuursovereenkomst met het COA inzake het AZC-Grave is. Wij hebben daarvoor de volgende argumenten:
1. In de afgelopen 10 jaar hebben wij geen echt slechte ervaringen met het AZC in Grave. Uitlatingen van onze oud-burgemeester wekten soms de indruk, dat het op het AZC behoorlijk mis was. De politiecijfers spraken dit tegen.
2. Volgens de politiecijfers was de criminaliteit binnen het AZC in 2010 lager dan in Grave zelf.
3. De financiële positie van Grave is zeer zorgelijk. De inkomsten die de gemeente voor het AZC krijgt hebben we hard nodig.
4. De bewoners van het AZC zorgen voor een belangrijk deel voor de omzet in de plaatselijke supermarkten en in de overige winkels in onze gemeente.
5. De bewoners van het AZC zijn – waaronder 200 kinderen – zijn ook belangrijk voor de scholen, sportverenigingen en de gezondheidszorg
Te denken valt aan huisartsen, tandartsen, logopedisten, fysiotherapeuten etc.
Ongeveer 90 kinderen uit Somalië, Armenië, Soedan, Pakistan en Afghanistan van het AZC gaan sinds september 2010 naar de basisscholen in Escharen, Grave en Velp. Zij hebben daar contact met Nederlandse leeftijdgenoten, die op hun beurt contact hebben met deze kinderen uit andere landen en culturen. 
6. Grave wordt door velen met trots ‘Bastion van Zorg’ genoemd. Het Asielzoekerscentrum past prima in dat beeld. We moeten dat beeld naar buiten toe versterken.
7. Het COA heeft de maatschappij BOEI (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed) ingezet om tot herbestemming van de monumentale panden te komen. Er is interesse vanuit van sectoren: zorg en hotel/congres/recreatie. Het is van groot belang dat er geen verpaupering zal optreden. Laat ‘Mariëndaal’ in Velp een voorbeeld zijn.
8. Nieuwbouw voor het Asielzoekerscentrum geeft een economisch impuls op het gebied van bouwen. In deze tijd van economische recessie zeer welkom.
9. Los van de zakelijke kanten – vindt KEERPUNT 2010, dat we ook een morele plicht hebben om mensen – om wat voor reden op de vlucht en verkerend in nood – te helpen.
10. In het verleden had Grave meer hinder van de drukke verkeersbewegingen van militaire voertuigen dan momenteel van de asielzoekers.
11. Wij onderschrijven en benadrukken het belang van om de verdere planontwikkeling middels een communicatietraject af te stemmen met de bewoners en de bedrijven in de omgeving, waarbij – naar onze mening – de gemeente ook een rol moeten spelen.
Het lijkt ons ook een goede zaak om na de nieuwbouw jaarlijks een open dag te organiseren voor contact tussen de inwoners van onze gemeente met de bewoners van het AZC.
12. Over 15 jaar doet zich weer een mooie uitdaging voor i.v.m. herbestemming van de gebouwen die nu gaan verrijzen voor het nieuwe AZC.


13. KEERPUNT 2010 – oppositiepartij – heeft voldoende argumenten om akkoord te gaan met het voorstel van het college:  om in te stemmen met de verdere planontwikkeling van het AZC door het COA.


P.S. Het is ongebruikelijk al vooraf de eigen inbreng openbaar te maken, maar gezien de motie van afkeuring (wantrouwen) van de VVD willen we onze bijdrage nu alvast onder Uw aandacht brengen. Dinsdagavond om 20.00 uur neemt de raad eindelijk de finale beslissing. Dan zal ook duidelijk zijn van wie de VVD steun krijgt voor hun motie tegen het voltallig college 

(Met twee VVD-ers).


Ook komen dan misschien de feiten boven tafel die achtergehouden zijn!!!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: